Nota prawna

Status: 2023

  • Informacje prawne

Polityka prywatności - Informacje podstawowe

1

Wstęp

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma szczególnie wysoki priorytet dla kadry kierowniczej firmy Dlubal Software GmbH. Korzystanie ze strony internetowej Dlubal Software GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
2

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do Dlubal Software sp. z o.o. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasza firma informuje o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach tej oferty online obejmują dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy klientów), dane dotyczące umowy (np. wykorzystywane usługi, nazwiska urzędników, informacje o płatnościach), dane dotyczące użytkowania (np. strony internetowe naszej oferty online odwiedzone strony, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

Jako administrator, Dlubal Software sp. z o.o. wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet może zasadniczo mieć wady bezpieczeństwa i dlatego nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.
3

Osoba odpowiedzialna

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

'''Dlubal Software Sp.'''
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice, Polska
Polska

Telefon: Tel.9673 9203-0
Telefon: +49 9673 9203-51
E-mail: [email protected]
Strona: www.dlubal.pl
4

Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

E-mail: [email protected]

Telefon: Tel.9673 9203-0
5

Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Dlubal Software Sp. z o.o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu strony internetowej przez podmiot danych, lub przez zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Możemy rejestrować (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez odwiedzającego, (3) stronę internetową, z której uzyskano dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe odwiedzane z naszej strony internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę połączenia internetowego odwiedzającego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Dlubal Software Sp. zo.o. nie kojarzy tych ogólnych danych i informacji z żadną konkretną osobą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i wyświetlania reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem analizowane przez Dlubal Software Sp. z o.o. z jednej strony pod względem statystycznym i mają na celu zwiększenie ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.
6

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przechowywania danych lub przez okres określony w przepisach ustawowych lub wykonawczych wydanych przez prawodawcę europejskiego lub innego prawodawcę, któremu podlega administrator danych.

Jeśli cel przechowywania danych przestanie istnieć lub jeśli upłynie termin określony dla przechowywania danych przez europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną automatycznie zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami prawa.
7

Rekomendacje produktów i praktyczne wskazówki na e-mail

Jako klient firmy Dlubal lub klient korzystający z naszych usług (np. korzystających z wersji demonstracyjnej, trial lub studenckiej) będziesz regularnie otrzymywać od nas zalecenia dotyczące produktów i praktyczne wskazówki na adres e-mail. Rekomendacje produktów otrzymasz od nas niezależnie od tego, czy zapisałeś się na newsletter. W ten sposób chcemy Cię poinformować o produktach z naszego asortymentu, które mogą Cię zainteresować. Znajdziesz tu również przydatne wskazówki dotyczące korzystania z naszego oprogramowania.

Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać od nas żadnych wiadomości promocyjnych i rekomendacji produktów, możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Rezygnację prosimy kierować na piśmie (np. e-mailem, faksem, listownie) na nasz adres kontaktowy. Oczywiście na końcu każdego e-maila znajduje się link do anulowania subskrypcji.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i § 7 ust. 3 UWG.
8

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Jeżeli dane osobowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej, są one przesyłane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciom przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.
9

Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Na stronie internetowej Dlubal Software znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, a także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przesłane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą.

Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać. Zasadniczo wymaga to podania dodatkowych danych osobowych, które wykorzystujemy do świadczenia odpowiednich usług i do których mają zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem naszych prawnie niezależnych oddziałów firmy Dlubal w ramach wspólnego systemu zarządzania klientami (CRM). Wypełniając formularze na stronie internetowej w celu pobrania wersji trial, można je również przekazać naszym lokalnym dystrybutorom, w zależności od kraju.
10

Ochrona danych we wnioskach i w procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również elektronicznie. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować wakatu kandydatowi, ale w oparciu o jego profil uznamy, że oferta może być interesująca dla przyszłych wakatów, będziemy przechowywać dane osobowe kandydata przez 12 miesięcy, chyba że kandydat sprzeciwi się takiemu przechowywaniu i wykorzystywaniu. Dane te nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim.
11

Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania, na które nasza firma uzyskała zgodę w określonym celu przetwarzania. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W wyjątkowych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę dozna obrażeń, a jej imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne dane powinny zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie byłoby wówczas oparte na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Wreszcie, przetwarzanie danych może opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte powyższą podstawą prawną, opierają się na tej podstawie prawnej, pod warunkiem, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. W szczególności możemy przetwarzać dane, które zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Ten ostatni jest zdania, że uzasadniony interes można domniemywać, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47(2) RODO).
12

Uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

13

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji lub zawarcia umowy.
14

Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez podmiot danych; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy może być czasami konieczne przekazanie nam danych osobowych przez podmiot danych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład podmiot danych jest zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nim umowę.

Niepodanie danych osobowych skutkowałoby niemożliwością zawarcia umowy z daną osobą. Zanim podmiot danych przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśnia podmiotowi danych, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową albo jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są tego konsekwencje niepodania danych osobowych.
15

Zmiany w naszych przepisach dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie, jeżeli będzie to konieczne ze względu na przepisy prawa, nowe technologie lub zmiany zachodzące w naszych usługach; na przykład przy wprowadzaniu nowych usług.

Opublikowanie zmian w niniejszej polityce prywatności zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej. Nowa polityka prywatności będzie miała zastosowanie w przypadku kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki zachowania prywatności i przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych na adres [email protected].

Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości.

+48 884 794 700

+48 730 358 225

[email protected]