Nota prawna

Status: 2023

  • Informacje prawne

Ogólne warunki handlowe

Prawa autorskie

Dlaczego szkolenie?

Wszystkie teksty, zdjęcia i elementy graficzne są chronione prawem autorskim Dlubal Software GmbH. Dystrybucja lub wykorzystanie komercyjne bez wyraźnej zgody jest zabronione.

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

  • Ponad 100 000 użytkowników w 95 krajach
  • Jeden pakiet oprogramowania do wszystkich obszarów zastosowań
  • Bezpłatne wsparcie doświadczonych inżynierów
  • Krótki czas nauki / intuicyjne oprogramowanie
  • Znakomity stosunek ceny do jakości
  • Elastyczna koncepcja modułowa, którą można dowolnie rozszerzać
  • Skalowalny system licencji z licencjami dla pojedynczego użytkownika i sieciowymi
  • Cenione i sprawdzone oprogramowanie w wielu znanych projektach
1

Ogólne informacje

Poniższe warunki są wiążące, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, i są uznawane przez licencjobiorcę przy zamówieniu. Odmienne warunki licencjobiorcy są zasadniczo nieskuteczne. Warunki firmy Dlubal Software GmbH obowiązują również w przypadku dalszych transakcji bez wcześniejszego powiadomienia. Umowy dodatkowe, zmiany i uzupełnienia umowy są ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez Dlubal Software GmbH.

2

Oferty, zamówienia, dostawa

Nasze oferty są zawsze niewiążące, chyba że wyraźnie wskazano termin wiążący. Zamówienia bez wyjątku wymagają formy pisemnej. Oprogramowanie wraz z dokumentacją i zabezpieczeniem przed kopiowaniem dostarczane jest, o ile nie jest to możliwe w formie elektronicznej, zgodnie z INCOTERMS 2010: FCA Tiefenbach, Niemcy oraz, o ile nie zażądano inaczej, na podstawie faktury z zastrzeżeniem użytkowania. Fakturowanie odbywa się drogą elektroniczną w postaci pliku PDF przesłanego e-mailem. Faktura jest płatna w ciągu 14 dni bez potrąceń i skonta

3

Warunki licencji

Dlubal Software GmbH udziela licencjobiorcy prostego, niezbywalnego prawa użytkowania nabytego oprogramowania. Dotyczy to tylko własnego wniosku na czas nieokreślony. W przypadku licencji sieciowych to prawo użytkowania zależy od lokalizacji. Przekazywanie programów lub ich części osobom trzecim jest zabronione. Przeniesienie licencji, na przykład poprzez odsprzedaż, wymaga uprzedniego pisemnego powiadomienia i zgody firmy Dlubal Software GmbH. W każdym przypadku własność oprogramowania i ochrony przed kopiowaniem pozostaje po stronie Dlubal Software GmbH.

4

Opłaty i ceny

Wszystkie podane opłaty i ceny są podane, o ile nie zaznaczono inaczej, bez kosztów wysyłki, w razie potrzeby kosztów eksportu (na przykład opłat celnych) i obowiązującego, odpowiedniego podatku VAT. W przypadku dostaw do krajów UE, podatek od towarów i usług zostaje zwolniony z chwilą ujawnienia numeru NIP. Opublikowanie nowego cennika w sklepie internetowym unieważnia wszystkie wcześniejsze oferty cenowe.

5

Warunki użytkowania

Do czasu uregulowania zaległych rachunków licencyjnych, Dlubal Software udziela licencjobiorcy prawa do użytkowania zakupionego oprogramowania z zastrzeżeniami.


6

Gwarancja

Oprogramowanie oraz wszystkie usługi online firmy Dlubal Software GmbH stanowią pomoc w obliczeniach statycznych w trakcie aplikacji. Za poprawność obliczeń odpowiada użytkownik. Programy i usługi online oraz instrukcje firmy Dlubal Software GmbH są tworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz dokładnie sprawdzane przed publikacją. Gwarancja na udowodnione poważne błędy w programie wynosi dwanaście miesięcy od nabycia licencji. Sprawdzone i wystarczająco udokumentowane błędy w programie zostaną natychmiast wyeliminowane w tym okresie. Licencjobiorca natychmiast otrzyma odpowiednią poprawkę do swojego oprogramowania.

Dlubal Software GmbH zastrzega sobie prawo do zadecydowania, czy licencjobiorca otrzyma całkowicie nową wersję programu, czy tylko poprawioną jego część, biorąc pod uwagę wystarczającą funkcjonalność programu. Nie przysługuje prawo do aktualizacji lub uaktualnienia z powodu błędu programu. Funkcje wymagane przez licencjobiorcę, ale nieuwzględnione, wyraźnie nie są błędami. Dalsze gwarancje wykraczające poza przepisy ustawowe są wykluczone.

7

Roszczenia o odszkodowanie

Roszczenia odszkodowawcze przeciwko firmie Dlubal Software GmbH i jej pracownikom są wykluczone z tytułu wszelkich szkód pośrednich i wynikowych, z wyjątkiem udowodnionego rażącego niedbalstwa lub umyślnej złośliwości.

8

Utrata lub zniszczenie zabezpieczenia przed kopiowaniem

W przypadku utraty lub zniszczenia ochrony przed kopiowaniem (zabezpieczenie programowe lub stałe) należy nabyć nowe, dodatkowe licencje po aktualnych cenach dla wszystkich programów, które są uprawnione do korzystania z tej ochrony przed kopiowaniem. Tylko w przypadku odesłania zniszczonego klucza lub jego istotnych elementów, nastąpi wymiana w cenie 100 € plus koszty wysyłki i, w stosownych przypadkach, koszty eksportu (np. cła) oraz należny podatek VAT.

9

Wsparcie techniczne

Kupując oprogramowanie od Dlubal Software GmbH, otrzymujesz wsparcie techniczne dla aktualnych wersji oprogramowania za pośrednictwem czatu na stronie internetowej i poczty e-mail (patrz Wsparcie ). Zakres i rodzaj wsparcia można rozszerzyć poprzez zawarcie umowy serwisowej (patrz umowy serwisowe ). Infolinia służy pomocą w przypadku pytań bezpośrednio związanych z funkcjonalnością programów firmy Dlubal Software GmbH. Nie ma prawa do dalszej pomocy w zakresie systemów operacyjnych, konfiguracji sprzętu, oprogramowania firm trzecich, a nawet wdrażania, przetwarzania i rozwiązywania problemów statycznych i dynamicznych

Licencjobiorca nabywa prawo do telefonicznego wsparcia technicznego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy serwisowej. Uznaje się, że pozwolenie na wykorzystanie w celach reklamowych (na przykład w broszurach, mailingach, na stronie internetowej itp. lub w pokazach i prezentacjach) obrazów (zrzutów ekranu) konstrukcji, które zostały przesłane do Dlubal Software GmbH w ramach wsparcia dla klienta, zostało udzielone udzielone, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między Dlubal Software GmbH a danym klientem. Ponadto obowiązują osobno podane wyjaśnienia dotyczące naszych usług.

10

Różne

Zgodę na przekazywanie aktualnych informacji, niezależnie od formy, uważa się za udzieloną, chyba że sprzeciwiono się jej w formie pisemnej. Jeżeli poszczególne lub kilka postanowień niniejszych ogólnych warunków okaże się lub stanie się nieskuteczne w całości lub w części, bądź też w tych postanowieniach wystąpi luka prawna, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienia lub luki w mocy, które są w całości lub w części nieskuteczne, zostają zastąpione postanowieniami właściwymi i skutecznymi, które w miarę możliwości prawnych odpowiadają zamierzonemu celowi prawnemu i ekonomicznemu lub są mu najbliższe.

11

Ochrona danych

Akceptując niniejsze ogólne warunki, potwierdzam, że zapoznałem się z Oświadczeniem o ochronie danych .

12

Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa regulowana jest wyłącznie przez prawo Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla dostaw i płatności, jak również wszelkich sporów jest Dlubal Software, GmbH, 93464 Tiefenbach Niemcy, zgodnie z § 38 ZPO. Dlubal Software ma prawo podjąć czynności prawne przeciwko klientom. Strony niniejszej umowy postanawiają, że umowa ta, jak również wszystkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą umową podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Data: 08/2014Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]