Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Pracovní adresář je lokální cesta, kde se dočasně zpracovávají a ukládají údaje aktuálně otevřeného modelu. Vytvoří se pomocí počátečních písmen souboru. Přitom je možné použít pouze znaky ASCII.

  Mezi znaky ASCII nepatří např. "ä", "ö" a "ß".

  Chcete-li se tomuto problému vyhnout, měly by být speciální znaky v názvu souboru nahrazeny znaky ASCII, například "ae" a "ss" místo 'ä' a 'ß'. Po opětovném otevření souboru se již zpráva nezobrazí.
 • Odpověď

  Chcete-li spočítat pouze některé zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, stejně jako příkaz „Řešit...“ (viz Obrázek 01) je možné použít metodu CalculateBatch rozhraní ICalculation. Při předávání očekává metoda pole s typem zatížení Loading. Loading přitom obsahuje číslo zatížení a typ (např. kombinace zatížení):

  Sub batch_test()
      
  '   get interface from the opened model and lock the licence/program
      Dim iModel As RFEM5.IModel3
      Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")
      iModel.GetApplication.LockLicense
      

  On Error GoTo e
      
      '   get interface for calculation
      Dim iCalc As ICalculation2
      Set iCalc = iModel.GetCalculation
      
      '   create array with loading types
      Dim loadings(3) As Loading
      loadings(0).no = 1
      loadings(0).Type = LoadCaseType
      
      loadings(1).no = 4
      loadings(1).Type = LoadCaseType
      
      loadings(2).no = 4
      loadings(2).Type = LoadCombinationType
      
      '   calculate all loadings from the array at once
      iCalc.CalculateBatch loadings

  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source
      
      Set iModelData = Nothing
      iModel.GetApplication.UnlockLicense
      Set iModel = Nothing

  End Sub
 • Odpověď

  Smykový opravný součinitel je v přídavném modulu RF-LAMINATE zohledněn pomocí následující rovnice.


  $k_{z}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{\left(\int_{-h/2}^{h/2}E_x(z)z^2\operatorname dz\right)^2}\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz$

  mit $\int_{-h/2}^{h/2}E_x(z)z^2\operatorname dz=EI_{,net}$

  Vlastní výpočet smykové tuhosti lze najít v manuálu k přídavnému modulu RF-LAMINATE na straně 15 (v angličtině).

  U desky o tloušťce 10 cm na Obrázku 1 je znázorněn výpočet smykového opravného součinitele. Zde uvedené rovnice platí pouze pro zjednodušené symetrické desky!

  Vrstvaz_minz_maxE_x(z)(N/mm²)G_xz(z)(N/mm²)
  1-50-3011000690
  2-30-1030050
  3-101011000690
  4103030050
  5305011000690

  $\sum_iG_{xz,i}A_i=3\times0,02\times690+2\times0,02\times50=43,4N$

  $EI_{,net}=\sum_{i=1}^nE_{i;x}\frac{\mbox{$z$}_{i,max}^3-\mbox{$z$}_{i,min}^3}3$

  $=11000\left(\frac{-30^3}3+\frac{50^3}3\right)+300\left(\frac{-10^3}3+\frac{30^3}3\right)$

  $+11000\left(\frac{10^3}3+\frac{10^3}3\right)+300\left(\frac{30^3}3-\frac{10^3}3\right)+11000\left(\frac{50^3}3-\frac{30^3}3\right)$

  $=731,2\times10^6Nmm$

  $\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz=\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;xz}}\left(χ_i^2(z_{i;max}-z_{i,min})\;χ_iE_{i,x}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+E_{i,x}^2\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)$

  $χ_i=E_{i;x}\frac{z_{i;max}^2}2+\sum_{k=i+1}^nE_{k;x}\frac{z_{k,max}^2-z_{k,min}^2}2$


  χ113,75 106
  χ2
  8,935 106
  χ3
  9,47 106
  χ4
  8,935 106
  χ5
  13,75 106


  $\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;yz}}\left(χ_i^2(z_{i,max}-z_{i,min})-χ_iE_{i,y}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+{E^2}_{i,y}\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)=$


  8,4642 1011
  3,147 1013
  2,5 1012
  3,147 1013
  8,4642 1011

  Součet 6,7133 x 1013

  $k_z=\frac{43,4}{{(731,2e^6)}^2}6,713284\;e^{13}=5,449\;e^{-3}$

  $D_{44}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{k_z}=\frac{43,4}{5,449\;e^{-3}}=7964,7N/mm$

  To odpovídá výstupní hodnotě v přídavném modulu RF-LAMINATE (Obrázek 2).
 • Odpověď

  V přídavném modulu RF-GLASS se rozlišuje mezi dvěma různými typy výpočtů. Na jedné straně je to takzvaný "2D" výpočet. V tomto případě je skleněná konstrukce znázorněna jako plošný prvek. Při zohlednění smykového spřažení se stanoví náhradní průřez pomocí laminátové teorie. Na druhé straně se jedná o "3D" výpočet. V tomto případě je skladba modelována ve výpočtu jako těleso, a tím je při zohlednění smykového spřažení správně stanovena účinnost tuhostí mezi fólií a sklem.

  Další informace k teorii výpočtu najdete v manuálu přídavného modulu RF-GLASS, Kapitola 2.

 • Odpověď

  Při zadávání složitého nelineárního materiálového modelu lze nastavit pouze výchozí nastavení jednoho přírůstku zatížení. Důvodem je, že program nemůže určit správnou tuhost materiálu pro každý přírůstek zatížení. Pro určení stavu pracovního diagramu materiálu je třeba na konstrukci aplikovat přesné maximální zatížení.


  Obr. 01 - Materiálový model - zadání nelineárního materiálu

  Toto nastavení lze najít a změnit v dialogu "Parametry výpočtu" a také v sekci "Parametry výpočtu" v dialogu pro zatěžovací stavy a kombinace.


 • Odpověď

  Následující příklad kódu ukazuje, jak lze prostřednictvím rozhraní COM získat různé výpočetní parametry. Rovněž ukazuje nastavení pro deaktivaci smykové tuhosti:

      '   get model interface
      Set iApp = iModel.GetApplication()
      iApp.LockLicense
      
      '   get calculation interface
      Dim iCalc As RFEM5.ICalculation2
      Set iCalc = iModel.GetCalculation
      
      '   get surface bending theory
      Dim calc_bend As RFEM5.BendingTheoryType
      calc_bend = iCalc.GetBendingTheory
      
      '   get settings for nonlinearities
      Dim calc_nl As RFEM5.CalculationNonlinearities
      calc_nl = iCalc.GetNonlinearities
      
      '   get precision and tolerance settings
      Dim calc_prec As RFEM5.PrecisionAndTolerance
      calc_prec = iCalc.GetPrecisionAndTolerance
      
      '   get calculation settings
      Dim calc_sets As RFEM5.CalculationSettings
      calc_sets = iCalc.GetSettings
      
      '   get calculation options
      Dim calc_opts As RFEM5.CalculationOptions
      calc_opts = iCalc.GetOptions
      
      '   set ShearStiffness to false
      calc_opts.ShearStiffness = False
      iCalc.SetOptions calc_opts

  V příloze najdete ke stažení makro v programu EXCEL.
 • Odpověď

  Protože beton má nelineární materiálové chování, které lze simulovat pouze pomocí modulu CONCRETE NL, není posouzení pomocí přídavného modulu RF-STABILITY možné.

  Při použití jiného materiálového modelu jako izotropní lineární elastický nebo izotropní plastický by tvorba trhlin nebyla reprezentována správně a výsledky by byly nepoužitelné.

  Stabilitní analýzu sloupů lze provést pomocí RF-CONCRETE Columns nebo RF-CONCRETE NL. Malý příklad najdete v sekci Stahování.

  Tento příklad zahrnuje posouzení sloupu v přídavném modulu RF-CONCRETE Columns. Přitom je nutné dbát na to, aby výpočet vnitřních sil v programu RFEM byl prováděn podle teorie prvního řádu a aby nebyly nutné žádné imperfekce, protože metoda použitá v modulu je zohledňuje.

  Příkladem je také posouzení pomocí RF-CONCRETE NL. V tomto případě je nutné provést výpočet podle teorie druhého řádu a jsou nutné imperfekce v podobě vychýlení. Pro lepší srovnatelnost bylo uspořádání podélné výztuže přizpůsobeno výsledkům z přídavného modulu RF-CONCRETE Columns, jak je vidět na obrázcích 01 a 02. Protože výztuž je modulem po novém výpočtu optimalizována, byla požadovaná výztuž uložena jako předloha (viz červenou šipku).

 • Odpověď

  Asynchronní výpočet se používá tehdy, pokud se má program automaticky spouštět nebo pokračovat v programu RFEM nebo RSTAB. Po dokončení výpočtu se událost předává prostřednictvím delegáta. Příklad modelu C # lze najít v programu Visual Studio ve spodní části okna pro stahování.
 • Odpověď

  Ve skutečnosti se tato chybová zpráva objeví pouze tehdy, pokud byl kloub na obou koncích přiřazen kloub na konci prutu, který umožňuje natočení okolo lokální osy x. Prut se tak může volně otáčet okolo své vlastní osy a je proto nestabilní.

  Přiřadíme nové uvolnění na jeden z konců prutu, kde není stupeň závěsnosti φx kloubový.
 • Odpověď

  V tabulce 1.3 Plochy lze zadat parametry v příslušné záložce pro automatické stanovení součinitele dotvarování a míry smršťování. Pokud je to nutné, můžeme zadat i uživatelské hodnoty.

1 - 10 z 114

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““