Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  U střešních sedlové střechy s ohybem střechy o průměru> 5 ° je třeba střešní plochy F, G, H, I a J rozdělit podle závětrné i návětrné strany. Pro směr větru 0 ° (vítr v podélném směru) je třeba zohlednit kladné i záporné aerodynamické součinitele při sklonu střechy až do 45 °.
  V takových případech se tak stanoví celkem 4 možné kombinace větru v závislosti na straně budovy (viz Obrázek 1).
  Pro směr větru 90 ° (na straně štítku větrem) však neexistují kladné vnější tlakové součinitele pro sklon střechy> 15 °. U budovy se sklonem střechy 45 ° se zobrazí 10 případných případů zatížení větrem (0 ° = 4 * 2, 90 ° = 1 * 2). 

  LC w +:

  Používají se pouze pozitivní (působící) aerodynamické součinitele na střešní ploše.

  LC w-:

  Používají se pouze záporné (sací) aerodynamické součinitele na střešní ploše.

  LC w - / +:

  V případě podélné strany střechy se používají záporné (sací) aerodynamické součinitele na straně větru a kladné (tlakové) součinitele.

  LC w +/-:

  Kladné (tlakové) aerodynamické součinitele pro vítr a klouby na podélné straně střechy se používají.

  Pokud například v poloze zatížení působí pouze záporné součinitele, pak se na plochu střechy použijí pouze záporná zatížení. V důsledku toho není žádný tlak -> a proto jsou tyto hodnoty nastaveny na 0. Zatěžovací stav, který obsahuje pouze hodnoty velikosti 0, lze v průběhu generování také zrušit.

  Například je možné, jak již bylo popsáno, LC w + se směrem větru 90 ° (štítový vítr) a sklon střechy o> 15 °. 
 • Odpověď

  Pro posouzení stability tlakových konstrukcí je zapotřebí kombinace RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE NL. Důvodem je následující:

  Nejprve se vypočítají lineárně-elastické výpočty vnitřní síly jednotlivých kombinací zatížení (druhý řádek + imperfekce). Proto je v podstatě potřeba pouze program RFEM.

  Posouzení průřezů se pak provádí v přídavném modulu RF-CONCRETE Members a tyto vnitřní síly se stanoví lineárně-elasticky a z těchto vnitřních sil se stanoví požadovaná ohybová výztuž.

  Tato ohybová výztuž se pak porovná s položkami zadanými uživatelem, které se vztahují k existující základní výztuži nebo k minimální výztuži a na jejímž základě se generuje koncept výztuže (dialog 3.1 Existence podélné výztuže modulu).

  Tato nelineární výztuž se pak použije pro nelineární posouzení.

  Podle bodu 5.8.6 (1) je třeba zohlednit geometrické nelinearity podle analýzy druhého řádu. Rovněž platí obecná pravidla pro nelineární metody podle 5.7.

  V sekci 5.7 odst. 1 "předpokládá se přiměřené nelineární chování materiálů". Podle 5.7 (4) P se při nelineární analýze použijí materiálové charakteristiky, které realisticky znázorňují tuhost, ale berou v úvahu nejistoty neúčinnosti.

  To vyžaduje přídavný modul RF-CONCRETE NL. Proto se zohledňují geometrické a materiálové nelinearity a splňují se požadavky ES 2 týkající se posouzení mezního stavu únosnosti.

  Stejná metoda je k dispozici také v modulu CONCRETE v programu RSTAB.

 • Odpověď

  Funkce filtrování v dialogu 'Detaily' v záložce 'Stabilita' by měla umožnit zanedbat malé momenty nebo tlakové síly a posoudit tak vzpěrnou analýzu asymetrických průřezů bez zohlednění interakce ' ohybem a tlakem ". V opačném případě se vyskytne varování, že žádná stabilitní analýza není možná.

  Meze se aplikují a nastaví podle vlastního uvážení a obvykle se dohodnou s testerem. Společnost Dlubal Software nemůže poskytnout obecné doporučení. Pro mezní hodnotu lze ovšem u velmi štíhlých prvků rozumné snížit mezní hodnotu na 0%.

 • Odpověď

  Při posouzení rohového nebo nástěnného okraje stěn v modulu RF-PUNCH Pro podle DIN EN 1992-1-1 není třeba zadat protilehlé tlakové napětí odděleně.

  Důvod:
  Modul určuje zatížení pro protlačení při posouzení na stěnovém nebo nástěnném konci od integrace smykových sil v kritickém obvodu.
  Tahová část plochy v kritickém obvodu tak není vždy použita k určení děrování, a proto není nutné ji odčítat odděleně.
   
  Situace je jiná, pokud analyzujeme děrování jediného sloupu.
  Standardní síla průniku Supb se používá pro zatížení děrováním. V takovém případě lze zadat tlak pod zemní deskou nebo základovou desku. Vstupní volbu najdete v tabulce 1.5 přídavného modulu RF-PUNCH Pro.
   
  Velikost zatížení, která se má odečíst, lze stanovit v RFEM tak, že vyhodnotíme kontaktní napětí σ[SCHOOL.ZIP]z rozhodujícího zatěžovacího stavu nebo z rozhodující kombinace a zadáme ručně v modulu v náhledu 1.5.
 • Odpověď

  U několika samostatných důkazů (například sloupová příruba na ohybu) se momenty ohybu vztahují k tlakovému bodu. Průměr normálové síly se převede na další moment. Pokud převládají tlakové síly, směr momentu se může obrátit a spojení bude pak plně pod tlakem (viz obrázek). Už není jasný bod tlaku.

 • Odpověď

  V kombinaci konstrukcí s vıběrem konstrukce jsou zatěžovací stavy, které jednají alternativně ('nebo') připojeny tak, aby měly kladné a záporné účinky. Záporné součinitele v RC mohou být nebezpečné, pokud jsou spočteny nelineárně. Selhání pružin, tahových prutů apod. Může působit nesprávným směrem a pak je lze posoudit odpovídajícími výsledky.

  Výsledky ES jsou kombinovány ze stávajících výsledků: 

  Náprava: 

 • Odpověď

  Výsledky zatížení podloží se v programu RFEM nazývají kontaktní napětí a zobrazí se v navigátoru Results.

  Můžete vybrat "Kontaktní napětí" pro zobrazení pod příslušnou položkou v navigátoru pro plochy a pruty.

  Pro plochy je například sigma-z, který představuje napětí v přechodové zóně na základové ploše (viz obrázek).

  Tabulkové zobrazení výsledků lze nalézt v tabulce výsledků 4.21 Plochy - kontaktní napětí a 4.7 prutů - kontaktní napětí.

  Tyto tabulky se zobrazí ve výstupním protokolu.
 • Odpověď

  V případě kombinací výsledků , u nichž byly v případě zatěžovacích stavů doplněny +, můžeme v kontextu nelineárních objektů (tahové nebo tlačené pruty, selhání podpory apod.) Dospět k nesprávným výsledkům.

  Příklad: Tahový prut je vystaven tlaku v zatěžovacím stavu a proto selhá. V tomto zatěžovacím stavu se výsledky prutu zobrazí jako nula. V jiném zatěžovacím stavu může být tahový prut skutečně pod napětím, a tak zůstává v konstrukci a přijímá vnitřní síly. Jakmile se výsledky obou zatěžovacích stavů vložíme do kombinace výsledků, shrnou výsledky ze dvou různých konstrukcí. To může být problém.

  V případě nelineárních objektů v modelu se spíše použijí kombinace zatížení .

 • Odpověď

  Tlakové síly na lanech nebo tahových prutů mohou vzniknout, pokud počet iterací pro tuto analýzu nepostačuje, a proto systém neskončil. Počet iterací lze zadat v záložce Globální parametry výpočtu v parametrech výpočtu (viz obrázek).

  Pro maximální počet iterací je přednastavena hodnota 100. To ovšem neznamená, že by byly spuštěny všechny iterace. V závislosti na konstrukci se výpočet často konverguje daleko dříve.

  Zkontrolujte opětovné nastavení funkce Reaktivace vypadlých prutů . Pokud vybereme volbu 'Přiřadit redukovanou tuhost vůči vypadlým prutům', mohou vzniknout malé tlakové síly.

  Pokud to není opodstatněné, je třeba zvolit volbu "Vypadávající pruty, které se mají jednotlivé iteracemi odstranit jednotlivě". Měli bychom ovšem zohlednit dostatečný maximální počet iterací (viz výše).

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”