Prace dyplomowe

Wysyłanie pracy dyplomowej

Wysyłanie pracy dyplomowej

Korzystali Państwo z oprogramowania Dlubal Software podczas pisania pracy inżynierskiej, magisterskiej, pracy doktoranckiej czy projektu naukowego i chcieliby Państwo umieścić ją na naszej stronie internetowej?

Tutaj istnieje możliwość przesłania Państwa pracy:

Prosimy się upewnić, że nie naruszają tym Państwo prawa publikacji oraz że posiadają Państwo zgodę szkoły i promotora na umieszczenie pracy na naszej witrynie internetowej.

Mały prezent - podziękowanie

podziękowanie

Jeśli opublikują Państwo swoją pracę dyplomową na naszej stronie, na życzenie dostaną Państwo od nas mały prezent w postaci darmowej licencji na pełną wersję RFEM i RSTAB wraz z modułami dodatkowymi na pół roku po ukończeniu studiów lub po obronie pracy dyplomowej.

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach

19. lutego 2015

Prace magisterskie

Autor: Eemeli Tikkanen

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, osoba odpowiedzialna: Raimo Hannila Lic.Sc. (Tech.), Atte Leppänen M.Sc. (Tech.), Tuomas Jaakkola M.Sc. (Tech.), Juha Rämö M.Sc. (Tech.)., 167 stron,
używane programy i moduły: RFEM 5, RF-STAGES, RF-DYNAM, RF-STABILITY

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach mieszkalnych z z betonowymi płytami kanałowymi zostało przeanalizowane w pracy. W pracy została przeanalizowana stateczność konstrukcji, gdy wszystkie elementy nośne konstrukcji betonowe prefabrykowane. Ściany służą jako elementy stabilizujące. Zostało przeanalizowane zachowanie się płyt kanałowych jako membrany. Praca skupia się na siłach w poziomych i pionowych połączeniach pomiędzy elementami prefabrykowanymi. Analizowane sa najczęściej stosowane szczegóły i połączenia w Finlandii. Wytrzymałość połączeń została obliczona według obowiązujących norm fińskich. Dodatkowo analizowane są poziome przemieszczenia i ruchy dynamiczne spowodowane działaniem wiatru.

Prefabrykowane skrzynkowe belki drewniane dla stropów i dachów

19. grudnia 2014

Prace magisterskie

Autor: Francisco Coronel

UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, 80 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-TIMBER Pro, RF-LIMITS

W pracy przebadana została nośność prefabrykowanych skrzynek drewnianych, które są używane jako płyty porównując je z obecnym materiałem dostępnym na rynku. Ponadto proponowane i testowane jest stosowanie programu, a w laboratorium alternatywnie wykonano łącznik drewniany do połączenia elementów bez kleju. Kiedy bambusowe pierścienie umieszczone są w obszarach największych naprężeń, wytrzymałość wzrasta do 240%. To połączone z największą nośnością, zostało zastosowane dla dużego przęsła. Możliwe zastosowanie izolacji akustycznej i termicznej oraz instalacji, łatwy demontaż, to sprawia, że belki mogą konkurować z innymi materiałami dostępnymi na rynku

Wpływ gęstości warstwy rdzeniowej na sztywność powierzchni warstwowej

31. lipca 2014

Prace magisterskie

Autor: Vitor Dacol

Instituto de Pós-Graduação - IPOG, 15 stron,
używane programy i moduły: RFEM

W tej pracy magisterskiej student analizuje wpływ różnicy gęstości materiału, z którego wykonana jest warstwa rdzeniowa w powierzchni warstwowej. Porównano naprężenia działające w kierunku poprzecznym i w rdzeniu oraz odkształcenia w zależności od różnych gęstości materiałów warstwy rdzeniowej. Wyniki powyższej analizy porównano do wyników z programu RFEM. W wyniku tej analizy zweryfikowano wpływ gęstości rdzenia na sztywność powierzchni warstwowej. Jednakże nie zaobserwowano znaczącego wpływu gęstości warstwy rdzeniowej na powierzchnię warstwową. Całą pracę przeprowadzono w oparciu o materiały liniowo sprężyste.

Studium wykonalności dotyczące zasuw z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami w zaporze na rzece Skalda Wschodnia (Oosterschelde) w Holandii

1. września 2013

Prace magisterskie

Autor: Roeland van Straten, Onderduikersweg 2A, 8346 KP De Bult

TU Delft, osoba odpowiedzialna: Prof. ir. F.S.K. Bijlaard, 323 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-LAMINATE

Zapora przeciwpowodziowa na rzece Skalda Wschodnia (Oosterschelde) to zamykana tama w południowo-wschodniej Holandii, której zadaniem jest ochrona terenów delty południowowschodniej przed powodzią z Morza Północnego. Zapora wykonana jest z podnoszonych zasuw stalowych, które bardzo szybko korodują w słonym środowisku. Trwałość powłoki ochronnej zasuw jest zbyt mała, aby je chronić przez cały okres, aż do momentu konserwacji. Stan zasuw może się pogorszyć na tyle, że koszty utrzymania mogą przewyższyć koszty wymiany na nowe elementy.

Obliczenia sejsmiczne mostów według DIN EN 1998-2

31. sierpnia 2013

Prace dyplomowe

Autor: Julian Finkbeiner, Hausackerstraße 9, 76185 Karlsruhe

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), osoba odpowiedzialna: Dipl.-Ing. G. Maltidis, 147 stron,
używane programy i moduły: RFEM, moduły dodatkowe

Przedmiotem pracy jest analiza trójprzęsłowego mostu belkowego. Płyta z betonu sprężonego w planie jest prosta, ale jej niweleta jest lekko wypukła. Most będzie wybudowany w Tübingen w Niemczech. Miasto Tübingen zlokalizowane jest w dolinie rzeki Neckar pomiędzy północnym Schwarzwaldem a Szwabską Jurą. Teren ten jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów w Niemczech. Za pomocą metod obliczeniowych i analizy według normy dotyczącej oddziaływań sejsmicznych - DIN EN 14998, część 1 i 2, niniejsza praca stara się udowodnić, że na skutek aktywności sejsmicznych most nie ulegnie zniszczeniu ani uszkodzeniu.

Chciałem jeszcze raz podziękować firmie Dlubal za pomoc i wsparcie, a także za udostępnienie oprogramowania. Praca z programem była bardzo przyjemna, a ja sam nauczyłem się wiele w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej.

Projekt stalowego kolejki roller-coaster

9. lipca 2013

Prace dyplomowe

Autor: František Frimmer

Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta,
używane programy i moduły: RFEM, RF-STEEL EC3, RF-HSS

Praca zawiera szczegółowe studium stalowej kolejki roller-coaster. Model konstrukcji został obciążony obciążeniem normowym. W przypadku obciążenia ruchomego, konstrukcja nie została obciażona dynamicznie, natomiast została zastosowana metoda uproszczona z wykorzystaniem współczynnika dynamicznego. Konstrukcja była również zamodelowana w symulatorze w celu uzyskania realnych obciążeń i prędkości, które następnie były przeniesione do programu RFEM. Czas trwania przejazdu kolejką wynosi 1:30 min z maksymalną predkością 83 km/h.

Projekt kopuły drewniano-stalowej

1. lipca 2013

Prace dyplomowe

Autor: Konrad Rodacki

Politechnika Krakowska,
używane programy i moduły: RFEM

Konrad Rodacki, student budownictwa Politechniki Krakowskiej, wykorzystał program RFEM podczas pisania pracy magisterskiej. Przedmiotem opracowania była analiza statyczna i dynamiczna kopuły drewniano-stalowej zlokalizowanej na budynku Las Arena w Barcelonie. Wykonany został model w programie RFEM, złożony z 1145 prętów. Całość konstrukcji została obciążona siłami stycznymi od wiatru oraz śniegu i zwymiarowaną dla tak uzyskanych sił przekrojowych. Wyznaczono sztywności rzeczywiste węzłów i dokonano analizy zmiany sił i przemieszczeń po uwzględnieniu dla wprowadzonych do programu sztywności.

Możliwości określania sztywności i nośności połączenia stalowego z wykorzystaniem metod analitycznej o numerycznej

29. stycznia 2013

Prace dyplomowe

Autor: Marta Kurejková

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Thákurova 7, Praha,
używane programy i moduły: RFEM, RF-IMP, RF-STABILITY

Praca koncentruje się na porównaniu wymiarowania połączenia analizą głównych składowych a analizą elementów skończonych. Na wstępie studentka opisuje problematykę wymiarowania połączeń na śruby z wykorzystaniem obu metod. Analityczny model, symulujący połączenie, podzielony jest na główne komponenty. Nośność, sztywność, odkształcalność tych elementów oreśla się na podstawie zasad mechaniki i obciążenia. Nośność połączenia określona na podstawie metody głównych składowych porównana jest następnie z wynikami uzyskanymi z metody numerycznej, uwzględniającej nieliniowe zachowanie się materiału. Porównaniu i ocenie podlegały naprężenia krytyczne każdego z komponentów i spoin jak również rozkład sił w śrubach.

Konstrukcja garażu dla autobusów

19. lutego 2012

Prace inżynierskie

Autor: Andreas Huber, Dianastraße 8, 82064 Straßlach-Dingharting

FH München, osoba odpowiedzialna: Prof. Dr. Jörg Ansorge, 115 stron,
używane programy i moduły: RSTAB, moduły dodatkowe

Przedmiotem pracy jest rekonstrukcja garażu dla omnibusów., który będzie używany jako przykrycie parkingu dla kilku autobusów niskopodłogowych. Cała konstrukcja nośna wykonana jest ze stali. Głównymi elementami nośnymi są ramy łukowe składające się ze stalowych dźwigarów wyprodukowanych przez firmę Arcelor, o rozpiętości 20 m i szerokości 4 rzędów. Sztywno połączone poziome belki ramy mają pochylenie 1,5 m i przebiegają w poprzek hali w rozstawach co 9,2 m. Dzięki temu zapewniona jest możliwość przejazdu autobusów przez całą długość hali.

Wymiarowanie mostu łukowego

12. grudnia 2011

Prace magisterskie

Autor: Jana Vlachová

Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, osoba odpowiedzialna: Ing. Roman Šafář Ph.D., 231 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-BETON Members, RF-MOVE, Shape-Massive

Praca magisterska "Wymiarowanie mostu łukowego" skupia się na rozwoju i projektowaniu łuków i mostów łukowych oraz zawiera reprezentatywny projekt koncepcyjny konstrukcji tego mostu. Część teoretyczna tej pracy składa się z analizy historycznej tematu (łuki i mosty łukowe) oraz z analizy korzyści wynikających z zastosowania różnych kształtów łuków bezprzegubowych. Główną część pracy stanowi projekt koncepcyjny i ocena mostu drogowego przebiegającego ponad doliną, posiadającego rozpiętość maksymalną wynoszącą 140,0 m długość całkowitą 266,9 m. Wynikiem tego projektu jest most łukowy z elementami sprężonymi. Obliczenia wykonane zostały według aktualnych norm CSN EN i rozwiązują problem ułożenia elementów strukturalnych mostu, obliczanie sprężenia, zbrojenia kluczowych elementów mostu, stateczności konstrukcji i etapów konstrukcyjnych.

1 - 10 z 31

Szukać

Typ pracy


Darmowa wersja studencka

Programy do analizy konstrukcji dla studentów

Oferujemy studentom możliwość niekomercyjnego użytkowania programów (pełna wersja) za darmo podczas studiów.

Wielu studentów skorzystało już z takiej szansy.

Pracę dyplomową z programami Dlubal Software

„Chciałbym podziękować firmie Dlubal, po raz kolejny za pomoc oraz wszystkie porady, jak również za możliwość korzystania z oprogramowania. Bardzo podobała mi się praca z programem. Dzięki oprogramowaniu Dlubal Software napisałem i obroniłem pracę dyplomową z powodzeniem.“