RF-/CONCRETE Members Verze 5

Online manuály, úvodní a procvičovací příklady a další dokumentace

RF-/CONCRETE Members Verze 5

Přepnout na celou obrazovku Ukončit režim celé obrazovky

3.1.1 Únosnost

Únosnost

Obr. 3.6 Náhled 1.1 Základní údaje, záložka Únosnost
Existující zatěžovací stavy / kombinace

V tomto oddíle jsou uvedeny všechny zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků, které byly uloženy v RFEM.

Pomocí tlačítka se dají přenést vybrané záznamy vpravo do seznamu Výběr pro posouzení. Jednotlivé položky lze vybrat i dvojím kliknutím. Tlačítko převezme celý seznam.

Mnohonásobný výběr zatěžovacích stavů lze provést, jak je ve Windows běžné, se stisknutou klávesou [Ctrl]. Můžeme tak převádět několik zatěžovacích stavů najednou.

Pokud je číslo nějakého zatěžovacího stavu zobrazeno červeně jako např. ZP 9 v Obr. 3.6, pak tento zatěžovací stav nelze posuzovat: V takovém případě se jedná o zatěžovací stav bez dat nebo o imperfekci. Při převodu daného zatěžovacího stavu se zobrazí příslušné upozornění.

Na konci seznamu máme k dispozici různé filtrovací funkce. Slouží k třídění položek podle kategorie účinku nebo podle toho, zda se jedná o zatěžovací stav či určitý druh kombinace. Tlačítka v této sekci mají následující funkce:

Tabulka 3.1 Buttons in Existing Load Cases / Combinations column

Slouží k výběru všech zatěžovacích stavů v seznamu.

Obrátí výběr zatěžovacích stavů.

K posouzení

Zde jsou uvedeny zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků, které byly vybrány pro posouzení. Tlačítkem nebo dvojím kliknutím můžeme vybrané položky ze seznamu opět odstranit. Tlačítkem smažeme celý seznam.

Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků můžeme přiřadit následujícím návrhovým situacím:

  • Stálé a přechodné
  • Mimořádné

Toto rozdělení řídí dílčí součinitele spolehlivosti γc a γs podle EN 1992-1-1, Tab. 2.1 (viz Obr. 3.4Obr. 3.37).

Návrhovou situaci lze změnit prostřednictvím seznamu, který je přístupný přes tlačítko na konci vstupního pole.

Obr. 3.7 Přiřazení návrhové situace

I v tomto případě lze se stisknutou klávesou [Ctrl] provést vícenásobný výběr a současně změnit více zápisů.

Kombinace výsledků

Pokud je pro návrhovou situaci více než 16 kombinací zatížení, probíhá kalkulace zastřešující kombinace výsledků Max/Min rychleji než kombinace všech obsažených zatěžovacích stavů a kombinací zatížení. Důvodem je to, že pro kombinace výsledků se provádí výpočet pro 16 extrémních hodnot na každém x-tém místě. Je-li v závislosti na návrhové situaci k dispozici méně než 16 různých kombinací zatěžovacích stavů, měly by být kombinace zatěžovacích stavů pro výpočet zvoleny individuálně. Při posuzování kombinace výsledků se těžko pozná, jaký mají obsažené účinky vliv.

Možnosti
Obr. 3.8 Možnosti u nelineárního výpočtu
Nelineární výpočet

U nelineární metody posouzení je zapotřebí licence přídavného modulu RF-BETON NL Program provede fyzikální a geometrický nelineární výpočet. Vnitřní síly se přitom zpravidla určují podle teorie II. řádu. Nelineární analýza mezního stavu únosnosti je popsána v Kapitola 2.4.7.

Nelineární postup posouzení vychází z interakce mezi modelem a namáháním, které vyžaduje jednoznačné rozdělení vnitřních sil. Proto lze zkoumat jen zátěžovací stavy a kombinace zatížení, ne však kombinace výsledků (KV): U kombinace výsledků existuje minimální a maximální hodnota x-tých míst pro každou vnitřní sílu.

Tlačítkem se otevře dialog Nastavení pro nelineární výpočet. Tento dialog se skládá ze tří záložek. Jsou popsány v Kapitola 4.2.

Nelineární analýzy jsou možné jak u mezního stavu únosnosti, tak i u mezního stavu použitelnosti.

Dotvarování / Smršťování

U nelineárního výpočtu je možné zohlednit vliv dotvarování a smršťování. Bližší informace naleznete v Kapitola 2.2.6.

Pokud je zaškrtnuté kontrolní pole, lze v náhledu 1.3 Průřezy nastavit součinitel dotvarování φ (t, t0) a součinitel smršťování ε (t, ts), viz Obr. 3.19.