Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Změna směru vychází z 0% korekce linie v záložce "Různé vyrovnávací linie po linii" u hraniční linie v oblasti podpory.


  Toto nastavení vyžaduje, aby hraniční linie v oblasti podpory zůstala zachována, ovšem bez ohledu na kompenzaci zadanou na ploše. Vzhledem k tomu, že svařované linie přilehlé k sousedním polotovarům umožňují měnit délek v důsledku korekce zadané na celé ploše, algoritmus vyhledá geometricky nevhodné řešení, které je v rovnováze s energetickou rovnováhou.


  Náhlá změna se vyvaruje, pokud se příslušné hraniční linie mohou uvolnit v průběhu kmitání. • Odpověď

  Aktivací přídavného modulu RF-FORM-FINDING se před samotnou statickou analýzou pro každý prvek s vlastnostmi pro formu definuje vysoce kvalitní proces form-finding metodou URS. Výsledkem výpočtu je optimální rovnovážný tvar, který téměř přesně odpovídá zadaným parametrům pro zjišťování tvaru (předpětí, sag atd.).


  Protože metoda URS vyžaduje iterativní výpočet k zobrazení výsledků, nabízí program interaktivní modelování pouze čistě na základě metody hustoty síly. Tento režim zobrazí výsledný tvar prvku na základě uložených vlastností při zadávání tvaru, které byly uloženy při zadání prvků.

  Abychom předešli případným počátečním komplikacím kvůli neúplně definovaným modelům, můžeme režim kdykoli zapnout nebo vypnout v místní nabídce pomocí možnosti Zobrazit tvar.

  Grafický režim zohledňuje ve výpočtu všechny form-finding vstupy na prutových a plošných prvcích. U všech relevantních uzlů s připojeným prvkem nebo zadáním podpory se předpokládá stabilní okrajová podmínka v příslušném směru. Kromě toho se zohledňují integrované otvory na plochách pro optimalizované zobrazení bodů stanu.

  Toto interaktivní zjišťování tvaru je zpravidla určeno pouze pro grafické znázornění prvků s aplikovaným zatížením a pracuje nezávisle na form-finding, které probíhá vždy před samotnou analýzou statiky. Síť sítě však vychází z aktuálně zobrazeného tvaru, a může tak být ovlivněna aktivací interaktivního form-findingu. • Odpověď

  Proces form-finding v RFEMu vyhledává tvar, který je v rovnováze s pruty pro pruty v závislosti na definovaných silových nebo geometrických parametrech a který je v rovnováze s hraničními reakcemi ploch v závislosti na definovaných silových parametrech.


  Dochází k dalším silovým účinkům, kromě dat o form-finding souvisejících s prvky? Například lze uvést vlastní tíhu prvků nebo tíhu přípoje lanových uzlů v přídavném zatěžovacím stavu s kategorií účinků "Form-Finding".

  Proces zjišťování tvaru tyto zvláštní zatěžovací stavy zohledňuje podle jejich kategorie účinků a dále zahrnuje zatížení ze všech zatěžovacích stavů s příslušnou kategorií účinků "Form-finding" pro kontrolu tvaru.

  Vzhledem k tomu, že v modelu zatížení působí na model zatížení v modelu zatížení "Form-Finding" v procesu zjišťování tvaru, není samozřejmostí samostatné posouzení těchto zatěžovacích stavů. Tyto zatěžovací stavy se používají pouze při zadávání procesu form-finding.

 • Odpověď

  Pro posouzení plynotěsného objektu je třeba nejprve modelovat v programu RFEM. Poté můžeme z hraničních ploch vytvořit nové těleso. V tomto režimu zadáme proměnnou "Plyn" jako těleso a musí obsahovat stejný název materiálu (viz obrázek 01). V záložce "Plyn" (viz Obrázek 02) lze zadat další parametry plynu. Výsledný tlak plynu, přetlak a počáteční tlak lze následně zobrazit graficky pro objem plynu. Navíc nabízí navigátor Výsledky deformovaný objem plynu i jeho teplotu. • Odpověď

  U lehkých plechových konstrukcí existuje velký počet technických membrán.


  • Polyesterová tkanina (PES) potažená polyvinylchloridem (PVC) → PES / PVC
  • Polyester potažený polyvinylchloridem (PVC)
  • Skleněná tkanina → Sklo / PTFE potažené polytetrafluoroethylenem (PTFE)
  • Polyolefinová potahová polyesterová tkanina (PES)
  • Polyesterová tkanina potažená fluoroplasty (PES)
  • Skleněná tkanina potažená silikonem
  • Otevřená a uzavřená síťovina
  • Nenatěsněné a přírodní tkaniny
  • Etylen-tetrafluorethylenové fólie → ETFE
  RFEM vybere v závislosti na různých vlastnostech příslušné materiály pro jednotlivé stavební úlohy. S ohledem na posouzení konstrukce mají všechny výrobky různé vlastnosti při nošení, z nichž některé se mohou v jednotlivých výrobních dávkách lišit.

  V programu RFEM je třeba zadat tyto hodnoty v tabulce 1.3 materiálu spolu s příslušným materiálovým modelem.

  Modelové šablony slouží k opakovanému použití materiálů v různých modelech. Lze použít libovolný seznam specifikovaných membránových materiálů 

  Membránové materiály se většinou vždy skládají z interakce pevných materiálových hodnot a hmotného práva. Vzhledem k tomu, že stávající materiálová databáze organizuje pouze materiál s materiálem "Izotropní lineárně elastický", nelze u databáze použít ortotropní membránové materiály.


 • Odpověď

  Přídavný modul RF-FORM-FINDING má dva form-finding typy, které lze alternativně přiřadit každé vstupní ploše.


  První volba "Standard" posunuje příslušné uzly sítě KP ve všech třech prostorových směrech X, Y, Z, dokud nebude konstantní mezní napětí membrán v rovnováze s hraničními reakcemi.

  Druhá možnost "Projekce" udržuje relativní vodorovné polohy X ', Y' uzlů sítě KP vzhledem k normálové rovině úlohy plochy styku a pouze posouvá svislou polohu Z 'kolmo na rovinu, dokud povrchové napětí modifikovaná membránou je v rovnováze se sklonem Periferní reakce jsou dokončeny.

  Metoda Standard je zpravidla tou pravou volbou pro všechny modely s náběhy. V případě tvarů s náběhy membrány je podle standardní metody výsledná dvojznačná situace. V takovém případě se tangenciální složka napětí na plošné napětí vzájemně vylučuje z kruhového uspořádání a přemísťuje všechny uzly sítě KP nezávisle na radiální poloze a na úrovni napětí na rovině, a tím zohledňuje radiální předpětí na kuželové osy. V tomto případě je třeba zvolit metodu promítání, aby se dosáhlo spojitého kuželového tvaru. Výsledný tvar pak vykazuje nerovnoměrné konečné plošné napětí v důsledku specifikace plošného tahu.

 • Odpověď

  Nelineární kontakt mezi prutem a membránou lze provést sady prutových prvků mezi prutem a plochou. To vyžaduje, aby prut byl excentricky v rovině tlakové síly vyplývající z membránového účinku a z připojovací linie membránového připojení. Geometrická vzdálenost mezi prutem a samotnou membránou musí být vyrovnána fyzikální vzdáleností mezi osou prutu a membránovým připojením.

  Aby bylo zajištěno, že vazba bude probíhat homogenně po celé délce spoje, je třeba zajistit rovnoměrné uspořádání se stejnou hodnotou uzlů konečných prvků na osové partici a na osové linii na membránové ploše. Toto dělení a orientace uzlů KP lze dosáhnout tak, že na plochu zadáme příslušné topologické uzly na ose prutu a příslušnou linii dotyku. Je třeba zadat vzdálenost uzlu topologie od vybrané velikosti připojené plochy membrány.

  Samotný spoj musí být konstruován tak, že nelineární páry neleží pod tlakovou linií. V takovém případě musí být zadaná nelinearita implementována s nelinearitou prutu "Závada při tahu". Připojení tuhého prutu v oblasti excentrického prutu je zcela kompatibilní (ohybově tuhé) a musí být provedeno volně posuvným kloubem, vztaženým na tuhou os prutu v osově y / z v oblasti membrány.

  Díky zvolené nelinearitě a vyrovnání s tlakovou silou v souvislosti s volným posuvným kloubem je toto kontaktní modelování schopno přenášet pouze tlakové síly na připojený příčný nosník. Při zatížení působícím na sání dochází k selhání složek vazby a membrána se bez přerušení odpojí od příčného prutu. • Odpověď

  Zakřivená, synclastická geometrie střechy je pro zatížení dolů numericky stabilní. Zatížení ve směru oblouku zvyšují v tahu v membráně a tím konstrukci stabilizují.

  Zatížení na střešní tvar střechy snižují tahové zatížení v membráně. Jestliže v tomto případě namáhání v tahu membránového lana dosáhne nulové hodnoty, vyplývá z mateřské membránové únosnosti použitého prvku numerické potíže. V tomto případě reakce reaguje se slabou konvergencí, zprávami o nestabilitě nebo zprávami o kladné definitivní jachovské matici.   

 • Odpověď

  RFEM v zásadě nepřijímá identické oblasti na stejném místě kvůli neobyčejnosti. V tomto případě RFEM automaticky smaže jednu ze dvou tváří. V RFEMu však můžete vytvořit polštář s tvarovým nálezem. Jediné, co musíte udělat, je zajistit, aby v prvním vstupu nebyly oblasti na stejném místě. Doporučuje se proto definovat povrchy polštáře s Bézierovým povrchem a lehce zatlačit vnitřní kontrolní body směrem ven.
 • Odpověď

  Proces form-finding v RFEMu vyhledává v rovnováze tvary s ohledem na plošné předpětí a příslušné okrajové podmínky. Plošné napětí pro tuto analýzu je definováno v příslušných definicích vlastností prutu. Program může při výpočtu form-finding v zatěžovacích stavech zadat také kategorii účinků "Form-finding" další zatížení.

  Vzhledem k tomu, že RFEM zpracovává analýzu form-finding před výpočtem všech ostatních zatěžovacích stavů a kombinací zatížení se zohledněním nastavení form-finding v prvcích a zatíženích v zatěžovacích stavech s kategorií účinků "Form-finding", výpočet zatížení Případy kategorie "Form-finding" pro určený tvar nepředstavují pro posouzení konstrukce žádnou důležitou informaci. Zatěžovací stavy s kategorií "Form-finding" jsou pouze vstupními informacemi pro form-finding analýzu. Uvedené zatížení se v modelu uloží do paměti pro výpočet form-finding.

  Příkaz "Vypočítat vše" proto tyto zvláštní zatěžovací stavy zanedbává kategorií "Form-finding" a vypočítá pouze zatěžovací stavy, které se budou uvažovat na výsledném tvaru konstrukce.

1 - 10 z 12

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”