Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je kvůli CFD modelování výlučně kompatibilní s programem RFEM a vyžaduje výpočet metodou konečných prvků. Model vytvořený v programu RSTAB lze otevřít v programu RFEM. Parametry zatížení větrem je možné zadat v dialogu programu RFEM Simulovat a generovat zatížení větrem.

  Obr. 01 - Podnabídka umožňující přístup k programu RWIND Simulation

  Ve spodní části záložky Zatížení větrem lze po spuštění výpočtu CFD na pozadí zůstat a automaticky vygenerovat zatížení pro příslušné zatěžovací stavy.

  Obr. 02 - Možnost "Spočítat vše na pozadí" v programu RFEM

  Pokud byste spíše prováděli simulace větru v programu RWIND Simulation, klikněte na tlačítko Otevřít v programu RWIND Simulation v záložce Zatěžovací stavy.

  Obr. 03 - Přenos definovaných parametrů do programu RWIND Simulation

  Chcete-li získat zkušební verzi programu RWIND Simulation, postupujte podle pokynů uvedených v této FAQ.

 • Odpověď

  Profil rychlosti větru v programu RWIND Simulation podle ASCE 7-16 [1] se vypočítá z rovnice 26.10-1. Koeficienty a základní rychlost větru v této rovnici jsou obsaženy v rovnici tlaku větru.


  Dynamický tlak větru (imperiální): qz= 0.00256 Kz Kzt Kd Ke V2

  Tuto rovnici je třeba vztáhnout k výpočtu vstupní rychlosti vzhledem k výšce pro větrný tunel CFD programu RWIND Simulation. Abychom zohlednili spíše rychlost než tlak z této rovnice, vynásobí se základní rychlost větru druhou odmocninou každého součinitele. Všimněte si, že proměnná rychlosti v rovnici 26.10-1 je umocněná na druhou, což vyžaduje zohlednění druhé odmocniny součinitelů.

  $Inlet\;velocity\;=\;V\sqrt{K_e\;\cdot\;K_{d\;}\cdot\;K_z\;\cdot\;K_{zt}}$


  Vzhledem k tomu, že norma ASCE 7-16 se nezabývá CFD analýzami proudění větru a velikostí požadované vstupní rychlosti, je srovnání obtížné. Jedná se tedy o nejbližší odhad pro výpočet vstupní rychlosti větru podle normy v programu RWIND Simulation. • Odpověď

  Součinitele vnitřního tlaku není nutné v programu RWIND Simulation zohledňovat.

  RWIND Simulation vždy poskytuje čistý tlak na plochy v programu RFEM. V případě simulace domu s otevřenými okny v programu RWIND Simulation vnitřní tlak působí na vnitřní strany budovy. Program na základě těchto informací stanoví výsledný tlak v závislosti na vnějších a vnitřních plochách. Toto lze vidět na Obrázku 1.


  Vzhledem k tomu, že neexistuje přímá korelace, nelze tento součinitel v normě srovnávat s výpočtem CFD.

 • Odpověď

  Pro výpočet program vytvoří síť těles mezi modelem a vnějšími stranami větrného tunelu. Přitom se síť těles nenapojuje přímo na geometrii modelu, ale na separátní obálkovou síť modelu okolo geometrie modelu. V závislosti na nastavení sítě modelu (zjednodušený model - Shrink-Wrapping Mesh) má tato obálková síť určitou vzdálenost od přesné geometrie modelu. Přesná geometrie modelu samotná je znázorněna podobně jako okolní obálková síť modelu z obálkové sítě, ale na přesném tvaru modelu.

  Obr. 01 - Typy sítí

  Pomocí výpočtu OpenFOAM se pro každý prvek tělesa získá výsledek pro tlak. Tyto hodnoty se při přechodu k modelu extrapolují na příslušné krajní uzly. Pro stanovení konečných povrchových tlaků na geometrii modelu se v dalším kroku transformují tlaky v krajních uzlech sítě těles na přesnou obálku sítě modelu. V případě, že trojúhelníkové zesíťování přesné geometrie sítě modelu je příliš hrubé, iniciuje poslední proces transformace částečné zahuštění přesné obálky modelu.

  Obr. 02 - Rozdíl mezi geometrií obálkové sítě a přesnou geometrií modelu

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je program pro numerickou simulaci proudění. Jedná se o nástroj pro popis problému proudění větru okolo objektu ze systému parciálních diferenciálních rovnic s výstupem aproximačního řešení na základě metody konečných objemů. Takový matematický model poskytuje podobně jako zjednodušený model v reálném větrném tunelu informace o poli rychlostí větru a tlacích působících na plochy objektu, okolo kterého proudí vítr.

  Normy popisující účinky větru na budovy a konstrukční prvky (např. EN 1991-1-4, ASCE/SEI 7 atd.) jsou založené na různých principech. Předpisy udávají pro specifické situace a případy použití odpovídající pokyny pro stanovení zatížení větrem. Tyto vzorce jsou pro přiřazené situace nesporně správné a výsledné hodnoty byly v praxi potvrzené.

  Tyto směrnice ovšem nepopisují všechny situace, které se vyskytují ve skutečném technickém světě. Zde se zpracovává veliké množství různých tvarů modelů v proudu větru, přičemž každý tvar má vlastní vysoký vliv na výsledné povrchové tlaky způsobené zatížením větrem. Pro všechny tvary modelů, které nejsou uvedené v příslušných směrnicích, přesto zůstává náhradní zatížení vlivem účinku větru nejasné.

  Program RWIND Simulation může přitom přispět jako pomocný nástroj pro stanovení výsledných sil od působení větru. Navzdory použití programu RWIND Simulation je ovšem nutné zajistit veškeré požadavky platných norem. Technologie použitá v simulačním programu může také poskytnout další užitečné poznatky pro tvary objektů, které jsou dostatečně popsané v příslušných normách.

  Obr. 01 - Proudění větru okolo komplexního anténního systému
  Obr. 02 - Plošné tlaky v důsledku zatížení komplexního anténního systému větrem

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation nabízí volitelné zohlednění turbulentních modelů k-ε a k-ω pro numerickou simulaci proudění. Požadované parametry turbulence lze zadat ručně nebo stanovit automaticky z uživatelské hodnoty intenzity turbulence. Standardně je intenzita turbulence nastavena na 1 %. Tato hodnota je stanovena na základě doporučení společnosti CFD Support, která má mnohaleté zkušenosti v oblasti numerické simulace proudění.


  Obr. 01 - Účinky intenzity turbulence

  V programu RWIND Simulation je turbulentní model k dispozici v nabídce „Parametry simulace“ v záložce „Turbulence“.


  Nabídka rozhraní v programu RFEM nebo RSTAB připraví turbulentní model pro automatický výpočet zatížení větrem na pozadí v nabídce „Simulovat a generovat zatížení větrem“ v záložce „Nastavení“. • Odpověď

  Hustota a kvalita sítě konečných objemů má značný vliv na přesnost výsledků. Čím hustší je síť prvků, tím přesnější jsou výsledky. S hustší síti je však současně prodlužuje doba výpočtu a požadavky na operační paměť počítače.

  Zesítění v programu RWIND Simulation lze rozdělit do 3 kategorií:

  KategorieHustota sítěBuňky sítěDoba výpočtuVysoce výkonný počítač
  Anízká≤ 1 milion
  několik minut
  ≤ 4 GB RAM
  Bstřední1 - 10 milionů
  několik hodin
  ≤ 16 GB RAM
  Cvysoká10 - 50 milionů
  několik desítek hodin
  ≤ 64 GB RAM


  V programu RWIND Simulation je hustota sítě globálně nastavována v dialogu "Parametry simulace". Hustotu sítě je možné nastavit v rozmezí 10% až 100%.

  Obr. 02 - Parametry simulace

  Pro zvýšení efektivity výpočtu v oblasti větrného tunelu program nevytváří konstantní hustotu sítě prvků, ale v bezprostřední blízkosti modelů automaticky vygeneruje jemnější síť než ve zbývající oblasti.

  Velikost zahuštění sítě podle modelu se řídí 5 úrovněmi detailů v dialogu "Upravit model". Úroveň zahuštění lze zadat v krocích 0 až 4.

  Obr. 03 - Úroveň detailu

  Ve výchozím nastavení nabízí program pro model globální hustotu sítě 20 % se zahuštěním sítě podle úrovně 2. Tímto nastavením obvykle vzniká dělení sítě kategorie A s 300 až 700 000 buňkami. Díky této konfiguraci kategorie A s hrubým dělením sítě program v nejkratší době ukáže základní zobrazení pole proudění a rozdělení tlaků na modelu obtékaném proudem vzduchu.

  Obr. 01 - Síť konečných objemů

  Po kontrole veškerých vstupních dat a tlakových reakcí na modelu se v uvedených dialozích pro zvýšení hustoty a úrovně sítě zesítění lze rychle přepnout do kategorie zesítění B pro stanovení kvalitativně lepšího výsledku.

  Pomocí voleb pro jemnější nastavení sítě a úrovně zesítění lze dosáhnout zesítění kategorie C.
  Během vývoje programu RWIND Simulation jsme takové konfigurace sítě (≥ 50 milionů) úspěšně otestovali na odpovídajícím počítači. Tuto konfiguraci ovšem zatím nedoporučujeme, protože zvýšená přesnost získaných výsledků není pro tento účel v rovnováze s požadavky na počítač. V příští vývojové fázi programu RWIND Simulation plánujeme pro plné využití zesítění kategorie C použít uzpůsobenou síť v hraniční vrstvě a nabídnout nestacionární modely proudění s přesnějšími modely turbulence.  

 • Odpověď

  Minimální konfigurace počítače pro program RWIND Simulation je:

  • Pracovní paměť RAM: 4 GB
  • Procesor: x64
  • Volné místo na disku: 10 GB
  • Rozlišení obrazovky a grafické karty: 1280x800 px
  • Operační systém: Microsoft Windows 10 64 bitů
  Pro využití všech možností programu je doporučována následující konfigurace počítače:

  • Pracovní paměť RAM: 64 GB
  • Procesor: Intel Core i9-9900K s 8 jádry nebo lepší.
   Počet jader má příznivý vliv na dobu výpočtu a příslušný výkon každého jádra na dobrou obsluhu programu a přípravu pro zpracování grafických dat.
  • Volné místo na disku: 100 GB
  • Grafická karta: Moderní grafická karta ATI nebo NVIDIA s podporou OpenGL (například NVIDIA GeForce RTX 2070 nebo vyšší).
   Vestavěný GPU výpočet neovlivní.
  • Rozlišení obrazovky: 1920x1200 px
  • Operační systém: Microsoft Windows 10 64 bitů • Odpověď

  Aktivací přídavného modulu RF-FORM-FINDING je před vlastní analýzou konstrukce pro každý prvek s vlastnostmi form-findingu stanoven vysoce kvalitní proces pro hledání tvaru pomocí metody URS. Výstupem tohoto procesu po výpočtu je optimální rovnovážný tvar, který téměř přesně odpovídá zadaným parametrům form-findingu (předpětí, průvěs atd.).

  Protože metoda URS vyžaduje iterační výpočet pro zobrazení výsledků, program nabízí pro čisté modelování interaktivní grafický režim založený na metodě hustoty sil. Tento režim zobrazí výsledný tvar prvku přímo se zadanými prvky na základě uložených vlastností form-findingu.

  Pro eliminaci počátečních komplikací v důsledku neúplně zadaných modelů je možné režim kdykoli zapnout a vypnout v místní nabídce pomocí volby "Zobrazit předběžný form-finding".

  Grafický režim při stanovení zohledňuje veškerá zadání týkající se sil pro form-finding na prutových a plošných prvcích. Přitom se na všech příslušných uzlech s navazujícím prvkem nebo s definicí podpory předpokládá pevná okrajová podmínka v příslušném směru. Kromě toho se pro optimalizované zobrazení vrcholů stanu zohledňují otvory integrované v plochách.

  Toto interaktivní hledání tvaru je obecně zamýšleno pouze pro grafické zobrazení prvků s působícím zatížením a pracuje nezávisle na URS form-findingu, která se provádí vždy před samotným statickým výpočtem. Zesítění ploch je ale založeno na aktuálně zobrazeném tvaru a může být ovlivněno aktivací interaktivního form-findingu.

 • Odpověď

  Ne, v současné době program nenabízí generování zatížení větrem podle DIN EN 13782. V nabídce "Nástroje" je ovšem k dispozici velký počet generátorů zatížení a je nezávislý na různých normách. Přehled všech generátorů zatížení najdete v následujícím odkazu.


  Vzhledem k tomu, že generování zatížení větrem na libovolné geometrii modelu je velmi složitý problém a normy udávají hodnoty cp pouze pro určité tvary těles, v našem produktovém portfoliu je alternativně k dispozici program RWIND Simulation. Tento program simuluje proudění větru okolo libovolné budovy v numerickém větrném tunelu a generuje výsledná zatížení větrem pro další statické posouzení. Další informace naleznete v následujícím odkazu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““