RF-CONCRETE NL | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

RF-CONCRETE Surfaces:

Obliczenia nieliniowe rozpoczyna się poprzez wybranie tej metody dla obliczeń w stanie granicznym użytkowalności. Różne typy analizy, a także wykresy odkształceń i naprężeń dla betonu oraz stali zbrojeniowej można wybrać indywidualnie. Oprócz tego na proces iteracji można wpłynąć poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej ilości iteracji oraz układu warstw w odniesieniu do wysokości przekroju lub poprzez współczynnik tłumienia.

Wartości graniczne dla stanu granicznego użytkowalności, które nie powinny zostać przekroczone, można ustawić osobno dla każdej powierzchni lub zdefiniować je dla całej grupy powierzchni. Jako dozwolone wartości graniczne można zdefiniować deformację maksymalną, naprężenia maksymalne oraz maksymalne szerokości rys. Podczas określania deformacji maksymalnej można dodatkowo zdecydować, czy w obliczeniach zostanie użyty układ odkształcony czy nieodkształcony.

RF-CONCRETE Members:

Obliczenia nieliniowe mogą być przeprowadzone dla analizy nośności lub użytkowalności. Użytkownik może indywidualnie ustalać, w jaki sposób stosowane są wytrzymałość betonu na rozciąganie lub usztywnienie przy rozciąganiu. Na proces iteracji można wpływać przy pomocy parametrów kontrolnych dostępnych dla dokładności zbieżności, maksymalnej liczby iteracji oraz współczynnika tłumienia.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD