Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Typy smykových ploch a jejich význam

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Typy smykových ploch a jejich význam

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Typy smykových ploch a jejich význam

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Když se podíváte na vlastnosti ocelových průřezu, můžete vidět tři druhy smykových ploch:
– Smyková plocha
– Účinná smyková plocha podle EC 3
– Plastická smyková plocha
Jejich význam a výpočet najdete popsané zde:
1) Smyková plocha
Smyková plocha je požadována pro stanovení pružné deformace od smykových sil. Vzorec pro výpočet smykové plochy je zobrazen na obrázku; detailní informace můžete najít v manuálu, v kapitole 4.13 pro RFEM a 4.3 pro RSTAB.
Důležitá informace: Pružné smykové napětí nemůže být stanoveno pomocí smykové plochy, ale podle vzorce tau = V * S / (I * t). Vztah mezi smykovými plochami a smykovými napětími jsou popsané v knize od Petersena.
2) Účinná smyková plocha podle EC 3
Tento typ smykové plochy se používá pro stanovení plastické smykové únosnosti průřezu. V ČSN EN 1993-1-1, 6.2.6 (3) naleznete vzorce pro výpočet smykových ploch pro různé typy průřezů.
3) Plastická smyková plocha
Toto je zjednodušený vstup pro stanovení plastické smykové únosnosti. Můžete si ji snadno zobecnit jako rozdělený průřez na obdélníkové prvky. Zaoblení a prvky kolmo na směr síly jsou zanedbány. Šikmé prvky budou uvažovány s ohledem na úhel.
Samostatný program SHAPE-THIN provádí výpočet plastických smykových ploch podle stejné metody.

 

Dlubal RFEM 5 – Import a použití DXF vrstvy na pozadí

Dlubal RFEM 5 - Import a použití DXF vrstvy na pozadí

Dlubal RFEM 5 – Import a použití DXF vrstvy na pozadí

Od Waltera Fröhlicha, Dlubal Software

V programu RFEM není možné používat přímo DXF hladiny půdorysů. Program pro MKP výpočet vyžaduje systémové osy, ale v DXF hladině máte obrysy všech prvků (stěny, stropy atp.).

Nicméně Vám může být DXF vrstva velmi nápomocná. Například můžete po importu DXF vrstvy na pozadí použít funkci “Nová linie pomocí ekvidistanty” v menu “Nástroje”. Pokud se dvě linie překrývají v rohovém bodě, přebytečné linie se automaticky odstraní. Ve vnějším rohu můžete automaticky prodloužit čáry.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Volné proměnné zatížení 1

Dlubal RFEM 5 - Volné proměnné zatížení 1

Dlubal RFEM 5 – Volné proměnné zatížení 1

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

Od verze programu RFEM 5.03 naleznete nový typ zatížení konstrukce, které se jmenuje “Volné proměnné zatížení”. To Vám umožní použít zatížení na plochy s proměnným průběhem ve směru osy Z a po obvodu.
Na obrázku je vidět na levé straně kruhový zásobník včetně zatížení, které je proměnné ve směru Z a působí kolmo na plochu. Znázornění volného zatížení se vždy vztahuje na plochu, která je v definované rovině (v tomto případě v rovině XZ) s normálovými osami ležících ve směru volné osy (v našem případě osa X).
Pro nastavení proměnného zatížení po výšce (osa Z) zvolte “Proměnné” “Ve směru Z”. Poté můžete vytvořit zatížení s jakoukoliv výškou pomocí odpovídajícího tlačítka.
Součinitel k_z odkazuje na hodnotu konstantního zatížení, jak je zobrazeno na obrázku zeleně. Důležitá poznámka pro zadávání složitých průběhů zatížení: Zde je možné také využít export a import dat z tabulek MS Excel.

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Uzel mezi dvěma body

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Uzel mezi dvěma body

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Uzel mezi dvěma body

Od Stefana Frenzela, Dlubal Software

V programech RFEM a RSTAB můžete vytvořit uzly nejen pomocí souřadnic, ale také pomocí existujících uzlů. Pomocí funkce “Uzel mezi dvěma body” můžete vytvořit uzel umístěný na pomyslné spojnici dvou uzlů. Vzdálenost můžete zadat buď pomocí procent nebo vzdálenosti od jednoho z bodů.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace..

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je možné počítat sady prutů podle Obecné metody (viz norma EN 1993-1-1, Čl. 6.3.4), společně se stabilitní analýzou. Pro tento účel je nutné stanovit správné podporové podmínky pro náhradní konstrukci se čtyřmi stupni volnosti. V dnešních obvyklých 3D modelech můžete rychle ztratit přehled polohy sady prutů v konstrukčním systému.

Proto je zde grafické zobrazení konstrukce ve vstupní okně 1.7 v přídavném modulu RF-/STEEL EC3. Zobrazení konstrukce je interaktivní, takže můžete konstrukci natočit nebo si přiblížit. Velmi užitečná jsou tlačítka pod grafickým zobrazením. Pomocí nich můžete zbytek konstrukce skrýt nebo zobrazit v pozadí. Obzvláště doporučujeme zobrazení lokálního souřadného systému sady prutů včetně podpor definovaných v okně 1.7. Takto se můžete snadno vyhnout chybám při definování okrajových podmínek.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Podporové síly

Dlubal CRANEWAY 8 - Podporové síly

Dlubal CRANEWAY 8 – Podporové síly

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY 8 jsou zobrazené podporové síly ve výsledkové tabulce 2.3 “Podporové síly”. K dispozici jsou tři možnosti zobrazení:

První možnost “Vše” zobrazuje všechny podporové síly kombinací zatížení. Kromě toho se zobrazí zatěžovací stav 2 “Zatížení větrem”, takže si můžete vypočítat zpětně podporové síly od jednotlivých složek (jeřáb, stálé zatížení a vítr).

Druhá možnost “Jen max/min zobrazí extrémní hodnoty podporových sil v odpovídajících směrech.

Třetí možnost “Pouze max/min rozšířené” zobrazuje extrémní hodnoty vodorovných podporových sil (se složkami od jeřábu a větru) a svislých podporových sil (se složkami od jeřábu a stálého zatížení).

Podporové síly představují charakteristické hodnoty včetně dynamických součinitelů. Proto můžete použít hodnoty přímo v posouzení konstrukce.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kopírování včetně zatížení

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Kopírování včetně zatížení

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kopírování včetně zatížení

Od Moritze Bertrama, Dlubal Software

V případě, že chcete při kopírování, zrcadlení nebo rotaci kopírovat také zatížení, je třeba danou možnost aktivovat. K tomu zaškrtněte příslušné políčko v dialogu “Nastavení detailů pro posun, rotaci a zrcadlení”. Poté je zatížení zahrnuté do kopírování až do té doby, než tuto funkci vypnete.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Kontaktní tělesa: “Boční plochy nemají čtyři hraniční linie”

Dlubal RFEM 5 - Kontaktní tělesa: "Boční plochy nemají čtyři hraniční linie"

Dlubal RFEM 5 – Kontaktní tělesa: “Boční plochy nemají čtyři hraniční linie”

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

V programu RFEM můžete přiřadit vlastnosti kontaktu mezi dvěma plochami pomocí kontaktního tělesa. Při modelování kontaktních těles byste měli mít na paměti, že každá připojená boční plocha mezi kontaktními plochami má být modelována jako jednoduchá plocha se čtyřmi hraničními liniemi.

Síť konečných prvků nemůže být vygenerovaná, pokud nejsou dodržena pravidla pro modelování. V tomto případě program zobrazí varovnou hlášku “Boční plochy (plocha č.) nemají čtyři hraniční linie”. Jak je zobrazeno na obrázku, boční připojené plochy by měly být rozdělené na několik dílčích ploch, které jsou ze čtyř hraničních linií.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Okrajové podmínky prutu mají velký vliv na stanovení elastického kritického momentu pro klopení M_cr. V programu můžete definovat zvlášť faktory k_z a k_w. Takže si můžete jednotlivě stanovit stupně volnosti.

Součinitel vzpěrné délky k_z uvádí boční podepření u_y a rotační držení phi_z na koncích prutu, zatímco součinitel vzpěrné délky při klopení k_w udává kroucení phi_x kolem podélné osy prutu a deplanační držení w.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Dlubal RFEM 5 - Zobrazení normálového a smykového napětí

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

Od verze programu RFEM 5.04.xxxx je nová funkce propracovaného grafického zobrazení normálových a smykových napětí na prutech. K dispozici je to ale pouze s aktivovanou licencí pro přídavný modul RF-STEEL.

Podobně Vám umožní program jednoduše zobrazit napětí na tlačené a tažené oblasti, stejně tak i překročené napětí pro další vyhodnocení a posuzování.

Více o RF-STEEL…

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Další informace…

Post Navigation