Kwestie prawne

Status: 2022

  • Informacje prawne

Ochrona danych – Podstawowe informacje

1

Wprowadzenie

Bardzo cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą firmą. Zarząd firmy Dlubal Software Sp. z o.o. przywiązuje szczególnie dużą wagę do zagadnienia ochrony danych. Odwiedzanie stron internetowych Dlubal Software Sp. z o.o. zasadniczo nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych, jeżeli jednak użytkownik chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych może okazać się konieczne. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych i braku podstawy prawnej do takiego przetwarzania zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
2

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi firmę Dlubal Software Sp. z o.o. Wydając niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, pragniemy poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, za pomocą niniejszego oświadczenia są informowane o przysługujących im prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach oferty internetowej obejmują dane stałe (np. imiona i nazwiska oraz adresy klientów), dane dotyczące umowy (np. zamówione usługi, nazwiska osób do kontaktu, informacje dotyczące płatności), dane eksploatacyjne (np. strony internetowe odwiedzane w naszym serwisie, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane wprowadzone przez użytkowników (np. dane podane w formularzu kontaktowym).

Jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych firma Dlubal Software Sp. z o.o. wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Transmisja danych przez Internet może jednak wykazywać luki w zabezpieczeniach, zatem nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.
3

Administrator danych

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych przepisów o ochronie danych jest:

Dlubal Software Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice
Polska

Tel.: +48 (32) 782 46 26
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.dlubal.com/pl
4

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

E-mail: [email protected]

Tel.: +48 (32) 782 46 26
5

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa firmy Dlubal Software Sp. z o.o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub automatyczny system wywołują stronę. Ogólne dane i informacje przechowywane są w plikach dziennika serwera. Rejestracji mogą podlegać: (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny użytkownika, (3) adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę (tzw. odsyłacz), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje służące zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Dlubal Software Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są wymagane do: (1) prawidłowego prezentowania treści na naszej stronie internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i znajdujących się na niej reklam, (3) zapewnienia trwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i funkcjonowania naszej strony internetowej, (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania sprawców ataków cybernetycznych. Te anonimowo uzyskane dane i informacje są zatem analizowane przez firmę Dlubal Software Sp. z o.o. z jednej strony w celach statystycznych, z drugiej zaś – w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie i zapewnienia w efekcie optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane osobno, niezależnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.
6

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub okres przewidziany przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inne przepisy ustawowe lub wykonawcze, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania staje się nieaktualny lub upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami blokowane lub usuwane.
7

Rekomendacje produktów i wskazówki praktyczne przesyłane drogą mailową

Jako klient firmy Dlubal lub użytkownik naszych usług (np. użytkujący wersję demo, trialową lub studencką naszych programów) regularnie otrzymują Państwo od nas drogą mailową rekomendacje produktów i praktyczne wskazówki. Rekomendacje produktów przesyłamy Państwu niezależnie od tego, czy subskrybują Państwo nasz newsletter. W ten sposób pragniemy przekazywać Państwu informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby Państwa zainteresować z uwagi na ostatnio dokonane u nas zakupy. Dodatkowo otrzymują Państwo cenne wskazówki dotyczące korzystania z naszego oprogramowania.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji produktów lub ogólnie żadnych wiadomości o charakterze reklamowym, mogą Państwo w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw. Sprzeciw należy przesłać w formie pisemnej (np. w postaci wiadomości e-mail, faksu, listu) na nasz adres kontaktowy. Odpowiedni link do wyrejestrowania się znajduje się też na końcu każdej przesyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § 7 ust. 3 UWG (niem. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
8

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i podmioty trzecie biorące udział w przetwarzaniu danych są zobligowani do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych i do poufnego traktowania danych osobowych.

W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, informacje przekazywane są w formie zakodowanej, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez podmioty trzecie. Stosowane przez nas środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.
9

Kontakt przez stronę internetową

Strona internetowa Dlubal Software Sp. z o.o. zawiera informacje wymagane przepisami, dzięki którym możliwy jest szybki kontakt drogą elektroniczną z naszą firmą oraz natychmiastowy kontakt z nami, wraz z ogólnym adresem tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba zainteresowana kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych przekazanych e-mailem lub w formularzu kontaktowym, dane osoby zainteresowanej zostaną automatycznie zachowane. Dane osobowe, dostarczone dobrowolnie przez osobę zainteresowaną osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, zostaną zachowane w celach związanych z ich przetwarzaniem lub kontaktem z zainteresowaną osobą.

Oprócz spełniania przez naszą stronę funkcji informacyjnych, oferujemy także różne usługi, z których możecie Państwo korzystać. Aby to robić, ogólnie konieczne jest przekazanie swoich danych osobowych, które wykorzystamy w celu świadczenia usługi i do których odnoszą się wspomniane wcześniej zasady dotyczące przetwarzania danych. 

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim do wykorzystania w innym celu, oprócz naszych prawnie niezależnych biur Dlubal, za pośrednictwem wspólnego systemu zarządzania relacjami z klientem (CRM). Podczas wypełniania formularzy w celu pobrania wersji trialowych, dane mogą zostać przekazane do naszych lokalnych dystrybutorów, w zależności od kraju.
10

Ochrona danych odnośnie aplikacji i procedur aplikacji

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe osoby aplikującej w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Przetworzenie danych może przebiegać elektronicznie. Ma to miejsce szczególnie w przypadku, gdy osoba aplikująca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza ze strony internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z osobą aplikującą, dostarczone dane będą przechowywane w celu przetworzenia w związku z nawiązaniem stosunku pracy, zgodnie z wymogami prawa.

Jeżeli nie jest możliwe zaoferowanie stanowiska osobie aplikującej, ale jednak uważamy, że profil zawodowy tej osoby może pasować do przyszłych ofert pracy, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez dwanaście miesięcy, pod warunkiem, że osoba aplikująca nie sprzeciwi się przechowaniu i wykorzystaniu takich danych. Dane nie zostaną nigdy przekazane osobom trzecim.
11

Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Art. 6 (1) lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, dla których uzyskujemy zgodę dla konkretnego celu związanego z ich przetwarzaniem. Jeżeli przetworzenie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce w przypadku, gdy procedura przetworzenia danych jest niezbędna do dostarczenia towaru lub jakiejkolwiek usługi, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 (1) lit. b RODO. To samo dotyczy procesu przetwarzania danych, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku pytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkom prawnym, w świetle których wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, tak jak w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego, proces przetwarzania danych jest oparty na Art. 6 (1) lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach, przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Stałoby się tak w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca została poszkodowana na terenie naszej firmy, wówczas nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia lub inne żywotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych jest przeprowadzone zgodnie z Art. 6 (1) lit. d RODO. Wreszcie, proces przetwarzania danych może przebiegać w oparciu o Art. 6 (1) lit. f RODO. Ta podstawa prawna ma zastosowanie w przypadku procesów przetwarzania danych, które nie podlegają żadnej podstawie prawnej wspomnianej powyżej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie procedury przetwarzania danych są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały konkretnie nadmienione przez europejskiego prawodawcę. Uznał on, że prawnie uzasadniony interes istnieje w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).
12

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Art. 6 (1) lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie firmy na korzyść wszystkich naszych pracowników i udziałowców.
13

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium zastosowane do zdefiniowania okresu przechowywania danych osobowych jest ustawowy okres ich przechowywania. Po wygaśnięciu tego okresu, dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji lub przygotowania umowy.
14

Przekazanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub kontraktowy; wymaganie niezbędne do zawarcia umowy; obowiązek dostarczenia danych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niedostarczenia danych osobowych

Wyjaśniamy, iż dostarczenie danych osobowych jest częściowo wymagane prawem (np. prawo podatkowe) lub wymóg taki może także wynikać z postanowień kontraktowych (np. informacje na temat partnera będącego stroną umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, konieczne może być przekazanie nam danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetworzone. Osoba, której dane dotyczą, jest, na przykład, zobligowana do dostarczenia nam danych osobowych, kiedy nasza firma podpisuje z nią/nim umowę.

Niedostarczenie danych osobowych może skutkować tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie zostanie zawarta. Przed dostarczeniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy przekazanie tych danych jest wymagane przez prawo czy przez umowę, lub czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje nieprzekazania tych danych.
15

Zmiany w naszym regulaminie ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności w dowolnym momencie, jeśli okaże się to konieczne wskutek wymogów prawnych, pojawienia się nowych technologii lub zmian w naszych usługach, np. wprowadzenie nowych usług.

Jeżeli do niniejszego regulaminu ochrony danych zostaną wprowadzone istotne zmiany, informacja na ten temat pojawi się na naszej stronie internetowej. W przypadku wielokrotnego odwiedzenia naszej strony, zastosowanie będą miały nowe zasady ochrony danych osobowych.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się bezpośrednio z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] .

Nasz inspektor ochrony danych jest również dostępny w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225