Diplomové práce

Hlasování

Competition of Graduation Theses designed in Software Dlubal

Hlasujte pro nejlepší diplomovou práci provedenou v programech Dlubal Software.

Hlasování

Zaslat soutěžní diplomovou práci

Competition of Graduation Theses designed in Software Dlubal

Využili jste při Vaší bakalářské či diplomové práci programy společnosti Dlubal Software a chcete se zúčastnit soutěže o nejlepší diplomovou práci?

Jednoduše nám Vaši práci zašlete:

Ujistěte se prosím, že zveřejněním práce neporušíte žádná autorská práva a vyžádejte si souhlas školy, případně vedoucího práce.

Do pole Popis napište, že se jedná o soutěžní práci!

Dárek jako poděkování

Děkujeme

V případě zveřejnění Vaší diplomové práce dostanete od nás na Vaše přání bezplatnou licenci plné verze programu RFEM nebo RSTAB včetně přídavných modulů na první půlrok po ukončení Vašeho studia, případně po dokončení Vaší vědecké práce.

Statická analýza sportovní haly

10. července 2017

SOUTĚŽ

Autor: Michal Jedlička, Česká republika

VUT v Brně, Fakulta stavební,
Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Vlk, Ph.D.
Použité programy a moduly: RFEM 5.05, RF-SOILIN,
RF-CONCRETE, RF-TIMBER Pro

Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou sportovní haly v Libině. K vytvoření modelu byl použit program RFEM. Model byl vypracován podle poskytnuté projektové dokumentace a podle platných norem ČSN EN. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat skutečnou konstrukci a upozornit na vznik možných problémů.

Obsah diplomové práce v PDF

Čtyřlodní průmyslová hala s mostovými jeřáby

23. června 2017

SOUTĚŽ

Autor: Martin Kolda, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
Vedoucí práce: Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Použité programy a moduly: RSTAB 8.07, STEEL EC3,
KAPPA, LTB, FE-LTB, RSBUCK

Předmětem této diplomové práce je statický návrh ocelové čtyř-lodní haly, která je tvořená rámovou konstrukcí s rozpětím 22,5 m. Má obdélníkový tvar a sedlovou střechu. V každé ze čtyř lodí haly je umístěný mostový jeřáb s nosností 10 t. Student vymodeloval a zatížil konstrukci v programu RSTAB, dále pak posoudil vybranou příčnou vazbu ocelové haly v přídavném modulu STEEL EC3.

Obsah diplomové práce v PDF

Projekt ocelové konstrukce zastřešení kluziště

25. května 2017

SOUTĚŽ

Autor: Sebastian Balcerowiak, Polsko

Politechnika Wrocławska, Katedra Konstrukcji Metalowych
Vedoucí práce: dr inż. Łukasz Skotny
Použité programy a moduly: RFEM 5.06, RF-STEEL EC3,
RF-STEEL Surfaces, RF-STABILITY

V diplomové práci na téma "Ocelová konstrukce zastřešení kluziště" se jedná o prutovou ocelovou konstrukci. Geometrie konstrukce je tvořena sadou dvou kruhových prstenců, které mají mezi sebou prostor. Statický výpočet se provedl metodou konečných prvků (MKP) v programech Dlubal RFEM 5 a SOFiSTik AG. Byla provedena geometricky nelineární analýza (GNA), která uvažuje účinky druhého řádu. Pro vzpěrnostní analýzu vybraných prvků byl zvolený prutový model. Pruty byly posouzené za použití metody náhradního prutu. Celý konstrukční systém byl posouzený na kombinace MSÚ a MSP. Poté bylo provedeno ověření využití s použitím modifikované analytické obecné metody uvedené v normě PN EN 1993-1-1.

Obsah diplomové práce v PDF

Konverze sportovní haly na Výstavišti

23. května 2017

SOUTĚŽ

Autor: Jan Marx, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
Katedra architektury
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Použité programy a moduly: RFEM

Zadáním studenta z oboru Architektury a stavitelství byla konverze Tipsport arény na Výstavišti v Praze. V rámci této práce byla v exteriéru navržena skořepinová ocelovo-dřevěná konstrukce. Ta byla posouzena na průhyby od různých druhů zatížení a její prvky poté optimalizovány. Z kombinace zatížení byly zjištěny vnitřní síly a na jejich základě byly poté navrženy konstrukční detaily.

Obsah diplomové práce v PDF

Návrh prvků železobetonové konstrukce nákupního střediska

22. května 2017

SOUTĚŽ

Autor: Piotr Bżdżoła, Polsko

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i konstrukcji budowlanych
Katedra/Zakład Konstrukcji Żelbetowych
Vedoucí práce: Dr inż. Krzysztof Koziński
Použité programy a moduly: RFEM, RF-CONCRETE, RF-SOILIN

Tématem diplomové práce je návrh vybraných prvků železobetonové konstrukce nákupního střediska v Gliwicích. Nákupní centrum je rozděleno na 9 segmentů. V diplomové práci se student zabýval návrhem prvků v devátém segmentu konstrukce. Práce se skládá ze dvou částí: výpočet a výkresy. V první části byl představen technický popis, byly zvoleny rozměry, zatížení a byl připravený model v programu RFEM, kde student využil automatického generování kombinací. Posouzení bylo provedeno pro stropní a základovou desku, střední a krajní nosníku. V případě posouzení stropní a základové desky byl použitý přídavný modul RF-CONCRETE

Obsah diplomové práce v PDF

Zastřešení nástupiště

27. února 2017

SOUTĚŽ

Autor: Nina Dushakova, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební,
Katedra dřevěných a ocelových konstrukcí
Vedoucí práce: Ing. Michal Jandera, PhD.
Použité programy a moduly: RFEM, RF-STABILITY, RF-IMP,
RF-STEEL EC3

Tématem bakalářské práce je návrh zastřešení autobusového a vlakového nástupiště. Cílem je návrh ocelových prvků a vybraných přípojů. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami a byl použit výpočtový software Dlubal RFEM. Dominantní části konstrukce je obloukový ocelový rám s táhlem. Výsledkem práce je statický výpočet a výkresová dokumentace.

Obsah diplomové práce v PDF

Statická a dynamická analýza výškovej budovy

18. února 2017

SOUTĚŽ

Autor: Lenka Uhlířová, Slovenská republika

STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Katedra stavebnej mechaniky
Vedoucí práce: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Použité programy a moduly: RFEM, RF-DYNAM Pro, RF-CONCRETE

Diplomová práca na tému Statická a dynamická analýza výškovej budovy rieši projekt administratívneho objektu Westend Square osadeného na konkrétnom pozemku v Karlovej Vsi v Bratislave.

21-podlažná administratívna budova má 18 nadzemných podlaží a 3 podzemné podlažia. V 1. nadzemnom podlaží nájdeme vstupné priestory a v každom vyššom podlaží sa nachádza variabilne členiteľný priestor, ktorý si môže každý nájomca pôdorysne usporiadať podľa svojich potrieb. Spracovaná projektová dokumentácia zobrazuje statické riešenie objektu. Vo výkresovej časti boli vypracované výkres tvaru typického podlažia, schémy jeho vystuženia, spôsob vystuženia najviac namáhanej steny aj stĺpa.

Hlavným bodom diplomovej práce bolo posúdenie objektu na statické a dynamické zaťaženie, pričom bol použitý výpočtový program Dlubal RFEM.

Obsah diplomové práce v PDF

Skleněná schodiště

17. února 2017

SOUTĚŽ

Autor: Ondřej Simon, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební,
Katedra dřevěných a ocelových konstrukcí
Vedoucí práce: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Použité programy a moduly: RFEM, RF-STEEL Surfaces, RF-STEEL EC3, RF-DYNAM Pro, RF-STABILITY, RF-GLASS

Diplomová práce je zaměřena na použití skla při návrhu schodiště. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je věnována ucelenému přehledu konstrukčního řešení schodišť, na kterých je použito skla jako konstrukčního materiálu staticky primárně či sekundárně nosného. Druhá část práce se věnuje návrhu a posudku právě jedno z takovýchto schodišť, tak aby vyhovovalo požadavkům nejen stabilitním a bezpečnostním, ale i estetickým a ekonomickým.

Obsah diplomové práce v PDF

Dřevěný rodinný dům s upravitelným přízemím pro osoby s omezenou schopností pohybu

13. srpna 2014

Diplomové práce

Autor: Jiří Horáček, Česká republika

MU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta,
Ústav základního zpracování dřeva
Vedoucí práce: Ing. Jitka Čechová
Použité programy a moduly: RSTAB, TIMBER Pro

Student se zabýval návrhem dřevěného rodinného domu o rozměrech přibližně 16,5 x 10,5 x 7 m. Konstrukce je kombinací dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou a jednopodlažní části s plochou střechou využívanou jako terasa. Dispozice přízemí je určená pro osoby se sníženou schopností pohybu.

V práci byl proveden statický výpočet dřevěné konstrukce. Při výpočtech se projevilo především dotvarování dřevěných konstrukčních prvků. V práci jsou zhotoveny dvě varianty řešení střešní konstrukce – a to klasická krovová konstrukce a vazníková střecha.

Návrh dřevěné konstrukce stavby byl provedený v programu SEMA a poté vyexportovaný do programu RSTAB 8, kde se model zatížil a posoudil v přídavném modulu TIMBER Pro.

Návrh a posouzení administrativní budovy a skladové haly

18. července 2013

Diplomové práce

Autor: Marek Záchenský, Slovenská republika

Žilinská Univerzita v Žiline
Použité programy a moduly: RFEM, RSTAB, RF‑PUNCH

Student se zabýval návrhem a posouzením administrativní budovy, ke které je přistavěna velká skladovací hala. Administrativní budova má půdorysné rozměry 30,35 x 10,55 m a hala 15,00 x 24,79 m. Objekt hlavní budovy je navržený jako kombinovaný konstrukční systém s rozdílnou výškou v jednotlivých podlažích a uzavírají jej střešní vazníky o celkové délce 13,6 m.

Konstrukce haly je provedena jako jednolodní prefabrikovaná železobetonová rámová konstrukce se střešními vazníky s rozpětím přibližně 14,5 m. Jako uložení sloupů student uvažoval kalichové patky s celkovými rozměry 1,5 x 1,5 x 0,9 m. Student provedl statický výpočet konstrukce, včetně posouzení stropní desky na protlačení (v modulu RF‑PUNCH).

1 - 10 z 37

Vyhledávání

Typ


Pro studenty zdarma

Software pro studenty

Studentům nabízíme možnost bezplatného využití našich programů pro nekomerční účely v rámci studia na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole.

Mnoho studentů již využilo výhod této jedinečné nabídky.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“