Kwestie prawne

Status: 2022

  • Informacje prawne

Ogólne Warunki Handlowe

Prawa autorskie

Dlaczego szkolenie?

Wszystkie teksty, zdjęcia i elementy projektu są chronione prawami autorskimi firmy Dlubal Software GmbH. Rozpowszechnianie lub wykorzystanie komercyjne bez wyraźnej zgody jest niedozwolone.

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

  • Ponad 100 000 użytkowników w 95 krajach
  • Jeden pakiet oprogramowania do wszystkich obszarów zastosowań
  • Bezpłatne wsparcie doświadczonych inżynierów
  • Krótki czas nauki / intuicyjne oprogramowanie
  • Znakomity stosunek ceny do jakości
  • Elastyczna koncepcja modułowa, którą można dowolnie rozszerzać
  • Skalowalny system licencji z licencjami dla pojedynczego użytkownika i sieciowymi
  • Cenione i sprawdzone oprogramowanie w wielu znanych projektach

Certyfikacja

DIN EN ISO 9001

Oprogramowanie Dlubal Software do analizy statyczno-wytrzymałościowej wykorzystujący MES, za rozwój, testowanie, sprzedaż i obsługę klienta uzyskało certyfikat systemu zarządzania według DIN EN ISO 9001.

1

Zakres

Poniższe ogólne zasady i warunki handlowe stosowane są do wszystkich oświadczeń woli, umów i porozumień oraz aktów prawnych i półprawnych/quasi aktów prawnych pomiędzy spółką Dlubal Software (dalej „Dlubal Software”) i jej klientami (dalej „klient”). Ogólne warunki handlowe klienta, niewspółmierne do poniższych warunków i zasad, nie będą brane pod uwagę. Wyrażamy wyraźny sprzeciw wobec każdego przejawu woli klienta powołującego się na swoje własne zasady i warunki, odnośnie ogólnej transakcji i/lub kupna. Takie zasady i warunki nie staną się częścią żadnej umowy, dopóki nie zostaną wyraźnie potwierdzone pisemnie przez Dlubal Software.

2

Oferty, zamówienia i dostawa

Nasze oferty mają charakter niewiążący tak długo, jak długo nie zostanie podany termin obowiązujący. Zamówienia należy składać w formie pisemnej. Dostawa oprogramowania wraz z jego dokumentacją i hardlockiem, odbywa się według FCA Tiefenbach, Germany (INCOTERMS 2010) i podlega regulacjom zawartym w Warunkach użytkowania (patrz poniżej), chyba, że klient określi inaczej. Rozliczanie odbywa się elektronicznie i wysyłane jest do klienta w postaci pliku PDF. Faktura jest płatna w ciągu 14 dni, bez potrąceń lub zniżek.

3

Warunki licencyjne

Dlubal Software udziela posiadaczowi licencji proste, nieprzenośne prawo do użytkowania nabytego oprogramowania. Licencja ta jest ważna do własnego użytku na czas nieokreślony. W przypadku licencji sieciowych, prawo do użytkowania jest powiązane z lokalizacją. Przenoszenie programów lub jakichkolwiek ich części na rzecz osoby trzeciej, nie jest dozwolone. Przenoszenie licencji np. poprzez odsprzedaż, wymaga uprzedniego pisemnego powiadomienia oraz wyrażenia zgody przez Dlubal Software. We wszystkich przypadkach, oprogramowanie oraz klucz sprzętowy stanowią własność Dlubal Software.

4

Opłaty i ceny

Obowiązujące są wszystkie przedstawione opłaty i ceny, jeśli nie podano inaczej, bez kosztów wysyłki, kosztów eksportowych (np. opłat celnych) i podatku VAT. W przypadku dostawy do krajów członkowskich Unii Europejskiej, klient musi podać swój numer identyfikacji podatkowej VAT. Publikacja nowego cennika sklepu internetowego unieważnia wszystkie wcześniejsze oferty cenowe. 


5

Warunki użytkowania

Do czasu uregulowania zaległych rachunków licencyjnych, Dlubal Software udziela licencjobiorcy prawa do użytkowania zakupionego oprogramowania z zastrzeżeniami.


6

Gwarancja

Produkty i inne usługi online świadczone przez Dlubal Software są narzędziami służącymi do wykonywania analizy i wymiarowania konstrukcji. Za poprawność obliczeń jest odpowiedzialny użytkownik. Programy i instrukcje oraz usługi online Dlubal Software są tworzone zgodnie z najlepszą wiedzą i dokładnie sprawdzane przed udostępnieniem. Gwarancja na udowodnione, poważne błędy programu jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli gwarancja zostanie uznana, klient otrzyma korektę oprogramowania.

Dlubal Software zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia funkcjonalności programu oraz do decydowania, czy licencjobiorca otrzyma całkowicie nową wersję programu lub tylko jego poprawioną część. Funkcje programu pożądane przez licencjobiorcę, ale nie ujęte w programie, nie są błędami programu, chyba, że zostały one wcześniej zagwarantowane na piśmie przez Dlubal Software. Prawo do otrzymania aktualizacji lub wersji upgrade nie są możliwe z powodu błędów programu. Wykluczone są dodatkowe gwarancje przekraczające zasady ustawowe. 


7

Odszkodowania

Roszczenia odszkodowania w stosunku do Dlubal Software oraz jej pracowników nie odnoszą się do żadnych strat pośrednich i wtórnych, z wyjątkiem udowodnionego rażącego zaniedbania lub umyślnej złośliwości. 


8

Utrata lub uszkodzenie klucza sprzętowego

Utrata lub zniszczenie klucza (softlock lub hardlock) pociąga za sobą zobowiązanie licencjobiorcy do zakupu dodatkowej (-ych) licencji w aktualnej cenie dla wszystkich licencjonowanych programów, zawartych w oryginalnym kluczu. Jedynie w przypadku, gdy uszkodzony klucz lub jego część, zostaną  zwrócone Dlubal Software, dopuszczona jest wymiana klucza w cenie 100 Euro plus koszty wysyłki, opłaty eksportowe (np. opłaty celne) oraz podatek VAT.


9

Obsługa klienta

Zakup produktów Dlubal Software obejmuje również wsparcie techniczne dla aktualnych wersji oprogramowania. Problemy należy zgłaszać poprzez czat na stronie internetowej lub email (patrz Obsługa klienta). Zakres i rodzaj wsparcia można rozszerzyć z zakupem umowy o świadczenie usług (patrz Umowa serwisowa). Obsługa klienta gwarantuje naszym klientom szereg udogodnień, doraźne porady oraz pomoc związaną z oprogramowaniem Dlubal Software. Nie posiadamy jednostki udzielającej wsparcia dotyczącego systemów operacyjnych, konfiguracji sprzętu, przetwarzania i rozwiązywania problemów dotyczących statyki i dynamiki. 

Prawo do uzyskania wsparcia technicznego jest możliwe tylko wtedy, gdy wraz z licencją licencjobiorca zakupi odpowiednią umowę serwisową. Udziela się pozwolenia na korzystanie ze zrzutów ekranu konstrukcji, które klienci udostępniają Dlubal Software, zarówno w celach technicznych, jak i promocyjnych (np. broszury, email, strona www, demonstracje, prezentacje itd.), chyba, że inne postanowienia dokumentacji stanowią inaczej. Dodatkowe informacje oraz objaśnienia wymienione osobno a dotyczące umów serwisowych, stosuje się dodatkowo. 

10

Pozostałe warunki

Zgoda na prowizje, niezależnie od formy, uważana jest za daną, o ile zgadza się z formą pisemną. Jeśli jeden lub kilka warunków z Ogólnych zasad i warunków okaże się nieskuteczny lub nieważny w całości lub częściowo, nie będzie to miało wpływu na ważność oraz skuteczność pozostałych warunków. Warunki błędne częściowo lub w całości, a także zaistniałe luki zostaną zastąpione przez odpowiednią i skuteczną regulację, jeśli będzie to ustawowo możliwe.

12

Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa regulowana jest wyłącznie przez prawo Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla dostaw i płatności, jak również wszelkich sporów jest Dlubal Software, GmbH, 93464 Tiefenbach Niemcy, zgodnie z § 38 ZPO. Dlubal Software ma prawo podjąć czynności prawne przeciwko klientom. Strony niniejszej umowy postanawiają, że umowa ta, jak również wszystkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą umową podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Data: 08/2014Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]