Ogólne warunki konkursu

Już dziś mogą się Państwo zgłosić do konkursu na najlepszą pracę studencką!

 • Organizatorami konkursu na najlepszą pracę dyplomową są następujące podmioty:
  • Dlubal Software sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach, 40 – 158 Katowice (Polska) oraz
  • Dlubal Software s.r.o. z siedzibą  przy ul. Anglická 28 w Pradze, 120 00 Praga (Republika Czeska),
  dalej zbiorczo określane jako „Organizatorzy”.
 • Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej) z zakresu zagadnień statyczno – wytrzymałościowych, opracowanych z wykorzystaniem udostępnionego oprogramowania Dlubal Software, a ponadto motywowanie studentów do podejmowania oraz pogłębiania wiedzy w powyższym zakresie. 
 • W konkursie mogą wziąć udział osoby będące w roku akademickim 2015 / 2016 oraz w roku akademickim 2016 / 2017 studentami ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich, zarówno dziennych jak i zaocznych, wszystkich uczelni wyższych. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończą studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia i obronią pracę dyplomową w terminie do 30 września 2017 roku. 
 • Prace dyplomowe należy zgłaszać w terminie od 06 lutego do 15 września 2017 roku. Prace zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 • Pracę może zgłosić zarówno jej autor jak i jej promotor po uprzednim uzyskaniu zgody autora pracy. Zgłoszenie danej pracy może nastąpić tylko raz, przy czym dana osoba może zgłosić prace dyplomowe związane z ukończeniem studiów wyższych zarówno I jak i II stopnia. 
 • Zgłoszenie pracy następuje wyłącznie poprzez formularz zamieszczony na stronach internetowych znajdujących się pod adresami:
 • Kompletne zgłoszenie pracy dyplomowej powinno obejmować:
  • pełny tekst obronionej pracy dyplomowej w formacie PDF;
  • abstrakt w j. polskim i w j. angielskim (max 1500 znaków) opisujący cele pracy, jej założenia oraz ogólne wnioski;
  • model użyty w pracy wykonany z wykorzystaniem oprogramowania Dlubal Software.
 • Osoba zgłaszająca pracę dyplomową poprzez przystąpienie do konkursu oświadcza, że jest autorem pracy i jej zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich. Jeżeli uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, wówczas osoba zgłaszająca pracę uzyska zgodę tej uczelni na wykorzystanie przez Organizatorów konkursu całości lub fragmentów zgłaszanej pracy dyplomowej wraz z jej abstraktem. 
 • Wykorzystanie przez Organizatorów zgłoszonej pracy dyplomowej wraz z jej abstraktem będzie obejmować w szczególności:
  • zwielokrotnianie utworu lub jego fragmentów techniką cyfrową;
  • udostępnienie utworu lub jego części na stronie internetowej www. dlubal.cz oraz www.dlubal.pl.
 • Osoba zgłaszająca pracę dyplomową wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publicznego podania do wiadomości ich wyników stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Osoba zgłaszająca pracę dyplomową wyraża zgodę na opublikowanie przesłanego materiału na stronie internetowej www.dlubal.cz oraz www.dlubal.pl oraz na umożliwienie dokonania jego oceny przez osoby trzecie przeglądające powyższe strony.
 • Zapewnienie obsługi konkursu spoczywa na Organizatorach, którzy wyznaczą osoby odpowiedzialne za zapewnienie jego sprawnego przebiegu. 
 • Organizatorzy wyznaczą osoby wchodzące w skład komisji konkursowej, do której zadań będzie należeć ocena przedstawionych prac dyplomowych oraz wyłonienie zwycięzców konkursu.
 • Ocena zgłoszonych prac dyplomowych będzie odbywać się z uwzględnieniem następujących równoważnych kryteriów merytorycznych:
  oryginalność rozwiązania oraz innowacyjność;
  złożoność problemu / modelu;
  wkład własny autora w przygotowanie pracy dyplomowej.
 • Komisja jednogłośnie wyłania 3 zwycięzców konkursu, wskazując zajęte przez nich miejsca. W przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac dyplomowych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewskazania zwycięzców lub wskazania ich w liczbie mniejszej niż 3.
 • Organizatorzy konkursu przewidują następujące nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc:
  • Nagroda I - Zwycięzca wybrany przez komisję: 3000 zł
  • Nagroda II - Zwycięzca, który uzyska największą liczbę głosów od głosujących: 2000 zł
  • Nagroda III - Niestandardowa praca: 1000 zł
 • W przypadku uzyskania nagrody pieniężnej może ona być pomniejszona o podatek dochodowy i wypłacona zwycięzcy w wysokości uwzględniającej potrącony podatek. W przypadku nagród rzeczowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przekazania nagrody niepieniężnej dopiero po uregulowaniu na rzecz jednego z nich przez zwycięzcę należnej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 • Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi osobiście w trakcie wydarzenia Info Day, o czym zostaną oni powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Są Państwo studentami i mają Państwo pytania o używanie programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej za darmo? 
Zapraszamy do kontaktu z nami lub do skorzystania z różnych proponowanych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl