Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Nastavení na obr. 01 má vliv pouze na straně posouzení. Po aktivaci této funkce budou posouzení vzpěru v okně „Účinné délky“ deaktivována. Provede se tedy pouze posouzení na klopení.

  Obr. 01 - Detailní nastavení v přídavném modulu RF- / TIMBER Pro

  Aby bylo možné počítat s návrhovými hodnotami tuhostí, je třeba je snížit podle dílčího součinitele spolehlivosti podle [1] . Za tímto účelem v parametrech výpočtu vybereme zvýrazněnou volbu (viz Obrázek 02).

  Obr. 02 - Snížení tuhosti vlivem dílčího součinitele spolehlivosti

  Pokud použijeme automatické kombinace pro normu EN 1990 + EN 1995, provede se toto nastavení v kombinaci pro MSÚ automaticky podle analýzy druhého řádu. U kombinací pro SLS a kombinací vygenerovaných podle lineární statické analýzy je tato volba automaticky deaktivována. Kombinace se ovšem automaticky přiřadí pouze pomocí metody analýzy v záložce „Kombinační pravidla“ (viz obr. 03).

  Obr. 03 - Výpočetní metoda kombinací

  Pokud chceme vypočítat tuhosti konstrukčního prvku s 5% kvantilovou hodnotou parametrů tuhosti vydělenou dílčím součinitelem spolehlivosti, je třeba v parametrech výpočtu dodatečně aktivovat volbu „Upravit tuhosti“ a ručně upravit tuhosti.

  Obr. 04 - Změna tuhosti kombinací zatížení

 • Odpověď

  Zkontrolujte prosím, zda jsou všechny sady prutů vybrané jako sady prutů. Metoda náhradního prutu je vhodná pouze pro sady prutů s rovnoměrným průřezem, takže například nelze použít zúžení. V takovém případě použijeme přednastavenou metodu.
 • Odpověď

  Zatímco podle analýzy druhého řádu vliv imperfekce výrazně roste se zvyšující se normálovou silou a využití roste exponenciálně, v posouzení metodou náhradního prutu vliv imperfekce roste pouze lineárně v poměru k normálové síle. U systémů s velmi vysokým nebo velmi nízkým zatížením proto zpravidla dochází k větším rozdílům mezi využitími podle teorie prvního řádu pomocí metody náhradního prutu a teorií podle druhého řádu pomocí analýzy napětí.
 • Odpověď

  Pro posouzení stability tlakových konstrukcí je zapotřebí kombinace RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE NL. Důvodem je následující:

  Nejprve se vypočítají lineárně-elastické výpočty vnitřní síly jednotlivých kombinací zatížení (druhý řádek + imperfekce). Proto je v podstatě potřeba pouze program RFEM.

  Posouzení průřezů se pak provádí v přídavném modulu RF-CONCRETE Members a tyto vnitřní síly se stanoví lineárně-elasticky a z těchto vnitřních sil se stanoví požadovaná ohybová výztuž.

  Tato ohybová výztuž se pak porovná s položkami zadanými uživatelem, které se vztahují k existující základní výztuži nebo k minimální výztuži a na jejímž základě se generuje koncept výztuže (dialog 3.1 Existence podélné výztuže modulu).

  Tato nelineární výztuž se pak použije pro nelineární posouzení.

  Podle bodu 5.8.6 (1) je třeba zohlednit geometrické nelinearity podle analýzy druhého řádu. Rovněž platí obecná pravidla pro nelineární metody podle 5.7.

  V sekci 5.7 odst. 1 "předpokládá se přiměřené nelineární chování materiálů". Podle 5.7 (4) P se při nelineární analýze použijí materiálové charakteristiky, které realisticky znázorňují tuhost, ale berou v úvahu nejistoty neúčinnosti.

  To vyžaduje přídavný modul RF-CONCRETE NL. Proto se zohledňují geometrické a materiálové nelinearity a splňují se požadavky ES 2 týkající se posouzení mezního stavu únosnosti.

  Stejná metoda je k dispozici také v modulu CONCRETE v programu RSTAB.

 • Odpověď

  Ne, nemusíte se obávat. Pokud je hodnota alpha * crit (kritická hodnota boulení bez torzní tuhosti) zobrazena červeně a je tedy hodnota '0', nedochází ke snížení součinitele imperfekce (evropského kloubu na klopení). Používá se základní hodnota součinitele imperfekce.

 • Odpověď

  V RFEM 5 nebo RF-DYNAM Pro - nelineární časová historie, existují pro nelineární dynamické analýzy dvě různé metody (dále nazývané "řešitelé"): explicitní centrální diferenční metoda a implicitní metoda NEWMARK středního zrychlení (γ = ½ a β = ¼).

  V případě lineárních systémů by ve většině případů byl upřednostňován implicitní řešitel, protože je nezbytně stabilní numericky, bez ohledu na to, která délka časového kroku je zvolena. Toto tvrzení musí být pochopitelně vyloženo na pozadí, neboť lze očekávat značné nepřesnosti řešení, pokud jsou časové kroky příliš hrubé. Explicitní řešitel je v lineární pouze podmíněně stabilní, stane se stabilní, pokud zvolený časový krok je menší než určitý kritický časový krok:

  $ trojúhelník tq trojúhelník t_ {cr} = frac {T_n} pi $

  V této rovnici Tn představuje nejmenší přirozenou periodu kmitání sítě FE, což vede k následujícímu tvrzení: Čím jemnější je síť FE, tím menší by měl být zvolený časový krok, aby byla zajištěna numerická stabilita.

  Čas výpočtu jednorázového kroku explicitní řešitele je velmi krátký, ale nesčetný, velmi jemné časové kroky mohou být jednoduše nezbytné pro dosažení výsledku vůbec. Proto je obvykle upřednostňován implicitní řešitel NEWMARK pro dynamická zatížení, která pracují po delší časové období. Explicitní řešitel je vhodnější, pokud musíte zvolit velmi jemné časové kroky, abyste získali použitelný (konvergující) výsledek. Tak tomu je například v případě velmi krátce působících a rychle se měnících zátěží, jako je zatížení nárazem nebo výbuchem.

  V nelineární soustavě jsou obě metody "pouze" numericky stabilní a stále platí, že implicitní řešitel NEWMARK je ve většině případů stabilnější než metoda centrální diference. Proto v nelineární, v podstatě stejné jako u lineárních systémů. V případě přechodných krátkodobých zátěží má být upřednostňován explicitní řešitel v převážné většině, ale v jiných případech řešící řešení NEWMARK středního zrychlení.
 • Odpověď

  V programu RFEM je možné stanovit zatěžovací křivku nebo také kapacitní křivku a exportovat je do Excelu. V následujícím seznamu jsou uvedeny kroky, které je nutné učinit:

  1. Definice nelineárních kloubů:

  1.1 Plastický kloub podle FEMA 356: Nelineární kloub (pružno-plastický nebo tuho-plastický) s předem nastavenými hodnotami kluzu a kritérii akceptace pro ocelové pruty (Kapitola 5 FEMA 356). Hodnoty meze kluzu závisí na prutu a jsou automaticky přednastaveny. Parametry diagramu jsou interpolovány v závislosti na typu průřezu. Klouby 'FEMA' je možné uživatelsky přizpůsobit. Dialog pro plastické klouby je znázorněn na Obrázku 1.

  1.2 Plastický kloub podle EN 1998-3: Bilineární definice křivky kluzu. Také bilineární klouby mají přednastavené charakteristiky kluzu, kritéria akceptace a mezní hodnoty kluzu, lze je ovšem ručně upravit.

  Výhodou použití plastických kloubů je barevné barevné znázornění kloubů při vyhodnocování jednotlivých zatěžovacích stupňů. Tak lze např. Rychle překročit překročení kritéria přijatelnosti.

  1.3 Jako alternativu k zadání kloubu nabízí RFEM nelinearitu prutu „Plastic hinge . Zde lze přesně definovat plastické chování; plastické mezní hodnoty je třeba zadat ručně. Výhodou této možnosti je, že umístění vytvořeného plastického kloubu se vyhledá automaticky. Podívejte se prosím na obr. 02.

  2. Zadání průběhů zatížení pro nelineární analýzu: To lze provést ručně zadáním zatížení do zatěžovacího stavu, například rovnoměrně rozloženého zatížení po výšce budovy.

  Pomocí přídavného modulu RF ‑ DYNAM Pro - Equivalent Loads lze automaticky vytvořit rozdělení zatížení jako v případě vlastního tvaru. Tento modul určuje vlastní čísla a srovnávací zatížení na základě analýzy spektra odezvy. Pro každé vybrané vlastní číslo se vygenerují náhradní zatížení a v zatěžovacích stavech se exportují do programu RFEM.

  3. Přírůstek zatížení v programu RFEM: Přírůstek zatížení lze zadat v parametrech výpočtu zatěžovacích stavů. Výsledky všech přírůstků zatížení lze analyzovat. Zvláště v případě použití plastických kloubů je možné plastifikaci vyhodnotit barevným zvýrazněním kloubů. Exportovaná náhradní zatížení je třeba upravit v měřítku (z modulu RF-DYNAM Pro), aby se zatížení příliš nezvyšovala. Na obr. 03 je znázorněn zatěžovací stav exportovaný z modulu RF ‑ DYNAM Pro a doporučené parametry výpočtu.

  4. Výpočtové diagramy pro vytvoření křivky pushover: najdete je v sekci „Globální parametry výpočtu“. Můžete zadat celkové seizmické zatížení na svislé ose a deformaci v rovině střechy na vodorovné ose, abychom získali požadovanou zatěžovací křivku. Data lze snadno exportovat do Excelu. Křivka pushover je znázorněna na Obrázku 04.

  Barevné zobrazení plastických kloubů je znázorněno na obr. 05. Stupnici barev lze zvolit podle kritérií přijatelnosti nebo podle zadaných parametrů v diagramu kloubu.

  Poté lze provést další pushover analýzu (stanovení neelastického spektra, výkonnostního bodu), v Excelu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““