Výpočet spřažených konstrukcí dřevo-beton pomocí modulu RF-LAMINATE

Výpočet spřažených konstrukcí dřevo-beton pomocí modulu RF-LAMINATE

Výpočet spřažených konstrukcí dřevo-beton pomocí modulu RF-LAMINATE

Bastian Kuhn, Dlubal Software

V modulu RF-LAMINATE je možná vlastní definice materiálu. Tak lze kombinovat libovolné skladby různých materiálů. Je také možná kombinace betonu a dřeva. Při definici se ale musí dát pozor, aby bylo zajištěno tuhé spřažení. V modulu RF-LAMINATE lze počítat se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Pro srovnání je na obrázku výpočet modelu s použitím poddajných těles. Tuhost skladby je zde identická jako v RF-LAMINATE, ale model těles vykazuje větší deformace.

Více o RF-LAMINATE…

Další informace…

Zobrazení hodnot výsledků v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces

Zobrazení hodnot výsledků v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces

Zobrazení hodnot výsledků v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces

Paul Kieloch, Dlubal Software

Výsledky z přídavného modulu RF-CONCRETE Surfaces lze graficky zobrazit v tiskovém protokolu. Často je pro tento účel použito nastavení „Hodnoty na plochách“ v navigátoru výsledků v RF-CONCRETE Surfaces. Zobrazí se tak textová bublina s výsledkovou hodnotou, podle nastavení navigátoru výsledků „V bodech rastru a ručně vytvořených bodech“, nebo „V uzlech sítě prvků“.

Místo textové bubliny lze zvolit možnost „Průhledně“ na konci navigátoru výsledků. Pak se textové bubliny nahradí bodem v místě výsledkové hodnoty a hodnota výsledků je zobrazena průhledně. Velikost a barva tohoto bodu může být nastavena ve vlastnostech zobrazení programu RFEM. K tomu slouží dialog „Nastavení zobrazení“ -> „Barvy“ -> „Jiné“ -> „Textové bubliny“. Velikost zobrazeného bodu se řídí pomocí „Tloušťky čáry“. Standardně je přednastavena tloušťka čáry 3 a červená barva.

Více o RF-CONCRETE…

Více o vyhodnocení výsledků a tiskovém protokolu v programu RFEM…

Další informace…

Zvláštnosti při používání tahových prutů

Zvláštnosti při používání tahových prutů

Zvláštnosti při používání tahových prutů

Sebastian Hawranke, Dlubal Software

Diagonály ztužení jsou většinou typu „Tahový prut“. Zde je třeba neopomenout několik zvláštností, které často u pravidelných, symetrických konstrukcí a výhradně svislých zatížení vedou k chybovým hláškám typu: „Model je nestabilní v uzlu č. 20. Volný posuv ve směru Y.“

Důvodem je, že sloupy a nosníky jsou v takovém případě tlačeny. Proto je ve všech diagonálách ztužení tlak a dojde k jejich neúčinnosti, což nakonec vede k nestabilitě systému. Tomu se lze vyhnout tak, že tahové pruty změníme na příhradový prut (jen N) a k výpočtu bude použita teorie I. řádu.

S možností „Vypadávající pruty odstraňovat jednotlivě v po sobě jdoucích iteracích“ v „Globáních paramterech výpočtu“ je také možné zabránit celkové neúčinnosti tahových prutů. To již ve většině případů stačí k řešení problému.

Další možností je druhá volba „Vypadávajícím prutům přiřadit menší tuhost“. V tom případě se mohou vyskytnout malé tlakové síly v tahových prutech.

Pomoci může také vnesení počátečního předpětí. To je v souladu se stavební praxí, neboť mnohá ztužení se takto upravují. Stanovení vhodného předpětí je iterační proces, předpětí však nesmí překročit 5% mezní únosnosti ztužení.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Tipy pro parametrizaci

Tipy pro parametrizaci

Tipy pro parametrizaci

Thomas Günthel, Dlubal Software

 
Pro opakující se stavební prvky jako například určité části konstrukcí nebo normované dílce se nabízí možnost využít parametrizaci základního modelu. Neboť v programu nejsou hlavními prvky dílce, ale jejich uzly, musíme parametrizovat tyto uzly. Například prut není definován svojí délkou, ale svým počátečním a koncovým uzlem. Díky tomuto způsobu modelování lze snadno vytvořit komplexní vzorce přímo pro trojrozměrné konstrukce.
 
Nabízíme zde několik tipů pro časově úsporné, efektivní a úspěšné parametrizování modelu:
1. Aby nebylo nutné paramterizovat vnitřní uzly na liniích, lze často použít typ uzlu „na linii“. Pokud je potřeba vytvořit rozdělené linie mezi uzly „na linii“, lze následně vytvořit linie na liniích.
2. U kružnic nebo oblouků, které jsou definovány třemi body, by bylo potřeba paramaterizovat všechny uzly. To lze obejít, pokud se použije definice kružnice pomocí „středu a poloměru“. Pak lze parametrizovat její poloměr. Pokud je potřeba více segmentů na oblouku, lze i zde použít uzly „na linii“ a dodatečně vytvořit rozdělené linie typem „oblouk třemi uzly“.
3. Použitím vztažného uzlu je možné pomocí jediného uzlu posouvat celou skupinu uzlů. Tyto uzly musí mít k tomuto účelu zadány jako vztažný uzel tento požadovaný.
4. Často je rozumné rozložit velkou konstrukci na jednotlivé prvky, aby nemusela být parametrizována celá konstrukce. Jednotlivé prvky pak mohou být uloženy jako blok a parametry bloku mohou být upraveny při importu. Nevýhodou je, že se parametry po importu ztratí a změna modelu je možná pouze smazáním a novým načtením prvku.
5. Při definování velkého množství vzorců, které jsou použity pro velkou oblast, může export do Excelu (s následným importem) ušetřit spoustu práce, neboť v Excelu je úprava tabulek ještě komfortnější (rovnice lze exportovat).
 
 
 

Dlubal Projekt zákazníka: Stanice metra v Neapoli, Itálie

Dlubal Projekt zákazníka: Stanice metra v Neapoli, Itálie

Dlubal Projekt zákazníka: Stanice metra v Neapoli, Itálie

Prostranství před vlakovým nádražím se rozkládá na šesti hektarech a jeho součástí jsou městské parky, zahrady a fontány. V letech 2005 až 2013 došlo k přebudování náměstí spolu se stejnojmennou stanicí metra, která se nachází pod ním.

Více informací v galerii projektů…

Další informace…

Dlubal Projekt zákazníka: Bludiště v Genku, Belgie

Dlubal Projekt zákazníka: Bludiště v Genku, Belgie

Dlubal Projekt zákazníka: Bludiště v Genku, Belgie

Na ploše 1400 m2 uprostřed kulturního centra C‑Mine v belgickém městě Genk bylo vybudováno ocelové bludiště, a to u příležitosti desátého výročí kulturního centra, které se nachází v oblasti bývalého uhelného dolu Winterslag.

Instalace této dočasné stavby trvala téměř jeden měsíc a na konci září roku 2015 byla zpřístupněna veřejnosti.

Více informací v galerii projektů…

Další informace…

Rozšířená definice natočení zatížení na uzel

Rozšířená definice natočení zatížení na uzel

Rozšířená definice natočení zatížení na uzel

Walter Fröhlich | Dlubal Software

 
Při stanovení zatížení na uzel můžete natočit zatížení pomocí několika jednoduchých možností:
~ Natočení pod úhlem od globální osy souřadnic v určitém pořadí
~ Směr v uživatelsky definovaném souřadném systému
~ Směrem k určitému uzlu
~ Směr mezi dvěma uzly
~ Ve směru prutu nebo linie
 
 
 

Dlubal Projekt zákazníka: Víceúčelová hala v Calais, Francie

Dlubal Projekt zákazníka: Víceúčelová hala v Calais, Francie

Dlubal Projekt zákazníka: Víceúčelová hala v Calais, Francie

Hala s ocelovými, dřevěnými a hliníkovými prvky má modulární strukturu, a lze ji tudíž využít pro kulturní i komerční akce nejrůznější povahy (týdenní trhy, veletrhy, koncerty, představení a mnohé jiné).

Elegantní styl haly a okna na severní i jižní straně umožňují přirozenému světlu pronikat dovnitř a odrážet se na dřevěném obložení vnitřních prostor. Otevřením posuvných dveří na západní straně vznikne venkovní jeviště.

Více informací o projektu…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Radiální zatížení teplotou

Dlubal RFEM 5 - Radiální zatížení teplotou

Dlubal RFEM 5 – Radiální zatížení teplotou

Stefan Frenzel | Dlubal Software

V programu RFEM je k dispozici nový směr působení zatížení teplotou. Nyní je možné použít zatížení teplotou s radiálním rozložením zatížení na konstrukci. Zatížení je definováno vnějším a vnitřním uzlem a osou, kolem které působí dané zatížení.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kombinace lineárních a nelineárních podpor

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Kombinace lineárních a nelineárních podpor

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kombinace lineárních a nelineárních podpor

Od Reného Flori, Dlubal Software

 
V programech RFEM a RSTAB můžete definovat nelineární podpory. V programu RFEM jsou k dispozici podpory uzlové, liniové a plošné. Mnoho zákazníků nás kontaktuje kvůli nelinearitám, které neodpovídají jejich požadavkům. Například je v modelu vypadávající liniová podpora. Vzhledem k tomu, že je konstrukce staticky podepřená, je obvykle použitá lineární uzlová podpora. Pokud je uzlová podpora na začátku nebo konci nelineárně podepřené linie, není zde jasná definice stupňů volnosti, takže nemůže být správně stanovená nelinearita. V takovém případě zobrazí RFEM varovné hlášení.
 
Lineární a nelineární podpory byste měli vždy modelovat geometricky odděleně.
 
 
 

Post Navigation