Vnitřní síla

Termín

Vnitřní síly jsou síly a momenty působící uvnitř prvku.

Typy vnitřních sil

Vnitřní síly jsou normálové síly, smykové síly a momenty.

  • Normálová síla působí na prut rovnoběžně s osou prutu.
  • Smyková síla působí kolmo na osu prvku. V případě prutu je obvykle rozdíl mezi namáháním ve směru y a z.
  • V případě momentu se rozlišují tři způsoby namáhání: ve směru y a z (ohyb) a okolo podélné osy (kroucení).

Vnitřní síly v programech RFEM/RSTAB

V programech RFEM/RSTAB lze zobrazit vnitřní síly graficky nebo v tabulkách. Program RFEM počítá navíc také vnitřní síly na plochách a tělesech.

Klíčová slova

Vnitřní síla

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD