Obchodní podmínky

Copyright

why-a-seminar

Všechny texty, obrázky a designové prvky podléhají autorským právům společnosti Dlubal Software s.r.o. Jejich zveřejnění nebo použití pro reklamní účely bez výslovného souhlasu společnosti není povoleno.

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Certifikováno

DIN EN ISO 9001

Vývoj, testování, prodej a podpora programů firmy Dlubal Software pro statické výpočty ve stavebnictví jsou certifikovány pro systémy řízení podle DIN EN ISO 9001.

Dlubal Software s.r.o.

 1. Všeobecné podmínky

  Níže uvedené podmínky jsou závazné, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, a nabyvatel licence zasláním objednávky tyto podmínky uznává. Odchylné podmínky nabyvatele licence nemají zásadně žádnou platnost. Při následných obchodech platí bez dalšího upozornění podmínky společnosti Dlubal Software s.r.o. Vedlejší úmluvy, změny či dodatky ke smlouvě jsou platné pouze v případě, že je společnost Dlubal Software s.r.o. písemně potvrdí.

 2. Nabídky, objednávky, dodávka

  Naše nabídky jsou nezávazné, pokud není výslovně uvedena závazná lhůta. Každá objednávka musí mít bez výjimky písemnou formu. Nelze-li dodávku provést elektronicky, je software včetně dokumentace a licenční ochrany dodáván FCA Praha, Česká republika (dle INCOTERMS 2010) proti faktuře s vyhrazením užívacího práva, pokud není dohodnuto jinak. Faktura se zasílá e-mailem v elektronické podobě (formát PDF). Faktura je splatná do 14 dnů bez srážek a slev.

 3. Licenční podmínky

  Společnost Dlubal Software s.r.o. poskytne nabyvateli licence jednoduché, nepřenosné užívací právo k získanému softwaru, které platí výlučně pro vlastní použití na neomezenou dobu. V případě síťové licence je užívací právo vázáno na dané místo. Postoupení programů nebo jejich částí třetím osobám není povoleno. Převedení licence, např. dalším prodejem jiné osobě, vyžaduje předchozí písemné vyrozumění společnosti Dlubal Software s.r.o. a její souhlas. Software a licenční ochrana však v každém případě zůstává ve vlastnictví společnosti Dlubal Software s.r.o.

 4. Poplatky a ceny

  Ke všem uvedeným poplatkům a cenám se připočítává poštovné (odpadá v případě online objednávky) a aktuální DPH, pokud není uvedeno jinak. Při dodávce do zemí EU se DPH neplatí v případě, že kupující uvede DIČ. V okamžiku vydání nového ceníku ztrácejí všechny předchozí ceníky a jejich obsah platnost.

 5. Vyhrazení užívacího práva

  Až do okamžiku úplného vyrovnání pohledávek společnosti Dlubal Software s.r.o. vůči nabyvateli licence, které vyplývají ze získání licence, udělí společnost Dlubal Software s.r.o. nabyvateli licence užívací právo k příslušnému softwaru pouze s výhradou.

 6. Záruka

  Programy společnosti Dlubal Software s.r.o. a jejich použití slouží jako nástroj k provádění statických výpočtů. Za správnost výsledků výpočtu odpovídá uživatel programu. Programy a manuály jsou vyhotoveny dle nejlepšího vědomí a svědomí a před svým předáním jsou důkladně prověřeny. Na prokázané, závažné programové chyby a nedostatky se poskytuje záruka v délce 12 měsíců od udělení licence. Během této doby budou prokázané a písemně dostatečně zdokumentované programové chyby pokud možno neprodleně odstraněny. Nabyvateli licence zaručujeme co nejrychlejší opravu zakoupeného softwaru. Společnost Dlubal Software s.r.o. si přitom vyhrazuje právo rozhodnout z hlediska dostatečné funkčnosti programu, zda nabyvatel licence obdrží kompletně novou verzi programu anebo pouze jeho opravené části.

  Chyba v programu nedává nabyvateli licence nárok na update nebo upgrade programu. Funkce, které nabyvatel licence požaduje, ale které nejsou v programu obsaženy, nejsou výslovně chybou, pokud nebyly firmou Dlubal Software s.r.o. přislíbeny. Další záruky jsou tímto vyloučeny, není-li to v rozporu se zákonnými ustanoveními.

 7. Nároky na náhradu škody

  Nároky na náhradu škody vůči společnosti Dlubal Software s.r.o. a jejím zaměstnancům, zvláště pak za nepřímé či následné škody, jsou vyloučeny. Výjimkou je prokazatelná hrubá nedbalost či záměr.

 8. Ztráta nebo poškození hardwarového klíče

  Při ztrátě nebo poškození licenční ochrany (hardwarového nebo softwarového klíče) nevzniká nárok na jeho náhradu a je třeba zakoupit příslušné programy za aktuální cenu pro další licence. Pouze v případě, že nám nabyvatel licence zašle hardwarový klíč nebo jeho podstatné části zpět, obdrží výměnou za starý hardwarový klíč nový hardwarový klíč za režijní cenu 2.750,- Kč plus DPH a poštovné.

 9. Podpora

  Nabyvatel licence získává koupí softwarového produktu společnosti Dlubal Software s.r.o. právo na technickou podporu aktuální verze programu prostřednictvím faxu a e-mailu (viz Podpora). Hotline služba poskytuje podporu ve všech otázkách, které přímo souvisejí s funkcionalitou programů společnosti Dlubal Software s.r.o. Nabyvatel licence však nemá nárok na podporu nad rámec této oblasti, tj. v otázkách k operačnímu systému, hardwarové konfiguraci, cizímu softwaru nebo ke zpracování a řešení statických či dynamických úloh.

  Právo na telefonickou hotline podporu získává nabyvatel licence pouze při uzavření příslušné servisní smlouvy (viz Servisní smlouvy). Zobrazení (screenshoty) konstrukcí, které byly v rámci podpory poskytované zákazníkům zaslány společnosti Dlubal Software s.r.o., lze použít k reklamním účelům (např. v prospektech, mailingu, webových stránkách, při prezentacích apod.), pokud nebyly mezi společností Dlubal Software s.r.o. a zákazníkem písemně sjednány jiné podmínky. Zde uvedené obchodní podmínky jsou doplněny zvlášť formulovanými podmínkami k poskytování služeb.

 10. Ostatní podmínky

  Nabyvatel licence se považuje za srozuměného s těmito aktuálními informacemi, pokud písemně nevyjádří opak. Pokud by některá nebo některé z uvedených obchodních podmínek byly zcela nebo částečně neplatné, popř. by své platnosti pozbyly, nebo by tato ustanovení byla neúplná, pak tímto nebude dotčena platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neplatné, popř. neúplné podmínky se tímto nahrazují přiměřenými platnými ustanoveními, které, je-li to právně možné, splňují zamýšlený právní a ekonomický záměr nebo mu nejblíže odpovídají.

 11. Místo plnění a příslušnost soudu

  Za místo plnění je považována Praha, sídlo společnosti Dlubal Software s.r.o. Veškeré případné spory se řídí platným právním řádem České republiky.


  Datum: 08/2014

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz