Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Toleranční epsilon se nachází v okně Obecné. Řídí, jak se má generátor sítě KP chovat, pokud jsou uzly velmi blízké liniím. Obrázek 3 ukazuje rozdíl. Pokud je tolerance větší než vzdálenost uzlu k linii, bude tento malý lokální rozdíl ve tvorbě sítě zanedbán. V uvedeném příkladu je linie řádku přesměrována na uzel. V tomto případě linie již není v podstatě rovná. Pokud je tolerance menší než vzdálenost, vytvoří se pro uzel samostatný uzel sítě KP.

  Chybová hláška se zobrazí, pokud je vzdálenost mezi dvěma přilehlými uzly menší než epsilon a jsou spojeny linií (viz Obrázek 3). Ve většině případů to je dáno nesprávností při modelování. Vzhledem k tomu, že chybové hlášení neobsahuje žádná čísla uzlů, můžeme použít model "Uzlové uzly". Program hledá uzly, jejichž vzdálenost klesne pod toleranční delta. Nyní nastavíme hodnotu Tolerance na hodnotu epsilonu. Uzly se pak zobrazí v horní části dialogu.

  Jak je popsáno níže, označení se v závislosti na případu liší. Pokud je modelování nepřesné, lze ho upravit. V ostatních případech je ovšem možné tolerance epsilon dále snížit.

 • Odpověď

  Při výpočtu prvků metodou konečných prvků (FEM) můžeme v programu RFEM vybrat mezi plochami a tělesy. Velkou výhodou ploch je doba trvání výpočtu, protože prvky KP se zadávají pouze v rovině plochy. Třetí rozměr, tj. Tloušťka, se při výpočtu považuje za fyzikální vlastnost. Plochu lze považovat za matematické zjednodušení. Kromě toho lze plochu zadat jednodušeji než tělesa (Jacobi Matrix).

  Pruty jsou rozděleny do dvou typů prvků. Zatímco klasické tenkovrstvé teorie (Kirchhoff) se smykové smykové deformace vlivem smykových sil zanedbávají, je třeba vycházet ze zvláštních rozšířených přístupů u teorie hustých desek (Reissner-Mindlin). U tenkých plechů je dominantní reakce čistého ohybu. Proto postačuje také zjednodušená teorie ohybu. Při tloušťce se zvýší podíl příčného smykového posunu na nosné kapacitě. Počínaje jistou tloušťkou je chyba z opomenutí tohoto prvku tak velká, že je nezbytně nutné mít vyšší teorii silné desky. Pokud je deska nyní považována za "tenkou" nebo "tlustou", není závislost na poměru "rozměry k tloušťce" jediného konečného prvku, ale na podmínkách konstrukce. Mezi ovlivňující faktory patří kromě tloušťky desky, zejména délky (délky, šířky, poloměru), druhu podpory a druhu zatížení a také jejich rozdělení. Vzhledem k velkému množství vlivů není možné určit žádnou hodnotu.

  Na obrázku 01 je vodicí linie, která popisuje platnost příslušných prvků. Velikost "d" udává tloušťku konstrukční části a "L" délku konstrukční části nebo vzdálenost mezi podporami. Poměr d / l udává, kdy je daný prut platný pro analýzu. Pokud je d / L velká, je smyková deformace rozhodujícím parametrem a uživatel by měl upřednostňovat použití těles. Je-li d / L malá, nemá smyková deformace žádný rozhodující vliv a nejefektivnější volba plošných prvků.

  Obrázek 02 provedl výpočty s různými prvky. Zobrazí se horní pohled, takže deformace lze interpretovat na rovině snímku. Při malém poměru d / L 0,2 se velmi dobře deformace shodují se všemi třemi variantami. Pokud d / L = 0.4, jsou rozdíly mezi výpočtem tenkých a silných desek již patrné. V extrémním případě d / L = 0.7 se navíc zohledňuje rozdíl silové desky k tělesu. Zatížení byla vybírána tak, aby stejná deformace pro všechny tělesa vedla k smysluplnému tisku.

 • Odpověď

  Definování podloží (zakotvení) v RFEM je charakteristickým znakem plochy.


  Obr. 01 - Dialog "Upravit plochu" s definicí podpory

  To znamená, že je třeba rozdělit celkovou podlahovou desku - v závislosti na plochách s různými podložími - na několik ploch.

 • Odpověď

  Typ tuhosti "bez membránového napětí" popisuje tuhost desky a desky.


  Tuhost desky včetně smykové tuhosti kolmo na rovinu plochy je lineárně elastická a tuhost desky v rovině plochy je v závislosti na zadané tloušťce a přiřazeném materiálu nadefinována nelineárně elastická s materiálovým provedením podle "Drucker-Prague".

  [CONTACT.E-MAIL-SALUTATION]

  Aby bylo zajištěno, že se plocha bude chovat "bez napětí" ve směru tabulek, bude nelineární materiálový model reagovat v tahu na tahu v přímém tahu f y, t téměř v tahu v kombinaci s relativně malým modulem tuhosti E p . Pro tlakové síly však zůstávají prvky lineárně elastické vzhledem k poměrně vysokému tlakovému napětí v tlaku y, c a reagují s neomezeným přenosem sil.

  (LinkToImage02)

  Vzhledem k tomu, že typ tuhosti "bezrozměrných" podstatně upravuje stupně volnosti ploch na disku, aplikuje se pouze na plochy příslušných modelových typů 3D, 2D - XZ (u X / u Z / φY) a 2D - XY u X / u Y / φ Z ).

  Pro lepší vyjádření dílčí nelinearity tohoto typu tuhosti plochy je kloub "Bez tahu" na "Bez konstrukce" z 4.02.2016 uvolněn kloub " RFEM 5.06.1103 ".

  V databázi znalostí " Přístupy k nosníkovému kloubu metodou konečných prutů pomocí MKP " se zobrazí možná aplikace. • Odpověď

  Nejvhodnější kombinací je elastické uložení prutu s uzlovými podporami, které mohou selhat každý.

  [CONTACT.E-MAIL-SALUTATION]

  Obrázek 1 ukazuje model s takovou podporou. Z výsledků vyplývá, že prutové pružné podepření pohlcuje tlakové síly a tahové síly absorbují uzlové podpory.

 • Odpověď

  Ano, kontaktní těleso nebo vrstevnatá síť konečných prvků také pracuje na zakřivených plochách. Platí ovšem tato omezení:


  • Plocha je zakřivená pouze jednou
  • Zakřivené plochy modelujeme prostřednictvím soustředných kružnic (viz obrázek 01)
  Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit linie, je funkce "Offset Line Parallel". (viz obrázek 02)

 • Odpověď

  Jakmile se zatížení na protlačení v modulu RF-PUNCH Pro určí ze smykových sil v kritickém kontrolovaném obvodu, nastaví se v pravém dolním rohu vstupního dialogu 1.5 možnost "Zohlednit zatížení na plochu v rámci kritického kontrolního průměru".


  Pokud vybereme možnost "Stanovit", je třeba, aby program vykazoval jedinečnou zatěžovací situaci. Tato jedinečná zatěžovací situace se při zadání kombinace výsledků (RV) neuvažuje. Proto obdržíte uvedené hlášení č. 58.

  Tento problém lze vyřešit ručním zadáním zatížení na plochu v kritickém obvodu nebo kombinací výsledků (RC) namísto kombinací zatížení (KZ).

 • Odpověď

  Pro vyhodnocení výsledků liniových kloubů nabízíme několik možností:


  • Grafické vyhodnocení výsledků: V navigátoru Výsledky v sekci "Uvolnění" lze v grafickém okně zobrazit různé síly a deformace liniových kloubů.
  • Tabulka výsledků: V tabulce se zobrazí tabulky "4.45 Liniové klouby - deformace" a "4.46 Liniové - styčné plochy".
  • Průběhy výsledků: V místní nabídce lze zobrazit průběh linií na linii.

 • Odpověď

  Při RF-PUNCH Pro se v modulu RF-PUNCH Pro nezobrazí odděleně výstupní nebo kolapust podle DIN EN 1992-1-1, 9.4.1 (3) a navíc je musí zohlednit i projektant.
 • Odpověď

  Nelineární kontakt mezi prutem a membránou lze provést sady prutových prvků mezi prutem a plochou. To vyžaduje, aby prut byl excentricky v rovině tlakové síly vyplývající z membránového účinku a z připojovací linie membránového připojení. Geometrická vzdálenost mezi prutem a samotnou membránou musí být vyrovnána fyzikální vzdáleností mezi osou prutu a membránovým připojením.

  Aby bylo zajištěno, že vazba bude probíhat homogenně po celé délce spoje, je třeba zajistit rovnoměrné uspořádání se stejnou hodnotou uzlů konečných prvků na osové partici a na osové linii na membránové ploše. Toto dělení a orientace uzlů KP lze dosáhnout tak, že na plochu zadáme příslušné topologické uzly na ose prutu a příslušnou linii dotyku. Je třeba zadat vzdálenost uzlu topologie od vybrané velikosti připojené plochy membrány.

  Samotný spoj musí být konstruován tak, že nelineární páry neleží pod tlakovou linií. V takovém případě musí být zadaná nelinearita implementována s nelinearitou prutu "Závada při tahu". Připojení tuhého prutu v oblasti excentrického prutu je zcela kompatibilní (ohybově tuhé) a musí být provedeno volně posuvným kloubem, vztaženým na tuhou os prutu v osově y / z v oblasti membrány.

  Díky zvolené nelinearitě a vyrovnání s tlakovou silou v souvislosti s volným posuvným kloubem je toto kontaktní modelování schopno přenášet pouze tlakové síly na připojený příčný nosník. Při zatížení působícím na sání dochází k selhání složek vazby a membrána se bez přerušení odpojí od příčného prutu.1 - 10 z 66

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”