RF-/TIMBER Pro | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Pręty lub zbiory prętów do obliczeń wybiera się ręcznie lub graficznie po uruchomieniu modułu. Następnie należy wybrać odpowiednie przypadki, grupy i kombinacje obciążeń dla obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności, a także dla obliczeń odporności ogniowej. Materiały zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB będą już wstępnie ustawione w module RF-/TIMBER Pro, ale można zmienić je w dowolnym momencie. Charakterystyki materiałowe według odpowiedniej normy przechowywane są w bibliotece.

Po sprawdzeniu przekrojów, do wybranych przypadków obciążeń lub prętów przydziela się klasy trwania obciążenia oraz klasy użytkowalności.

Przekroje zespolone mogą składać się z różnych materiałów. Obliczenia w RF-/TIMBER Pro odbywają się z uwzględnieniem przesuniętej osi neutralnej (w przypadku przekrojów półsztywnych). Dla analizy deformacji należy określić długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów, uwzględniając kierunek przemieszczenia, wygięcie wstępne oraz typ belki.

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD