Wiki pro statiku

Odborné termíny použité v našich programech

Ve wiki pro statiku jsou vysvětleny odborné termíny z oblasti statiky a posouzení konstrukcí. Termíny jsou seřazeny abecedně a zpravidla se používají také v Dlubal programech.


Seřadit podle
===Change sort order===

m moment setrvačnosti plochy

Tento text byl přeložen Google překladačem
Zobrazit původní text
Druhý moment plochy, známý také jako moment setrvačnosti plochy, je vlastnost průřezu používaná v pevnostech materiálů.
Tuhost konstrukčního prvku lze definovat pomocí momentu setrvačnosti I. Vychází se z geometrie a velikosti průřezu.
Symbol pro toto je I a jednotka v SI je mm4, cm4, m4 (tj. L4).

Existují tři typy sekundárních momentů plochy:

  • Axiální sekundární moment plochy:
Axiální sekundární momenty oblastí Iy a Iz popisují tuhost proti ohybu okolo lokálních os y a z. Průběh i vznikající napětí jsou menší, jakmile se druhý moment plochy zvyšuje s konstantním zatížením. Osa y se často označuje jako "silná", protože druhý moment oblasti Iy je zde větší.

moment setrvačnosti plochy

Iy = Az2dAIz =Ay2dA

Iy Druhý moment plochy okolo osy y
[SCHOOL.ZIP] Svislá vzdálenost osy y k prvku dA
Iz Druhý moment plochy okolo osy z
y Svislá vzdálenost osy z od prvku dA

  • Dvouosý moment plochy
Dvouosý moment plochy se často označuje jako plošný odstředivý moment, moment odchylky, moment plošné odchylky nebo jednoduše jako odstředivý moment. Používá se pro výpočet deformací na asymetrických průřezech a pro stanovení nesymetrických zatížení na libovolných průřezech.

Izy=Iyz=-AzydA


  • Polární sekundární moment plochy
Druhý moment plochy, který popisuje únosnost uzavřeného kruhového průřezu nebo kruhových průřezů proti kroucení, se označuje jako polární moment setrvačnosti. Polární moment oblasti Ip se skládá ze dvou momentů oblasti Iy a Iz. Rovněž je třeba jej srovnat s torzním momentem setrvačnosti IT pro kruhové a kruhové průřezy, který popisuje tuhost proti rotaci okolo podélné osy.

Ip =Ar2dA =A(y2 + z2)dA = Iy + Iz


U nesymetrických profilů se uvádějí momenty setrvačnosti okolo hlavních os u a v průřezu. Obrázek 2
Hledaný výraz
==p=Filter===
Vyhledat

m 1