Diplomové práce

Hlasování

Competition of Graduation Theses designed in Software Dlubal

Hlasujte pro nejlepší diplomovou práci provedenou v programech Dlubal Software.

Hlasování

Zaslat soutěžní diplomovou práci

Competition of Graduation Theses designed in Software Dlubal

Využili jste při Vaší bakalářské či diplomové práci programy společnosti Dlubal Software a chcete se zúčastnit soutěže o nejlepší diplomovou práci?

Jednoduše nám Vaši práci zašlete:

Ujistěte se prosím, že zveřejněním práce neporušíte žádná autorská práva a vyžádejte si souhlas školy, případně vedoucího práce.

Do pole Popis napište, že se jedná o soutěžní práci!

Dárek jako poděkování

Děkujeme

V případě zveřejnění Vaší diplomové práce dostanete od nás na Vaše přání bezplatnou licenci plné verze programu RFEM nebo RSTAB včetně přídavných modulů na první půlrok po ukončení Vašeho studia, případně po dokončení Vaší vědecké práce.

Zastřešení nástupiště

27. února 2017

SOUTĚŽ

Autor: Nina Dushakova, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební,
Katedra dřevěných a ocelových konstrukcí
Vedoucí práce: Ing. Michal Jandera, PhD.
Použité programy a moduly: RFEM, RF-STABILITY, RF-IMP,
RF-STEEL EC3

Tématem bakalářské práce je návrh zastřešení autobusového a vlakového nástupiště. Cílem je návrh ocelových prvků a vybraných přípojů. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami a byl použit výpočtový software Dlubal RFEM. Dominantní části konstrukce je obloukový ocelový rám s táhlem. Výsledkem práce je statický výpočet a výkresová dokumentace.

Obsah diplomové práce v PDF

Statická a dynamická analýza výškovej budovy

18. února 2017

SOUTĚŽ

Autor: Lenka Uhlířová, Slovenská republika

STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Katedra stavebnej mechaniky
Vedoucí práce: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Použité programy a moduly: RFEM, RF-DYNAM Pro, RF-CONCRETE

Diplomová práca na tému Statická a dynamická analýza výškovej budovy rieši projekt administratívneho objektu Westend Square osadeného na konkrétnom pozemku v Karlovej Vsi v Bratislave.

21-podlažná administratívna budova má 18 nadzemných podlaží a 3 podzemné podlažia. V 1. nadzemnom podlaží nájdeme vstupné priestory a v každom vyššom podlaží sa nachádza variabilne členiteľný priestor, ktorý si môže každý nájomca pôdorysne usporiadať podľa svojich potrieb. Spracovaná projektová dokumentácia zobrazuje statické riešenie objektu. Vo výkresovej časti boli vypracované výkres tvaru typického podlažia, schémy jeho vystuženia, spôsob vystuženia najviac namáhanej steny aj stĺpa.

Hlavným bodom diplomovej práce bolo posúdenie objektu na statické a dynamické zaťaženie, pričom bol použitý výpočtový program Dlubal RFEM.

Obsah diplomové práce v PDF

Skleněná schodiště

17. února 2017

SOUTĚŽ

Autor: Ondřej Simon, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební,
Katedra dřevěných a ocelových konstrukcí
Vedoucí práce: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Použité programy a moduly: RFEM, RF-STEEL Surfaces, RF-STEEL EC3, RF-DYNAM Pro, RF-STABILITY, RF-GLASS

Diplomová práce je zaměřena na použití skla při návrhu schodiště. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je věnována ucelenému přehledu konstrukčního řešení schodišť, na kterých je použito skla jako konstrukčního materiálu staticky primárně či sekundárně nosného. Druhá část práce se věnuje návrhu a posudku právě jedno z takovýchto schodišť, tak aby vyhovovalo požadavkům nejen stabilitním a bezpečnostním, ale i estetickým a ekonomickým.

Obsah diplomové práce v PDF

Dřevěný rodinný dům s upravitelným přízemím pro osoby s omezenou schopností pohybu

13. srpna 2014

Diplomové práce

Autor: Jiří Horáček, Česká republika

MU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta,
Ústav základního zpracování dřeva
Vedoucí práce: Ing. Jitka Čechová
Použité programy a moduly: RSTAB, TIMBER Pro

Student se zabýval návrhem dřevěného rodinného domu o rozměrech přibližně 16,5 x 10,5 x 7 m. Konstrukce je kombinací dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou a jednopodlažní části s plochou střechou využívanou jako terasa. Dispozice přízemí je určená pro osoby se sníženou schopností pohybu.

V práci byl proveden statický výpočet dřevěné konstrukce. Při výpočtech se projevilo především dotvarování dřevěných konstrukčních prvků. V práci jsou zhotoveny dvě varianty řešení střešní konstrukce – a to klasická krovová konstrukce a vazníková střecha.

Návrh dřevěné konstrukce stavby byl provedený v programu SEMA a poté vyexportovaný do programu RSTAB 8, kde se model zatížil a posoudil v přídavném modulu TIMBER Pro.

Návrh a posouzení administrativní budovy a skladové haly

18. července 2013

Diplomové práce

Autor: Marek Záchenský, Slovenská republika

Žilinská Univerzita v Žiline
Použité programy a moduly: RFEM, RSTAB, RF‑PUNCH

Student se zabýval návrhem a posouzením administrativní budovy, ke které je přistavěna velká skladovací hala. Administrativní budova má půdorysné rozměry 30,35 x 10,55 m a hala 15,00 x 24,79 m. Objekt hlavní budovy je navržený jako kombinovaný konstrukční systém s rozdílnou výškou v jednotlivých podlažích a uzavírají jej střešní vazníky o celkové délce 13,6 m.

Konstrukce haly je provedena jako jednolodní prefabrikovaná železobetonová rámová konstrukce se střešními vazníky s rozpětím přibližně 14,5 m. Jako uložení sloupů student uvažoval kalichové patky s celkovými rozměry 1,5 x 1,5 x 0,9 m. Student provedl statický výpočet konstrukce, včetně posouzení stropní desky na protlačení (v modulu RF‑PUNCH).

Ocelová konstrukce horské dráhy

9. července 2013

Diplomové práce

Autor: František Frimmer, Slovenská republika

Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta
Použité programy a moduly: RFEM, RF-STEEL EC3, RF-HSS

V diplomové práci na téma „Ocelová konstrukce horské dráhy“ je provedený podrobný statický výpočet nosné konstrukce. Konstrukce byla zatížena všemi zatíženími, která udává norma. V případě pohyblivého zatížení nebyla konstrukce zatížena dynamicky, systém zatížení se zjednodušil použitím dynamického součinitele.

Konstrukce byla nasimulovaná po celé své délce v simulátoru pro získání velikosti zatížení a dosažených rychlostí, které byly poté přeneseny do programu RFEM pro výpočet. Délka jedné jízdy trvá 1:30 min s maximální dosaženou rychlostí 83 km/h. Celá konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a použitelnosti.

Možnosti stanovení tuhosti a únosnosti styčníku rámového rohu analytickou a numerickou metodou

29. ledna 2013

Diplomové práce

Autor: Marta Kurejková, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Použité programy a moduly: RFEM, RF-IMP, RF-STABILITY

Práce se zaměřuje na porovnání návrhu styčníků pomocí metody komponent a konečných prvků. V úvodní části se studentka zabývá shrnutím problematiky navrhování šroubovaných styčníků s čelní deskou pomocí komponent a konečných prvků.

Analytický model, kterým se simuluje styčník, jej dělí na hlavní komponenty, jejichž únosnost, tuhost a deformační kapacita se stanovují v závislosti na mechanickém chování a jejich namáhání.

Únosnost styčníku metodou komponent se v diplomové práci porovnává s výsledky výpočtu numerického modelu, který zahrnuje vliv geometrických a materiálových nelinearit. Stanoví se kritická komponenta, ověří se velikost napětí v komponentách a svarech a rozdělení sil ve šroubech.

Návrh a posouzení lávky pro pěší z textilbetonu

18. ledna 2013

Seminární práce

Autor: Abraham Brew-Sam, Německo

TU Dresden
Vedoucí práce: Prof. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach, Dr.-Ing. Herald Michler
Použité programy a moduly: RFEM

TRC (Textile Reinforced Concrete - textilní beton) je materiál, který by mohl vyřešit některé problémy, se kterými se potýkají typické železobetonové konstrukce v oblasti plošných a skořepinových prvků. S nízkou hmotností textilního vyztužení (1,8 g/cm3), vysokou pevností v tahu textilní sítě (1000-3500 MPa), vysokou pevností v tlaku (>70 MPa), vysokou korozní odolností, vysokou pevností v ohybu, ohybu a tlaku apod. poskytuje materiál nekonečné možnosti pro zesilování nebo pro stavbu lehkých a odolných konstrukcí.

Konstrukce pěší lávky má být postavena mezi dvěma budovami, které jsou od sebe vzdálené 16 metrů. Pro uzavřenou skořepinovou konstrukci s organickým tvarem a otvory byl vhodným materiálem textilbeton. Takto se maximalizovaly výhody materiálu TRC a zajistil se komfort pro chodce.

Most byl vymodelován, posouzen a optimalizován pomocí programu Dlubal RFEM. Závěrem a výstupem byl fakt, že opravdu může být použitá tenká skořepina z textilbetonu, ale stabilizace konstrukce se musí dále optimalizovat například tahovými tyčemi z nerezové oceli, které jsou začleněny do několika příčných a podélných žeber a snižují spolu s betonovým rámem na konci konstrukce deformace.

Vlastnosti hlavní skořepiny:
Maximální výška: 4 m
Maximální šířka: 3,06 m
Tloušťka skořepiny: 0,03 m
Poloměr žeber: 0,1 m
Počet podélných žeber: 6
Průměrný počet vrstev sítě: 3

Revitalizace jižní části prostoru Karlova náměstí

10. srpna 2012

Seminární práce

Autor: Karel Buhr, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Použité programy a moduly: RFEM

Zadáním studenta oboru Architektura a stavitelství byla revitalizace jižní části prostoru Karlova náměstí, konkrétně lokality v blízkosti dětského hřiště. Jedná se o kavárnu spojenou s galerií. Kavárna má celkem 96 míst k sezení, ve dvou podlažích. Druhé podlaží je převážně určeno jako výstavní prostor.

Organického tvaru bylo dosaženo deformací ikosahedronu. Celý plášť je složen z prutů, vytvářejících trojúhelníky a dále hexagony, ojediněle pentagony. Vnitřní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem, jenž ztužuje jak konstrukci pláště proti namáhání větrem, tak sám sebe. Plášť je kotven do základového pasu, který je kruhový a prochází pod celou stavbou.

Zvonice protestantského kostela ve Flintbeku, Německo - statická a dynamická analýza

20. prosince 2010

Diplomové práce

Autor: Timm Kruse, Německo

Fachhochschule Lübeck, Fachbereich Bauwesen 
Vedoucí práce: Prof. Dr.-Ing. M. Logemann, Prof. Dr.-Ing. H.-J. Uth
Použité programy a moduly: RFEM, moduly RF-DYNAM

V diplomové práci je analyzováno zatížení zvonice protestantského kostela ve Flintbeku v Německu v důsledku pohybu zvonů.

Zvonice je analyzována s ohledem na statické a dynamické aspekty současných norem. To zahrnuje stanovení a vyhodnocení nejnižších vlastních frekvencí věže a hrubý výpočet využití konstrukce věže.

1 - 10 z 32

Vyhledávání

Typ


Pro studenty zdarma

Software pro studenty

Studentům nabízíme možnost bezplatného využití našich programů pro nekomerční účely v rámci studia na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole.

Mnoho studentů již využilo výhod této jedinečné nabídky.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“