Kategorie archivů: Pdavn Moduly – Ocel

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje v dialogu Detaily stanovit možný poměr kroucení, pro který se nezobrazí varovná hláška při namáhání kroucením. Při tomto poměru je ignorované kroucení.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Znaménková konvence pro "Působení kladných příčných zatížení" v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

Často dostáváme dotazy od zákazníků ohledně zobrazení kladné nebo záporné excentricity kladného příčného zatížení v přídavném module RF-/STEEL EC3.

Teoretické pozadí:
Bod působení zatížení má rozhodující vliv na stanovení kritického momentu při klopení. Zatížení působící na horní přírubu má destabilizující účinek. Tahová síla ve spodní přírubě má stabilizující efekt.

Definice v RF-/STEEL EC3:
Jelikož je třeba najít obecné řešení, aniž bychom věděli natočení prutu nebo průřezu, je znaménková konvence definovaná v závislosti na směr zatížení s ohledem na polohu středu smyku.
Kladné příčné zatížení směřující do středu smyku má kladnou excentricitu.
Kladné příčné zatížení směřující ze středu smyku má zápornou excentricitu.

Více informací o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava mezního napětí v přídavném modulu RF-/STEEL

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

Uživatelsky definovaná mezní napětí mohou být stanovena pro každý rozpětí tlouštěk. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko “Upravit materiál”. V dialogu “Upravit materiál…” pak můžeme stanovit mezní napětí podle meze kluzu, nebo zvolením možnosti “Ruční zadání mezních napětí nezávislé na mezi kluzu”.

Více o RF-STEEL…

Více o STEEL…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Eurokód 3 provádí obecnou metodu pro stabilitní analýzu. V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je tato metoda k dispozici díky uživatelsky velmi příjemnému způsobu. Vzhledem k tomu, že se obecná metoda vztahuje jen na rovinný vzpěr a klopení, je otázkou, jak posoudit vzpěr v rovině.

To se obvykle provádí pomocí posouzení průřezu počítaného s vnitřními silami podle teorie II. řádu s uvažováním imperfekcí. Jelikož se konkrétně jedná o stabilitní analýzu, musí být únosnost redukovaná dílčím součinitelem spolehlivosti gama_M1 pomocí zvolené možnosti “Použít gamma_M1 pro stanovení únosnosti průřezu” v modulu RF-/STEEL EC3. Pro vzpěr z roviny a klopení jsou všechny další stabilitní analýzy uzamčené, takže potřebujeme vytvořit nový případ posouzení.

Jako alternativu můžeme použít Metodu náhradního prutu.Výhodou této metody je, že jsou všechny tři součásti stability obsažené v metodě posouzení. Metoda náhradního prutu je vhodná spíše pro jednoduší konstrukce, jako jsou například kloubově uložené sloupy nebo nosníky s bočním a torzním držením. Pro složitější konstrukce, jak jsou nosníky s náběhy, musíme ručně stanovit vzpěrné délky. Jelikož je pro posouzení dvouosého ohybu obecná metoda lepší, nebyla ještě oficiálně schválena. Nicméně tuto možnost v modulu RF-/STEEL EC3 nalezneme.

Více o STEEL EC3…

Více o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení svařovaných I-profilů v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Pro svařované I-průřezy lze v modulu RF-/STEEL EC3 posoudit navržené koutové svary pomocí zvolené možnosti v dialogu Detaily -> záložka Ostatní. Po výpočtu jsou tyto posudky vidět v posouzení průřezu.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro posouzení únavy prutů a sad prutů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro posouzení únavy prutů a sad prutů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro posouzení únavy prutů a sad prutů

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

S novým přídavným modulem RF-/STEEL Fatigue Members lze provést posouzení únavy podle EN 1993-1-9 pro pruty a sady prutů. Při posouzení únavové pevnosti se vychází ze součinitelů ekvivalentního únavového poškození. Pro posouzení je potřeba definovat součinitele ekvivalentního únavového poškození a kategorie detailů v existujících napěťových bodech, které se pak použijí ve výpočtu.

Možnosti programu:
~ Plná integrace do RFEMu a RSTABu s možností přebírat všechny potřebné informace a vnitřní síly
~ Stanovení rozkmitů napětí pro existující zatěžovací stavy a kombinace zatížení a výsledků
~ Volné přiřazení kategorií detailu na existující napěťové body průřezu
~ Uživatelské zadávání součinitelů ekvivalentního únavového poškození
~ Posouzení prutů a sad prutů podle EN 1993-1-9
~ Optimalizace průřezu s možností exportu do RFEMu a RSTABu
~ Detailní výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité v posouzení
~ Rozsáhlé filtrovací a třídicí možnosti výsledků včetně výpisů po prutech, průřezech, místech x nebo podle zatěžovacích stavů a kombinací zatížení a výsledků
~ Zobrazení kritérií posouzení v modelu v RFEMu/RSTABu
~ Export dat do MS Excelu

Více o RF-STEEL Fatigue Members…

Více o STEEL Fatigue Members…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení prutů s náběhem v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení prutů s náběhem v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení prutů s náběhem v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawranke, Dlubal Software

Standardně se pruty v RF-/STEEL EC3 posuzují pomocí metody náhradního prutu. Pokud se ale jedná o prut s náběhem, použije se automaticky obecná metoda. To může vést ke zmatkům, proto pár slov na vysvětlení.

Normy předcházející Eurokód 3 uváděly pravidla k posouzení prutů s náběhem pomocí metody náhradního prutu. Ta byla ale velmi zjednodušená a částečně nepřesná. Proto předepisuje Eurokód 3 pro takové pruty použití obecné metody. Zde se nejprve stanoví pružná kritická síla při zohlednění podporových podmínek a imperfekcí. Na základě toho se pak spočítá štíhlost a redukční součinitel.

V RFEMu 4 a RSTABu 7 se musí dát pozor, že pruty s náběhem nejsou automaticky rozpoznány a místo toho se provádí posouzení metodou náhradního prutu, která je na straně bezpečnosti. V nastavení národní přílohy je však možné zadat všeobecné použití obecné metody.

Více o RF-STEEL EC3…

Více o STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Ruční klasifikace průřezů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Ruční klasifikace průřezů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Ruční klasifikace průřezů v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

V modulu RF-/STEEL EC3 je nyní možné ručně klasifikovat průřezy. Například štíhlý zabetonovaný I-průřez se nemůže lokálně boulit a může být tedy zařazen ručně do třídy 3 a posouzen se zanedbáním efektivních šířek.

Více o RF-STEEL EC3…

Více o STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení plasticity ocelových konstrukcí v RFEM a RSTABu 

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení plasticity ocelových konstrukcí v RFEM a RSTABu 

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení plasticity ocelových konstrukcí v RFEM a RSTABu

Přídavný modul RF-/STEEL Plastic využívá plastické rezervy průřezů ocelových prutů. To Vám umožní velmi hospodárný návrh.

Namáhání musí být v souladu s interakčními podmínkami a nesmí překročit mezní síly. V přídavném modulu jsou k dispozici následující metody posouzení:
* Metoda dílčích vnitřních sil s redistribucí od Kindmana/Frickela pro tří nebo dvouplechové průřezy (průřezy I, C, U, Z, L a T), plochou ocel, trubky a duté profily
* Analytická nelineární optimalizační metoda pro eliptické průřezy
* Pro obecné profily Simplexovou metodou

Více informací v tiskové zprávě…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nová funkce: další filtry výsledků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nová funkce: další filtry výsledků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nová funkce: další filtry výsledků v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

V modulu RF-/STEEL EC3 (a dalších) je možné filtrovat využití nejen podle “>1″, ale také podle “Max” a “Definovat”. Tak bude například možné zobrazit jen maximální posouzení každého prutu. Filtr je také k dispozici v tiskovém protokolu, kde napomáhá k jeho větší efektivitě.

Více o STEEL EC3…

Více o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Post Navigation