Nota prawna

Status: 2023

  • Informacje prawne

Polityka prywatności - Informacje podstawowe

1

Wstęp

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa firmy Dlubal Software GmbH. Korzystanie ze strony internetowej Dlubal Software GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

2

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do Dlubal Software. GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasza firma informuje o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach tej oferty online obejmują dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy klientów), dane dotyczące umowy (np. wykorzystywane usługi, nazwiska urzędników, informacje o płatnościach), dane dotyczące użytkowania (np. strony internetowe naszej oferty online odwiedzone strony, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

Jako administrator, Dlubal Software GmbH wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą zazwyczaj mieć luki w zabezpieczeniach, przez co nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przesłać nam swoje dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

3

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Dlubal Software GmbH
The Graham Building
40-158 Katowice, Polska
Polska

Telefon: Tel. 9673 9203-0
Telefon: +49 9673 9203-51
E-mail: [email protected]
Strona www: www.dlubal.pl

4

Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 (32) 782 46 26

5

Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Dlubal Software GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system wywołujący, (3) strona internetowa, z której system wywołujący trafia na naszą stronę internetową (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe za pośrednictwem można kontrolować system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę uzyskania dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych, z którego dokonano dostępu, oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Dlubal Software GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i wyświetlania reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem analizowane przez Dlubal Software GmbH z jednej strony pod względem statystycznym i mają na celu zwiększenie ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

6

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli określają to dyrektywy europejskie lub inny ustawodawca, który podlega przetwarzaniu, została podana.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez dyrektywy europejskie lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

7

Rekomendacje produktów i praktyczne wskazówki na e-mail

Jako klient firmy Dlubal lub klient korzystający z naszych usług (np. korzystających z wersji demonstracyjnej, testowej lub studenckiej) będą Państwo regularnie otrzymywać od nas zalecenia dotyczące produktów i praktyczne wskazówki na adres e-mail. Rekomendacje produktów otrzymasz od nas niezależnie od tego, czy zapisałeś się na newsletter. W ten sposób chcemy Państwa poinformować o produktach z naszego asortymentu, które mogą Państwa zainteresować. Znajdziesz tu również cenne wskazówki dotyczące korzystania z naszego oprogramowania.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas rekomendacji produktów ani komunikatów reklamowych, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się temu. Sprzeciw prosimy kierować na piśmie (np. e-mailem, faksem, listownie) na nasz adres kontaktowy. Oczywiście na końcu każdego e-maila znajduje się link do anulowania subskrypcji.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i § 7 ust. 3 UWG.

8

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Jeżeli dane osobowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej, są one przesyłane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciom przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

9

Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Strona internetowa Dlubal Software GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przesłane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą.

Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać. W tym celu zazwyczaj muszą Państwo podać dodatkowe dane osobowe, których używamy do świadczenia danej usługi i dla których obowiązują powyższe zasady przetwarzania danych.

Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem naszych prawnie niezależnych oddziałów firmy Dlubal w ramach wspólnego systemu zarządzania klientami (CRM). Wypełniając formularze na stronie internetowej w celu pobrania wersji próbnych, można je również przekazać naszym lokalnym dystrybutorom, w zależności od kraju.

10

Ochrona danych we wnioskach i w procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również elektronicznie. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa.

Jeżeli nie możemy zaoferować kandydatowi wolnego stanowiska, ale na podstawie profilu kandydata uważamy, że kandydatura może być przedmiotem zainteresowania dla przyszłych wolnych miejsc pracy, będziemy przechowywać dane osobowe z aplikacji przez dwanaście miesięcy, o ile kandydat nie sprzeciwi się takiemu przechowywaniu i użyj . Twoje dane nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim.

11

Zgodność z prawem przetwarzania

art. 6 Świeciłem. DSGVO stanowi podstawę prawną dla operacji przetwarzania, dla których nasza firma uzyskuje zgodę na określony cel przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia usług art. 6 Świeciłem. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku pytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 Świeciłem. c RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdy odwiedzający naszą firmę doznał obrażeń, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 Świeciłem. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 Świeciłem. Na tej podstawie prawnej przetwarzanie nie jest uregulowane, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Takie operacje przetwarzania są dla nas szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że istnieje prawnie uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

12

Uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania, realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

13

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub zawarcia umowy.

14

Postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku rezerwy

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy może być czasami konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę.

Niepodanie danych osobowych skutkowałoby niemożliwością zawarcia umowy z daną osobą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową albo jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są tego konsekwencje niepodanie danych osobowych.

15

Zmiany w naszych przepisach dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na wymogi prawne, nowe technologie lub zmiany w naszych usługach, np. B. przy wprowadzaniu nowych usług.

Jeżeli w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną wprowadzone istotne zmiany, poinformujemy o nich na naszej stronie internetowej. Nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych będzie miało zastosowanie do Państwa kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki zachowania prywatności i przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych na adres [email protected].

Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700