RF-CONCRETE Members Wersja 5

Podręczniki online, przykłady wprowadzające, tutoriale i inna dokumentacja

RF-CONCRETE Members Wersja 5

Przełącz na tryb pełnoekranowy Wyjdź z trybu pełnoekranowego

7.1 Protokół wydruku

Program RFEM tworzy protokół wydruku danych prętów RF-CONCRETE, uzupełnionych grafiką i opisami. Za pomocą opcji wyboru w protokole wydruku można określić dane modułu wymiarowania, które pojawią się w wydruku.

Rysunek 7.1 Wyniki obliczeń zostaną przedstawione w protokole wydruku

Grafika protokołu zbrojenia dla okien 3.1 i 3.2 jest wstępnie ustawiona w protokole wydruku (patrz Rysunek 7.1 ).

Protokół wydruku jest szczegółowo opisany w instrukcji obsługi programu RFEM. Rozdział 10.1.3.5 Wybór danych z modułów dodatkowych objaśnia sposób przygotowania danych wejściowych i wyjściowych dla modułów dodatkowych do wydruku.

W oknie dialogowym Protokół protokołu wydruku dostępne są różne opcje wyboru danych wejściowych i wyjściowych (patrz Rysunek 7.2 ). Dzięki temu zarówno zbrojenia, jak i wyniki prętów oraz wyniki szczegółowe mogą być indywidualnie przygotowane do dokumentacji.

Rysunek 7.2 Okno dialogowe Wybór protokołu wydruku , Pręt zbrojeniowy

W przypadku dużych konstrukcji z wieloma przypadkami obliczeniowymi zaleca się podzielenie danych na kilka protokołów wydruku, co pozwoli na przejrzystą prezentację.