Přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RF-/PLATE-BUCKLING je k dispozici jako přídavný modul pro RFEM/RSTAB nebo jako samostatný program, který umožňuje posouzení boulení obdélníkových desek podle následujících norem:

 •  EN 1993-1-5:2006 
 •  DIN 18800-3:1990-11

Desky lze vyztužit horizontálními nebo vertikálními výztuhami (plochá ocel, úhelníky, T-výztuhy, trapézové výztuhy, válcované L-, T- a U-průřezy). Zatížení na okrajích desky je možné zadat různými způsoby nebo převzít z hlavního programu RFEM/RSTAB.

RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení na boulení vždy pro celé pole za účelem případného zohlednění existujících výztuh v trojrozměrném modelu konečných prvků. Posouzení pro jednotlivé (c/t) části nebo dílčí pole boulení jsou tedy vynechána.

 1. Základní vlastnosti

  • Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou k dispozici následující národní přílohy (NP):
   • Germany DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Německo)
   • Finland SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Finsko)
   • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Belgie)
   • Italy UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Itálie)
   • Netherlands NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Nizozemsko)
   • Norway NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Norsko)
   • Czech Republic ČSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (Česká republika)
   • Cyprus CYS EN 1993-1-5/NA:2009-03 (Kypr)
   Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Převzetí všech relevantních vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB výběrem čísel prutů a vzpěrných polí s určením rozhodujících okrajových napětí
  • Přehled napětí v různých zatěžovacích stavech a stanovení rozhodujícího zatížení
  • Možnost nastavení různých materiálů pro výztuhu a desku
  • Převzetí výztuh z rozsáhlé databáze (plochá ocel a hlavičková plochá ocel, úhelníky, T- a C-výztuhy, trapézový plech)
  • Stanovení účinných šířek podle EN 1993-1-5 (Tabulka 4.1 nebo 4.2) nebo DIN 18800, část 3, rovnice (4)
  • Volitelný výpočet lokálních kritických napětí při boulení pomocí analytických vzorců z příloh A.1, A.2, A.3 Eurokódu 3 nebo pomocí MKP výpočtu
  • Posouzení podélných a příčných výztuh (napětí, deformace, vzpěr zkroucením)
  • Možnost zohlednění vlivu vzpěru podle DIN 18800, část 3, rovnice (13)
  • Fotorealistické zobrazení (3D renderování) pole boulení včetně výztuh, napěťových stavů a tvarů boulení včetně animace
  • Dokumentace všech vstupních dat a výsledků v ověřitelném tiskovém protokolu
 2. Vstupní data

  Nejprve je třeba zadat údaje o materiálu, rozměry pole boulení a okrajové podmínky (kloub, vetknutí, volně, kloub - elastické). Údaje lze také převzít z programu RFEM/RSTAB. Okrajová napětí pak můžeme pro každý zatěžovací stav zadat ručně nebo ho převzít z hlavního programu RFEM/RSTAB.

  Výztuhy jsou modelovány jako trojrozměrné plošné prvky, které jsou excentricky připojeny k desce. Proto není nutné zohledňovat excentricity výztuh pomocí účinných šířek. Ohybová, smyková, deformační, St. Venantova a Bredtova tuhost pro uzavřené výztuhy se stanoví automaticky na 3D modelu.

 3. Posouzení

  Posouzení se provádějí v iteračních krocích prostřednictvím výpočtu vlastních čísel ideálních hodnot boulení pro jednotlivé napěťové stavy a výpočtu hodnoty boulení při současném působení všech složek napětí.

  Analýza boulení je založena na metodě redukovaných napětí, kdy se pro každé pole boulení porovnávají působící napětí s mezním napěťovým stavem, který je redukován plastickým stavem von Misese. Při posouzení se vychází z jediné globální poměrné štíhlosti, která se určí na základě celého napěťového pole. Proto není zapotřebí analyzovat jednotlivá zatížení a následně je slučovat pomocí interakčního kritéria.

  Pro určení chování při boulení, které je podobné jako chování prutu při vzpěru, se vypočítají vlastní čísla ideálních hodnot pole boulení s libovolně uspořádanými podélnými okraji pole. Následně se stanoví poměrné štíhlosti a redukční součinitele podle EN 1993-1-5, Kap. 4 nebo přílohy B, nebo DIN 18800, č. 3, tab. 1. Nakonec se provede posouzení podle EN 1993-1-5, Kap. 10 nebo DIN 18800, č. 3, rovnice (9), (10) nebo (14).

  Pole boulení se diskretizuje do konečných čtyřúhelníkových, případně trojúhelníkových prvků. Každý uzel prvku má šest stupňů volnosti.

  Ohybová složka trojúhelníkového prvku je založena na LYNN-DHILLONOVĚ prvku (Druhá konf. k maticové metodě, Japonsko - USA, Tokio) podle teorie ohybu popsané Mindlinem. Membránová složka je však založena na BERGAN-FELIPPOVĚ prvku. Čtyřúhelníkové prvky se skládají ze čtyř trojúhelníkových prvků a vnitřní uzel je odstraněn.

 4. Výsledky

  Výsledky se zobrazí s odkazem na normu EN 1993-1-5 nebo DIN 18800. Modul RF-/PLATE-BUCKLING navíc zobrazí výsledky výpočtu zvlášť pro případ působení jediného zatížení na okraji a pro zatížení všech okrajů současně.

  V případě posouzení několika zatěžovacích stavů se zobrazí rozhodující zatěžovací stav zvlášť. Není tak zapotřebí jednotlivé stavy dále porovnávat.

  Tabulka 2.5 zahrnuje součinitele kritického vzpěrného zatížení pro všechny zatěžovací stavy a příslušné tvary boulení.

  Všechny tvary boulení a zatížení pole boulení lze zobrazit v grafice. To usnadňuje kontrolu tvarů boulení a údajů o zatíženích. Volbou animace lze přehledně znázornit chování výztužených desek při vzpěru.

  Všechny tabulky výsledků lze exportovat do MS Excel nebo jako CSV soubor.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
900,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD