Přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

RF-/PLATE-BUCKLING je k dispozici jako přídavný modul pro RFEM/RSTAB nebo jako samostatný program, který umožňuje posouzení boulení obdélníkových desek podle následujících norem:

 •  EN 1993-1-5:2006 
 •  DIN 18800-3:1990-11

Desky lze vyztužit horizontálními nebo vertikálními výztuhami (plochá ocel, úhelníky, T-výztuhy, trapézové výztuhy, válcované L-, T- a U-průřezy). Zatížení na okrajích desky je možné zadat různými způsoby nebo převzít z hlavního programu RFEM/RSTAB.

RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení na boulení vždy pro celé pole za účelem případného zohlednění existujících výztuh v trojrozměrném modelu konečných prvků. Posouzení pro jednotlivé (c/t) části nebo dílčí pole boulení jsou tedy vynechána.

 1. 1.3 Zatížení

  Základní vlastnosti

  • Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou k dispozici následující Národní přílohy (NA):
   • Germany DIN EN 1993-1-5/NA: 2010-12 (Německo)
   • Finland SFS EN 1993-1-5/NA: 2006 (Finsko)
   • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA: 2011-03 (Belgie)
   • Italy UNI EN 1993-1-5/NA: 2011-02 (Itálie)
   • Netherlands NEN EN 1993-1-5/NA: 2011-04 (Nizozemsko)
   • Norway NS EN 1993-1-5/NA: 2009-06 (Norsko)
   • Czech Republic CSN EN 1993-1-5/NA: 2008-07 (Česká republika)
   • Cyprus CYS EN 1993-1-5/NA: 2009-03 (Kypr)
   Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat také národní NA s použitím uživatelsky definovaných mezních hodnot a parametrů.
  • Import všech důležitých vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB tak, že vybereme čísla prutů a vzpěrných polí s určením rozhodujících mezních napětí
  • Souhrn napětí v zatěžovacích stavech s určením rozhodujícího zatížení
  • Pro výztuž a desky lze použít různé materiály
  • Import výztuh z rozsáhlé databáze (plochá ocel a plochá ocel, úhelník, profil T, kanál a trapézový plech)
  • Stanovení účinných šířek podle EN 1993-1-5 (tabulka 4.1 nebo 4.2) nebo DIN 18800, část 3, rov. (4)
  • Volitelný výpočet kritických lokálních napětí při vybočení pomocí analytických vzorců v přílohách A.1, A.2, A.3 EC 3 nebo pomocí MKP výpočtu
  • Posouzení (napětí, deformace, torzní boulení) podélných a příčných výztuh
  • Možnost zohlednění vzpěrných účinků podle DIN 18800, část 3, rov. (13)
  • Fotorealistické zobrazení (3D vykreslování) panelu boulení včetně výztuh, napěťových podmínek a režimů boulení s animací
  • Dokumentace všech vstupních dat a výsledků ve výstupním protokolu
 2. Zadání výztuhy T-průřezu

  Vstupní data

  Nejprve je nutné zadat údaje o materiálu, rozměry pole boulení a okrajové podmínky (kloub, vetknutí, volně, kloub – elastické). K dispozici jsou také možnosti pro převzetí údajů z programu RFEM/RSTAB. Poté lze definovat okrajová napětí pro každý zatěžovací stav ručně nebo je převzít z hlavního programu RFEM/RSTAB.

  Výztuhy jsou modelovány jako trojrozměrné plošné prvky excentricky připojeny k desce. Proto není nutné zohledňovat excentricity výzhuh pomocí účinných šířek. Ohybová, smyková, tahová a St. Venantova a Bredtova tuhost pro uzavřené výztuhy se stanoví automaticky na 3D modelu.

 3. Podrobné nastavení

  Posouzení

  Posouzení se provádějí v iteračních krocích vlastním výpočtem ideálních hodnot boulení pro jednotlivé napěťové podmínky a také hodnoty boulení při současném působení všech složek napětí.

  Analýza boulení je založena na metodě redukovaných napětí, kdy je porovnána působící napětí s podmínkou mezního napětí redukovaná od kluzu von von Misese pro každý prvek boulení. Při posouzení se vychází z jediného globálního poměru štíhlosti, který se stanoví na základě celého napěťového pole. Proto je vynechána analýza jednoduchého zatížení a následného sloučení pomocí kritéria interakce.

  Aby bylo možné stanovit chování boulení při boulení, které se podobá chování boulení prutu, vypočítá modul pomocí volně převzatých podélných okrajů vlastní čísla ideální hodnoty boulení. Následně se stanoví poměr štíhlosti a redukční součinitele podle EN 1993-1-5, kapitoly 4 nebo přílohy B nebo DIN 18800, části 3, tabulky 1. Nakonec se provede posouzení podle EN 1993-1-5, kapitoly 10 nebo DIN 18800, část 3, ekv. (9), (10) nebo (14).

  Panel boulení je diskretizován v konečných čtyřúhelnících, případně trojúhelníkových prvcích. Každý uzel prvku má šest stupňů volnosti.

  Ohybová složka trojúhelníkového prvku je založena na LYNN-Dhillon prvku (2. Conf. Matrix Meth. JAPONSKO - USA, Tokio) podle Mindlinovy teorie ohybu. Membránová složka je ovšem založena na prvku BERGAN-FELIPPA. Čtyřúhelníkové prvky se skládají ze čtyř trojúhelníkových prvků, přičemž vnitřní uzel je vyloučen.

 4. Grafické znázornění tvaru vybočení

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí s odkazem na EN 1993-1-5 nebo DIN 18800. Kromě toho zobrazí modul RF-/PLATE-BUCKLING výsledky výpočtu odděleně pro působení pouze na jedno zatížení hrany a pro souběžný účinek všech zatížení na okraje.

  U několika zatěžovacích stavů se rozhodující zatěžovací stav zobrazí samostatně. Není tak zapotřebí časově náročného porovnávání výpočetních dat.

  V dialogu 2.5 je uveden součinitel kritického zatížení ve všech zatěžovacích stavech a příslušné režimy boulení.

  Režim vybočení a zatížení panelu lze vizualizovat v grafickém okně. To usnadňuje rychlý přehled o vzpěrných stavech a zatíženích. Volbou animace lze jednoznačně znázornit chování vzpěr výztužných desek.

  Nakonec lze exportovat všechny tabulky do MS Excelu nebo do souboru CSV.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
900,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Plasticity 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení plasticity ocelových průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD