Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Geometrie samolepy na dvouose zakřivené membránové střeše závisí na jejím umístění na střeše a na směru průmětu. Aby prvky samolepy byly na zakřivený podklad implementované bez záhybů, je nutné narovnat průmět zobrazované grafiky na zakřiveném podkladu. Geometrickou transverzi je možné provést v programu RFEM následujícím způsobem:

  1. Pomocí DXF rozhraní naimportujet zobrazovanou grafiky do modelu jako hladinu na pozadí.

  2. V závislosti na importované DXF grafice definujte řezné linie na zakřiveném základním tvaru v požadovaném směru průmětu.

  3. Na průsečících řezných linií a příslušných mezioblastech definujte uzly na základním tvaru.

  4. Zkopírujte nově vytvořené uzly na základním tvaru do nového souboru modelu.

  5. Mezi uzly průsečíků a mezilehlými uzly v novém modelu vytvořte spline linie po jednotlivých částech.

  6. Membránový povrchový prvek definujte v závislosti na vlastnostech materiálu samolepy v ploše vymezené pomocí spline linií.

  7. Pro každou jednotku plochy vytvořte střihový vzor a spočítejte tvary narovnané samolepy.
 • Odpověď

  Tloušťka membrán je obvykle v porovnání s plošným protažením velmi slabá. V důsledku těchto extrémních geometrických poměrů se tuhost membránových tkanin vztahuje většinou bez zohlednění tloušťky přímo na šířku pásu, tzn. linii (srovnej s liniovou pružinou).

  V obecném programu RFEM pro výpočet pomocí metody konečných prvků se naproti tomu zpracovávají nezávisle na sobě definice materiálů (E, G, ν atd.) a vlastnosti plochy (skořepina, membrána atd.). Tak je při zadání pouze materiálu ještě nejasné, zda se jedná např. o tuhou deskovou nosnou konstrukci nebo pružnou membránovou konstrukci namáhanou tahem. Finální specifikace prvku vyplyne teprve s dodatečným uvážením vlastností plochy pro simulaci. Proto program RFEM vždy vyžaduje nezávisle na geometrických poměrech simulovaného konstrukčního prvku popis tuhosti v obecné jednotkové syntaxi síla/plocha.

  Membránová tuhost vztažená na linii v syntaxi síla/délka tak může být v programu RFEM převedena do syntaxe síla/plocha při zohlednění referenční tloušťky d.

  $\frac{\mathrm F}{\mathrm A}=\frac{\left({\displaystyle\frac{\mathrm F}{\mathrm L}}\right)}{\mathrm d}$

  kde
  F ... síla
  L ... délka
  d ... referenční tloušťka
  A ... plocha

  Takto transformovaná tuhost ve formátu síla/plocha je tak vztažena na použitou referenční tloušťku a v programu RFEM pomocí zadání referenční tloušťky d jako tloušťky membránové plochy může změnit původně zadanou tuhost membrány ve formátu síla/délka.

 • Odpověď

  Při nelineárním výpočtu se převezme skutečná geometrie sítě rovinného, prohnutého, jednoduše nebo dvojitě zakřiveného plošného prvku z vybraného střihového vzoru a tento plošný prvek se narovná pomocí minimalizace distorzní energie za předpokladu stanoveného materiálového chování.


  Použitý iterační výpočet se řídí parametry v nabídce "Parametry výpočtu" v záložce "Střihové vzory".


  Parametr "Maximální počet iterací" omezuje rozsah výpočtu a zastaví proces, jakmile je dosaženo maximálního počtu iterací. Pokud kritérium konvergence po dosažení maximální iterace nezávisí v oblasti konvergence na parametru "Tolerance pro kritéria konvergence", zobrazí se chybové hlášení 10154.


  Pokud se v programu neobjeví žádné chybové hlášení, lze uvažovat o správné konvergenci.

  Chybu lze obvykle vyřešit úpravou geometrie narovnání nebo zvýšením maximálního počtu iterací.


 • Odpověď

  Obvod membránových střihových vzorů je dán hraničními liniemi. Tyto hraniční linie lze vytvořit pomocí

  1. globálně definovaných hraničních linií přiřazených membránových ploch, nebo
  2. následně vytvořených řezných linií pro rozdělení střihových vzorů na membránových plochách.
  Střihové vzory se přitom mohou sestávat pouze z globální definice linie, pouze z následně vytvořených řezných linií nebo kombinace obou typů.

  Obr. 01 - Hraniční linie střihových vzorů

  Globální hraniční linie jsou nezměnitelné na základě Vašeho pevného popisu geometrie (oblouk, kružnice, spline atd.) a při stanovování rovin jsou také tak implementovány.

  Následně použité řezné linie jsou naproti tomu založeny na síti konečných prvků ploch přiřazených ve specifikaci řezných linií a nemají žádný vliv na samotné zesítění.


  Jednotky střihových vzorů vymezené hraničními a řeznými liniemi přebírají pro narovnání síť konečných prvků přiřazených ploch. Vzhledem k tomu, že řezné linie probíhají samotnými konečnými prvky bez ohledu na globální zesítění v oblasti okrajů, není možné zde použít okraje původních konečných prvků pro popis ohraničení střihových vzorů. V takovém případě se příslušné konečné prvky v oblasti řezných linií rozdělí pomocí řezných linií.

  V závislosti na orientaci řezné linie se konečné prvky rozdělí ve středu nebo téměř na okraji. Protože rozdělení konečných prvků na okraji může způsobit geometrické problémy, je pro rozhodování definována určitá mez tolerance. Tento limit se používá k nastavení kritického délkového poměru stran mezi délkou okraje konečného prvku oddělenou pomocí řezné linie a a původní délkou okraje konečného prvku. Pokud je poměr menší než daná mezní hodnota, řezná linie se prodlouží do původního uzlu sítě KP.

  Obr. 03 - Vyhlazení

  Tato skutečnost může v případě řezných linií probíhajících těsně u okrajů prvků sítě vést ke "konfliktu" s řeznou linií. Zmenšením uvedené meze tolerance se tato situace optimalizuje.

 • Odpověď

  Integrovaný proces narovnání v přídavném modulu RF-CUTTING-PATTERN nenarovnává každý střihový vzor samostatně, nýbrž kompletní geometrii modelu v jednom kroku. Přitom má typ linie příslušných jednotek střihových vzorů vliv také na sousední střihové vzory.


  V případě linie svaru mezi dvěma střihovými vzory program zajišťuje rovnoměrnost linie v oblasti spojení. Geometrie střihových vzorů se stanoví tak, aby příslušné délky okrajů střihových vzorů byly stejné.

  Typ linie "Hraniční linie" umožňuje nezávislé zohlednění následných jednotek střihových vzorů. Délka hraničních linií v sousední oblasti se může lišit.


  Jednotky střihových vzorů v zásadě splňují následující podmínky pro kompenzaci plochy, kompenzace hraniční linie a typ hraniční linie.

  1. kompenzace plochy,
  2. kompenzace hraniční linie a
  3. typ hraniční linie.
  Tyto požadavky jsou v integrálním výpočtu numericky přesně reprezentovány. Zvláště v případě střihových vzorů v okrajové oblasti však proces vzhledem k velkému množství okrajových podmínek většinou nemůže stanovit obecně platný tvar střihového vzoru.


  V tomto případě se program blíží optimálnímu řešení. Dotčené střihové vzory jsou obzvlášť patrné z důvodu zakřivení proti řešení bez kompenzace. V důsledku větší změny se tyto střihové vzory také mírně odchylují od definovaných nastavení pro kompenzaci, na základě celkového výpočtu jsou však se všemi ostatními střihovými vzory v rovnováze.

 • Odpověď

  V programu není definována žádná pevná délka pro rozdělení kompenzace hraniční linie. Místo toho je kompenzace definována v uzlech hraniční linie a reaguje ve spojení s integrovaným narovnáním v závislosti na geometrii a tloušťce.  Integrované narovnání zahrnuje ve výpočtu všechna kompenzační přetvoření na ploše a na okrajích s přetvořeními samotného narovnání.
 • Odpověď

  Pro tento účel budete potřebovat přídavný modul programu RFEM RF-CUTTING-PATTERN. Tím se počítají a organizují střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii jsou dány hraničními liniemi a nezávislými rovinnými nebo geodetickými řeznými liniemi. Detailní informace naleznete v níže uvedených odkazech a videích.
 • Odpověď

  Proces narovnání v přídavném modulu RF-CUTTING-PATTERN je iterační proces, který narovná příslušné oblasti střihových vzorů minimalizováním distorzní energie za předpokladu stanoveného chování materiálu.

  Zjednodušeně vyjádřeno se tato metoda pokouší stlačit počáteční geometrii sítě do roviny za předpokladu kontaktu bez tření, až jsou napětí od narovnání v rovnováze.

  → Podívejte se na video

  Protože tento proces pokrývá celou mechaniku zakřiveného konstrukčního prvku, je zde možné kompenzaci navíc zohlednit přímo jako působící zatížení od přetvoření.

  Obr. 01 - Kompenzace

  Protože v algoritmu přídavného modulu RF-CUTTING-PATTERN interagují přetvoření ze zadání kompenzace s přetvořeními z narovnání, tento druh zohlednění kompenzace není možné porovnávat s běžnou rovinnou změnou velikosti střihových vzorů bez kompenzace. Zohlednění kompletní "mechaniky střihového vzoru" se všemi podmínkami přetvoření poskytuje velmi kvalitní geometrii střihového vzoru.


  Integrální proces narovnání před vlastním narovnáním stanoví souřadný systém (směr osnovy a útku) z průměrné orientace konečných prvků a použije původně definovaný souřadný systém k popisu kompenzačního přetvoření a tuhosti nezávisle na příslušné poloze konečných prvků v prostoru a jejich orientaci souřadného systému. Porovnání prezentované ve videu tak platí pouze pro izotropní lineárně elastický model membrány.

 • Odpověď

  Změna směru je dána 0% kompenzací v záložce "Různá kompenzace po liniích" pro hraniční linii v oblasti podpory.


  Toto nastavení vyžaduje, aby hraniční linie v oblasti podpory udržovala délku linie bez ohledu na kompenzaci nastavenou v rovině. Vzhledem k tomu, že linie svaru sousedící s přilehlými střihovými vzory mohou v důsledku kompenzace v rovině změnit svoji délku, hledá algoritmus geometricky nepěkné, ale energeticky rovnovážné řešení.


  Náhlé změně se zabrání, pokud příslušné hraniční linie mohou při procesu narovnání volně relaxovat.Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“