Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ
Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  Współczynnik korekcji ścinania jest uwzględniany w programie RF-LAMINATE przy użyciu następującego równania.


  $k_{z}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{\left(\int_{-h/2}^{h/2}E_x(z)z^2\operatorname dz\right)^2}\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz$

  z $ \ int _ {- h/2} ^ {h/2} E_x (z) z ^ 2 \ operatorname dz = EI _ {, net} $

  Samo obliczenie sztywności na ścinanie można znaleźć w instrukcji obsługi RF-LAMINATE na stronie 15 poniżej.

  W przypadku płyty o grubości 10 cm na rysunku 1 pokazano obliczenie współczynnika korekcji ścinania. Zastosowane równania obowiązują tylko dla uproszczonych symetrycznych konstrukcji płytowych!

  Warstwaz_minz_maxE_x (z) (N/mm²)G_xz (z) (N/mm²)
  1-50-3011 000690
  2-30-1030050
  3-101011 000690
  4103030050
  5305011 000690

  $\sum_iG_{xz,i}A_i=3\times0,02\times690+2\times0,02\times50=43,4N$

  $EI_{,net}=\sum_{i=1}^nE_{i;x}\frac{\mbox{$z$}_{i,max}^3-\mbox{$z$}_{i,min}^3}3$

  $=11000\left(\frac{-30^3}3+\frac{50^3}3\right)+300\left(\frac{-10^3}3+\frac{30^3}3\right)$

  $+11000\left(\frac{10^3}3+\frac{10^3}3\right)+300\left(\frac{30^3}3-\frac{10^3}3\right)+11000\left(\frac{50^3}3-\frac{30^3}3\right)$

  $=731,2\times10^6Nmm$

  $\int_{-h/2}^{h/2}\frac{\left(\int_z^{h/2}E_x(z)zd\overline z\right)^2}{G_{xz}(z)}\operatorname dz=\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;xz}}\left(χ_i^2(z_{i;max}-z_{i,min})\;χ_iE_{i,x}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+E_{i,x}^2\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)$

  $χ_i=E_{i;x}\frac{z_{i;max}^2}2+\sum_{k=i+1}^nE_{k;x}\frac{z_{k,max}^2-z_{k,min}^2}2$


  χ 113,75 10 6
  χ 2
  8935 10 6
  χ 3
  9,47 10 6
  χ 4
  8935 10 6
  χ 5
  13,75 10 6


  $\sum_{i=1}^n\frac1{G_{i;yz}}\left(χ_i^2(z_{i,max}-z_{i,min})-χ_iE_{i,y}\frac{z_{i,max}^3-z_{i,min}^3}3+{E^2}_{i,y}\frac{z_{i,max}^5-z_{i,min}^5}{20}\right)=$


  8,4642 10 11
  3.147 10 13
  2,5 10 12
  3.147 10 13
  8,4642 10 11

  Razem 6,7133 x 10 13

  $k_z=\frac{43,4}{{(731,2e^6)}^2}6,713284\;e^{13}=5,449\;e^{-3}$

  $D_{44}=\frac{{\displaystyle\sum_i}G_{xz,i}A_i}{k_z}=\frac{43,4}{5,449\;e^{-3}}=7964,7N/mm$

  Odpowiada to wartości wyjściowej w module RF-LAMINATE (rysunek 2).
 • Odpowiedź

  Aby uwzględnić średnie regiony podczas projektowania w RF-LAMINATE, należy je zawsze aktywować w ustawieniach szczegółowych modułu dodatkowego. W tym celu patrz Rysunek 01 ze szczegółowymi ustawieniami w RF-LAMINATE.
 • Odpowiedź

  W przypadku poprzecznie laminowanych paneli drewnianych nie przyklejonych do wąskich boków i konstrukcji przypominających ściany, często decydujące znaczenie ma naprężenie skrętne w połączeniach klejowych. Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z poniższym opisem w literaturze, zgodnie z następującym równaniem.

  $\eta_x=\frac{\tau_{tor,x}}{f_{v,tor}}+\frac{\tau_x+\tau_{xz}}{f_R}=\frac{\displaystyle\frac{3\ast n_{xy}}{b(n-1)}}{f_{v,tor}}+\frac{{\displaystyle\frac{\frac{\partial n_x}{\partial x}}{n-1}}+\tau_{xz}}{f_R}\leq1$

  Wartości:
  • b szerokość płyty
  • n liczba warstw płyt
  • n xy shear w płaszczyźnie płyty
  • $ \ frac {\ partial n_x} {\ partial ---} $ shear warstw warstw
  • $ \ tau_ {xz} $ shear w kierunku grubości
  • f R stała wytrzymałości na ścinanie
  • f v, wytrzymałość na ścinanie na skręcanie torów
  W przypadku kierunku y obliczenia są analogiczne, ale mają wartości dla kierunku y.
 • Odpowiedź

  W przypadku nadbudówek producenta Binderholz, w przypadku, gdy płyty są wąskie, bez odkształceń, a obliczenia wytrzymałości na ścinanie są obliczane w płaszczyźnie ściany, wytrzymałości na ścinanie są obliczane według poniższego wzoru.

  $f_{v,k}=\left\{\begin{array}{l}\begin{array}{c}3,5\\8,0\frac{D_{net}}D\\\end{array}\\2,5\frac{(n-1)(a²+b²)}{6Db}\end{array}\right.$

  Wartości:
  Grubość elementu D
  D sumę netto wzdłużnych i poprzecznych grubość warstw w elemencie
  n liczba warstw płyt
  a = b szerokości płyt w warstwach podłużnych lub poprzecznych

  Wszystkie wartości w N/mm². Więcej informacji na ten temat można uzyskać od producenta.
 • Odpowiedź

  Współczynniki te zmniejszają sztywność na skręcanie D 33 oraz sztywność na ścinanie D 88 odpowiednich elementów macierzy sztywności powierzchni. Ponieważ drewno warstwowe nie jest laminowane na wąskiej stronie, nie jest możliwe przeniesienie naprężeń ścinających na wąskie strony drewna. Sztywność w takim przypadku byłaby zawyżona. Z tego powodu sztywność musi zostać odpowiednio zmniejszona.

  Niektórzy producenci już poinformowali nas o tych wartościach podczas przesyłania konstrukcji warstwowych. Wynika to z analizy wewnętrznej. Objaśnienie dla określenia współczynników korekcyjnych znajduje się w [1]. Analiza tej pracy została również przeprowadzona w załączniku austriackim do normy EN 1995-1-1 [2] . Wynik pokazano na rysunku 02. Stosunek szerokości płyty (a) grubość płyty (t I) mogą być pobrane z odpowiedniego zezwolenia.
 • Odpowiedź

  Nie, niestety nie jest to możliwe.


  W RF-LAMINATE struktura warstwowa jest przydzielana do określonych powierzchni.


  Na danej powierzchni zostaje nadana sztywność zdefiniowana przez tę strukturę warstwową w celu określenia sił wewnętrznych w programie RFEM.


  Aby wykonać obliczenia przy użyciu różnych konstrukcji warstw, należy wykonać kopię w pliku (innym modelu o innej strukturze warstw).

 • Odpowiedź

  Wyświetla główny kierunek obciążenia w module dodatkowym RF-LAMINATE
  Podczas wprowadzania danych w module dodatkowym RF-LAMINATE można graficznie sterować kierunkiem ortotropowym każdej z warstw. W tym celu należy po prostu umieścić kursor w żądanym wierszu odpowiedniej pozycji. Następnie w modelu w programie RFEM zostanie wyświetlony układ współrzędnych (patrz Rysunek 01). Należy to interpretować w następujący sposób:

  czerwona oś = oś x = wartość β odpowiedniej warstwy

  Generalnie warstwy zewnętrzne określają główny kierunek obciążenia, dlatego wystarczy uwzględnić tylko pierwszą warstwę. Czerwona oś określa główny kierunek obciążenia (patrz Rysunek 01).

  Wyświetlanie głównego kierunku obciążenia w programie RFEM
  Główny kierunek obciążenia można jednak interpretować bezpośrednio w programie RFEM. Lokalne układy osi powierzchni można wyświetlić w szczegółach (patrz Rysunek 02). Kierunek ortotropowy β odnosi się do lokalnej osi x powierzchni. Przykład pokazany na rysunku 03 oznacza, że główny kierunek nośności dla lewej powierzchni przebiega od podpór do podpór, a drugi kierunek powierzchni do prawej powierzchni. Aby zmienić kierunek podparcia dla prawej powierzchni, można obrócić lokalny układ współrzędnych powierzchni (patrz Rysunek 04) lub utworzyć nową i obrócić kierunek ortotropowy β o 90 ° (patrz Rysunek 05).

  Jeżeli główny kierunek obciążenia nie jest wyraźnie widoczny, warto przyjrzeć się macierzy sztywności powierzchni (patrz Rysunek 06). Można na przykład W oparciu o sztywność na zginanie można określić "silny" kierunek obciążenia. Element D 11 odnosi się do lokalnej osi x powierzchni, a element D 22 odnosi się do lokalnej osi y powierzchni.


 • Odpowiedź

  Nadbudowy producentów drewnianych elementów drewnianych krzyżowych są przechowywane w centralnej bazie danych RF-LAMINATE.

  Wciąż rozszerzamy i utrzymujemy tę bazę danych.

  Jeżeli chcesz dodać producenta do bazy danych, możesz poprosić o przykładowy plik, w którym będziesz mógł zapisać swoje ustawienia. Ponadto pomocne jest, jeżeli producent prześle nam informacje dotyczące współczynników redukcji dotyczących sztywności skrętnych, sztywności przy ścinaniu, odkształceń bocznych itd.
 • Odpowiedź

  Z jednej strony w module dodatkowym RF-LAMINATE można zdefiniować dwa płaskie elementy konstrukcyjne za pomocą hybrydowego modelu materiałowego (rysunek 1).

  W takim przypadku możliwe byłoby również automatyczne wprowadzanie płyty z drewna krzyżowego zgodnie ze specyfikacjami producenta (patrz Rysunek 2).

  Jednakże wadą wprowadzania danych w module dodatkowym RF-LAMINATE jest wstępny warunek dla sztywnego, sztywnego zespołu. Nie dotyczy to konstrukcji z betonu drewniano-betonowego. Obliczenia stanowią zatem jedynie przybliżenie.

  Inną możliwością jest łączenie dwóch powierzchni za pomocą zwolnienia powierzchniowego lub bryły kontaktowej. Zaletą jest to, że można zdefiniować prawie dowolny transfer ścinania (Rysunek 3). W dołączonym tutaj pliku modelu programu RFEM została ona zdefiniowana w drugim środkowym modelu.

  Trzecia opcja to zdefiniowanie pręta hybrydowego zdefiniowanego w trzecim modelu załączonego pliku. W takim przypadku nie jest uwzględniane przenoszenie obciążenia dwuosiowego konstrukcji. Ta metoda ma jednak zaletę wysoce zautomatyzowanej konstrukcji. Zostało to również wyjaśnione w tym FAQ .
 • Odpowiedź

  Zmniejszenie sztywności na ścinanie wynika z faktu, że włókna mają bardzo małą sztywność i małą wytrzymałość prostopadłą do siebie. Z tego względu odporność płyt CLT na ścinanie jest bardzo mała.

  W przypadku paneli drewnianych z klejem krzyżowym zakłada się, że na płytach mają być przyklejone ściany boczne. Płyty są układane w kierunku wzdłużnym wzdłuż osi x układu współrzędnych (rysunek 2). W przypadku naprężeń stycznych na Rysunku 2 naprężenie styczne τ yz jest przy tym przeciwstawne do rezystancji tnącej.

  To samo dotyczy sztywności przy ścinaniu. W kierunku mniejszej osi (płaszczyzny yz) sztywność poszczególnych płyt jest znacznie mniejsza niż w kierunku głównej osi (płaszczyzna xz), a także większa niż w płaszczyźnie xy. Układ współrzędnych przedstawiony na rysunku 2 należy umieścić na planszy na rysunku 3.


1 - 10 z 20

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

W programie samodzielnym RWIND Simulation istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji przepływu wiatru w cyfrowym tunelu aerodynamicznym, wokół konstrukcji prostych lub złożonych.

Wygenerowane obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do RFEM lub RSTAB.

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”