Extranet | Novinky | Produkty | Podpora | Kontakt
Deutsch | English | Français | Español | Português | Italiano | Česky | Polski | Русский  
Aktualizováno:
29.10.2015

Další programy

Související programy:


 
CONCRETE Columns
 
SIA 262 for RSTAB ACI 318-11 for RSTAB GB 50010 for RSTAB
 
FOUNDATION Pro
 
Produkty - členění

CONCRETE 8.xx

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže 


Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB provádí posouzení železobetonových prutových prvků. Vnitřní síly spočítané v RSTABu jsou modulem CONCRETE vyhodnocovány v různých návrhových případech. Pro posouzení můžeme zkombinovat libovolný počet prutů a zatěžovacích stavů, skupin a kombinací zatěžovacích stavů v jednotlivých návrhových případech modulu CONCRETE. Takto můžeme například rychle spočítat alternativní posouzení pomocí různých tříd pevnosti betonu nebo upravených průřezů. Posouzení se provádí pro jednoosý a dvouosý ohyb s normálovou silou, smykem a kroucením podle těchto norem:


Posouzení požární odolnosti je možné provést podle normy:

Základní vlastnosti • Převzetí výsledků z programu RSTAB
 • Integrované databáze materiálů a průřezů
 • Pro posouzení podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2) jsou
  k dispozici různé národní přílohy:

   

  •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  •  NBN EN 1992-1-1/NA:2010 (Belgie)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  •  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
  •  NEN EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Nizozemsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polsko)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko) 
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  •  NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Spojené království)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)

        Vedle těchto integrovaných národních příloh můžeme
        sami definovat další vlastní dokumenty tak, že zadáme
        mezní hodnoty a parametry a uložíme je v databázi.

 

 • Volitelné přednastavení dílčích součinitelů spolehlivosti a redukčních součinitelů, omezení výšky tlakové zóny, materiálových vlastností a krycí betonové vrstvy
 • Určení podélné, smykové a torzní výztuže
 • Posouzení prutů s náběhy
 • Optimalizace průřezů
 • Znázornění minimální a tlakové výztuže
 • Stanovení navržené výztuže, kterou můžeme upravovat
 • Posouzení šířky trhlin s možností zvětšení nutné výztuže, abychom zachovali mezní hodnoty definované pro analýzu šířky trhlin
 • Nelineární výpočet zohledňující průřezy s trhlinami (pro EN 1992-1-1:2004 a DIN 1045-1:2008)
 • Zohlednění zpevňujících účinků betonu v tahu
 • Zohlednění dotvarování a smršťování
 • Deformace v průřezech s trhlinami (stav II)
 • Grafické znázornění všech průběhů výsledků
 • Posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (zónová metoda) podle EN 1992-1-2 pro obdélníkové a kruhové průřezy. Je tedy možné i posouzení požární odolnosti stojek.
 

Zadávání


Po spuštění programu zvolíme normu a metodu, podle kterých bude posouzení probíhat. Posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti můžeme provádět podle lineární nebo nelineární výpočtové teorie. Pro různé druhy analýzy pak zvolíme zatěžovací stavy a kombinace zatížení nebo výsledků. Další tabulky jsou k dispozici pro definici materiálů a průřezů. Dále můžeme stanovit parametry pro dotvarování a smršťování. Součinitele dotvarování a smršťování jsou okamžitě nastaveny v závislosti na stáří betonu. Geometrie podpor je určena pomocí údajů pro posouzení jako například šířky a typy podpor (přímé podepření, monolitické spojení, koncová nebo mezilehlá podpora), míra redistribuce, smyková síla a redukce momentu. Modul CONCRETE automaticky rozpozná typy podpor z modelu v RSTABu.

Poslední ze vstupních tabulek se skládá z několika záložek a slouží k zadání specifických údajů pro výztuž jako jsou například průměry, krycí betonová vrstva, druh odstupňování výztuže, počet vrstev, střihy třmínků a typ ukotvení. Pro posouzení požární odolnosti musíme definovat třídu požární odolnosti, specifické vlastnosti materiálu a také strany průřezu vystavené ohni. Pruty a sady prutů můžeme zahrnout do zvláštních „sad výztuže“, z nichž každá má jiné parametry pro posouzení. Dále můžeme pro analýzu šířky trhlin upravit mezní hodnotu maximální šířky trhlin. Pro výztuž můžeme také stanovit geometrii náběhů.
 

Posouzení


Před spuštěním výpočtu můžeme zkontrolovat vstupní údaje. Modul CONCRETE vyhledá výsledky pro odpovídající zatěžovací stavy a kombinace zatížení nebo výsledků, které jsme vybrali pro posouzení. Pokud je program nemůže nalézt, spustí se výpočet požadovaných vnitřních sil v RSTABu. Modul CONCRETE zohlední zvolenou normu pro posouzení a vypočítá oblasti nutného zesílení podélnou a smykovou výztuží a také odpovídající mezivýsledky. Jestliže podélná výztuž určená na základě posouzení mezního stavu únosnosti nepostačuje pro posouzení maximální šířky trhlin, můžeme výztuž nechat automaticky zvětšovat až k dosažení zvolené mezní hodnoty.

Posouzení konstrukčních dílců, které mohou být nestabilní, můžeme provést pomocí nelineární analýzy. Různé postupy jsou k dispozici pro odpovídající normy.

Posouzení požární odolnosti se provádí podle zjednodušené výpočtové metody popsané v EN 1992-1-2, 4.2. Modul CONCRETE používá zónovou metodu, která je zmíněna v příloze B2. Dále můžeme zohlednit také tepelnou roztažnost v podélném směru a tepelné prohnutí, které vznikají dodatečně vlivem asymetrických účinků ohně.
 

VýsledkyPo proběhnutí analýzy zobrazí modul CONCRETE výslednou nutnou výztuž v přehledně uspořádaných tabulkách včetně ilustrační grafiky a podrobných informací o posouzení. Modul navíc zobrazí všechny mezihodnoty. Kromě tabulek jsou aktuální protažení a napětí znázorněna graficky.

Navržená podélná a třmínková výztuž je také zobrazena v tabulkách včetně nákresů. Navrženou výztuž můžeme upravit a změnit napříkad počet prutů a ukotvení. Úpravy jsou automaticky aktualizovány.

Betonové průřezy s výztuží můžeme vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost dovoluje optimálně vyhodnotit údaje o vyztužení a vytvořit schematické výkresy včetně výkazů výztuže.
Posouzení na omezení šířky trhlin se provádí se zvolenou výztuží pro vnitřní síly při mezním stavu použitelnosti. Výsledky zahrnují napětí ve výztuži, minimální výztuž, mezní průměry, maximální vzdálenost mezi výztuží, vzdálenost trhlin a maximální šířku trhlin.

Jako výsledek nelineární analýzy získáme mezní stavy únosnosti pro průřez s definovaným vyztužením (které je stanoveno lineárně pružným výpočtem) a také skutečný průhyb se zohledněním oslabením průřezu trhlinami.
 
Upravit třmínkovou výztuž 3.4 Výkaz výztuže Výztuž ve 3D renderování Výsledná grafika pro podélnou výztuž 
v RSTABu

Upravit třmínkovou výztuž

3.4 Výkaz výztuže

Výztuž ve 3D renderování

Výsledná grafika pro podélnou výztuž
v RSTABu

Upozornění

Zde můžete najít další informace o CONCRETE: 


Zkušební verze RSTABu

Vyzkoušejte program RSTAB sami a stáhněte si zdarma zkušební verzi.
Stáhnout zkušební verze...

Vyžádat podklady

Stáhněte si naše informační materiály o produktech firmy Dlubal ve formátu PDF. Na požádání Vám můžeme také tyto materiály poslat poštou, včetně DVD se zkušebními verzemi programů RSTAB, RFEM, RX-TIMBER a dalších programů.
Žádost o informace & DVD...

Výpis z ceníku

Cena v USD bez DPH
Země: Spojené státy americké
1. licence
CONCRETE 810,00
Další licence
CONCRETE 360,00
1.1 Základní údaje
1.1 Základní údaje
Nastavení pro nelineární výpočet 
- Použití výpočtu
Nastavení pro nelineární výpočet
- Použití výpočtu
Nastavení pro nelineární výpočet 
- Tahové zpevnění
Nastavení pro nelineární výpočet
- Tahové zpevnění
Nastavení pro nelineární výpočet 
- Nastavení konvergence
Nastavení pro nelineární výpočet
- Nastavení konvergence
Nastavení pro Eurokód
Nastavení pro Eurokód
1.2 Materiály
1.2 Materiály
1.5 Podpory
1.5 Podpory
1.6 Výztuž - Podélná výztuž
1.6 Výztuž - Podélná výztuž
1.6 Výztuž - Třmínky
1.6 Výztuž - Třmínky
1.6 Výztuž - Uspořádání výztuže
1.6 Výztuž - Uspořádání výztuže
1.6 Výztuž - Minimální výztuž
1.6 Výztuž - Minimální výztuž
1.6 Výztuž - ČSN EN 1992-1-1
1.6 Výztuž - ČSN EN 1992-1-1
1.6 Výztuž - Požární odolnost
1.6 Výztuž - Požární odolnost
2.1 Nutná výztuž po průřezech
2.1 Nutná výztuž po průřezech
Upravit podélnou výztuž
Upravit podélnou výztuž
3.2 Navržená třmínková výztuž
3.2 Navržená třmínková výztuž
5.3 Posouzení požární odolnosti 
po prutech
5.3 Posouzení požární odolnosti
po prutech
Sledujte nás na:   Facebook   Google+   Twitter   YouTube   LinkedIn   Blog      E-mail
© 2015 Dlubal Software s.r.o. - všechna práva vyhrazena