Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

 • Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledat FAQ

Zobrazit filtr Skrýt filtr

Podpora zákazníkům 24/7

Vedle osobní podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1 - 10 z 104

Seřadit podle:

Položek na stránce:

 • Odpověď

  Podrobné informace o ortotropii najdete ke stažení v příloze ve formátu PDF.
 • Odpověď

  Aby bylo možné prutu přiřadit excentricitu, je nutné ji normálně před vytvořením prutu zadat.

  Jiný postup je popsán v následujícím příkladu. Nejdříve se vytvoří excentricita, která se poté přiřadí ke stávajícímu prutu pomocí jeho rozhraní:


  '---------------------
  Sub SetEccentricity()
  '---------------------

  Dim model As RFEM5.model
  Set model = GetObject(, "RFEM5.Model")
  model.GetApplication.LockLicense

  On Error GoTo e

  Dim iModData As RFEM5.iModelData
  Set iModData = model.GetModelData

  '   create eccentricity
  Dim eccens(0 To 0) As RFEM5.MemberEccentricity
  eccens(0).No = 1
  eccens(0).Comment = "test eccentricity"

  eccens(0).ReferenceSystem = LocalSystemType

  eccens(0).Start.X = 0
  eccens(0).Start.Y = 0
  eccens(0).Start.Z = 0

  eccens(0).End.X = 0
  eccens(0).End.Y = 0
  eccens(0).End.Z = 0

  eccens(0).HingeAtEndNode = False
  eccens(0).HingeAtStartNode = False

  eccens(0).HorizontalAlignment = Middle
  eccens(0).VerticalAlignment = Bottom

  eccens(0).TransverseOffset = True
  eccens(0).ReferenceObjectNo = 2
  eccens(0).ReferenceObjectType = MemberObject
  eccens(0).HorizontalAxisOffset = Middle
  eccens(0).VerticalAxisOffset = Top

  eccens(0).StartAdjoiningMembersOffset = False
  eccens(0).EndAdjoiningMembersOffset = False

  iModData.PrepareModification
  iModData.SetMemberEccentricities eccens
  iModData.FinishModification

  '   add eccentricity to member
  Dim iMem As RFEM5.IMember
  Set iMem = iModData.GetMember(1, AtNo)

  Dim mem As RFEM5.Member
  mem = iMem.GetData

  mem.EccentricityNo = 1

  iModData.PrepareModification
  iMem.SetData mem
  iModData.FinishModification


  e:      If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, , Err.Source

  model.GetApplication.UnlockLicense

  End Sub


  Excentricity prutů lze přenášet pouze jako pole; za tímto účelem bylo vytvořeno pole pouze s jedním prvkem. Na přiloženém obrázku jsou jednotlivé prvky rozepsány podle grafických prvků.

 • Odpověď

  Parametry výpočtu zatěžovacího stavu není možné zadat při jeho vytvoření, ale až následně přes rozhraní existujícího zatěžovacího stavu. Pro získání rozhraní zatěžovacího stavu je třeba nejdříve získat rozhraní 'IModel' a 'ILoads':


  Sub test_analysis_parameters()

  Dim iApp As RFEM5.Application
  Set iApp = GetObject(, "RFEM5.Application")

  iApp.LockLicense

  Dim iMod As RFEM5.IModel3
  Set iMod = iApp.GetActiveModel

  On Error GoTo e

  '   get interface of loads
  Dim iLds As RFEM5.iLoads
  Set iLds = iMod.GetLoads

  '   get interface of load case
  Dim iLc As RFEM5.ILoadCase
  Set iLc = iLds.GetLoadCase(1, AtNo)

  '   get analysis parameters
  Dim param_analy As RFEM5.AnalysisParameters
  param_analy = iLc.GetAnalysisParameters

  '   change analysis parameters
  param_analy.Method = Postcritical
  param_analy.ModifyLoadingByFactor = True
  param_analy.LoadingFactor = 1.5
  '   ...

  '   set new analysis parameters
  iLds.PrepareModification
  iLc.SetAnalysisParameters param_analy
  iLds.FinishModification

  e:

  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, vbCritical, Err.Source

  iMod.GetApplication.UnlockLicense
  Set iMod = Nothing

  End Sub

  Pomocí 'ILoads.GetLoadcase' lze získat rozhraní pro určitý zatěžovací stav. Toto rozhraní poskytuje funkce 'GetAnalysisParameters' a 'SetAnalysisparameters', pomocí nichž lze parametry číst a zapisovat.

  Stejný postup lze použít i pro kombinace zatížení.

 • Odpověď

  Pro mazání prvků slouží funkce "DeleteObjects()" v rozhraní dat modelu. Smazání všech prutů potom vypadá následovně:

  Sub test_delete_objects()

  Dim iApp As RFEM5.Application
  Set iApp = GetObject(, "RFEM5.Application")

  iApp.LockLicense

  Dim iMod As RFEM5.IModel3
  Set iMod = iApp.GetActiveModel


  On Error GoTo e

  ' get interface for model data
  Dim iModData As RFEM5.IModelData2
  Set iModData = iMod.GetModelData
      
  ' get all members
      Dim mems() As RFEM5.Member
  mems() = iModData.GetMembers
      
  ' create member list
  Dim mem_list As String
  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(mems, 1)
  mem_list = mem_list & mems(i).no & ","
  Next
      
  ' delete members
  iModData.PrepareModification
  iModData.DeleteObjects MemberObject, mem_list
  iModData.FinishModification
      
  e:

  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, vbCritical, Err.Source

  iMod.GetApplication.UnlockLicense
  Set iMod = Nothing

  End Sub


  Je nutné vzít do úvahy, že funkce "DeleteObjects" funguje pouze s číslem objektů a ne s indexem objektů. Tato čísla se přenášejí jako řetězec oddělená čárkami.

  Z tohoto důvodu bylo třeba nejdříve načíst všechny pruty. Poté pole prutu proběhlo ve smyčce a do řetězce se zanesla všechna čísla prutů.

 • Odpověď

  Deformace prutů je možné načíst např. pomocí funkce "GetMemberDeformations()". Tato funkce očekává číslo, typ metody počítání pro pruty (číslo prutu / číslo v seznamu) a jaký souřadný systém se má použít. Přitom je možné vybrat, zda se použije lokální osový systém, hlavní osový systém, nebo globální souřadný systém:

  Sub test_results_member_axis()

  Dim iApp As RFEM5.Application
  Set iApp = GetObject(, "RFEM5.Application")

  iApp.LockLicense

  Dim iMod As RFEM5.IModel3
  Set iMod = iApp.GetActiveModel


  On Error GoTo e

  'get interface for calculation
  Dim iCalc As RFEM5.ICalculation2
  Set iCalc = iMod.GetCalculation

  'get interface for results
  Dim iRes As RFEM5.IResults2
  Set iRes = iCalc.GetResultsInFeNodes(LoadCaseType, 1)

  'get deformations in local coordinate system
  Dim memDefs_L() As RFEM5.MemberDeformations
  memDefs_L = iRes.GetMemberDeformations(1, AtNo, LocalMemberAxes)

  'get deformations in global coordinate system
  Dim memDefs_G() As RFEM5.MemberDeformations
  memDefs_G = iRes.GetMemberDeformations(1, AtNo, GlobalAxes)

  'get deformations in principal coordinate system
  Dim memDefs_P() As RFEM5.MemberDeformations
  memDefs_P = iRes.GetMemberDeformations(1, AtNo, LocalPrincipalAxes)


  e:

  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, vbCritical, Err.Source

  iMod.GetApplication.UnlockLicense
  Set iMod = Nothing

  End Sub


  Malý program pro prut načte lokální deformace (memDefs_L) v osách prutu a hlavních osách (memDefs_P) a globální deformace v osách prutu (memDefs_G).

 • Odpověď

  Teplotní zatížení je typem zatížení na plochu, a proto se aplikuje stejně jako všechna ostatní zatížení na plochu. K tomu je třeba nejdříve získat rozhraní k modelu, poté k zatížení a poté ke speciálnímu zatěžovacímu stavu:

  Sub surface_temp_load_test()

  '   get interface from the opened model and lock the licence/program
  Dim iModel As RFEM5.IModel3
  Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")
  iModel.GetApplication.LockLicense

  On Error GoTo e

  Dim iModelData As RFEM5.IModelData2
  Set iModelData = iModel.GetModelData

  Dim iLoa As RFEM5.iLoads
  Set iLoa = iModel.GetLoads

  Dim iLc As RFEM5.ILoadCase
  Set iLc = iLoa.GetLoadCase(1, AtNo)

  Dim surfLoad As RFEM5.SurfaceLoad

  surfLoad.no = 1
  surfLoad.Type = TemperatureType
  surfLoad.Distribution = UniformType
  surfLoad.SurfaceList = "1"
  surfLoad.Magnitude1 = 10
  surfLoad.Magnitude4 = 40

  iLc.PrepareModification
  iLc.SetSurfaceLoad surfLoad
  iLc.FinishModification

  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source

  Set iModelData = Nothing
  iModel.GetApplication.UnlockLicense
  Set iModel = Nothing

  End Sub

  Pro konstantní teplotní zatížení se používají parametry Magnitude1 a Magnitude4. Zde je Tc Magnitude1 a dT je Magnitude4. Pokud použijeme proměnné zatížení, použijí se pro ostatní rohové body pro Tc Magnitude2 a Magnitude3 a pro dT analogicky Magnitude5 a Magnitude6.

 • Odpověď

  Minimum vložené smykové výztuže lze regulovat pomocí dvou nastavení:

  1. Dialog 1.4 - Stupně výztuže - Minimální smyková výztuž
  2. Dialog 1.4 - V závislosti např. na normě u DIN EN 1992-1-1 - Minimální smyková výztuž

  U minimální smykové výztuže podle DIN EN 1992-1-1 je třeba ještě vzít do úvahy, že v dialogu je míněný poměr šířky a výšky celé desky. Protože přídavný modul RF-CONCRETE Surfaces je vhodný pro libovolné plochy a posuzují se jednotlivé konečné prvky, musí tento poměr stanovit a zadat uživatel ručně.

 • Odpověď

  Elipsa je elipsa setrvačnosti, která slouží k zobrazení poloměru setrvačnosti. Tu je možné deaktivovat nebo aktivovat, jak je znázorněno na Obrázku 01.

  Obě přídavné linie se používají pro zobrazení os plochy pro y a z, ale také pro hlavní osy u a v. Tyto osy je možné také deaktivovat v navigátoru Zobrazit (viz Obrázek 01).

 • Odpověď

  Zkroucení je možné provést pomocí plošného modelu. K tomu je třeba nejdříve prut rozdělit (čím jemnější je rozdělení, tím přesnější je výsledek) a poté ho rozdělit na plochy.

  Výsledné obrysy průřezu je možné poté snadno natočit. Je nutné vzít na vědomí, že zkrácení průřezu není zohledněno. Mnohem přesnějších výsledků je dosaženo v přídavném modulu RF-IMP, který umožňuje předem deformovat síť KP.

 • Odpověď

  Parametry modelu lze upravovat pomocí rozhraní IModel (od IModel3):

  Sub test_parameter()

  Dim iApp As RFEM5.Application
  Set iApp = GetObject(, "RFEM5.Application")

  iApp.LockLicense

  Dim j As Integer
  j = iApp.GetModelCount

  Dim iMod As RFEM5.IModel3
  Set iMod = iApp.GetActiveModel

  On Error GoTo e

  Dim formParams() As RFEM5.FormulaParameter

  '   get all formula parameters
  formParams = iMod.GetFormulaParameters

  '   delete all formula parameters
  iMod.CleanFormulaParameters

  '   set list of formula parameters
  ReDim Preserve formParams(0 To UBound(formParams, 1) + 1)
  formParams(UBound(formParams, 1)).Name = "p"
  formParams(UBound(formParams, 1)).Unit = "m"
  formParams(UBound(formParams, 1)).UnitType = LengthUnitType
  formParams(UBound(formParams, 1)).Value = 0
  formParams(UBound(formParams, 1)).ValueType = DoubleType
  formParams(UBound(formParams, 1)).Comment = "new parameter"
  formParams(UBound(formParams, 1)).Formula = "b/3"
  formParams(UBound(formParams, 1)).RangeOfValues = "(3;5.5>"

  iMod.SetFormulaParameters formParams

  e:

  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, vbCritical, Err.Source
  iMod.GetApplication.UnlockLicense
  Set iMod = Nothing

  End Sub


  Pomocí funkce GetFormulaParameters() je možné načíst pouze všechny parametry. Upravené nebo nové parametry lze poté znovu přenést jako seznam pomocí funkce SetFormulaParameters(). Nelze tedy načíst ani zapsat žádné jednotlivé parametry.

  Je třeba poznamenat, že hodnota "Value" vztahující se k jejímu typu (ValueTyp) a její jednotce (Unit) musí ležet v definovaných mezích (RangeOfValues), jinak se zobrazí chybové hlášení. Pokud je hodnota spočítána jako v příkladu, je irelevantní a hodnota vypočítaná pomocí vzorce (Formula) musí ležet v daných mezích, pokud jsou definovány.


1 - 10 z 104

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme informace a tipy, které vám pomohou začít se základními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“