Iterace

Termín

Iterace je opakující se proces, kdy se výpočet přibližuje ke správnému výsledku. Při numerické statické analýze se tato metoda zpravidla používá k nalezení řešení nelineárních úloh. Takový problém se obvykle sestává z rovnic s nelineárními výrazy, které závisí na proměnné.

V prvním kroku iterační proces používá pro neznámou libovolnou proměnnou počáteční hodnotu a řeší levou i pravou stranu rovnice. Pokud rovnice nevychází, proces se opakuje s upravenou počáteční hodnotou. Takto iterační proces pokračuje až do splnění rovnice. V takovém případě se jedná o konvergenci a poslední použitá hodnota je řešení.

Přesnost tohoto postupu závisí na použitých proměnných. Obvykle to znamená, že je třeba provést mnoho iteračních kroků k nalezení přesného řešení. Pokud postačuje řešení s nižší přesností, je konvergence iterace vztažena ke kritériu tolerance. V tomto případě se iterační proces spustí teprve tehdy, pokud je rozdíl mezi podmínkami na levé a pravé straně rovnice větší než zadané kritérium tolerance.

Iterační procesy ve statické analýze

  • Stanovení vnitřních sil na deformovaném systému (analýza podle teorie II. řádu)
  • Simulace nelineárních materiálových vlastností (plasticita)
  • Stanovení kontaktních napětí mezi dvěma vzájemně propojenými tělesy

Iterace v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM a RSTAB se nastavují kritéria a maximální počet iterací pro nelineární výpočet v dialogu "Globální parametry výpočtu", který lze zobrazit v menu "Výpočet" → "Parametry výpočtu...".

Klíčová slova

Iterace Nelineární Konvergence Kritérium

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD