Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  V parametrech výpočtu programů RFEM resp. RSTAB jsou v záložce "Globální parametry výpočtu" k dispozici zadávací pole "Počet přírůstků zatížení pro zatěžovací stavy / kombinace zatížení". Tyto dvě položky řídí numerické inkrementální použití definovaných okrajových podmínek zatížení v příslušných zatěžovacích stavech a v kombinacích zatížení. Reciproční hodnota zadání udává zlomek zatížení. Proces řešení následně na model postupně aplikuje definované zlomky zatížení v takzvaných přírůstcích zatížení až do okamžiku dosažení úplného zatížení modelu. V příslušných zátěžových krocích se řešič rovnic pokouší najít rovnováhu v rámci maximálních povolených iterací, a tak předvolit vhodné počáteční hodnoty pro další přírůstek zatížení.

  Obr. 02 - Parametry výpočtu

  Obrazně je možné si představit, že při procesu řešení se shromažďuje celé zatížení zatěžovacího stavu nebo kombinace zatížení v "konvi", ze které se postupně "nalije" na model. Počet přírůstků zatížení přitom koreluje s rychlostí aplikace zatížení. Rychlost by přitom neměla být chápána jako reálný časový parametr, ale čistě numericky.

  Obr. 01 - Vývoj deformace v závislosti na přírůstku zatížení

  Postupná aplikace zatížení má efekt pouze v případě nelineárních nosných konstrukcí. Se zvyšujícím se počtem přírůstků zatížení zpravidla dostáváme odpovídající vyšší kvalitu výsledků. Hlavním cílem této metody je nalézt v příslušných přírůstcích zatížení mikrokonvergenci pro zadání nových počátečních hodnot pro další přírůstek zatížení, a tím nakonec dosáhnout makrokonvergence pro celý zatěžovací stav.

  Obr. 03 - Výpočtové diagramy

 • Odpověď

  Pokud je prut excentricky připojen k ploše nebo k jinému prutu, lze si to představit také tak, že každý uzel (RSTAB) a každý uzel sítě KP (RFEM) každého prvku je spojený s prutem (viz Obrázek 01 výše). Výsledek je stejný jako u definovaných excentricit (viz Obrázek 01 níže).

  Obr. 01 - Excentricita s tuhými pruty (nahoře) a s definovanými excentricitami (dole)

  Model znázorněný na obrázku není nic jiného než příhradový vazník s horním pásem a dolním pásem, které jsou spojené pomocí svislic. Jak je známo, jsou pásy kvůli geometrii postupně namáhány normálovými silami a méně ohybovými momenty.

  Obr. 02 - Průběh ohybových momentů (nahoře) a normálových sil (dole)

 • Odpověď

  K dispozici jsou dvě možnosti:

  1. Příslušný prut lze definovat jako nulový prut. Tím se při výpočtu všech zatěžovacích stavů a kombinací zatížení nebude zohledňovat.
  2. Příslušný prut je možné deaktivovat ve všech nebo pouze v určitých zatěžovacích stavech a/nebo kombinacích zatížení. K tomu je nutné v parametrech výpočtu zatěžovacího stavu resp. kombinace zatížení aktivovat možnost "Upravit tuhosti". Poté je možné požadovaný prut deaktivovat v další záložce.

  Je však třeba vzít v úvahu následující body:

  • Při použití nulového prutu se při zadání zatížení na prut zobrazí varovné hlášení.
  • U generovaných zatížení se zatížení při použití nulového prutu automaticky přerozdělí.
  • Pokud je prut v parametrech výpočtu deaktivován, zatížení na prut a stanovená generovaná zatížení se nezohlední. Nezobrazí se žádné chybové hlášení. Zatížení je nutné přerozdělit ručně.
 • Odpověď

  Kromě předpínací síly nebo požadovaného průvěsu lana je možné zadat také délku lana, jak je znázorněno na Obrázku 01.

  Obr. 01 - Zadání požadované délky lana

  Program se poté pokusí lano přizpůsobit pod působící silou (zatěžovací stav typu "Form-finding" např. s vlastní tíhou) tak, aby délka odpovídala zadané délce.

 • Odpověď

  Tělesa jsou spojena pomocí plošného uvolnění s nelinearitou „pevný, je-li pz záporné“. Síla pz je odvozena na základě orientace stykových ploch. Pokud je orientace obou ploch totožná a chceme aby se mezi plochami přenášelo zatížení tlakem, je nutné použít nelinearitu „pevný, je-li pz kladné“.
 • Odpověď

  Pracovní adresář je lokální cesta, kde se dočasně zpracovávají a ukládají údaje aktuálně otevřeného modelu. Vytvoří se pomocí počátečních písmen souboru. Přitom je možné použít pouze znaky ASCII.

  Mezi znaky ASCII nepatří např. "ä", "ö" a "ß".

  Chcete-li se tomuto problému vyhnout, měly by být speciální znaky v názvu souboru nahrazeny znaky ASCII, například "ae" a "ss" místo 'ä' a 'ß'. Po opětovném otevření souboru se již zpráva nezobrazí.
 • Odpověď

  Chcete-li spočítat pouze některé zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, stejně jako příkaz „Vybrat pro výpočet...“ (viz Obrázek 01) je možné použít metodu CalculateBatch rozhraní ICalculation. Při předávání očekává metoda pole s typem zatížení Loading. Loading přitom obsahuje číslo zatížení a typ (např. kombinace zatížení):

  Sub batch_test()
      
  '   get interface from the opened model and lock the licence/program
      Dim iModel As RFEM5.IModel3
      Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")
      iModel.GetApplication.LockLicense
      

  On Error GoTo e
      
      '   get interface for calculation
      Dim iCalc As ICalculation2
      Set iCalc = iModel.GetCalculation
      
      '   create array with loading types
      Dim loadings(3) As Loading
      loadings(0).no = 1
      loadings(0).Type = LoadCaseType
      
      loadings(1).no = 4
      loadings(1).Type = LoadCaseType
      
      loadings(2).no = 4
      loadings(2).Type = LoadCombinationType
      
      '   calculate all loadings from the array at once
      iCalc.CalculateBatch loadings

  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source
      
      Set iModelData = Nothing
      iModel.GetApplication.UnlockLicense
      Set iModel = Nothing

  End Sub
 • Odpověď

  Smykový opravný součinitel je v přídavném modulu RF-LAMINATE zohledněn pomocí následující rovnice.


  $k_{z}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{\left(\int_{-h/2}^{h/2}E_x(z)z^2\operatorname dz\right)^2}\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz$

  mit $\int_{-h/2}^{h/2}E_x(z)z^2\operatorname dz=EI_{,net}$

  Vlastní výpočet smykové tuhosti lze najít v manuálu k přídavnému modulu RF-LAMINATE na straně 15 (v angličtině).

  U desky o tloušťce 10 cm na Obrázku 1 je znázorněn výpočet smykového opravného součinitele. Zde uvedené rovnice platí pouze pro zjednodušené symetrické desky!

  Vrstvaz_minz_maxE_x(z)(N/mm²)G_xz(z)(N/mm²)
  1-50-3011000690
  2-30-1030050
  3-101011000690
  4103030050
  5305011000690

  $\sum_iG_{xz,i}A_i=3\times0,02\times690+2\times0,02\times50=43,4N$

  $EI_{,net}=\sum_{i=1}^nE_{i;x}\frac{\mbox{$z$}_{i,max}^3-\mbox{$z$}_{i,min}^3}3$

  $=11000\left(\frac{-30^3}3+\frac{50^3}3\right)+300\left(\frac{-10^3}3+\frac{30^3}3\right)$

  $+11000\left(\frac{10^3}3+\frac{10^3}3\right)+300\left(\frac{30^3}3-\frac{10^3}3\right)+11000\left(\frac{50^3}3-\frac{30^3}3\right)$

  $=731,2\times10^6Nmm$

  $\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz=\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;xz}}\left(χ_i^2(z_{i;max}-z_{i,min})\;χ_iE_{i,x}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+E_{i,x}^2\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)$

  $χ_i=E_{i;x}\frac{z_{i;max}^2}2+\sum_{k=i+1}^nE_{k;x}\frac{z_{k,max}^2-z_{k,min}^2}2$


  χ113,75 106
  χ2
  8,935 106
  χ3
  9,47 106
  χ4
  8,935 106
  χ5
  13,75 106


  $\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;yz}}\left(χ_i^2(z_{i,max}-z_{i,min})-χ_iE_{i,y}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+{E^2}_{i,y}\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)=$


  8,4642 1011
  3,147 1013
  2,5 1012
  3,147 1013
  8,4642 1011

  Součet 6,7133 x 1013

  $k_z=\frac{43,4}{{(731,2e^6)}^2}6,713284\;e^{13}=5,449\;e^{-3}$

  $D_{44}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{k_z}=\frac{43,4}{5,449\;e^{-3}}=7964,7N/mm$

  To odpovídá výstupní hodnotě v přídavném modulu RF-LAMINATE (Obrázek 2).
 • Odpověď

  V přídavném modulu RF-GLASS se rozlišuje mezi dvěma různými typy výpočtů. Na jedné straně je to takzvaný "2D" výpočet. V tomto případě je skleněná konstrukce znázorněna jako plošný prvek. Při zohlednění smykového spřažení se stanoví náhradní průřez pomocí laminátové teorie. Na druhé straně se jedná o "3D" výpočet. V tomto případě je skladba modelována ve výpočtu jako těleso, a tím je při zohlednění smykového spřažení správně stanovena účinnost tuhostí mezi fólií a sklem.

  Další informace k teorii výpočtu najdete v manuálu přídavného modulu RF-GLASS, Kapitola 2.

 • Odpověď

  Při zadávání složitého nelineárního materiálového modelu lze nastavit pouze výchozí nastavení jednoho přírůstku zatížení. Důvodem je, že program nemůže určit správnou tuhost materiálu pro každý přírůstek zatížení. Pro určení stavu pracovního diagramu materiálu je třeba na konstrukci aplikovat přesné maximální zatížení.


  Obr. 01 - Materiálový model - zadání nelineárního materiálu

  Toto nastavení lze najít a změnit v dialogu "Parametry výpočtu" a také v sekci "Parametry výpočtu" v dialogu pro zatěžovací stavy a kombinace.


1 - 10 z 119

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“