Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Ano, data jsou volně k dispozici. Modely naleznete v sekci FAQ ke stažení.
 • Odpověď

  Po úspěšné instalaci rozhraní je k dispozici panel nástrojů RFEM5. Export do programu RFEM je možné ovládat pomocí příslušných komponent. Tyto stačí přetáhnout do programovacího rozhraní pomocí funkce Drag&Drop. Import z programu RFEM není možný.


  „RFEM 5 COM Component“ umožňuje komunikaci mezi programy Grasshopper a RFEM. Jakmile je tato komponenta s informacemi o geometrii aktivována, spustí se export. Ten očekává otevřený soubor programu RFEM. Doporučujeme použít prázdný soubor, protože export přepíše všechny informace. Aktualizační mechanismus není v současné době implementován. Pomocí „Value List“ lze dále definovat jednotku, která se používá k popisu geometrie. Úprava tolerancí je zpravidla nutná pouze tehdy, pokud byly body definovány velmi blízko u sebe. V panelu pak můžete zadat číslo, které se má uložit.
  Funkce „RFEM 5 Member Component“ umožňuje uživateli přidat další informace pro geometrii (linie, křivky). Ty se zohlední při exportu do programu RFEM, aby bylo možné vytvořit pruty. V textovém poli (panelu) se zadá název materiálu a průřezu. Natočení prutu lze zadat pomocí „Number Slider“ v [rad]. Pro zadání kloubů na koncích prutu je třeba dodatečně načíst "Komponentu kloubového prutu RFEM". Vstup se skládá ze 6 stupňů volnosti, které lze jednotlivě ovládat. Pro uvolnění stupně volnosti je třeba zadat hodnotu „0“ a v jednotkách [N/m] nebo [Nm/rad] se očekávají konstanty tuhosti. Jednotku nelze vyměnit. V současnosti nelze definovat nelinearity.
  „RFEM 5 Surface Component“ se používá analogicky jako „RFEM 5 Member Component“. Zadání geometrie očekává plochu. Materiál se k nim může připojit pomocí „panelu“. Tloušťku plochy lze zadat pomocí posuvníku čísel v [m]. Typ tuhosti plochy lze navolit pomocí „Value List“ s předem definovanými typy.
  Uzlové podpory lze vytvořit pomocí „RFEM 5 Component podpory uzlů“. Na stránce Vstup lze definovat podporované body. V takovém případě doporučujeme použít již existující definiční uzly ploch nebo linií. Lze ovládat všech 6 stupňů volnosti. V tomto případě znamená „0“ uvolnění v příslušném směru, „-1“ pevnou podporu. Konstanty tuhosti lze definovat stejně jako klouby prutů.


  Soubor Grasshopper z grafiky byl uložen ke stažení. Je pouze třeba aktivovat komponentu "RFEM 5 COM Component".

 • Odpověď

  Ovládání rozhraní je v zásadě velmi jednoduché. Po úspěšné instalaci má uživatel k dispozici panel nástrojů Dlubal v aplikaci Rhino. Jedná se o dvě ikony (Exportovat a Importovat).  Pomocí tlačítka „Importovat“ lze data z programu RFEM naimportovat do programu Rhino. Přitom se vždy naimportuje celý model programu RFEM. Aktualizace se neprovádí. Data se přidají ke stávajícímu modelu.
  Pomocí volby "Exportovat" je možné provést export dat z programu Rhino do programu RFEM. Obvykle se exportuje celý model. Pokud chceme exportovat pouze části modelu, musíme je vybrat před spuštěním exportu. Aby export mohl proběhnout, je třeba spustit program RFEM a vytvořit soubor. Je třeba si uvědomit, že export přepíše všechna stávající data otevřeného souboru. Proto doporučujeme otevřít prázdný soubor.

 • Odpověď

  Ujistěte se prosím, že je již nainstalována aplikace Rhino (verze 6.20 nebo novější). Poté proveďte instalaci programu RFEM 5. K tomu je zapotřebí alespoň verze 5.21.02. V průběhu instalace se pluginy automaticky uloží a nainstalují do jednoho z následujících adresářů.

  C:\Program Files\Common Files\McNeel\Rhinoceros\6.0\Plug-ins\
  C:\Users\#USER#\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\6.0\Plug-ins\

  Obr. 02 - Adresář pluginů

  Po dokončení instalace lze spustit programy Rhino a Grasshopper. V obou programech by nyní měly být k dispozici panely nástrojů specifické pro program Dlubal. Panel nástrojů programu Dlubal pro Rhino lze dodatečně připojit k jiným panelům nástrojů (viz video).

  Obr. 01 - Panel nástrojů Dlubal

  Pokud by se program Rhino nainstaloval až pro programu RFEM, rozhraní nebude k dispozici. V takovém případě doporučujeme RFEM přeinstalovat.

 • Odpověď

  Ano, je to možné. K tomu je třeba zahrnout pruty do sady prutů. U spojitě připojených prutů lze použít typ „Spojitý prut“. U ostatních prutů použijte „Skupina prutů“. Rozdíl je obecně důležitý pouze pro následný návrh v přídavných modulech.
  Po vytvoření sad prutů a konstrukce lze výsledné vnitřní síly zobrazit v okně výsledků „Sady prutů - vnitřní síly“. Nechtěné výsledky lze skrýt pomocí filtru tabulek.

 • Odpověď

  Nejdříve je třeba zkontrolovat, zda není k dispozici specifické rozhraní pro návrhový program. Pokud používáte Revit nebo Tekla, jsou k dispozici přímá rozhraní. K dispozici je také možnost exportovat do formátu DSTV. To podporuje i řada programů.

  Export do formátu * .dxf je samozřejmě možný kdykoli. Protože jsou prutové konstrukce v podstatě čistě středovými osovými modely s údaji o průřezu a materiálu, lze exportovat pouze linie.
  Pokud ovšem potřebujete prut jako 3D objekt, můžete použít export do formátu Bentley ISM. Upozorňujeme, že k tomu je nutný synchronní synchronizátor Bentley Structural. Odkaz na tento produkt naleznete na konci tohoto FAQ. Export lze snadno spustit příkazem "Soubor" - "Exportovat".

  Statický synchronizátor převádí pruty na tělesa. Poté se zaznamená soubor s příponou * .ism.dgn. Tento formát podporuje mnoho návrhových programů.

 • Odpověď

  Soubory protokolu událostí, které zaznamenávají účinky během importu nebo exportu, se standardně nacházejí v následující složce:

  C: \ Users \ Public \ Documents \ Dlubal \ Logs \ ImportExport

  Ve většině případů je v této složce několik souborů protokolu. Pokud chceme otevřít protokol poslední výměny dat, doporučujeme soubory seřadit podle data změny. Protokoly lze otevřít sami například pomocí editoru nebo WordPad.
 • Odpověď

  Toleranci epsilon lze najít v nastavení sítě konečných prvků v sekci „Obecné“ dialogu. Řídí chování generátoru sítě konečných prvků, pokud se uzly nacházejí velmi blízko linií. Obrázek 03 znázorňuje rozdíl. Pokud je tolerance větší než vzdálenost uzlu k linii, pak se tento malý lokální rozdíl ve generování sítě nezohlední. V uvedeném příkladu je linie řádku přesměrována na uzel. V tomto případě linie již není ideálně rovná. Pokud je tolerance menší než vzdálenost, vytvoří se pro uzel samostatný uzel sítě KP.

  Chybové hlášení se zobrazí, pokud je vzdálenost mezi dvěma sousedními uzly menší než epsilon a pokud jsou spojeny linií (viz obr. 03). Ve většině případů to je dáno nesprávností při modelování. Protože chybová zpráva neobsahuje žádné informace o číslech uzlů, lze použít kontrolu modelu "Identické uzly". Program vyhledá uzly, jejichž vzdálenost odpovídá rozdílu delta. Nyní můžeme nastavit hodnotu tolerance na hodnotu epsilon. V horní části dialogu se pak zobrazí příslušné uzly.

  Jak je popsáno níže, označení se v závislosti na případu liší. Pokud je modelování nepřesné, lze ho upravit. V jiných případech je ovšem možné toleranci epsilon dále snížit.

 • Odpověď

  Parametry Dlubal jsou parametry v aplikaci Revit, které ve výchozím nastavení neexistují. Po aktivaci se aktivují pouze ("Přidat parametry" -> 
  V tomto případě jsou informace specifické pro program RFEM/RSTAB a lze je uložit v programu Revit. Při exportu z aplikace Revit do společnosti Dlubal Software lze tyto informace exportovat a převést z programu RFEM/RSTAB.

  "Bez napětí"
  - v analytických stěnách najdeme vlastnosti
  - odpovídá tuhosti typu "Bez membránového tahu"

  "Plošná podpora"
  - nacházejí se v analytické desce nebo v vlastnostech desky
  - vytvoří v RFEMu plošnou podporu se zadanými konstantami pružnosti

  "Název Dlubal (Materiál)"
  - lze nalézt v uživatelsky definovaných parametrech materiálu
  - lze název materiálu Dlubal zadat přímo (bez použití převodní tabulky)

  "Název Dlubal (průřez)"
  - nachází se ve vlastnostech konstrukce sloupů nebo nosníků
  - možnost zadat název průřezu Dlubal přímo (bez použití převodní tabulky)

  "Typ prutového příčníku / tah"
  - nachází se v analytickém nosníku nebo v podporových vlastnostech
  - odpovídá typu příhradového nebo tahového prutu v programu RFEM/RSTAB
 • Odpověď

  Rozhraní mezi programy Dlubal Software a Revit interně pracuje s takzvanými globálními jednoznačnými identifikátory (GUID). V aplikaci Revit je každému objektu přiřazen identifikátor GUID. Během importu a exportu je toto GUID převedeno přes rozhraní a přiřazeno k příslušnému objektu společnosti Dlubal Software (prut, plocha atd.). Pomocí identifikátorů GUID lze provádět aktualizace v obou směrech, přičemž se aktualizují pouze objekty, kterých se změny týkají. Jiné objekty zůstávají nezměněny. Výsledkem je lepší kompatibilita při výměně dat.

  Porovnání předpokládá, že každý objekt v aplikaci Revit má v programu Dlubal Software odpovídající protějšek. Aplikace Revit například zachází individuálně s každou liniovou podporou. Pokud je některý typ liniové podpory v programu RFEM přiřazen několika liniím, při exportu do programu Revit v programu RFEM se tento typ liniové podpory automaticky duplikuje. Každému duplikátu je přiřazena linie. Poté je možné provést srovnání v poměru 1: 1 (viz obrázek).

  Vzhledem k popsané funkčnosti rozhraní a výsledné úpravě dat z modelu společnosti Dlubal nelze vyloučit, že budou výsledky smazány. Proto doporučujeme model před exportem do programu Revit exportovat. Výsledky lze kombinovat do jednoho 

1 - 10 z 15

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“