RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Design

产品功能

显示下列验算结果:

  • 检查螺栓之间最小间距
  • 单个螺栓的承载力
RFEM 节点设计
RF-JOINTS Timber - Timber to Timber 5.xx

附加模块

木结构直接连接设计按照欧洲规范 5

首个许可价格
360.00 USD