Plošné podpory

Termín

Plošné podpory slouží k podepření ploch v programu RFEM. Mohou zde být definovány podmínky uložení ux, uy a uz stejně jako smyková tuhost  vxz a vyz. Dále můžete zadat, zda bude ve směru uz použita nelinearita. Případně je v tomto dialogu také možnost aktivovat přídavný modul RF-SOILIN pro výpočet konstant tuhosti.

Plošnou podporu lze přiřadit každé ploše buď graficky nebo tabulkově. Podmínky uložení lze nastavit buď zcela tuhé nebo pružné zadáním tuhosti.

Podepření respektive pružiny Cu,x, Cu,y, Cu,z

Směr podepření nebo pružiny je odvozen od lokálního sytému souřadnic příslušné plochy. Souřadné systémy ploch můžeme zobrazit zaškrtnutím příslušné položky v navigátoru Zobrazit nebo příkazem z místní nabídky plochy.

Tuhost kolmo na plochu lze zadat pomocí Cu,z. Cu,x und Cu,y popisují tuhost proti posunutí desky ve směrech x a y.

Smyková pružiny Cv,xz, Cv,yz

Zadání této hodnoty znamená, že je brán v úvahu přenos smyku v podloží ve směru osy x, resp. y. Pasternakova konstanta Cv nabývá hodnot od 0,1 · Cu,z (omezený přenos smyku) do 0,5 · Cu,z (střední přenos smyku). Ve většině případů lze předpokládat, že Cv,x = Cv,y. Pokud bylo podepření v unastaveno jako tuhé (viz obrázek 1), pak pro smykové pružiny Cv,xz und Cv,yz není žádné odpovídající zadání.

Teoretické pozadí

Teoretické pozadí o zavedeneném „efektivním modelu podloží“ naleznete v kapitole 4.9 manuálu k programu RFEM.

Výsledky pro plošné podpory

Když jsou v modelu použity plošné podpory, jsou po výpočtu k dispozici výsledné hodnoty kontaktních napětí σz, τyz a τxz. V tabulce 4.21 Plochy - kontaktní napětí jsou také ve sloupcích H - J k dispozici podporové reakce Rx, Ry a Rz.

Klíčová slova

Plošná podpora, podepření, podloží, 

Literatura

Odkazy