RWIND 2 | Simulace větru (větrný tunel)

Popis produktu

Generování zatížení větrem na základě CFD analýzy pro každý tvar konstrukce

Přednastavená nabídka odkazů

Skvělý program RWIND Simulation

„RWIND Simulation - naprosto geniální!!! GRATULUJI!!!“

Velmi vydařený webinář o programu RWIND Simulation

„Webinář o programu RWIND Simulation se velmi vydařil!

Od nynějška lze analyzovat síly od větru při takové geometrii objektů, kterou norma nezohledňuje. Uvažované síly větru byly podle normy často více či méně dobrým odhadem.“

Perfektní kombinace

„Kombinace přídavného modulu RF-STABILITY programu RFEM a RWIND Simulation je perfektní. V modulu RF-STABILITY mohu provést analýzu vzpěru, a získám tak přesné vzpěrné délky. Pomocí programu RWIND Simulation určím přesná zatížení větrem. V případě konstrukcí neobvyklých tvarů by bylo pouhým odhadem počítat zatížení větrem jen z norem... ať už méně či více konzervativním. Výsledky na mého zákazníka udělaly dojem!“

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Víte vždy, odkud vítr vane? Ve směru inovace, samozřejmě! S RWIND 2 máte k dispozici program, který využívá digitální větrný tunel pro numerickou simulaci proudění větru. Program toto proudění aplikuje na libovolné geometrie budov a stanoví zatížení větrem působící na jejich povrch. RWIND je k dispozici ve verzi Basic a Pro.

Tento program byl vyvinut ve spolupráci s PC-Progress a CFD Support. Můžete jej použít jako samostatnou aplikaci nebo jako doplněk k programům pro statické a dynamické výpočty RFEM a RSTAB.


1

Funkce programu RWIND Basic

 • Výpočet stacionárního nestlačitelného turbulentního proudění pomocí řešiče SimpleFOAM ze softwarového balíčku OpenFOAM®.
 • Numerické schéma prvního a druhého řádu
 • Modely turbulence RAS k-ω a RAS k-ε
 • Zohlednění drsnosti povrchu v závislosti na oblasti modelu
 • Vytvoření modelu pomocí souborů VTP, STL, OBJ a IFC
 • Obsluha přes obousměrné rozhraní programu RFEM nebo RSTAB pro import geometrií modelů s normovanými zatíženími větrem a export zatěžovacích stavů zatížení větrem pomocí tabulek tiskového protokolu podle sond
 • Intuitivní změny modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
 • Generování Shrink-Wrap sítě na geometrii modelu
 • Zohlednění okolních objektů (budovy, terén atd.)
 • Popis zatížení větrem v závislosti na výšce (rychlost větru a intenzita turbulence)
 • Automatické síťování v závislosti na zvolené hloubce detailu
 • Zohlednění sítí vrstev v blízkosti povrchu modelu
 • Paralelní výpočet s optimálním využitím všech procesorových jader počítače
 • Grafické zobrazení výsledků ploch na povrchu modelu (plošný tlak, součinitele Cp)
 • Grafický výstup výsledků pole proudění a vektorových výsledků (tlakové pole, pole rychlostí, pole turbulence k-ω a k-ε, vektory rychlostí) v rovinách ořezávacího boxu / roviny
 • Zobrazení 3D proudění větru pomocí animovaných proudnic
 • Zadání bodových a liniových sond
 • Vícejazyčné ovládání programu (čeština, němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, polština, portugalština, čínština a ruština)
 • Výpočty několika modelů v jednom procesu dávkového zpracování
 • Generátor pro vytváření natočených modelů pro simulaci různých směrů větru
 • Volitelné přerušení a pokračování výpočtu
 • Individuální panel barev pro zobrazení výsledků
 • Zobrazení grafů s odděleným výstupem výsledků pro obě strany plochy
 • Zobrazení bezrozměrné vzdálenosti stěn y+ v detailech kontroly sítě pro síť zjednodušeného modelu
 • Stanovení smykového napětí na povrchu modelu od proudění okolo modelu
 • Výpočet s alternativním konvergenčním kritériem (v parametrech simulace můžete volit mezi typy reziduí: tlak nebo odporová síla)
2

Funkce programu RWIND Pro

 • Výpočet nestacionárního nestlačitelného turbulentního proudění větru pomocí řešiče rovnic BlueDyMSolver
 • Model turbulence LES Spalart-Allmaras DDES
 • Zohlednění stacionárního řešení jako počátečního stavu pro nestacionární výpočet
 • Automatické stanovení doby analýzy a časových kroků.
 • Použití mezivýsledků při výpočtu.
 • Přehledné zobrazení časově proměnných výsledků po časových krocích.
 • Zobrazení odporové síly v grafu a výsledky bodových sond během analýzy
 • Zobrazení výsledků liniových sond pro libovolné časové kroky v grafu
 • Volně nastavitelná propustnost větru pro plochy (Funkce programu)
3

Vstupní údaje

Pro modelování těles v programu RWIND Basic naleznete v programu RFEM nebo RSTAB k dispozici speciální rozhraní. Zde zadejte směry větru pro posouzení nastavením příslušných úhlů vzhledem ke svislé ose modelu. Zároveň také zadejte profil větru a intenzity turbulence v závislosti na výšce na základě příslušné normy. Kromě těchto údajů použijte ještě globálně uložené parametry pro vytvoření vlastních zatěžovacích stavů se stacionárním výpočtem pro nastavené úhly.

Program RWIND Basic můžete ovládat také přímo bez speciálního rozhraní v programu RFEM nebo RSTAB. V takovém případě se tělesa či okolní terén modelují přímo v programu RWIND Basic na základě importovaných souborů VTP, STL, OBJ nebo IFC. Zatížení větrem v závislosti na výšce a další údaje z oblasti mechaniky proudění můžete zadat přímo v programu RWIND Basic.
4

Výpočet

RWIND Basic používá numerický CFD (Computational Fluid Dynamics) model k simulaci proudění větru kolem objektů v digitálním větrném tunelu. Simulace z výsledků proudění okolo modelu stanoví specifické zatížení větrem, které působí na povrch vašeho modelu.

Pro simulaci se používá 3D síť konečných objemů. RWIND Basic automaticky vytváří síť na základě definovatelných řídicích parametrů. Pro výpočet proudění větru máte v RWIND Basic k dispozici řešič stacionárního a v RWIND Pro řešič nestacionárního nestlačitelného turbulentního proudění. Z výsledků proudění se extrapolují pro každý časový krok výsledné plošné tlaky modelu.
5

Výsledky

Řešení numerické simulace proudění vám poskytne výsledky na modelu a v jeho okolí:

 • Tlak na povrchu tělesa
 • Součinitel tlaku Cp na plochách tělesa
 • Tlakové pole kolem geometrie tělesa
 • Rychlostní pole kolem geometrie tělesa
 • Pole turbulence k-ω kolem geometrie tělesa
 • Pole turbulence k-ε kolem geometrie tělesa
 • Vektory rychlosti kolem geometrie tělesa
 • Proudnice kolem geometrie tělesa
 • Síly na tělesech vygenerovaných původně z prutových prvků
 • Průběh konvergence
 • Směr a velikost odporu tělesa proti proudění

I přes toto množství informací zůstává program RWIND 2 přehledný, jak je pro programy Dlubal typické. Pro grafické vyhodnocení lze definovat libovolně definovatelné zóny. Výsledky proudění v prostoru okolo tělesa jsou obvykle těžko přehledné - pravděpodobně již víte proč. Z tohoto důvodu nabízí RWIND Basic volně posuvné roviny řezu pro samostatné zobrazení "objemových výsledků" v jedné rovině. Pro výsledné 3D proudnice máte možnost kromě statického zobrazení zvolit také animované zobrazení ve formě pohyblivých liniových segmentů nebo částic. Tato možnost vám pomůže zobrazit proudění větru jako dynamický účinek.

Veškeré výsledky můžete exportovat jako obrázek nebo speciálně pro animaci výsledků jako video.

6

Import zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB

Spuštěním analýzy v programu RFEM nebo RSTAB zahájíte dávkový proces. V něm se veškeré definované pruty, plochy a tělesa v modelu zohlední se všemi příslušnými součiniteli v zadané poloze v numerickém modelu větrného tunelu programu RWIND Basic. Pak se spustí CFD analýza a výsledné tlaky působící na povrch pro zvolený časový krok se převedou zpátky jako zatížení v uzlech sítě KP nebo jako zatížení na prut do příslušných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB.

Tyto zatěžovací stavy, které obsahují zatížení z programu RWIND Basic, lze následně spočítat. Můžete je také skládat s jinými zatíženími do kombinací zatížení nebo do kombinací výsledků.

Vyloučení odpovědnosti: Tato nabídka nebyla schválena ani potvrzena ze strany OpenCFD Limited, výrobce a provozovatele softwaru OpenFOAM prostřednictvím www.openfoam.com a vlastníka obchodních značek OPENFOAM® a OpenCFD®.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Výhody pro vás

RWIND

 • Zohlednění vlivu sousedních staveb
 • Použití zatížení větrem na zakřivené membránové střechy a jiné složité geometrie, které nejsou pokryty normami pro zatížení větrem
 • Zohlednění různých uzavření v otevřených konstrukcích
 • Zatížení větrem a výpočet ukotvení fotovoltaických systémů
 • Zohlednění vnitřního tlaku způsobeného prouděním větru otvory
 • Posouzení kritických míst již ve fázi nabídky

Kniha o CFD

Banner pro knihu o CFD

Následující publikace podává ucelený pohled na CFD metodou konečných objemů, která je v programu RWIND implementována ve standardním řešiči OpenFOAM.

Dlubal Software členem WtG

WtG eV

Dlubal Software je členem společnosti pro větrnou technologii Windtechnologische Gesellschaft e.V.


Cena

Cena
2 750,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.