Kategorie archivů: Přídavné moduly – Ocel

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Dva úhelníky se kromě jiných používají například jako průřez diagonály potrubních mostních konstrukcí nebo pro příhradové nosníky. Obvykle jsou vystaveny tahu, musí ale také přenášet tlakové síly. A zejména v případě štíhlých diagonál byste měli vzít v úvahu ohyb od vlastní tíhy.

Z konstrukčního hlediska se jedná převážně o ohýbané pruty, takže by měla být stabilitní analýza provedena jako posouzení náhradního prutu. To však není možné posoudit za těchto okrajových podmínek, protože kapitola 6.3.3 normy EN 1993-1-1 umožňuje pouze dvouose symetrické průřezy pro pruty přenášející tlak a ohyb.

V tomto případě se RF-/STEEL EC3 pokusí provést posouzení podle obecné metody v souladu s kapitolou 6.3.4. To je ale také limitované některými průřezy v závislosti na národní příloze. Kromě toho se obecná metoda neuvažuje v případě posouzení vzpěru kolem osy Y, která je vedlejší osou v případě dvojitých úhelníků.

Proto se analýza obvykle provádí jako posouzení průřezu s vnitřními silami podle teorie II. řádu s definovanými imperfekcemi. K tomu se deaktivuje stabilitní analýza v dialogu “Detaily” v RF-/STEEL EC3 a namísto toho se zvolí v záložce “Únosnost” možnost “Použít gamma_M1 pro stanovení únosnosti průřezu”.

Pokud chcete zahrnout klopení do výpočtu, zapněte Obecnou metodu pro I-průřezy. Podle národní přílohy můžete upravit toto nastavení.

V případě diagonál s malou štíhlostí je nejlepší možnost náhradního prutu podle bodu 6.3.1. Pro toto je nutné v programu RFEM/RSTAB změnit typ prutu na “Příhradový prut (pouze N)”. Kromě toho nemusí být na prutu definované imperfekce.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je možné počítat sady prutů podle Obecné metody (viz norma EN 1993-1-1, Čl. 6.3.4), společně se stabilitní analýzou. Pro tento účel je nutné stanovit správné podporové podmínky pro náhradní konstrukci se čtyřmi stupni volnosti. V dnešních obvyklých 3D modelech můžete rychle ztratit přehled polohy sady prutů v konstrukčním systému.

Proto je zde grafické zobrazení konstrukce ve vstupní okně 1.7 v přídavném modulu RF-/STEEL EC3. Zobrazení konstrukce je interaktivní, takže můžete konstrukci natočit nebo si přiblížit. Velmi užitečná jsou tlačítka pod grafickým zobrazením. Pomocí nich můžete zbytek konstrukce skrýt nebo zobrazit v pozadí. Obzvláště doporučujeme zobrazení lokálního souřadného systému sady prutů včetně podpor definovaných v okně 1.7. Takto se můžete snadno vyhnout chybám při definování okrajových podmínek.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Okrajové podmínky prutu mají velký vliv na stanovení elastického kritického momentu pro klopení M_cr. V programu můžete definovat zvlášť faktory k_z a k_w. Takže si můžete jednotlivě stanovit stupně volnosti.

Součinitel vzpěrné délky k_z uvádí boční podepření u_y a rotační držení phi_z na koncích prutu, zatímco součinitel vzpěrné délky při klopení k_w udává kroucení phi_x kolem podélné osy prutu a deplanační držení w.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Dlubal RFEM 5 - Zobrazení normálového a smykového napětí

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

Od verze programu RFEM 5.04.xxxx je nová funkce propracovaného grafického zobrazení normálových a smykových napětí na prutech. K dispozici je to ale pouze s aktivovanou licencí pro přídavný modul RF-STEEL.

Podobně Vám umožní program jednoduše zobrazit napětí na tlačené a tažené oblasti, stejně tak i překročené napětí pro další vyhodnocení a posuzování.

Více o RF-STEEL…

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozhraní RF-/STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Rozhraní RF- / STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozhraní RF- / STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 můžete automaticky optimalizovat průřezy pro posouzení. K tomu vyberte odpovídající průřez v tabulce 1.3 nebo definujte parametry svařovaného nosníku.

Z hlediska další optimalizace nebo další analýzy můžete také vybrat úplně jiné průřezy pro posouzení v přídavném modulu přiřazené k prutům v programu RFEM/RSTAB. Již existující průřez můžete ručně přepsat ve sloupci B v tabulce 1.3 požadovaným průřezem. V případě několika průřezů nebo dlouhých popisů, jako například “IU 500/250/16 /10.2/200/16/0/0”, to může být časově náročné. Se standardním rozhraním mezi programy RFEM/RSTAB a MS Excel/OpenOffice to můžete udělat velice rychle.

Poznámka: Při optimalizaci průřezu nejsou automaticky přepočítané vnitřní síly s upravenými průřezy. Uživatel rozhodne, které průřezy mají být exportované do hlavního programu pro přepočítání. Vzhledem k upravené tuhosti konstrukčního systému se mohou vnitřní síly na optimalizovaných průřezech významně lišit.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje v dialogu Detaily stanovit možný poměr kroucení, pro který se nezobrazí varovná hláška při namáhání kroucením. Při tomto poměru je ignorované kroucení.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Znaménková konvence pro "Působení kladných příčných zatížení" v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

Často dostáváme dotazy od zákazníků ohledně zobrazení kladné nebo záporné excentricity kladného příčného zatížení v přídavném module RF-/STEEL EC3.

Teoretické pozadí:
Bod působení zatížení má rozhodující vliv na stanovení kritického momentu při klopení. Zatížení působící na horní přírubu má destabilizující účinek. Tahová síla ve spodní přírubě má stabilizující efekt.

Definice v RF-/STEEL EC3:
Jelikož je třeba najít obecné řešení, aniž bychom věděli natočení prutu nebo průřezu, je znaménková konvence definovaná v závislosti na směr zatížení s ohledem na polohu středu smyku.
Kladné příčné zatížení směřující do středu smyku má kladnou excentricitu.
Kladné příčné zatížení směřující ze středu smyku má zápornou excentricitu.

Více informací o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

Uživatelsky definovaná mezní napětí mohou být stanovena pro každý rozpětí tlouštěk. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko “Upravit materiál”. V dialogu “Upravit materiál…” pak můžeme stanovit mezní napětí podle meze kluzu, nebo zvolením možnosti “Ruční zadání mezních napětí nezávislé na mezi kluzu”.

Více o RF-STEEL…

Více o STEEL…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Eurokód 3 provádí obecnou metodu pro stabilitní analýzu. V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je tato metoda k dispozici díky uživatelsky velmi příjemnému způsobu. Vzhledem k tomu, že se obecná metoda vztahuje jen na rovinný vzpěr a klopení, je otázkou, jak posoudit vzpěr v rovině.

To se obvykle provádí pomocí posouzení průřezu počítaného s vnitřními silami podle teorie II. řádu s uvažováním imperfekcí. Jelikož se konkrétně jedná o stabilitní analýzu, musí být únosnost redukovaná dílčím součinitelem spolehlivosti gama_M1 pomocí zvolené možnosti “Použít gamma_M1 pro stanovení únosnosti průřezu” v modulu RF-/STEEL EC3. Pro vzpěr z roviny a klopení jsou všechny další stabilitní analýzy uzamčené, takže potřebujeme vytvořit nový případ posouzení.

Jako alternativu můžeme použít Metodu náhradního prutu.Výhodou této metody je, že jsou všechny tři součásti stability obsažené v metodě posouzení. Metoda náhradního prutu je vhodná spíše pro jednoduší konstrukce, jako jsou například kloubově uložené sloupy nebo nosníky s bočním a torzním držením. Pro složitější konstrukce, jak jsou nosníky s náběhy, musíme ručně stanovit vzpěrné délky. Jelikož je pro posouzení dvouosého ohybu obecná metoda lepší, nebyla ještě oficiálně schválena. Nicméně tuto možnost v modulu RF-/STEEL EC3 nalezneme.

Více o STEEL EC3…

Více o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Pro svařované I-průřezy lze v modulu RF-/STEEL EC3 posoudit navržené koutové svary pomocí zvolené možnosti v dialogu Detaily -> záložka Ostatní. Po výpočtu jsou tyto posudky vidět v posouzení průřezu.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Post Navigation