Nová generace softwaru Dlubal pro statické výpočty je tu!

 • Aktuální zpráva

Nové funkce v programech a addonech

Nové

11. října 2021

000668

Novinka

Nové programy RFEM 6, RSTAB 9, RSECTION 1 a RWIND 2 máte již nyní k dispozici. Do programů a addonů, které jsou přímo integrovány do programu RFEM/RSTAB, byla začleněna řada nových funkcí.

Nové programy

RFEM 6

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles. RFEM 6 se vyznačuje moderní koncepcí návrhu a addony integrovanými přímo do programu.

RSTAB 9

3D program pro statické výpočty RSTAB 9 byl rozsáhle modernizován. Addony integrované přímo v programu umožňují posuzovat prutové konstrukce ze železobetonu, oceli, dřeva, zdiva atd.

RSECTION 1

Samostatný program RSECTION 1 stanoví průřezové charakteristiky libovolných tenkostěnných a masivních průřezů a provádí analýzu napětí. RSECTION představuje spojení programů SHAPE-THIN a SHAPE-MASSIVE. Ve srovnání s těmito programy nabízí RSECTION následující nové funkce:

 • Grafické zobrazení složek napětí
 • Skriptování pomocí JavaScriptu
Rozšíření programu RSECTION Účinné průřezy stanoví účinné průřezy podle EN 1993-1-5 a EN 1993-1-3. Účinné průřezy například umožňují zohlednit účinky tvarové nestability profilů tvarovaných za studena metodou vlastních čísel.

RWIND 2

Samostatný program RWIND 2 pro numerickou simulaci proudění vzduchu je k dispozici ve verzích Basic a Pro. RWIND Pro umožňuje počítat nestacionární nestlačitelné turbulentní proudění vzduchu (navíc ke stacionárnímu proudění v RWIND Basic).

Webservice a API

Díky službě Webservice a API můžete ovládat všechny objekty obsažené v programech RFEM 6 a RSTAB 9, a vytvářet tak své vlastní desktopové nebo webové aplikace. S volně dostupnými knihovnami a funkcemi lze sestavovat vlastní posouzení, efektivní modelování parametrických konstrukcí nebo optimalizační a automatizační procesy v programovacích jazycích Python a C#.

Nové addony

Ocelové přípoje

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje na konečně-prvkovém modelu. Sestavení modelu probíhá zcela automaticky na pozadí a uživatel ho ovládá jednoduchým a známým zadáváním komponent. Zatížení vypočítaná na konečně-prvkovém modelu se pak použijí pro posouzení komponent podle EN 1993-1-8 (včetně národních příloh).

Model budovy

Addon Model budovy v programu RFEM umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom v mnoha ohledech dodatečně upravovat a také lze vybrat tuhost desek podlaží. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště, střed tuhosti) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Posouzení zdiva

Addon Posouzení zdiva v programu RFEM umožňuje posuzovat zdivo metodou konečných prvků. Jeho vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu DDMaS – Digitizing the design of masonry structures (digitalizace návrhu zděných konstrukcí). Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Časově závislá analýza (TDA)

Addon Časově závislá analýza (TDA) umožňuje zohlednit v programu RFEM časově závislé chování materiálu u prutů. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil.

Nové funkce v addonech

Stabilita konstrukce

Ve srovnání s přídavnými moduly RF-STABILITY (RFEM 5) a RSBUCK (RSTAB 8) jsou v addonu Stabilita konstrukce pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Aktivace jako vlastnost zatěžovacího stavu nebo kombinace zatížení
 • Automatizovaná aktivace výpočtu stability pomocí generátorů kombinací pro několik zatěžovacích situací v jednom kroku
 • Postupné zvyšování zatížení pomocí uživatelsky definovaných kritérií ukončení
 • Změna normování vlastních tvarů bez nového výpočtu
 • Tabulky výsledků s možností filtrování

Analýza fází výstavby (CSA)

Ve srovnání s přídavným modulem RF-STAGES (RFEM 5) jsou v addonu Analýza fází výstavby (CSA) pro RFEM 6 přidány následující nové funkce:

 • Zohlednění fází výstavby na úrovni programu RFEM
 • Integrace analýzy fází výstavby do kombinatoriky v programu RFEM
 • Podpora dalších konstrukčních prvků, jako například liniových kloubů
 • Analýza alternativních konstrukčních postupů v jednom modelu
 • Reaktivace prvků

Form-finding

Ve srovnání s přídavným modulem RF-FORM-FINDING (RFEM 5) jsou v addonu Form-finding pro RFEM 6 přidány následující nové funkce:

 • Zadání všech okrajových podmínek pro zatížení určující tvar v jednom zatěžovacím stavu
 • Uložení výsledků form-findingu jako počátečního stavu pro další analýzu modelu
 • Automatické přiřazení počátečního stavu form-findingu generátorem kombinací ke všem zatěžovacím situacím jedné návrhové situace
 • Dodatečné geometrické okrajové podmínky určující tvar pro pruty (délka bez zatížení, maximální svislý průvěs, svislý průvěs v dolním bodě)
 • Dodatečné okrajové podmínky pro zatížení určující tvar pro pruty (maximální síla v prutu, minimální síla v prutu, vodorovná tahová složka, tah na konci i, tah na konci j, minimální tah na konci i, minimální tah na konci j)
 • Typ materiálu „Tkanina“ a „Fólie“ v databázi materiálů
 • Paralelní form-findingy v jednom modelu
 • Simulace po sobě jdoucích stavů form-findingu ve spojení s addonem Analýza fází výstavby (CSA)

Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/STEEL Warping Torsion (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Úplná integrace do prostředí programů RFEM 6 a RSTAB 9
 • 7. stupeň volnosti se zohledňuje přímo při výpočtu prutů v programu RFEM/RSTAB na celém systému
 • Pro výpočet na zjednodušených náhradních systémech již není nutné definovat podporové podmínky nebo tuhosti pružin
 • Možnost kombinace s dalšími addony, například pro výpočet kritických zatížení pro vzpěr zkroucením a klopení s addonem Stabilita konstrukce
 • Bez omezení na tenkostěnné ocelové průřezy (možný je také výpočet kritického momentu při klopení u dřevěných nosníků s masivním průřezem)

Modální analýza

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Přednastavené kombinační součinitele pro různé normy (EC 8, ASCE atd.)
 • Možnost zanedbání hmot (např. hmoty základů)
 • Metody stanovení počtu vlastních tvarů (uživatelské zadání, automaticky - pro dosažení faktorů účinných modálních hmot, automaticky - pro dosažení maximální vlastní frekvence)
 • Zobrazení výsledných modálních hmot, účinných modálních hmot, součinitelů modálních hmot a podílových součinitelů
 • Tabulkové a grafické zobrazení hmot v bodech sítě
 • Různé možnosti změny měřítka pro vlastní tvary v navigátoru výsledků

Analýza spektra odezvy

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Spektra odezvy podle mnoha norem (EN 1998, DIN 4149, IBC 2018 atd.)
 • Spektra odezvy definovaná uživatelsky nebo generovaná z akcelerogramů
 • Použití spektra odezvy závislého na směru
 • Výsledky jsou pro zajištění přehlednosti uloženy centrálně v jednom zatěžovacím stavu, který má další hierarchické dělení
 • Náhodné účinky kroucení mohou být automaticky zohledňovány
 • Automatické kombinace seizmických zatížení s ostatními zatěžovacími stavy pro použití v mimořádné návrhové situaci

Geotechnická analýza

Ve srovnání s přídavným modulem RF-SOILIN (RFEM 5) jsou v addonu Geotechnická analýza pro RFEM 6 přidány následující nové funkce:

 • Vytvoření vrstvené základové půdy jako 3D modelu ze souboru definovaných zemních sond
 • Uznávaný Mohrův-Coulombův materiálový model pro simulaci zeminy
 • Grafické a tabulkové zobrazení napětí a přetvoření v libovolné hloubce základové půdy
 • Optimální zohlednění interakce konstrukce s podložím na základě celkového modelu

Analýza napětí-přetvoření

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/STEEL (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Analýza napětí-přetvoření pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Analýza prutů, ploch, těles, svarů (liniové svary mezi dvěma nebo třemi plochami s následným posouzením napětí)
 • Výsledky pro napětí, poměry napětí, rozkmity napětí a přetvoření
 • Mezní napětí v závislosti na přiřazeném materiálu nebo na zadání uživatelem
 • Individuální výběr výsledků, které se mají spočítat, pomocí volně přiřaditelných typů nastavení
 • Nemodální detaily výsledků s připraveným zobrazením vzorců a dále zobrazení výsledků na úrovni průřezu prutů
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení

Posouzení železobetonových konstrukcí

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí spojuje všechny přídavné moduly CONCRETE programu RFEM 5 / STAB 8. Ve srovnání s těmito přídavnými moduly byly do addonu Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Zadávání údajů pro posouzení (vzpěrné délky, trvanlivost, směry výztuže, plošná výztuž) přímo v RFEM nebo RSTAB modelu
 • Rozsáhlé možnosti zadávání pro podélnou a příčnou výztuž prutů
 • Podrobné mezivýsledky posouzení s uvedenými rovnicemi z použité normy pro lepší kontrolu výpočtu
 • Nový interakční diagram s interaktivní grafikou pro N, M a M + N z posouzení průřezu včetně sečnových a tečnových tuhostí
 • Posouzení zadané výztuže v mezním stavu únosnosti a použitelnosti včetně grafického zobrazení využití u příslušného dílce
 • Automatická kontrola zadané výztuže s ohledem na konstrukční nebo obecná pravidla pro vyztužené prutové a plošné prvky
 • Posouzení průřezu volitelně s hodnotami oslabeného betonového průřezu
 • Posouzení podle ruské normy SP 63.13330

Posouzení ocelových konstrukcí

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/STEEL EC3 (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Kromě Eurokódu 3 jsou integrovány i další mezinárodní normy (např. AISC 360, CSA S16, GB 50017, SP 16.13330).
 • Zohlednění žárového zinkování (směrnice DASt 027) při posouzení požární odolnosti podle EN 1993-1-2
 • Možnost zadání příčných výztuh, které lze zohlednit při posouzení smykového boulení
 • Posouzení klopení také u dutých profilů (např. štíhlých, vysokých obdélníkových dutých profilů)
 • Automatická detekce prutů nebo sad prutů vhodných pro posouzení (např. automatická deaktivace prutů s neplatným materiálem nebo prutů již obsažených v sadě prutů)
 • Nastavení posouzení lze individuálně upravit pro každý prut
 • Grafické zobrazení výsledků na neoslabeném nebo účinném průřezu
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)

Posouzení dřevěných konstrukcí

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/TIMBER Pro (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Kromě Eurokódu 5 jsou integrovány i další mezinárodní normy (SIA 265, ANSI/AWC NDS, CSA 086, GB 50005)
 • Posouzení tlaku kolmo na směr vláken (tlak na podpoře)
 • Implementace řešiče vlastních čísel pro stanovení kritického momentu pro klopení (pouze EC 5)
 • Definice rozdílných vzpěrných délek pro posouzení za studena a při požáru
 • Vyhodnocení napětí pomocí jednotkových napětí (MKP)
 • Optimalizované posouzení stability pro pruty s náběhem
 • Sjednocení materiálů pro všechny národní přílohy (pro lepší přehled je v databázi materiálů k dispozici pouze jedna norma „EN“)
 • Zobrazení oslabení průřezu přímo v renderování
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)

Posouzení hliníkových konstrukcí

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/ALUMINIUM (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Posouzení hliníkových konstrukcí RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

 • Kromě Eurokódu 9 je integrována americká norma ADM 2020
 • Zohlednění stabilizačního účinku vaznic a plechů ve formě torzních uložení a smykových polí
 • Grafické zobrazení výsledků na neoslabeném průřezu
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)

Klíčová slova

RFEM 6 RSTAB 9 RSECTION 1 RWIND 2 Webservice API Nové funkce

Napište komentář...

Napište komentář...

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz