Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Takováto funkce pro zvýšení zatížení až do porušení ve spojení s výpočtem železobetonových konstrukcí není k dispozici.

  Další možností je postupovat následujícím způsobem:

  Pro každý přírůstek zatížení je nutné vytvořit vlastní zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení. Toho lze také dosáhnout například použitím součinitelů zatížení.


  Následně je nutné v modulu pro posouzení vybrat jednotlivé zatěžovací stavy nebo kombinace.


  Jakmile výpočet poprvé proběhne až do bodu "Navržená výztuž", je možné výztuž navrženou modulem upravit a uložit.


  Nakonec lze provést nelineární výpočet na základě definované výztuže.


  Vyhodnocení navržené bezpečnosti nebo navrženého využití je možné po úspěšném výpočtu provést graficky.

 • Odpověď

  Chcete-li spočítat pouze některé zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, stejně jako příkaz „Vybrat pro výpočet...“ (viz Obrázek 01) je možné použít metodu CalculateBatch rozhraní ICalculation. Při předávání očekává metoda pole s typem zatížení Loading. Loading přitom obsahuje číslo zatížení a typ (např. kombinace zatížení):

  Sub batch_test()
      
  '   get interface from the opened model and lock the licence/program
      Dim iModel As RFEM5.IModel3
      Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")
      iModel.GetApplication.LockLicense
      

  On Error GoTo e
      
      '   get interface for calculation
      Dim iCalc As ICalculation2
      Set iCalc = iModel.GetCalculation
      
      '   create array with loading types
      Dim loadings(3) As Loading
      loadings(0).no = 1
      loadings(0).Type = LoadCaseType
      
      loadings(1).no = 4
      loadings(1).Type = LoadCaseType
      
      loadings(2).no = 4
      loadings(2).Type = LoadCombinationType
      
      '   calculate all loadings from the array at once
      iCalc.CalculateBatch loadings

  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source
      
      Set iModelData = Nothing
      iModel.GetApplication.UnlockLicense
      Set iModel = Nothing

  End Sub
 • Odpověď

  V programu CRANEWAY se vnitřní síly obvykle zobrazují pouze pro místa s maximální a minimální hodnotou. Pokud chceme získat všechny vnitřní síly na všech místech x, je třeba provést detailní výpočet a deaktivovat volbu "Zobrazit pouze rozhodující výsledky". Krátké video ukazuje, jak na to.
 • Odpověď

  Rozdíl mezi těmito dvěma materiálovými modely je následující:

  • V izotropním nelineárním elastickém 1D materiálovém modelu nejsou zohledněny žádné plastické deformace. To znamená, že při odlehčení se materiál vrátí do původního stavu.
  • U izotropního plastického 1D materiálového modelu se ovšem zohledňuje plastická deformace.

  U obou materiálových modelů lze nelineární vlastnosti definovat v dalším dialogu. Při zadávání dat pomocí diagramu lze u obou modelů stanovit rozdělení po posledním kroku.

  U materiálového modelu „Izotropní nelineární elastický 1D“ je možné antimetrické zadávání pracovního diagramu (jiné pro kladný i záporný rozsah), zatímco u modelu „Izotropní plastický 1D“ lze použít pouze symetrické zadání.

 • Odpověď

  Vhodným řešením jsou programy RFEM i RSTAB. Pro oba programy existuje řada evropských i mezinárodních norem i přídavných modulů, které usnadňují každodenní práci v oblasti ocelových konstrukcí .

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží k definování konstrukcí, materiálů a účinků. Kromě možnosti vytvářet prostorové rámové a příhradové konstrukce, jako jsou haly, umožňuje program RFEM také deskové, stěnové a skořepinové konstrukce, a nabízí tak víceúčelovou možnost. Vyplatí se, pokud bude třeba provést posouzení také v jiných oblastech, jako je např. Masivní konstrukce.

  Dostupné normy
  • EN 1993-1-1 (Eurokóda 3),
  • AISC podle ANSI/AISC 360 (americká norma),
  • SIA podle SIA 263: 2013 (švýcarská norma),
  • IS podle IS 800: 2007 (indická norma),
  • BS podle BS 5950-1: 2000 (britská norma) nebo BS EN 1993-1-1 (britská příloha),
  • GB podle GB 50017-2003 (čínská norma),
  • CSA podle CSA S16-09 a CSA S16-14 (kanadská norma),
  • AS podle AS 4100-1998 + příloha 1 - 1999 (australská norma),
  • NTC-DF podle NTC-RCDF (2004) (mexická norma),
  • SP podle SP 16.13330.2011 (ruská norma),
  • SANS podle SANS 10162-1: 2011 (Jihoafrická norma),
  • NBR podle ABNT NBR 8800: 2008 (brazilská norma),
  • HK podle standardního pracovního řádu pro statické použití oceli 2011 (odbor budov - Hongkong)
  • RF-/STEEL - Obecná analýza napětí ocelových ploch a prutů
  Přídavné moduly pro ocelové konstrukce

  Tyto přídavné moduly doplňují funkce hlavních programů. Například modul RF‑/STEEL EC3 umožňuje provádět posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3. Přídavný modul RF ‑ STEEL Warping Torsion doplňuje posouzení podle Eurokódu 3 o posouzení torzního vzpěru až o 7 stupňů volnosti, pokud se nevztahuje na standardní případ EC3.

  K dispozici jsou další specializované oblasti použití, jako je plastické posouzení, stabilitní analýza podle vlastního tvaru nebo generování geometricky ekvivalentních imperfekcí a předem deformovaných ekvivalentních modelů. Samostatné moduly, jako například PLATE-BUCKLING , podporují návrh tuhých nebo vyztužených desek. Program SHAPE-THIN umožňuje vytvářet libovolné tenkostěnné průřezy. Tímto způsobem se stanoví průřezové charakteristiky a provádí se analýza napětí nebo plastické posouzení.

  Přípoje s kloubovým nebo tuhým spojením lze navrhnout pomocí přídavných modulů RF-/JOINTS .

  Pro posouzení jeřábových drah je k dispozici samostatný program CRANWAY .


  Dynamická analýza

  Pokud je třeba provést seizmickou analýzu nebo posouzení kmitání budovy, poskytují přídavné moduly RF-/DYNAM Pro speciální nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů, pro analýzu vynucených kmitání, generování náhradního zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.


 • Odpověď

  Rozdíly při určování deformace ve stavu s trhlinami mohou mít různé příčiny. V případě odchylek by měly být zkontrolovány následující body:

  Je použita stejná metoda výpočtu?
  RF-CONCRETE Deflect používá analytickou metodu výpočtu podle EN 1992-1-1 7.4.3.
  RF-CONCRETE NL používá fyzikálně nelineární metodu výpočtu.
  Podrobnější informace o metodách výpočtu lze najít například v příručce RF-CONCRETE Surfaces v kapitole 2.72.8 (anglicky) .

  Je k dispozici stejný výchozí systém?
  Aby mohl být základní systém považován za stejný, nechá se toto nejlépe posoudit na výsledcích lineárního výpočtu. Lineárně stanovená deformace základní kombinace by měla být přibližně stejná. Případné rozdíly u lineární deformace se mohou v souvislosti s výpočtem deformací ve stavu s trhlinami zvyšovat.

  Zohledňují se stejné účinky?
  Při porovnávání se ujistěte, že jsou používány stejné účinky, jako např. dotvarování a smršťování (obrázek 02).

  Jsou k dispozici stejné vstupní hodnoty?

  Kromě toho by v souvislosti s výpočtem deformací měla být provedena kontrola, zda jsou k dispozici stejné vstupní hodnoty. V tomto případě je potřeba zvláštní pozornost věnovat tomu, aby použitá výztuž (obrázek 03) a rameno resp. betonová krycí vrstva byly stejné.

  Pokud byste příčinu po provedení kontroly nezjistili, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu.
 • Odpověď

  Stejně jako přídavný modul "Forced Vibrations" provádí modul "Equivalent Loads" postup multimodálního spektra odezvy.

  Na rozdíl od toho, co název napovídá, metoda zjednodušeného spektra odezvy se zde neprovádí, jako je např. vysvětleno v EN 1998-1. 

  Náhradní břemena se určují zvlášť pro každý směr buzení podle následujícího vzorce:

  $\begin{Bmatrix}{\mathrm F}_{\mathrm X}\\{\mathrm F}_{\mathrm Y}\\{\mathrm F}_{\mathrm Z}\end{Bmatrix}\;=\;\mathrm\Gamma\;\ast\;\begin{Bmatrix}{\mathrm u}_{\mathrm X}\\{\mathrm u}_{\mathrm Y}\\{\mathrm u}_{\mathrm Z}\end{Bmatrix}\;\ast\;{\mathrm S}_{\mathrm a}(\mathrm T)\;\ast\;\begin{Bmatrix}{\mathrm M}_{\mathrm X}\\{\mathrm M}_{\mathrm Y}\\{\mathrm M}_{\mathrm Z}\end{Bmatrix}\;$

  Rozdíly mezi těmito dvěma přídavnými moduly jsou popsány v tomto FAQ.

 • Odpověď

  Softwarové funkce umožňují zohlednit pokles zatížení v programu RFEM/RSTAB a v přídavných modulech posoudit následující typy prutů:
  • Jeden prut: Prut má dva uzly, jeden na začátku a jeden na konci prutu.
  • Je možné spojit několik jednotlivých prutů a vytvořit tak sled prutů nebo sadu prutů.
  • Sled prutů bez rozdělení v uzlech
  Obě možnosti vedou ke stejným výsledkům (vnitřní síly, napětí atd.).
  Abychom předešli automatickému dělení stávajícího prutu, je třeba v místní nabídce deaktivovat volbu "Automaticky spojit linie/pruty", kterou otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši na okno modelu.
 • Odpověď

  Každý přídavný modul má vlastní metodu výpočtu případu v modulu. Zde uvádíme metody jednotlivých modulů pro výpočet případů:

  RF-/TIMBER - IModuleCase → Calculate ()
  RF-/STEEL EC3 - ICase → moCalculate ()
  RF-/ALUMINIUM - ICase → moCalculate ()
  RF-/STEEL - IstCase → stResultsCalculate ()
  RF STABILITY - IsbCase → sbResultsCalculate ()
  RF-/DYNAM Pro - IDynamModule → Calculate ()
  RF-/CONCRETE Members - IcoCase → coResultsCalculate ()
  RF-/CONCRETE Surfaces - IcoCase → coResultsCalculate ()
 • Odpověď

  V RF ‑ CONCRETE Members lze navrhovat výsledkové pruty. Pokud jsou výsledkové nosníky, které se mají posuzovat, nesprávně definovány, a proto pro ně nelze stanovit vnitřní síly, objeví se během výpočtu v modulu RF-BETON Members varovné hlášení. Chybně definované nosníky výsledků se zobrazí po zobrazení výsledků vnitřních sil prutu. Poté je třeba odpovídajícím způsobem upravit příslušné výsledkové pruty.
  V tomto příkladu se pro výsledkový prut 2 nezobrazí žádné výsledné vnitřní síly. Namísto plochy 2 byla omylem zadána plocha 1 jako vložený objekt pro tento výsledkový prut (Obrázek 02).

1 - 10 z 29

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“