RF-CONCRETE Members Wersja 5

Podręczniki online, przykłady wprowadzające, tutoriale i inna dokumentacja

RF-CONCRETE Members Wersja 5

Przełącz na tryb pełnoekranowy Wyjdź z trybu pełnoekranowego

6.2 Renderowanie zbrojenia w 3D

{&Tahoma8}

Przycisk [3D-Rendering] jest dostępny w dostarczonym zbrojeniu podłużnym w oknach 3.1 i w 3.2 Gwarantowanym zbrojeniu , możliwość fotorealistycznego przedstawienia zbrojenia wybranego pręta oraz, w razie potrzeby, jego modyfikację.

Dostęp do renderingu 3D można uzyskać także poprzez dwukrotne kliknięcie zbrojenia w graficznym obszarze okien 3.1 i 3.2.

Rysunek 6.4 Renderowanie 3D dostarczonego zbrojenia podłużnego i ścinanego
{&Tahoma8}
{&Tahoma8}

Grafikę można wybrać w menu Widok lub za pomocą odpowiednich przycisków (zob. Tabela 6.1 ). Dodatkowo można korzystać z funkcji myszy opisanych w rozdziale 6.1 .

Kopiować zbrojenie

Okno graficzne umożliwia kopiowanie wzmocnień według elementów. W ten sposób możliwe jest na przykład szybkie tworzenie nowych warstw zbrojenia z istniejących prętów zbrojeniowych lub generowanie zbrojenia wtórnego.

Menu skrótów zbrojenia

Najpierw należy wybrać zbrojenie lub opis przedmiotu, który ma zostać skopiowany. Następnie należy kliknąć obiekt wyróżniony czerwonym kolorem prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe zbrojenia (patrz ilustracja po lewej stronie). Opcja Kopiuj otwiera okno dialogowe Przenoszenie lub Kopiowanie (patrz Ryc. 6.5 ).

Rysunek 6.5 Tworzenie zbrojenia utworzonego za pomocą menu kontekstowego Kopiuj

W oknie dialogowym można określić Liczbę kopii i wektor przemieszczenia w kierunku globalnych osi X, Y i Z.

Po potwierdzeniu przyciskiem [OK] zostaje utworzony nowy element zbrojenia (lub kilka).

Rysunek 6.6 Skopiowany element zbrojenia
Wyświetlanie systemu Windows

Menu Okno oferuje różne sposoby wyświetlania zbrojenia w kilku oknach. W przypadku sterowania przestrzennego zalecamy korzystanie z funkcji

    • Okno → Izometryczny i 3 widoki .

Okno renderowania 3D podzielone jest w następujący sposób.

Rysunek 6.7 Widok okna izometrycznego i 3 widoków

Oprócz widoku izometrycznego pokazanego w oknie głównym wyświetlane są także widoki w kierunku podłużnym X, w widoku z boku w -Y oraz w widoku z góry w Z.

Jeżeli zmiany wprowadzane są w jednym oknie, widoki w pozostałych oknach są automatycznie aktualizowane.

{&Tahoma8}

Za pomocą przycisku [Drukuj] można wysłać bieżącą grafikę bezpośrednio do drukarki. Można go również przenieść do protokołu wydruku lub schowka. Drukowanie kilku okien nie jest możliwe.