Uzlové uvolnění

Termín

Uzlové uvolnění umožňuje ve statickém modelu konstrukce rozpojit objekty, které jsou spojeny v určitém uzlu. Uzlové uvolnění předpokládá zadání kloubu s odpovídajícími vlastnostmi, které mohou být i nelineární.

Pro zadání uzlového uvolnění je třeba definovat kloub. Tento typ kloubu můžeme použít také v modelech, které neobsahují pruty. Vlastnosti kloubu se vztahují k osám prutů nebo linií. Pro přenos vnitřních sil lze u kloubu zadat nejrůznější nelineární vlastnosti. Osy liniového uvolnění můžeme v modelu graficky zobrazit.

V uvolněném uzlu vytvoří RFEM nový uzel se stejnými souřadnicemi. Tím se model v daném místě rozpojí. Mezi oběma uzly se pak uvažuje neviditelný prut, pro který platí vnitřní síly jako u prutu s počátkem v původním uzlu a s koncem v odpojeném uzlu.

Zadání v programu RFEM

Uzlové uvolnění lze zadat z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Uzlová uvolnění“ → „Dialog...“. V dialogu stanovíme vlastnosti kloubu a zadáme objekty, které se uvolní. Kloub můžeme vybrat ze seznamu zadaných typů kloubu anebo můžeme definovat nový kloub.

Uzlová uvolnění se zpravidla používají u spojených prutů. Mohou se ovšem uplatnit také u ploch nebo těles.

V programu RSTAB nelze uzlová uvolnění zadat.

Příklady použití

Uzlová uvolnění je vhodné použít zvláště u prutových modelů s nelineární geometrií. Můžeme tak například modelovat křížení nosníků s odlehčujícími silami, posuvné dílčí systémy nebo spojené objekty se zvláštními okrajovými podmínkami.

Klíčová slova

uzlové uvolnění kloub na konci prutu uvolnění

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD