Plošné podpory

Termín

Plošné podpory slouží k podepření ploch v programu RFEM. Mohou zde být definovány podmínky uložení ux, uy a uz stejně jako smyková tuhost  vxz a vyz. Dále můžete zadat, zda bude ve směru uz použita nelinearita. Případně je v tomto dialogu také možnost aktivovat přídavný modul RF-SOILIN pro výpočet konstant tuhosti.

Plošnou podporu lze přiřadit kterékoli ploše zadané v RFEMu graficky nebo v tabulkách. Podporové podmínky lze nastavit jako „tuhé“ nebo „pružné“ prostřednictvím definice tuhosti.

Podpory a tuhosti v Cu,x, Cu,y, Cu,z

Směr podpor nebo tuhostí se vztahuje k lokálnímu souřadnému systému příslušné plochy, které je přiřazena plošná podpora. Souřadné systémy ploch můžeme zobrazit zaškrtnutím příslušné položky v navigátoru Zobrazit nebo příkazem z místní nabídky plochy.

Podpora kolmo na plochu se řídí zadáním Cu,z. Zadání pro Cu,x a Cu,y udávají odpor proti posunu plochy ve směru x a y.

Smykové tuhosti Cv,xz , Cv,yz

Zadání této hodnoty znamená, že je brán v úvahu přenos smyku v podloží ve směru osy x, resp. y. Pasternakova konstanta Cv ve většině případů nabývá hodnot od 0,1⋅Cu,z (omezený přenos smyku) do 0,5⋅Cu,z (střední přenos smyku). Ve většině případů lze předpokládat, že Cv,xz = Cv,yz. Pokud byla podpora v uz nastavena jako „tuhá“ (viz Obrázek 01), není možné zadat hodnoty pro smykové tuhosti Cv,xz a Cv,yz.

Teoretické pozadí

Teoretické základy „účinného modelu podloží“ implementovaného v RFEMu jsou popsány v kapitole 4.9 RFEM manuálu.

Výsledky pro podpory ploch

Jakmile byly v modelu použity podpory ploch, jsou po výpočtu k dispozici kontaktní napětí σz , τyz a τxz. V tabulce 4.21 „Plochy - kontaktní napětí“ jsou navíc k dispozici sloupce H až J s reakcemi Rx, Ry a Rz pro celou plochu.

Klíčová slova

Plošná podpora podepření uložení podloží

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD