Přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

RF-/PLATE-BUCKLING je k dispozici jako přídavný modul pro RFEM/RSTAB nebo jako samostatný program, který umožňuje posouzení boulení obdélníkových desek podle následujících norem:

 •  EN 1993-1-5:2006 
 •  DIN 18800-3:1990-11

Desky lze vyztužit horizontálními nebo vertikálními výztuhami (plochá ocel, úhelníky, T-výztuhy, trapézové výztuhy, válcované L-, T- a U-průřezy). Zatížení na okrajích desky je možné zadat různými způsoby nebo převzít z hlavního programu RFEM/RSTAB.

RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení na boulení vždy pro celé pole za účelem případného zohlednění existujících výztuh v trojrozměrném modelu konečných prvků. Posouzení pro jednotlivé (c/t) části nebo dílčí pole boulení jsou tedy vynechána.

 1. 1.3 Zatížení

  Základní vlastnosti

  • Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (ČR)
   • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Belgie)
   •  SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Finsko)
   •  UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Itálie)
   • Cyprus CYS EN 1993-1-5/NA:2009-03 (Kypr)
   •  DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Německo)
   •  NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Norsko)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Převzetí všech relevantních vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB výběrem čísel prutů a polí boulení s určením rozhodujících okrajových napětí
  • Přehled napětí v různých zatěžovacích stavech a stanovení rozhodujícího zatížení
  • Možnost nastavení různých materiálů pro výztuhu a desku
  • Převzetí výztuh z rozsáhlé databáze (plochá ocel a hlavičková plochá ocel, úhelníky, T- a C-výztuhy, trapézové výztuhy)
  • Stanovení účinných šířek podle EN 1993-1-5 (Tabulka 4.1 nebo 4.2) nebo DIN 18800, část 3, rovnice (4)
  • Volitelný výpočet lokálních kritických napětí při boulení pomocí analytických vzorců z příloh A.1, A.2, A.3 Eurokódu 3 nebo pomocí MKP výpočtu
  • Posouzení podélných a příčných výztuh (napětí, deformace, vzpěr zkroucením)
  • Volitelné zohlednění vlivu vzpěru podle DIN 18800, část 3, rovnice (13)
  • Fotorealistické znázornění (3D renderování) pole boulení včetně výztuh, napěťových stavů a tvarů boulení včetně animace
  • Dokumentace všech vstupních a výstupních dat v ověřitelném tiskovém protokolu
 2. Zadání výztuhy T-průřezu

  Vstupní data

  Nejprve je nutné zadat údaje o materiálu, rozměry pole boulení a okrajové podmínky (kloub, vetknutí, volně, kloub – elastické). K dispozici jsou také možnosti pro převzetí údajů z programu RFEM/RSTAB. Poté lze definovat okrajová napětí pro každý zatěžovací stav ručně nebo je převzít z hlavního programu RFEM/RSTAB.

  Výztuhy jsou modelovány jako trojrozměrné plošné prvky excentricky připojeny k desce. Proto není nutné zohledňovat excentricity výzhuh pomocí účinných šířek. Ohybová, smyková, tahová a St. Venantova a Bredtova tuhost pro uzavřené výztuhy se stanoví automaticky na 3D modelu.

 3. Podrobné nastavení

  Posouzení

  Posouzení probíhá v jednotlivých iteračních krocích prostřednictvím výpočtu vlastních čísel ideálních hodnot boulení pro jednotlivé napěťové stavy a výpočtu hodnoty boulení při současném působení všech složek napětí.

  Analýza boulení se provádí metodou redukovaných napětí, kdy se pro každé pole boulení porovnávají působící napětí s mezním napěťovým stavem, který je redukován plastickým stavem von Misese. Základem posouzení je jediná globální poměrná štíhlost, která se určí na základě celého napěťového pole. Proto není zapotřebí analýzovat jednotlivá zatížení a následně je slučovat pomocí interakčního kritéria.

  Pro určení chování při boulení, které je podobné jako chování prutu při vzpěru, se vypočítají vlastní čísla ideálních hodnot pole boulení s libovolně uspořádanými podélnými okraji pole. Poté modul určí poměrné štíhlosti a redukční součinitele podle EN 1993-1-5, Kap. 4 nebo přílohy B, nebo podle DIN 18800, č. 3, tab. 1. Následuje analýza podle EN 1993-1-5, kap. 10, nebo DIN 18800, č. 3, rovnice (9), (10) nebo (14).

  Pole boulení se diskretizuje do konečných čtyřúhelníkových, případně trojúhelníkových prvků. Každý uzel prvku má šest stupňů volnosti.

  Ohybová složka trojúhelníkového prvku je založena na LYNN-DHILLONOVĚ prvku (Druhá konferekce k maticové metodě, Japonsko-USA, Tokyo) podle teorie ohybu popsané Mindlinem. Membránová složka se však zakládá na BERGAN-FELIPPOVĚ prvku. Čtyřúhelníkové prvky se skládají ze čtyř trojúhelníkových prvků a vnitřní uzel se odstraní.

 4. Grafické znázornění tvaru vybočení

  Výsledky

  Výsledky jsou zobrazeny včetně odkazů na normu EN 1993-1-5 nebo DIN 18800. RF-/PLATE-BUCKLING navíc zobrazí výsledky analýzy zvlášť pro případ působení jediného zatížení na okraji a pro zatížení všech okrajů současně.

  V případě posouzení několika zatěžovacích stavů se zobrazí rozhodující zatěžovací stav zvlášť. Není tedy potřeba jednotlivé stavy dále porovnávat.

  Tabulka 2.5 zahrnuje součinitele kritického vzpěrného zatížení pro všechny zatěžovací stavy a příslušné tvary boulení.

  Všechny tvary boulení a zatížení pole boulení lze zobrazit v grafice za účelem rychlé kontroly tvarů boulení a údajů o zatížení. Dodatečná možnost animace přehledně znázorňuje vzpěrnostní chování vyztužených desek.

  Všechny tabulky výsledků lze exportovat do MS Excel nebo OpenOffice.org Calc, případně jako CSV soubor.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

  900,00 USD

 • Další licence

  405,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • PLATE-BUCKLING 8.xx

  900,00 USD

 • Další licence

  405,00 USD

CENA (bez DPH)

 • PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

  900,00 USD

 • Další licence

  405,00 USD