Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Důvodem tohoto upozornění je, že 3D tělesa nelze importovat z AutoCADu do RFEMu. Do programu RFEM je možné importovat z programu AutoCAD pouze 1D a 2D prvky. Důvodem je, že lze importovat pouze liniové prvky a u 3D těles nemohou být automaticky vygenerovány.


 • Odpověď

  Komentář se vytvoří přes rozhraní COM (RS-COM nebo RF-COM) pomocí rozhraní pomocných objektů IGuideObjects. Následně je uveden příklad programu, který vloží komentář:

  Sub test_comment()

  '   get interface from the opened model and lock the licence/program
      Dim iModel As RFEM5.IModel3
      Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")
      iModel.GetApplication.LockLicense

  On Error GoTo e
      
      Dim iModelData As RFEM5.IModelData2
      Set iModelData = iModel.GetModelData
      
      Dim iGuiObj As RFEM5.IGuideObjects
      Set iGuiObj = iModel.GetGuideObjects
      
      Dim comm As RFEM5.Comment
      
      '   set frame type
  comm.Frame = CircularFrameType
      
      '   set reference object type
      comm.ObjectType = GeneralObjectType
      comm.ObjectNo = 1
      
      '   set point if GeneralObjectType is choosen
      comm.Point.X = 2
      comm.Point.Y = 4
      comm.Point.Z = 6
      
      '   set offset from reference object
      comm.Offset.X = 0.5
      comm.Offset.Y = 1
      comm.Offset.Z = 1.5
      comm.Rotation = 1
      
      '   set text of comment
      comm.Text = "testcomment"
      
      '   transfer object to program
      iGuiObj.PrepareModification
      iGuiObj.SetComment comm
      iGuiObj.FinishModification
      
  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source
      
      Set iModelData = Nothing
      iModel.GetApplication.UnlockLicense
      Set iModel = Nothing

  End Sub

  Výběr odkazu resp. prvku, ke kterému se komentář připojí, je nejdříve definován typem (ObjectType). Zde můžeme například vybrat prut, uzel nebo libovolný bod v prostoru. Poté se zadá číslo referenčního objektu pomocí ObjectNo (např. prut 1). Pokud byl vybrán volný bod, nastaví se tento bod pomocí Point.
  Nakonec je možné definovat odsazení zadané od referenčního objektu.
 • Odpověď

  Ano, data jsou volně k dispozici. Modely naleznete v sekci FAQ ke stažení.
 • Odpověď

  Po úspěšné instalaci rozhraní je k dispozici panel nástrojů RFEM5. Export do programu RFEM je možné ovládat pomocí příslušných komponent. Tyto stačí přetáhnout do programovacího rozhraní pomocí funkce Drag&Drop. Import z programu RFEM není možný.


  „RFEM 5 COM Component“ umožňuje komunikaci mezi programy Grasshopper a RFEM. Jakmile je tato komponenta s informacemi o geometrii aktivována, spustí se export. Ten očekává otevřený soubor programu RFEM. Doporučujeme použít prázdný soubor, protože export přepíše všechny informace. Aktualizační mechanismus není v současné době implementován. Pomocí „Value List“ lze dále definovat jednotku, která se používá k popisu geometrie. Úprava tolerancí je zpravidla nutná pouze tehdy, pokud byly body definovány velmi blízko u sebe. V panelu pak můžete zadat číslo, které se má uložit.
  Funkce „RFEM 5 Member Component“ umožňuje uživateli přidat další informace pro geometrii (linie, křivky). Ty se zohlední při exportu do programu RFEM, aby bylo možné vytvořit pruty. V textovém poli (panelu) se zadá název materiálu a průřezu. Natočení prutu lze zadat pomocí „Number Slider“ v [rad]. Pro zadání kloubů na koncích prutu je třeba dodatečně načíst "Komponentu kloubového prutu RFEM". Vstup se skládá ze 6 stupňů volnosti, které lze jednotlivě ovládat. Pro uvolnění stupně volnosti je třeba zadat hodnotu „0“ a v jednotkách [N/m] nebo [Nm/rad] se očekávají konstanty tuhosti. Jednotku nelze vyměnit. V současnosti nelze definovat nelinearity.
  „RFEM 5 Surface Component“ se používá analogicky jako „RFEM 5 Member Component“. Zadání geometrie očekává plochu. Materiál se k nim může připojit pomocí „panelu“. Tloušťku plochy lze zadat pomocí posuvníku čísel v [m]. Typ tuhosti plochy lze navolit pomocí „Value List“ s předem definovanými typy.
  Uzlové podpory lze vytvořit pomocí „RFEM 5 Component podpory uzlů“. Na stránce Vstup lze definovat podporované body. V takovém případě doporučujeme použít již existující definiční uzly ploch nebo linií. Lze ovládat všech 6 stupňů volnosti. V tomto případě znamená „0“ uvolnění v příslušném směru, „-1“ pevnou podporu. Konstanty tuhosti lze definovat stejně jako klouby prutů.


  Soubor Grasshopper z grafiky byl uložen ke stažení. Je pouze třeba aktivovat komponentu "RFEM 5 COM Component".

 • Odpověď

  Ovládání rozhraní je v zásadě velmi jednoduché. Po úspěšné instalaci má uživatel k dispozici panel nástrojů Dlubal v aplikaci Rhino. Jedná se o dvě ikony (Exportovat a Importovat).  Pomocí tlačítka „Importovat“ lze data z programu RFEM naimportovat do programu Rhino. Přitom se vždy naimportuje celý model programu RFEM. Aktualizace se neprovádí. Data se přidají ke stávajícímu modelu.
  Pomocí volby "Exportovat" je možné provést export dat z programu Rhino do programu RFEM. Obvykle se exportuje celý model. Pokud chceme exportovat pouze části modelu, musíme je vybrat před spuštěním exportu. Aby export mohl proběhnout, je třeba spustit program RFEM a vytvořit soubor. Je třeba si uvědomit, že export přepíše všechna stávající data otevřeného souboru. Proto doporučujeme otevřít prázdný soubor.

 • Odpověď

  Ujistěte se prosím, že je již nainstalována aplikace Rhino (verze 6.20 nebo novější). Poté proveďte instalaci programu RFEM 5. K tomu je zapotřebí alespoň verze 5.21.02. V průběhu instalace se pluginy automaticky uloží a nainstalují do jednoho z následujících adresářů.

  C:\Program Files\Common Files\McNeel\Rhinoceros\6.0\Plug-ins\
  C:\Users\#USER#\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\6.0\Plug-ins\

  Obr. 02 - Adresář pluginů

  Po dokončení instalace lze spustit programy Rhino a Grasshopper. V obou programech by nyní měly být k dispozici panely nástrojů specifické pro program Dlubal. Panel nástrojů programu Dlubal pro Rhino lze dodatečně připojit k jiným panelům nástrojů (viz video).

  Obr. 01 - Panel nástrojů Dlubal

  Pokud by se program Rhino nainstaloval až pro programu RFEM, rozhraní nebude k dispozici. V takovém případě doporučujeme RFEM přeinstalovat.

 • Odpověď

  V programu RFEM probíhá vyhlazení grafických výsledků na základě výsledků na bodech sítě konečných prvků. Výsledky se převezmou do programu REVIT na základě výsledků v bodech rastru. V programu RFEM je rastr pro plochy standardně nastaven na 0,5 m. Nastavte pro plochy jemný rastr a grafické zobrazení výsledků v programech RFEM a REVIT bude srovnatelné.
 • Odpověď

  Jako řešení se v zásadě nabízejí programy RFEMRSTAB. Kromě Eurokódu 2 jsou pro posouzení v obou programech k dispozici také mezinárodní normy jako ACI 318, CSA A23.3, SIA 262 nebo GB 50010.

  Pomocí přídavných modulů pro posouzení sloupů, základů nebo posouzení na protlačení je posuzování těchto konstrukčních prvků rychlé a bezpečné.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží pro modelování, zadávání materiálů a účinků.

  Program RFEM je jednoznačně první volbou pro železobetonové konstrukce, neboť kromě možnosti prostorových prutových konstrukcí lze vytvářet také konstrukce z desek, stěn a skořepin. Program RFEM je rozmanitější variantou, neboť ho lze doplnit odpovídajícími přídavnými moduly pro všechny materiály a typy konstrukcí.

  Dostupné normy
  • Eurokód 2 (EN 1992-1-1)
  • SIA 262
  • ACI 318
  • CSA A23.3
  • GB 50010
  Přídavné moduly
  • RF-CONCRETE/CONCRETE
   Základní modul zajišťující funkčnost posouzení železobetonových prutů, pro RFEM navíc také pro desky, stěny, lomenicové konstrukce a skořepiny.
  • RF-/CONCRETE Columns
   Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů resp. metody založené na nominálním zakřivení
  • RF-PUNCH Pro
   Posouzení ploch na protlačení
  • RF-/FOUNDATION Pro
   Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů
  • RF-CONCRETE Deflect (RFEM)
   Analytický výpočet deformací
  • RF-CONCRETE NL
   Realistický výpočet deformací na plochách a prutech
  Dynamická analýza
  Pokud je zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo analýzu kmitání, pak přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, pro analýzu vynuceného kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo také pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Pokud používáte pruty s průřezy, které rozhraní nezná, měli byste použít převodový soubor pro průřezy. Tento mapovací soubor lze jednoduše vyplnit názvem průřezu. V levém sloupci v tabulce zadejte názvy průřezů použitých v TEKLA, v pravém sloupci zadejte název DLUBALu nebo z databáze.
  Podívejte se prosím na přiložené video.

  Poznámka:
  V programu TEKLA potřebujete správné prostředí. Ve videu se mají přenášet čínské průřezy, aby bylo možné v programu TEKLA použít čínské prostředí.
 • Odpověď

  Příčin může být několik:
  • Mimo jiné může soubor DXF obsahovat pouze bloky, které je nejdříve třeba rozdělit například pomocí funkce „Explode“.
  • Další příčinou může být to, že v programu RFEM nebo RSTAB je pro import v záložce „ASCII formát DXF“ vybrána určitá hladina, která buď neexistuje anebo neobsahuje žádná data.
  • Rovněž způsob zálohování dat v programu CAD může způsobit problémy. Soubory DXF můžeme ukládat v binární variantě DXF. Výhodou je, že ušetříme až 25% paměti. Program RFEM a RSTAB však tyto soubory neumějí zpracovat. Proto je třeba v programu CAD vybrat formát ASCII pro uložení souboru DXF.
   

1 - 10 z 38

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“