Kategorie archivů: Přídavné moduly – Ocel

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je možné počítat sady prutů podle Obecné metody (viz norma EN 1993-1-1, Čl. 6.3.4), společně se stabilitní analýzou. Pro tento účel je nutné stanovit správné podporové podmínky pro náhradní konstrukci se čtyřmi stupni volnosti. V dnešních obvyklých 3D modelech můžete rychle ztratit přehled polohy sady prutů v konstrukčním systému.

Proto je zde grafické zobrazení konstrukce ve vstupní okně 1.7 v přídavném modulu RF-/STEEL EC3. Zobrazení konstrukce je interaktivní, takže můžete konstrukci natočit nebo si přiblížit. Velmi užitečná jsou tlačítka pod grafickým zobrazením. Pomocí nich můžete zbytek konstrukce skrýt nebo zobrazit v pozadí. Obzvláště doporučujeme zobrazení lokálního souřadného systému sady prutů včetně podpor definovaných v okně 1.7. Takto se můžete snadno vyhnout chybám při definování okrajových podmínek.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Okrajové podmínky prutu mají velký vliv na stanovení elastického kritického momentu pro klopení M_cr. V programu můžete definovat zvlášť faktory k_z a k_w. Takže si můžete jednotlivě stanovit stupně volnosti.

Součinitel vzpěrné délky k_z uvádí boční podepření u_y a rotační držení phi_z na koncích prutu, zatímco součinitel vzpěrné délky při klopení k_w udává kroucení phi_x kolem podélné osy prutu a deplanační držení w.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Dlubal RFEM 5 - Zobrazení normálového a smykového napětí

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

Od verze programu RFEM 5.04.xxxx je nová funkce propracovaného grafického zobrazení normálových a smykových napětí na prutech. K dispozici je to ale pouze s aktivovanou licencí pro přídavný modul RF-STEEL.

Podobně Vám umožní program jednoduše zobrazit napětí na tlačené a tažené oblasti, stejně tak i překročené napětí pro další vyhodnocení a posuzování.

Více o RF-STEEL…

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozhraní RF-/STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Rozhraní RF- / STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozhraní RF- / STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 můžete automaticky optimalizovat průřezy pro posouzení. K tomu vyberte odpovídající průřez v tabulce 1.3 nebo definujte parametry svařovaného nosníku.

Z hlediska další optimalizace nebo další analýzy můžete také vybrat úplně jiné průřezy pro posouzení v přídavném modulu přiřazené k prutům v programu RFEM/RSTAB. Již existující průřez můžete ručně přepsat ve sloupci B v tabulce 1.3 požadovaným průřezem. V případě několika průřezů nebo dlouhých popisů, jako například “IU 500/250/16 /10.2/200/16/0/0”, to může být časově náročné. Se standardním rozhraním mezi programy RFEM/RSTAB a MS Excel/OpenOffice to můžete udělat velice rychle.

Poznámka: Při optimalizaci průřezu nejsou automaticky přepočítané vnitřní síly s upravenými průřezy. Uživatel rozhodne, které průřezy mají být exportované do hlavního programu pro přepočítání. Vzhledem k upravené tuhosti konstrukčního systému se mohou vnitřní síly na optimalizovaných průřezech významně lišit.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje v dialogu Detaily stanovit možný poměr kroucení, pro který se nezobrazí varovná hláška při namáhání kroucením. Při tomto poměru je ignorované kroucení.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Znaménková konvence pro "Působení kladných příčných zatížení" v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

Často dostáváme dotazy od zákazníků ohledně zobrazení kladné nebo záporné excentricity kladného příčného zatížení v přídavném module RF-/STEEL EC3.

Teoretické pozadí:
Bod působení zatížení má rozhodující vliv na stanovení kritického momentu při klopení. Zatížení působící na horní přírubu má destabilizující účinek. Tahová síla ve spodní přírubě má stabilizující efekt.

Definice v RF-/STEEL EC3:
Jelikož je třeba najít obecné řešení, aniž bychom věděli natočení prutu nebo průřezu, je znaménková konvence definovaná v závislosti na směr zatížení s ohledem na polohu středu smyku.
Kladné příčné zatížení směřující do středu smyku má kladnou excentricitu.
Kladné příčné zatížení směřující ze středu smyku má zápornou excentricitu.

Více informací o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

Uživatelsky definovaná mezní napětí mohou být stanovena pro každý rozpětí tlouštěk. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko “Upravit materiál”. V dialogu “Upravit materiál…” pak můžeme stanovit mezní napětí podle meze kluzu, nebo zvolením možnosti “Ruční zadání mezních napětí nezávislé na mezi kluzu”.

Více o RF-STEEL…

Více o STEEL…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Eurokód 3 provádí obecnou metodu pro stabilitní analýzu. V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je tato metoda k dispozici díky uživatelsky velmi příjemnému způsobu. Vzhledem k tomu, že se obecná metoda vztahuje jen na rovinný vzpěr a klopení, je otázkou, jak posoudit vzpěr v rovině.

To se obvykle provádí pomocí posouzení průřezu počítaného s vnitřními silami podle teorie II. řádu s uvažováním imperfekcí. Jelikož se konkrétně jedná o stabilitní analýzu, musí být únosnost redukovaná dílčím součinitelem spolehlivosti gama_M1 pomocí zvolené možnosti “Použít gamma_M1 pro stanovení únosnosti průřezu” v modulu RF-/STEEL EC3. Pro vzpěr z roviny a klopení jsou všechny další stabilitní analýzy uzamčené, takže potřebujeme vytvořit nový případ posouzení.

Jako alternativu můžeme použít Metodu náhradního prutu.Výhodou této metody je, že jsou všechny tři součásti stability obsažené v metodě posouzení. Metoda náhradního prutu je vhodná spíše pro jednoduší konstrukce, jako jsou například kloubově uložené sloupy nebo nosníky s bočním a torzním držením. Pro složitější konstrukce, jak jsou nosníky s náběhy, musíme ručně stanovit vzpěrné délky. Jelikož je pro posouzení dvouosého ohybu obecná metoda lepší, nebyla ještě oficiálně schválena. Nicméně tuto možnost v modulu RF-/STEEL EC3 nalezneme.

Více o STEEL EC3…

Více o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Pro svařované I-průřezy lze v modulu RF-/STEEL EC3 posoudit navržené koutové svary pomocí zvolené možnosti v dialogu Detaily -> záložka Ostatní. Po výpočtu jsou tyto posudky vidět v posouzení průřezu.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro posouzení únavy prutů a sad prutů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro posouzení únavy prutů a sad prutů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro posouzení únavy prutů a sad prutů

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

S novým přídavným modulem RF-/STEEL Fatigue Members lze provést posouzení únavy podle EN 1993-1-9 pro pruty a sady prutů. Při posouzení únavové pevnosti se vychází ze součinitelů ekvivalentního únavového poškození. Pro posouzení je potřeba definovat součinitele ekvivalentního únavového poškození a kategorie detailů v existujících napěťových bodech, které se pak použijí ve výpočtu.

Možnosti programu:
~ Plná integrace do RFEMu a RSTABu s možností přebírat všechny potřebné informace a vnitřní síly
~ Stanovení rozkmitů napětí pro existující zatěžovací stavy a kombinace zatížení a výsledků
~ Volné přiřazení kategorií detailu na existující napěťové body průřezu
~ Uživatelské zadávání součinitelů ekvivalentního únavového poškození
~ Posouzení prutů a sad prutů podle EN 1993-1-9
~ Optimalizace průřezu s možností exportu do RFEMu a RSTABu
~ Detailní výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité v posouzení
~ Rozsáhlé filtrovací a třídicí možnosti výsledků včetně výpisů po prutech, průřezech, místech x nebo podle zatěžovacích stavů a kombinací zatížení a výsledků
~ Zobrazení kritérií posouzení v modelu v RFEMu/RSTABu
~ Export dat do MS Excelu

Více o RF-STEEL Fatigue Members…

Více o STEEL Fatigue Members…

Post Navigation