Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Pro posouzení stability tlakových konstrukcí je zapotřebí kombinace RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE NL. Důvodem je následující:

  Nejprve se vypočítají lineárně-elastické výpočty vnitřní síly jednotlivých kombinací zatížení (druhý řádek + imperfekce). Proto je v podstatě potřeba pouze program RFEM.

  Posouzení průřezů se pak provádí v přídavném modulu RF-CONCRETE Members a tyto vnitřní síly se stanoví lineárně-elasticky a z těchto vnitřních sil se stanoví požadovaná ohybová výztuž.

  Tato ohybová výztuž se pak porovná s položkami zadanými uživatelem, které se vztahují k existující základní výztuži nebo k minimální výztuži a na jejímž základě se generuje koncept výztuže (dialog 3.1 Existence podélné výztuže modulu).

  Tato nelineární výztuž se pak použije pro nelineární posouzení.

  Podle bodu 5.8.6 (1) je třeba zohlednit geometrické nelinearity podle analýzy druhého řádu. Rovněž platí obecná pravidla pro nelineární metody podle 5.7.

  V sekci 5.7 odst. 1 "předpokládá se přiměřené nelineární chování materiálů". Podle 5.7 (4) P se při nelineární analýze použijí materiálové charakteristiky, které realisticky znázorňují tuhost, ale berou v úvahu nejistoty neúčinnosti.

  To vyžaduje přídavný modul RF-CONCRETE NL. Proto se zohledňují geometrické a materiálové nelinearity a splňují se požadavky ES 2 týkající se posouzení mezního stavu únosnosti.

  Stejná metoda je k dispozici také v modulu CONCRETE v programu RSTAB.

 • Odpověď

  Ne, nemusíte se obávat. Pokud je hodnota alpha * crit (kritická hodnota boulení bez torzní tuhosti) zobrazena červeně a je tedy hodnota '0', nedochází ke snížení součinitele imperfekce (evropského kloubu na klopení). Používá se základní hodnota součinitele imperfekce.

 • Odpověď

  V RFEM 5 nebo RF-DYNAM Pro - nelineární časová historie, existují pro nelineární dynamické analýzy dvě různé metody (dále nazývané "řešitelé"): explicitní centrální diferenční metoda a implicitní metoda NEWMARK středního zrychlení (γ = ½ a β = ¼).

  V případě lineárních systémů by ve většině případů byl upřednostňován implicitní řešitel, protože je nezbytně stabilní numericky, bez ohledu na to, která délka časového kroku je zvolena. Toto tvrzení musí být pochopitelně vyloženo na pozadí, neboť lze očekávat značné nepřesnosti řešení, pokud jsou časové kroky příliš hrubé. Explicitní řešitel je v lineární pouze podmíněně stabilní, stane se stabilní, pokud zvolený časový krok je menší než určitý kritický časový krok:

  $ trojúhelník tq trojúhelník t_ {cr} = frac {T_n} pi $

  V této rovnici Tn představuje nejmenší přirozenou periodu kmitání sítě FE, což vede k následujícímu tvrzení: Čím jemnější je síť FE, tím menší by měl být zvolený časový krok, aby byla zajištěna numerická stabilita.

  Čas výpočtu jednorázového kroku explicitní řešitele je velmi krátký, ale nesčetný, velmi jemné časové kroky mohou být jednoduše nezbytné pro dosažení výsledku vůbec. Proto je obvykle upřednostňován implicitní řešitel NEWMARK pro dynamická zatížení, která pracují po delší časové období. Explicitní řešitel je vhodnější, pokud musíte zvolit velmi jemné časové kroky, abyste získali použitelný (konvergující) výsledek. Tak tomu je například v případě velmi krátce působících a rychle se měnících zátěží, jako je zatížení nárazem nebo výbuchem.

  V nelineární soustavě jsou obě metody "pouze" numericky stabilní a stále platí, že implicitní řešitel NEWMARK je ve většině případů stabilnější než metoda centrální diference. Proto v nelineární, v podstatě stejné jako u lineárních systémů. V případě přechodných krátkodobých zátěží má být upřednostňován explicitní řešitel v převážné většině, ale v jiných případech řešící řešení NEWMARK středního zrychlení.
 • Odpověď

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu. K tomu je třeba:

  1. Zadat nelineární klouby. Máme přitom několik možností:
   1. Plastický kloub podle FEMA 356: nelineární kloub (pružně-plastický nebo tuho-plastický) s předem nastavenými hodnotami plasticity i kritérii akceptace v případě ocelových prutů (FEMA 356, kapitola 5). Hodnoty na mezi kluzu závisí na průřezu a nastaví se automaticky. V případě momentových kloubů se parametry diagramu i kritéria akceptace interpolují pro různé typy průřezů. Klouby 'FEMA' může uživatel upravovat. Dialog pro zadání plastických kloubů je znázorněn na obrázku 1.

    Plastický kloub podle EN 1998‑3: bilineární zadání křivky plasticity. Bilineární klouby mají rovněž předem nastavené hodnoty plasticity, kritéria akceptace i hodnoty na mezi kluzu průřezů, lze je ovšem ručně upravovat.

    Výhodou použití plastických kloubů je barevné znázornění kloubů při vyhodnocení jednotlivých zatěžovacích kroků. Barvy závisí na stavu plasticity. Lze tak rychle rozpoznat překročení kritéria akceptace.

   2. Alternativu k zadání kloubu představuje v programu RFEM nelinearita prutu 'Plastický kloub'. Lze tak modelovat perfektně plastické chování, mezní plastické hodnoty je třeba zadat ručně. Výhodou tohoto postupu je, že poloha vznikajícího plastického kloubu se vyhledá automaticky. Pro bližší vysvětlení odkazujeme na obrázek 2.

  2. Zadat zatěžovací schéma pro nelineární analýzu

   Příslušná zatížení můžeme zadat ve zvláštním zatěžovacím stavu, například jako zatížení rovnoměrně rozložené po výšce budovy.

   Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads. Tento modul stanoví vlastní čísla a náhradní zatížení metodou spektra odezvy. Pro každý zvolený vlastní tvar se vygenerují náhradní zatížení a exportují se do zatěžovacích stavů do programu RFEM.

  3. Zadat postupné zvyšování zatížení v programu RFEM

   V parametrech výpočtu zatěžovacích stavů můžeme nastavit postupné zvyšování zatížení. Výsledky jednotlivých zatěžovacích kroků pak lze analyzovat. Zvlášť v případě použití 'plastických kloubů' lze díky barevnému zvýraznění kloubů plastifikaci dobře vyhodnotit. Po importu náhradních zatížení z modulu RF-DYNAM Pro je důležité vhodně upravit zatěžování tak, aby se zatížení nenavyšovalo v příliš velkých krocích.

   Na obrázku 3 si můžeme prohlédnout zatěžovací stav exportovaný z modulu RF-DYNAM Pro a doporučené nastavení parametrů výpočtu.

  4. Zadat výpočtové diagramy pro vytvoření zatěžovací křivky (pushover)

   Výpočtové diagramy máme k dispozici v 'globálních parametrech výpočtu'. Na svislé ose můžeme zadat celkové seizmické zatížení a na vodorovné ose deformaci v rovině střechy. Získáme tak požadovanou zatěžovací křivku. Dané údaje lze bez problému exportovat do Excelu. Zatěžovací křivku si lze prohlédnout na obrázku 4.

   Na obrázku 5 vidíme barevné znázornění plastických kloubů. Stupnici barev lze nastavit podle parametrů diagramu kloubu nebo podle kritérií akceptace.

   Další analýzu pushover (výpočet nepružného spektra, Performance Point) lze následně provést například v Excelu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”