43 Výsledky
Zobrazit výsledky:

Program RFEM pro výpočty MKP umožňuje modelovat a počítat obecné deskové, skořepinové a prutové konstrukce. Rovněž lze analyzovat smíšené konstrukce, tělesa a objekty s kontaktními vlastnostmi.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků statické analýzy.

Pomocí programu RSTAB lze modelovat a počítat obecné prutové konstrukce. Výkonný řešič umožňuje lineární nebo nelineární stanovení vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků statické analýzy.

Pro obrázky dialogů, které jsou identické s dialogy z programu RFEM, budou použity dialogy z RFEMu.

RFEM a RSTAB jsou výkonné programy, které pomáhají statikům naplňovat požadavky kladené moderním stavebnictvím. Tento krátký úvod do programu vás provede prvními kroky a seznámí vás s nejdůležitějšími funkcemi programu.

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. První část ukazuje, jak lze vytvořit objekty konstrukce a zatížení, jak kombinovat zatížení, provést statickou analýzu, prohlédnout výsledky a připravit data pro tisk. Jako normy jsou použity Eurokódy s nastavením CEN.

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími. Určit lze rovněž přetvoření ploch a těles.

Při analýze napětí se stanoví maximální napětí u těles, ploch a liniových svarů (pouze RFEM) a prutů. Pro každý prut a pro každou plochu jsou zaznamenány také rozhodující vnitřní síly. Kromě toho je k dispozici automatická optimalizace průřezů nebo tlouštěk včetně aktualizace upravených průřezů nebo tlouštěk ploch v programu RFEM/RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Analýza napětí-přetvoření pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje posuzovat železobetonové pruty a plochy podle různých návrhových norem. Provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí MKP programu RFEM a programu RSTAB pro posouzení prutových konstrukcí.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9. V programu RSTAB lze posuzovat pouze pruty a sady prutů, nikoli plochy.

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. Druhá část se zabývá posouzením železobetonových desek, stěn, nosníků a sloupů podle EN 1992-1-1 s nastavením pro CEN.

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. Druhá část se nyní zabývá posouzením betonových desek, stěn, nosníků a sloupů. Použitá norma je ACI 318-19.

Addon Posouzení ocelových konstrukcí umožňuje posuzovat ocelové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení ocelových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. V druhé části bylo provedeno posouzení betonu. Třetí část se nakonec zabývá posouzením ocelových prutů podle EN 1993-1-1 s nastavením norem na CEN.

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. Po posouzení betonu ve druhé části se nyní třetí část zabývá posouzením ocelových prutů. Posouzení probíhá podle normy AISC 360-22.

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí umožňuje posuzovat dřevěné pruty a plochy podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí MKP programu RFEM a programu RSTAB pro posouzení prutových konstrukcí.

Tento manuál popisuje addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

Addon Posouzení zdiva nabízí speciální materiálové modely, které byly vyvinuty pro výpočty zděných konstrukcí. Ty umožňují zohlednit materiál zdiva při výpočtu metodou konečných prvků.

Při výpočtu se vnitřní síly a deformace stanoví na základě křivek napětí-deformace odvozených z norem. Tak probíhá posouzení podle norem.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení zdiva pro program RFEM 6.

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí umožňuje posuzovat hliníkové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Posouzení hliníkových konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

Addon 'Ocelové přípoje' umožňuje analyzovat přípoje pomocí konečně-prvkového modelu. Posouzení se provádějí pro různé typy přípojů válcovaných a svařovaných průřezů. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM pro MKP výpočty.

V této příručce popisujeme addon Ocelové přípoje pro RFEM 6.

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. Následně bylo provedeno posouzení betonu a oceli pro příslušné prvky. Tato část se nyní zabývá posouzením ocelových spojů podle EN 1993-1-8 s nastavením pro CEN.

Dynamická analýza je v programech RFEM 6 a RSTAB 9 rozdělena do několika addonů.

  • Addon Modální analýza je základní addon, který provádí analýzu vlastního kmitání u prutových, plošných a objemových modelů. Z toho vycházejí všechny ostatní addony pro dynamickou analýzu.
  • Addon Analýza spektra odezvy umožňuje provést seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy.
  • Addon Časová analýza umožňuje dynamickou analýzu konstrukcí při vnějších buzeních, která lze definovat jako funkci času.
  • Pomocí addonu Pushover analýza lze stanovit maximální nelineární odezvu konstrukce na seizmická zatížení.
  • Addon Analýza harmonické odezvy je ještě ve vývoji.

V tomto manuálu popisujeme addony pro dynamickou analýzu v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. Následně bylo provedeno posouzení betonu a oceli pro příslušné prvky. Tato část vás nyní provede dynamickou analýzou modelu podle EN 1998-1 s nastavením CEN.

Addon Analýza fází výstavby (CSA) (Construction Stages Analysis) vám umožňuje zohlednit průběh výstavby modelu v programu RFEM 6. Tímto způsobem lze přidávat, odebírat nebo přizpůsobovat konstrukční prvky jednotlivým fázím výstavby. Kromě toho lze pomocí addonu určit pořadí, ve kterém působí zatížení a jak se zatěžovací stavy kombinují ve fázích výstavby.

U některých konstrukcí ovlivňují průběh vnitřních sil dlouhodobé účinky jako dotvarování, smršťování nebo stárnutí. Toto časově závislé chování materiálu lze zaznamenat pomocí addonu Časově závislá analýza (TDA) (Time-Dependent Analysis), který je k dispozici v programu RFEM 6.

Vliv časově závislého chování materiálu se v současnosti zohledňuje pouze u prutových prvků a dotvarování u betonu.

Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Výsledný nový tvar modelu se vzniklým silovým stavem je k dispozici jako univerzálně použitelný počáteční stav pro další výpočet celé konstrukce.

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje v globálním výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

Addon Model budovy umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Tento manuál popisuje addon Model budovy pro program RFEM 6.

Addon Geotechnická analýza umožňuje v programu RFEM 6 analyzovat půdní tělesa metodou konečných prvků se zohledněním příslušných materiálových zákonů. Integrace geotechnické analýzy do programu pro výpočty MKP lze v celkovém modelu plně zohlednit interakci konstrukce s podložím.

Geotechnická analýza umožňuje stanovit napětí a deformace pro půdní tělesa. Vstupy a vyhodnocení výsledků jsou integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM 6.

Tento manuál popisuje addon Geotechnická analýza pro RFEM 6.

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje definovat skladbu vrstev s libovolnými materiálovými modely. U ortotropních materiálů lze jednotlivé vrstvy natočit o úhel β, a zohlednit tak různé tuhosti v závislosti na směru. Addon Vícevrstvé plochy je kompletně integrován do uživatelského prostředí programu RFEM pro výpočty MKP.

Tento manuál popisuje addon Vícevrstvé plochy pro program RFEM 6.

Addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 se skládá ze dvou částí: Zaprvé můžete na základě uživatelsky definovaných kritérií optimalizace stanovit optimální nastavení parametrů pro parametrizované modely. K tomuto účelu se využívá technologie umělé inteligence (AI) pro optimalizaci rojem částic (PSO). Zadruhé můžete odhadnout náklady a emise CO2 modelu zadáním jednotkových nákladů a emisí použitých materiálů.

Tento manuál popisuje funkce addonu pro programy RFEM 6 a RSTAB 9. Výklad se vztahuje k programu RFEM, ale platí také pro program RSTAB.

Program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

Tento manuál popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků.

RWIND 2 je program pro numerickou simulaci obtékání budov libovolné geometrie vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a pro stanovení zatížení větrem, která působí na jejich povrch. RWIND 2 je k dispozici ve verzích Basic a Pro.

RWIND 2 lze používat jako samostatnou aplikaci nebo společně s programy RFEM a RSTAB pro kompletní statickou analýzu a posouzení.

Webové služby jsou programovatelný interakční systém pro RFEM/RSTAB. Pomocí této technologie poskytují programy RFEM/RSTAB serverovou službu, kterou lze používat lokálně nebo síťově. S komunikací typu klient-server lze zasílat dotazy a přijímat odpovědi z programu RSTAB/RFEM.

Tento manuál popisuje technologii webových služeb pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 poskytuje různá rozhraní pro jiné programy. Lze tak například snadno vyměňovat údaje o modelu s jinými programy.
Tento manuál popisuje různé možnosti výměny dat.

Tento manuál se v současnosti připravuje.