Nota prawna

Status: 2023

  • Informacje prawne

Nota prawna

1

Dlubal Software Sp. z o.o.
mgr inż. Aleksandra Kociołek (Prezes)
Jesionowa 22
40-158 Katowice
Polska

Tel.: +48 (32) 782 46 26
Tel.: +48 730 358 225

E-mail: [email protected]
2

Treść oferty online

Oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec oferenta z tytułu odpowiedzialności cywilnej dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że działał umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa .

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Usługodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.
3

Referencje/linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich ("Linki"), za które 'dostawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy o ile usługodawca posiada wiedzę o udostępnianych treściach, a byłoby to technicznie możliwe, aby zapobiec wykorzystaniu treści o charakterze bezprawnym.

Oferent oświadcza niniejszym wyraźnie, że strony, do których prowadzi link, nie zawierały żadnych treści o charakterze bezprawnym, które można rozpoznać bezprawnie. Oferent nie ma wpływu na obecną i przyszłą prezentację oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. W związku z tym oferent niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po umieszczeniu linku.

To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odesłań umieszczonych na własnej stronie internetowej 'oraz wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych założonych przez oferenta. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody spowodowane wykorzystaniem lub niekorzystaniem z przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie: zawiera odnośnik do odpowiedniej publikacji.

4

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Oferent dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe i wideo nieobjęte licencją. i teksty.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Samo wymienienie znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich.

5

Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której Państwo zostali skierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni aktualnemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.
6

Internetowe rozwiązywanie sporów

Od 15 lutego 2016 r. Komisja Europejska udostępnia interaktywną stronę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platforma OS jest centralnym punktem kontaktowym dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą rozwiązywać pozasądowo spory wynikłe z czynności prawnych dokonywanych drogą elektroniczną. Dostęp do platformy ODR można uzyskać tutaj: http://ec.europe.eu/consumers/odr/.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki zachowania prywatności i przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych na adres [email protected].

Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700