Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Pro výpočet vytvoří program masivní síť mezi modelem a vnějšími stranami aerodynamického tunelu. V tomto případě se plná síť nepřipojí přímo k geometrii modelu, ale k samostatné opláštěné síti okolo geometrie modelu. Tato zakrytá síť má v závislosti na modelu sítě (Simplified Model - Shrink-Wrapping-Mesh) určitou vzdálenost od přesné geometrie modelu. Přesná geometrie modelu je, stejně jako okolní síť obklopujícího modelu, znázorněna také z obálkové sítě, ale na přesném tvaru modelu.

  Obr. 01 - Typy sítí

  Pomocí výpočtu OpenFOAM se pro každý těleso získá výsledek tisku. Tyto hodnoty se při přechodu na model extrapolují na příslušné okrajové uzly. Aby bylo možné stanovit konečné tlaky na plochu na geometrii modelu, převedou se v dalším kroku tlaky v okrajových uzlech plné sítě na přesnou obálku sítě modelu. V případě, že trojúhelníkové síťování přesné geometrie sítě modelu bude příliš drsné, provede poslední proces transformace částečné zahuštění obálky sítě přesně modelu.

  Obr. 02 - Rozdíl mezi geometrií sítě pláště a přesnou geometrií modelu

 • Odpověď

  V příkladu na obr. 01 není mezi vnějšími fasádními prvky žádné rozdělení zatížení. Vyložené buňky se při rozdělení zatížení nezobrazí podle stupnice barev, zůstávají prázdné. Hodnota na těchto prvcích je 0. To má tu výhodu, že se okamžitě zjistí, že prvky KP nejsou namáhané.


  Příčina problému lze zobrazit přímo v modulu RWIND Simulation. Výpočty jsou ve výchozím nastavení založeny na zjednodušeném modelu konstrukce. V závislosti na nastavení lze skořepinu konstrukce posoudit nebo zkopírovat. Na konstrukci se tak umístí síť konečných prvků a v závislosti na úrovni detailu se tato síť konečných prvků přilepí k modelu konstrukce. Obr. 02 znázorňuje příliš malý stupeň detailu. Plochy, které stojí na průčelu, nejsou v simulaci dostatečně dobře znázorněny a mezi konzolovými plochami neběhne simulace, a proto na těchto vnitřních plochách nedochází k žádnému tlaku větrem.


  Stupeň podrobnosti lze v modulu RWIND Simulation upravovat pomocí funkce "Upravit model" nebo přímo v RFEM v nastavení simulace zatížení větrem (viz Obrázek 03). V modulu RWIND Simulation lze model jednoduše deaktivovat.


  V případě větší míry podrobnosti (odpovídá jemnější síti konečných prvků) jsou konzolové plochy čistě zobrazeny a příslušné prvky konečných prvků (viz obrázek 04 a obrázek 05).


 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je program pro numerickou simulaci proudění. Jedná se o nástroj, který popisuje problematiku proudění vzduchu okolo objektu sestávajícího ze soustavy parciálních diferenciálních rovnic s výstupem aproximačního řešení na základě metody konečných objemů. Podobně jako zjednodušený model poskytuje takový matematický model v reálném větrném tunelu informaci o poli rychlosti větru a působících tlacích na plochách objektu obtékaného větrem.

  Normy popisující účinky větru na budovy a konstrukční prvky (např. EN 1991-1-4, ASCE/SEI 7 atd.) Vycházejí z různých principů. Pravidla a opatření specifikují příslušné pokyny pro stanovení zatížení větrem pro určité situace a použití. Tyto vzorce jsou pro dané situace bezpochyby správné a výsledné hodnoty byly v praxi potvrzeny.

  Tyto směrnice ovšem nepopisují všechny situace, které se vyskytují ve skutečném světě inženýrů. Zde se zpracovává nekonečně různé tvary modelu v proudění větru, přičemž každý tvar má svůj vysoký vliv na výsledné povrchové tlaky způsobené zatížením větrem. U všech tvarů modelů, které nejsou uvedeny v příslušných směrnicích, zůstává ovšem ekvivalentní zatížení vlivem větru nejasné.

  Program RWIND Simulation může přitom přispět jako pomocný nástroj pro stanovení výsledných sil z působení větru. Navzdory použití programu RWIND Simulation je ovšem třeba zajistit veškeré požadavky platné normalizace. Technologie použitá v simulačním programu může také poskytnout další užitečné informace o dostatečně kontrolovaných tvarech objektů.

  Obr. 01 - Větrný tok okolo komplexního anténního systému
  Obr. 02 - Plošné tlaky při složité instalaci antény v důsledku zatížení větrem

 • Odpověď

  Nový samostatný program RWIND Simulation nabízí možnosti simulace větrem a generování zatížení větrem. Optimalizaci lze optimalizovat společně s programem RFEM pro statické výpočty nebo s RSTAB softwarem pro statické výpočty rámů.

  Vstupní data
  Přímé zadání modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB umožňuje stanovit relevantní parametry směru větru, které se budou analyzovat s výškově závislou větrnou náročností, na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

  Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

  Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

  Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

  Služby RWIND Simulace
  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam
  • Přímý import souborů do programů RFEM nebo RSTAB nebo STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické zobrazení a animace linií proudění
 • Odpověď

  Kromě manuálního provozu nabízí webová stránka také webovou službu (API) pro připojení externích programů.

  Na tento účel máme k dispozici následující balíčky. Stejné podmínky platí pro ruční provoz.

  • Nástroj Geo-Zone Tool | 500 dotazy
  • Nástroj Geo-Zone Tool | 5000 dotazy

 • Odpověď

  Nástroj Geo-Zone Tool pro online výpočet zatížení pro stanovení zatížení sněhem, zatížení větrem a zóny seizmických oblastí nabízí zónu map Dlubal Software.

  K dispozici jsou následující balíčky.

  • Nástroj Geo-Zone Tool | 500 dotazy
  • Nástroj Geo-Zone Tool | 5000 dotazy

  Tuto kvótu lze využít všichni zaměstnanci společnosti bez omezení pro všechny podporované mapy nebo standardy zatížení.

  Geo-Zone Tool pro stanovení zatížení je průběžně rozšiřován a doplněn.
 • Odpověď

  Ne, ve výchozím nastavení nejsou zahrnuty. Generování zatížení větrem prováděné plošnými zatíženími vždy zaznamená zatížení větrem ortogonálně k vymezené ploše.
  Přiložený příklad přitom ukazuje, že zatížení na ploše větru v rozmezí 0,5kN/m² je poměrně snadné.

  Zatížení větrem může být ovšem také možné pro libovolnou geometrii budovy s novým samostatným programem RWIND Simulation. To nám umožňuje simulace větrem
  a pro generování zatížení větrem. Tyto možnosti lze optimálně využít ve spolupráci se softwarem RFEM pro statické výpočty nebo se softwarem RSTAB pro statické výpočty rámů.

  Zadávání
  Přímým načtením modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB lze stanovit relevantní parametry směru větru pro analýzu výškových větrných profilů na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

  Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

  Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

  Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

  Služby RWIND Simulace
  3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFOAM
  Přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL
  Jednoduchá modifikace konstrukce pomocí drag-and-drop a grafického přizpůsobení
  Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  Grafické zobrazení výsledků na polích Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  Grafické zobrazení streamline a animace
 • Odpověď

  Při zohlednění vnitřního tlaku u generátoru zatížení větrem (viz obrázek 1) se tlak větru na vnitřní ploše budovy zvýší na tlak větru na vnější ploše budovy (viz obrázek 2).


  Pokud má vnitřní tlak při stanovení reakční proměnné příznivý účinek (we + wi), je obvykle nastaven na nulovou hodnotu. V generátoru zatížení lze použít funkci "Zohlednit pouze zatížení" (viz Obrázek 3).

 • Odpověď

  Pokud chceme zatížení na větrné zatížení převzít pouze přes sloupy a nikoli přes nosník, můžeme je deaktivovat v nastavení generátoru zatížení nastavením "Korekce generovaných zatížení" (viz Obrázek 1).

 • Odpověď

  V případě generátoru zatížení pro zatížení větrem lze podle EN 1991-1-4 použít národní přílohy:

  CEN Evropská unie
  BDS Bulharsko
  BS   Spojené Království
  CSN Česká republika
  CYS Kypr
  DIN Německo
  DK   Dánsko
  IS   Irsko
  SHIFT   Litva
  NBU Belgie
  NEN Nizozemsko
  NF   Francie
  NP   Portugalsko
  NS   Norsko
  ÖNORM Rakousko
  PN Polsko
  SFS Finsko
  SIST Slovinsko
  SR Rumunsko
  SS Singapur
  SS Švédsko
  STN Slovensko
  CPM Bělorusko
  UN Španělsko
  UNI Itálie

  Sněhové zatížení můžeme také generovat podle DIN 1055-4, CTE DB-SE-AE a ASCE / SEI 7-16.

1 - 10 z 16

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”