Kwestie prawne

Nota prawna

 1. Dlubal Software Sp. z o.o.
  mgr inż. Aleksandra Kociołek (Prezes)
  Jesionowa 22
  40-158 Katowice
  Polska

  Tel.: +48 (32) 782 46 26
  Tel.: +48 730 358 225

  E-mail: info@dlubal.pl
 2. Zawartość oferty online

  Oferent zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za tematykę, prawidłowość, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. Roszczenia wobec oferenta, oparte na szkodach materialnych lub niematerialnych, powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub wykorzystania informacji nieprawdziwych lub niekompletnych, są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieje dowód na to, że oferent działał z premedytacją lub dopuścił się rażącego zaniedbania.

  Wszystkie oferty mogą ulegać zmianie i nie są wiążące. Oferent zastrzega sobie wyraźne prawo do wprowadzania zmian, rozszerzania, usuwania części stron lub całej oferty lub do tymczasowego lub całkowitego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Odnośniki

  W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do jakiejkolwiek strony internetowej osób trzecich ("linki"), za które oferent nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność taka może zostać poniesiona jedynie i wyłącznie zgodnie z §5 ust. 2 TDG (niem. Ustawy o telemediach) w przypadku, gdy oferent posiadał wiedzę o nielegalnej treści oraz jeśli miałby techniczne możliwości i byłoby to wykonalne, aby zapobiec wykorzystaniu takich nielegalnych treści.

  Tym samym oferent wyraźnie oświadcza, że w chwili publikacji taki odnośnik nie zawierał nielegalnej treści. Oferent nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą zawartość stron internetowych, do których odnośniki wykorzystuje. Z tego względu oferent w wyraźny sposób dystansuje się od zawartości wszystkich stron internetowych, do których odnośniki wykorzystuje, a które zostały w jakikolwiek sposób zmienione po dołączeniu odnośników do niniejszej strony internetowej.

  Niniejsza klauzula jest ważna w przypadku wszystkich odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, oraz w przypadku wszelkich wpisów osób trzecich na forach, księgach gości i w listach mailingowych, dostarczonych i wykorzystanych przez oferenta. Właściciel strony internetowej, do której odnośnik został wykorzystany, jest jedyną stroną, wobec której można wnosić jakiekolwiek roszczenia z tytułu nielegalnej, nieprawdziwej lub niekompletnej treści, a zwłaszcza roszczenia z tytułu poniesienia szkody wskutek wykorzystania lub niewykorzystania jakiejkolwiek informacji tam zawartej.
 4. Prawo autorskie i prawo do używania znaków zastrzeżonych

  Oferent dokłada starań, by we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów, wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, filmy wideo i teksty lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów nieobjętych licencją.

  Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego w danym przypadku prawa znaków towarowych oraz praw własnościowych zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt użycia danego znaku towarowego nie może być podstawą do wniosku, że dany znak nie jest chroniony przez prawa osób trzecich.
 5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

  Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, która zawiera odsyłacz do tej strony. Jeżeli części tego tekstu lub jego poszczególne sformułowania nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.
 6. Rozstrzyganie sporów online

  Komisja Europejska od 15.02.2016 udostępnia interaktywną stronę internetową do rozstrzygania sporów online (platformę ODR). Platforma ODR stanowi centralny adres kontaktowy dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozstrzygać spory wynikające z transakcji internetowych.
   
  Platforma ODR jest dostępna pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki zachowania prywatności i przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub do kontaktu drogą mailową na adres data-protection@dlubal.com

Nasz inspektor ochrony danych pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku pytań, informacji lub składania zażaleń.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225