Nota prawna

Status: 2023

  • Informacje prawne

Nota prawna

1

Dlubal Software Sp. z o.o.
mgr inż. Aleksandra Kociołek (Prezes)
Jesionowa 22
40-158 Katowice
Polska

Tel.: +48 (32) 782 46 26
Tel.: +48 730 358 225

E-mail: [email protected]
2

Treść oferty online

Oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec oferenta z tytułu odpowiedzialności cywilnej dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że działał umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa .

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Usługodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.
3

Referencje/linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich ("linki"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności oferenta, odpowiedzialność zgodnie z § 5 ust. treści oraz byłoby to technicznie możliwe, aby zapobiec korzystaniu z treści o charakterze bezprawnym.
 
Dlatego też oferent wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczania linku odpowiednie strony, do których prowadzi link, były wolne od wyraźnie rozpoznawalnych treści o charakterze bezprawnym. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. W związku z tym dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków.
 
Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej oraz wpisów osób trzecich w utworzonych przez oferenta księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikłe z wykorzystania lub niekorzystania z przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danego odnośnika. publikacja poprzez linki.
4

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Oferent dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe i wideo nieobjęte licencją. i teksty.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Samo wymienienie znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich.

5

Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której Państwo zostali skierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni aktualnemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.
6

Internetowe rozwiązywanie sporów

Od 15 lutego 2016 r. Komisja Europejska udostępni interaktywną stronę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS). Platforma OS jest centralnym punktem kontaktowym dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozstrzygać spory wynikające z internetowego obrotu prawnego.
 
Dostęp do platformy systemu operacyjnego można uzyskać tutaj:

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się bezpośrednio z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] .

Nasz inspektor ochrony danych jest również dostępny w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225