Funkcje produktu

Szukać


Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Usługa świadczona przez doświadczonych inżynierów
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. Graficzne wyświetlanie kształtu wyboczenia w RF-/STEEL AISC

  Solwer wartości własnych do wymiarowania prętów w RF-/STEEL AISC

  Definiowanie krytycznego momentu wyboczenia ma miejsce w RF-/STEEL AISC poprzez korzystanie z solwera wartości własnych, co pozwala dokładnie określić krytyczne obciążenie wyboczeniowe.

  Solver wartości własnej zostaje uzupełniony o okno graficzne, które służy do sprawdzania warunków brzegowych.

 2. Okno modułu 1.1 Dane ogólne

  Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu modułu należy wybrać grupę połączeń (połączenia sztywne), a następnie kategorię i typ połączenia (styk z blachą czołową lub styk z nakładkami). Kolejnym krokiem jest wybranie w modelu RFEM/RSTAB węzłów przeznaczonych do obliczeń. Moduł RF-/JOINTS Steel – Rigid automatycznie rozpoznaje łączone pręty i określa na podstawie ich położenia, czy dany element jest słupem czy belką. Na tym etapie użytkownik może wprowadzić własne ustawienia.

  W przypadku, gdy określone pręty mają zostać wyłączone z obliczeń, można je dezaktywować. Połączenia jednakowe pod względem konstrukcyjnym mogą być obliczane jednocześnie dla kilku węzłów. W celu zdefiniowania obciążenia należy wybrać miarodajne przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników. Istnieje także możliwość ręcznego wprowadzania przekrojów i obciążeń. W ostatniej tabeli danych wejściowych połączenie jest konfigurowane krok po kroku.

 3. Okno modułu 1.4 Geometria

  Obliczenia

  Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normami EN 1993-1-8 oraz EN 1993-1-1. Siły wewnętrzne są przyjmowane bezpośrednio w zdefiniowanym węźle. W przypadku połączeń typu belka-słup powstają zatem dodatkowe mimośrody względem płaszczyzny połączenia, które są uwzględniane w obliczeniach. Oprócz wymiarowania połączenia w stanie granicznym nośności program klasyfikuje połączenie ze względu na sztywność.
 4. Okno modułu 3.1 Obliczenia - Podumowanie

  Wyniki

  Tabele wyników zawierają szczegółowe rezultaty wszystkich obliczeń. Dodatkowo program tworzy grafikę 3D, w której można wyświetlać lub ukrywać poszczególne komponenty oraz linie wymiarowe, jak również np. dane dotyczące spoin.
  Podsumowanie wyników pozwala od razu stwierdzić, czy poszczególne obliczenia powiodły się. Dodatkowo podawane są tu: numer węzła oraz miarodajny przypadek obciążenia lub miarodajna kombinacja obciążeń/wyników.

  Po zaznaczeniu wybranych obliczeń wyświetlane są szczegółowe wyniki pośrednie wraz z oddziaływaniami i dodatkowymi siłami wewnętrznymi wynikającymi z geometrii połączenia. Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia wyników według obciążeń i węzłów. Funkcja renderingu 3D umożliwia realistyczną wizualizację połączenia odwzorowanego w skali. Oprócz widoków głównych grafikę można oglądać z dowolnej perspektywy.

  Grafiki wraz z wymiarami i opisami można dodać do protokołu wydruku w programie RFEM/RSTAB lub wyeksportować jako plik DXF. Protokół wydruku zawiera wszystkie dane wejściowe i wyniki przygotowane w sposób umożliwiający ich proste sprawdzenie. Wszystkie tabele można łatwo wyeksportować z poziomu modułu do aplikacji MS Excel lub do pliku CSV. Wymagane do eksportu specyfikacje definiuje się w specjalnym menu transferu.

 5. Funkcje

  Ogólne
  • Połączenie typu belka-słup: możliwość wykonania zarówno w postaci połączenia belki z półką słupa, jak również w postaci połączenia słupa z półką belki
  • Połączenie typu belka-belka: możliwość wymiarowania styków belek zarówno w postaci przenoszących moment połączeń z blachą czołową, jak i w postaci sztywnego połączenia nakładkowego
  • Możliwość automatycznego eksportu danych modelu i obciążeń z programu RFEM lub RSTAB
  • Rozmiary śrub od M12 do M36 oraz klasy wytrzymałości 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 i 10.9 (o ile dana klasa wytrzymałości jest dostępna w wybranym załączniku krajowym)
  • Niemal dowolne rozstawy otworów i odległości od brzegów (program sprawdza dopuszczalne rozstawy)
  • Wzmocnienie belek na górnej lub dolnej powierzchni za pomocą skosów lub żeber usztywniających
  • Połączenie z blachą czołową wystającą lub niewystającą
  • Możliwość obliczania połączeń na samo zginanie, samą siłę osiową (styk rozciągany) lub kombinację siły osiowej i zginania
  • Obliczanie sztywności połączeń i sprawdzanie, czy dane połączenie jest przegubowe, podatne czy sztywne
  Połączenie z blachą czołową w konfiguracji belka-słup
  • Połączone belki lub słupy mogą być wzmocnione jednostronnie za pomocą skosów lub też jedno- lub dwustronnie przy użyciu żeber usztywniających
  • Szeroki wybór dostępnych usztywnień połączenia (np. pełne lub niepełne żebra środnika)
  • Możliwość zastosowania nawet dziesięciu śrub poziomych i czterech śrub pionowych
  • Element przyłączany może być profilem dwuteowym o stałym lub zmiennym przekroju
  • Obliczenia:
   • Nośność połączonej belki (np. nośność blachy środnika przy ścinaniu i rozciąganiu)
   • Nośność blachy czołowej belki (np. króciec teowy poddany rozciąganiu)
   • Nośność spoin blachy czołowej
   • Nośność słupa w obszarze połączenia (np. pas słupa poddany zginaniu – króciec teowy)
   • Wszystkie obliczenia są przeprowadzane w oparciu o normę EN 1993-1-8 lub EN 1993-1-1.
  Styk z blachą czołową przenoszący moment zginający
  • Dwa lub cztery pionowe rzędy śrub i nawet 10 poziomych rzędów śrub
  • Łączone belki mogą być wzmocnione jednostronnie za pomocą skosów lub też jedno- lub dwustronnie przy użyciu żeber usztywniających
  • Elementy przyłączane mogą być profilami dwuteowymi o stałym lub zmiennym przekroju
  • Obliczenia:
   • Nośność łączonych belek (np. nośność blach środnika przy ścinaniu i rozciąganiu)
   • Nośność blach czołowych belek (np. króciec teowy poddany rozciąganiu)
   • Nośność spoin blach czołowych
   • Nośność śrub w blasze czołowej (kombinacja rozciągania i ścinania)
  Sztywny styk z nakładkami
  • W połączeniu z blachą pasów możliwość zastosowania nawet do 10 rzędów śrub
  • W połączeniu ze środnikiem możliwość zastosowania nawet do 10 rzędów śrub w kierunku pionowym i poziomym
  • Materiał nakładek może być inny niż materiał belek
  • Obliczenia:
   • Nośność łączonych belek (np. przekrój netto w strefie rozciągania)
   • Nośność blach nakładkowych (np. przekrój netto poddany rozciąganiu)
   • Nośność pojedynczych śrub oraz grup śrub (np. obliczanie nośności pojedynczych śrub na ścinanie w jednej płaszczyźnie)
 6. RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Funkcje

  • Obliczanie połączeń przegubowych
  • Nachylenie dwuosiowe połączonego pręta (np. połączenie krokwi)
  • Połączenie dowolnej ilości prętów na jednym węźle dla typu ‘Tylko pręt główny‘
  • Średnica wkręta 6 mm – 12 mm
  • Automatyczne sprawdzanie minimalnego rozstawu wkrętów
  • Optymalne definiowanie rozstawu wkrętów
  • Przenoszenie mimośrodu z RFEM/RSTAB
  • Poprzeczne lub równoległe rozmieszczenie wkrętów
  • Zdefiniowanie do 16 wkrętów w rzędzie
  • Graficzne przedstawienie połączeń w module dodatkowym i w RFEM/RSTAB
  • Możliwość przeprowadzenia wszystkich wymaganych obliczeń
 7. Okno 1.1 Dane ogólne

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Dane wejściowe

  Na samym początku należy wybrać typ połączenia i normę.

  Połączone pręty są następnie importowane z modelu programów RFEM/RSTAB. Moduł automatycznie sprawdza, czy wszystkie warunki geometryczne są spełnione.

  Z RFEM/RSTAB automatycznie importowane są także obciążenia. W oknie Geometria można określić parametry wkrętów (średnica, długość, kąt itd.).

 8. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Funkcje

  • Definiowalne przez użytkownika wykresy czasowe w postaci funkcji czasu, w formie tabelarycznej lub jako obciążenia harmoniczne
  • Połączenie wykresów czasowych z przypadkami obciążeń lub kombinacjami RFEM/RSTAB (umożliwia definiowanie obciążeń węzłowych, prętowych i powierzchniowych oraz wolnych i wygenerowanych obciążeń zmiennych w czasie)
  • Połączenie kilku niezależnych funkcji wzbudzenia
  • Nieliniowa analiza metodą Newmarka (tylko w RFEM) lub metodą bezpośrednią
  • Tłumienie drgań konstrukcji z wykorzystaniem współczynnika tłumienia Raleigh'a lub Lehr'a
  • Bezpośredni import początkowych odkształceń z przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń (tylko w RSTAB)
  • Modyfikacje sztywności jako warunki początkowe, np. wpływ siły osiowej, dezaktywowane pręty (tylko w RSTAB)
  • Graficzne przedstawienie wyników na wykresie przebiegu czasowego
  • Eksport wyników w krokach czasowych zdefiniowanych przez użytkownika lub jako obwiednia
 9. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Nieliniowości

  • Nieliniowe typy prętów, takie jak pręty ściskane i rozciągane lub kable
  • Nieliniowości pręta, takie jak uszkodzenie, przerwanie, uplastycznienie pod wpływem rozciągania lub ściskania
  • Nieliniowości podpory, takie jak uszkodzenie, tarcie, wykres i częściowa aktywność
  • Nieliniowości zwolnienia, takie jak tarcie, częściowa aktywność, wykres oraz uszkodzenie w przypadku, gdy siły wewnętrzne są dodatnie lub ujemne
 10. RF-/STEEL | Funkcje programu

  • Ogólna analiza naprężeń
  • Automatyczny import sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB
  • Pełne graficzne i numeryczne przedstawianie naprężeń i stopni wykorzystania przekroju w programie RFEM/RSTAB
  • Wiele możliwości dostosowywania graficznego przedstawienia danych
  • Swoboda obliczeń dzięki możliwości wykorzystania różnych przypadków obliczeniowych
  • Szybkie i przejrzyste przedstawianie wyników pozwalające na natychmiastowy przegląd ich przebiegu
  • Wysoka wydajność dzięki małej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia obliczeń
  • Swoboda dzięki szczegółowym opcjom dotyczącym obliczeń podstawowych i dodatkowych

1 - 10 z 196

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.