Nelinearita prutu

Termín

Nelinearita prutu je vlastnost prutových prvků, která se zohledňuje při numerické pevnostní a deformační analýze.

Bez další specifikace se při těchto výpočtech uvažuje lineárně-pružné chování prutových prvků v rámci přiřazených stupňů volnosti v posunu či otáčení. V zásadě toto chování popisuje Hookův zákon: Deformace u materiálu je přímo úměrná působícímu zatížení F, respektive mezi přetvořením Δl a působící silou F existuje lineární vztah.

Ve skutečnosti se nechovají všechny prvky lineárně-pružně. Například štíhlý prut kruhového průřezu je schopen přenášet více tah než tlak. Tuto zvláštnost můžeme modelovat a zohlednit při numerickém výpočtu jako nelinearitu prutu. V daném případě je přetvoření prutu v důsledku předčasného stabilitního selhání (vybočení) v tlaku v nelineárním vztahu k působící síle.

Rozeznáváme různé typy nelinearity prutu. Obvykle nezáleží na veličinách v lineárním vztahu, ale na konečném vlivu na prvky při výpočtu.

Typické nelinearity prutu

  • Neúčinnost při tahu
  • Tečení při dosažení plastické únosnosti
  • Pevnost od určité deformace u

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Nelinearity prutu lze v programech RFEM a RSTAB zadávat graficky z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Nelinearity prutů“ → „Dialog...“ nebo ručně z místní nabídky navigátoru dat, případně také v příslušné tabulce.

Klíčová slova

Nelinearity prutu Neúčinnost Prokluz Kolaps Tečení

Literatura

[1]   Werkle, H. (2008). Finite Elemente in der Baustatik (3rd ed.). Wiesbaden: Vieweg & Sohn.

Odkazy

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 30. listopadu 2020 9:00 - 12:00 CET

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 1. prosince 2020 9:00 - 11:30 CET

Pozvání na konferenci

Betonářské dny 2020

Konference 2. prosince 2020

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - ocel

Online školení 8. prosince 2020 9:00 - 12:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 11. prosince 2020 15:00 - 18:00 CET

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 EDT

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Webinář 7. července 2020 15:00 - 16:00 CEST

Úvod do modelování těles \ \ v programu RFEM

Úvod do modelování těles v programu RFEM

Webinář 30. června 2020 14:00 - 15:00 EDT

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD