RX-TIMBER Brace | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Podobnie jak w innych programach z rodziny RX-TIMBER, geometrię wprowadza się przy użyciu szablonów. Poprzez wybranie konstrukcji dachu określa się jego podstawową geometrię, którą następnie dostosowuje się wprowadzając własne ustawienia. Odpowiednią klasę drewna można wybrać z biblioteki materiałów. 

Wszystkie klasy materiałów określone w DIN 1052:2008-12 lub EN 1995-1-1:2004 (EC5) oraz w wybranych załącznikach krajowych dostępne są zarówno dla drewna glu-lam, jak i liściastego oraz iglastego. Oprócz tego można tworzyć klasy wytrzymałości przy użyciu swoich własnych parametrów materiałowych i w ten sposób rozszerzać bibliotekę. Ponieważ przekroje stalowe używane są również w stężeniach, aktualne klasy stali również stanowią część tej bazy danych. Z powyższego powodu program oferuje również przekroje walcowane i spawane podczas wprowadzania przekrojów. Usztywnienia elementów łączących można uwzględnić w tabeli 1.5 Połączenia, jako liniowe i obrotowe sztywności sprężyste. Program obsługuje te sztywności przy użyciu sztywności, która dzielona jest przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obliczeń nośności oraz przy użyciu średniej wartości sztywności dla obliczeń użytkowalności. Obciążenie można wprowadzać bezpośrednio jako obciążenie boczne (zastępcze obciążenie boczne) wynikające z obliczeń belki. 

Obciążenie wiatrem nakładane jest automatycznie na wszystkie cztery strony konstrukcji. Oprócz tego można definiować swoje własne obciążenia, na przykład obciążenia skupione wywołane przez słupy (obciążenie krytyczne). Według wygenerowanych obciążeń, moduł RF-TIMBER Brace automatycznie tworzy w tle kombinacje dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz odporności ogniowej.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD