Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Železobetonové konstrukce

Posouzení prutů a ploch ze železobetonu

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

RFEM

 • Dimenzování ploch, nosníků a tlačených prutů v jednom addonu
 • Libovolná definice výztuže přímo v hlavním programu
 • Zadání různých spolupůsobících šířek žeber v jednom prutu
 • Zohlednění výztuže plochy při posouzení žeber
 • Podrobná dokumentace k provedeným posouzením konstrukčních prvků
 • Zobrazení únosnosti průřezu pomocí interakčních diagramů
 • Interakce prutů a ploch při výpočtu deformací

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Železobeton je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů. Addon Posouzení železobetonových konstrukcí můžete použít pro posouzení ploch (pouze RFEM), prutů a sad prutů v mezních stavech únosnosti a použitelnosti.


1

Funkce

 • Automatické převzetí vnitřních sil z hlavního programu RFEM/RSTAB
 • Posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti
 • Na základě integrovaných národních příloh (NP) lze zadat také uživatelské mezní hodnoty a parametry.
 • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
 • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
 • Grafické výsledky integrované v programu RFEM/RSTAB, například kritéria posouzení nebo nutná výztuž
 • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách s možností grafického znázornění výsledků na konstrukci
 • Integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB
2

Posouzení prutů

 • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
 • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
 • Určení výšky tlakové oblasti, přetvoření betonu a přetvoření výztuže
 • Posouzení průřezů namáhaných dvouosým ohybem
 • Posouzení prutů s náběhem
 • Posouzení průřezů z RSECTION (viz Funkce programu)
 • Stanovení deformací ve stavu s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3 a ACI 318-19 24.2.3, tabulky 24.2.3.5
 • Zohlednění tahového zpevnění
 • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
 • Posouzení na únavu podle EN 1992-1-1, kapitoly 6.8 (viz Funkce programu)
 • Zjednodušené posouzení požární odolnosti podle EN 1992-1-2 pro sloupy (kapitola 5.3.2) a nosníky (kapitola 5.6) (pro Produkt-funkce )
 • Seizmické posouzení podle EC 8 (viz Funkce programu)
 • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
 • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže
 • Možnost optimalizovat průřezy
 • Vizualizace betonových průřezů s výztuží ve 3D renderovaných náhledech
 • Vytvoření 2D interakčních diagramů, např. diagramu M-N
 • Vizualizace únosnosti průřezu ve 3D interakčním diagramu
 • Diagramy závislosti momentu a křivosti
3

Posouzení ploch

 • Volitelné zadání dvouvrstvé výztuže
 • Návrhové varianty pro vyloučení tlakové nebo smykové výztuže
 • Posouzení ploch jako stěnových nosníků (teorie desek)
 • Možnost zadání základních výztuží pro horní a dolní vrstvu výztuže
 • Libovolné zadání stávající plošné výztuže
 • Zobrazení výsledků v bodech libovolně zvoleného rastru
 • Posouzení s návrhovými momenty na okrajích sloupů
 • Stanovení deformací ve stavu s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3 a ACI 318-19 24.2.3, tabulky 24.2.3.5
 • Zohlednění tahového zpevnění
 • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
 • Posouzení na únavu podle EN 1992-1-1, kapitoly 6.8 (viz Funkce programu)
 • Posouzení styčné plochy mezi stojinou a pásnicí u žeber
 • Volitelné prosté posouzení desek nebo stěn pro 2D typ modelu
 • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
 • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže
4

Vstupní údaje

Programy Dlubal vám usnadní práci v řadě pracovních kroků. Pro snazší zadávání dat jsou přednastaveny plochy, pruty, sady prutů, materiály, tloušťky ploch a průřezy definované v programu RFEM/RSTAB. Na mnoha místech programu můžete použít funkci [Vybrat] pro grafický výběr. Kromě toho máte přístup ke globálním databázím materiálů a průřezů.

Plochy nebo pruty můžete seskupovat do takzvaných „konfigurací“ s různými parametry posouzení. Můžete tak například snadno spočítat alternativy posouzení s různými okrajovými podmínkami nebo upravenými průřezy. Budete se divit, jak vše s programem RFEM/RSTAB funguje rychleji.

5

Výsledky

Je posouzení dokončené? Pak si můžete oddechnout. Program vám v tabulce zobrazí využití pro jednotlivá posouzení (např. mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti nebo dodržení konstrukčních předpisů). Informace o požadované výztuži obdržíte v přehledně uspořádaných výstupních tabulkách. Program vám srozumitelným způsobem poskytne všechny mezivýsledky.

Výsledky prutů si můžete nechat zobrazit jako průběhy výsledků na příslušném prutu. Dále máte možnost prakticky dokumentovat vloženou podélnou a třmínkovou výztuž společně s nákresem.

Vyberte si, zda chcete výsledky pro plochy graficky zobrazit jako izolinie, izoplochy nebo číselné hodnoty. Kromě kritérií posouzení je možné zobrazit požadovanou, navrženou a nepokrytou podélnou výztuž.

Manuál pro Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
2 650,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.