Online manuály

Dokumentace k programům a addonům Dlubal Software

  • Manuály

RFEM 6

Program RFEM pro výpočty MKP umožňuje modelovat a počítat obecné deskové, skořepinové a prutové konstrukce. Rovněž lze analyzovat smíšené konstrukce, tělesa a objekty s kontaktními vlastnostmi.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků statické analýzy.

RSTAB 9

Pomocí programu RSTAB lze modelovat a počítat obecné prutové konstrukce. Výkonný řešič umožňuje lineární nebo nelineární stanovení vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků statické analýzy.

Pro obrázky dialogů, které jsou identické s dialogy z programu RFEM, budou použity dialogy z RFEMu.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Začínáme

RFEM a RSTAB jsou výkonné programy, které pomáhají statikům naplňovat požadavky kladené moderním stavebnictvím. Tento krátký úvod do programu vás provede prvními kroky a seznámí vás s nejdůležitějšími funkcemi programu.

RFEM 6 | Tutoriál - Statická analýza

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. První část ukazuje, jak lze vytvořit objekty konstrukce a zatížení, jak kombinovat zatížení, provést statickou analýzu, prohlédnout výsledky a připravit data pro tisk. Jako normy jsou použity Eurokódy s nastavením CEN.

RFEM 6 | Tutoriál - Posouzení železobetonových konstrukcí

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. Druhá část se zabývá posouzením železobetonových desek, stěn, nosníků a sloupů podle EN 1992-1-1 s nastavením pro CEN.

RFEM 6 | Tutoriál - Posouzení ocelových konstrukcí

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl definován model a provedena statická analýza. Po posouzení betonu ve druhé části se nyní třetí část zabývá posouzením ocelových prutů. Jako normy použijeme Eurokódy s nastavením CEN.

RFEM 6 | Analýza fází výstavby (CSA)

Addon Analýza fází výstavby (CSA) umožňuje zmapovat průběh výstavby modelu v programu RFEM 6. Tímto způsobem lze přidávat, odebírat nebo přizpůsobovat statické objekty jednotlivým fázím výstavby. Kromě toho lze pomocí addonu určit pořadí, ve kterém působí zatížení a jak se zatěžovací stavy kombinují ve fázích výstavby.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje v globálním výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Časově závislá analýza

Pomocí addonu Time-Dependent Analysis (TDA) lze v programu RFEM zohlednit časově závislé chování materiálu. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil. Tento vliv lze zohlednit pomocí časově závislé analýzy (TDA). V této příručce popisujeme addon Time-Dependent Analysis (TDA) pro program RFEM 6.

RFEM 6 | Form-finding

Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Výsledný nový tvar modelu se vzniklým silovým stavem je k dispozici jako univerzálně použitelný počáteční stav pro další výpočet celé konstrukce.

RFEM 6 | Geotechnická analýza

Addon Geotechnická analýza umožňuje v programu RFEM 6 analyzovat půdní tělesa metodou konečných prvků se zohledněním příslušných materiálových zákonů. Integrace geotechnické analýzy do programu pro výpočty MKP lze v celkovém modelu plně zohlednit interakci konstrukce s podložím.

Geotechnická analýza umožňuje stanovit napětí a deformace pro půdní tělesa. Vstupy a vyhodnocení výsledků jsou integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM 6.

Tento manuál popisuje addon Geotechnická analýza pro RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Dynamická analýza

Dynamická analýza je v programech RFEM 6 a RSTAB 9 rozdělena do několika addonů.

• Addon Modální analýza je základním addonem pro analýzu vlastního kmitání pro modely prutů, ploch a těles. Z toho vycházejí všechny ostatní addony pro dynamickou analýzu.

• Metoda addonového spektra odezvy umožňuje provádět analýzu zemětřesení metodou multimodálního spektra odezvy.

• Addony Analýza harmonické frekvence, Časová analýza a Pushover jsou stále ve vývoji. V následující kapitole již najdete informace k plánovanému obsahu.

V tomto manuálu popisujeme addony pro dynamickou analýzu v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Model budovy

Addon Model budovy umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Tento manuál popisuje addon Model budovy pro program RFEM 6.

RFEM 6 | Analýza napětí-přetvoření

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími. Určit lze rovněž přetvoření ploch a těles.

Při analýze napětí se stanoví maximální napětí u těles, ploch a liniových svarů (pouze RFEM) a prutů. Pro každý prut a pro každou plochu jsou zaznamenány také rozhodující vnitřní síly. Kromě toho je k dispozici automatická optimalizace průřezů nebo tlouštěk včetně aktualizace upravených průřezů nebo tlouštěk ploch v programu RFEM/RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Analýza napětí-přetvoření pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2

Add-on optimalizace a odhad nákladů/odhad emisí CO2 se skládá ze dvou částí: S jeho pomocí lze jednak stanovit optimální uspořádání parametrů pro parametrizované modely na základě uživatelsky definovaných kritérií optimalizace. K tomuto účelu se využívá technologie umělé inteligence (AI) pro optimalizaci roje částic (PSO). Na druhé straně můžete tento addon použít k odhadu nákladů a emisí CO2 modelu zadáním jednotkových nákladů a emisí pro materiály použité v modelu.

Zadávání a vyhodnocování výsledků obou addonů je plně integrováno do uživatelského rozhraní MKP programu RFEM 6 a rámcového programu RSTAB 9.

Tato příručka popisuje funkce addonu pro programy RFEM a RSTAB. Vysvětlivky se vztahují k programu RFEM, ale platí i pro RSTAB.

RFEM 6 | Vícevrstvé plochy

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje definovat skladbu vrstev s libovolnými materiálovými modely. U ortotropních materiálů lze jednotlivé vrstvy natočit o úhel ß, a zohlednit tak různé tuhosti v jednom směru. Vícevrstvé plochy jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM pro výpočty MKP.

Tento manuál popisuje addon Vícevrstvé plochy pro program RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení železobetonových konstrukcí

Provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9, přičemž v programu RSTAB 9 lze posuzovat pouze prutové konstrukce.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení ocelových konstrukcí

Addon Posouzení ocelových konstrukcí umožňuje posuzovat ocelové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení ocelových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení dřevěných konstrukcí

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí umožňuje posuzovat dřevěné pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení hliníkových konstrukcí

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí umožňuje posuzovat hliníkové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Posouzení hliníkových konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Ocelové přípoje

Addon 'Ocelové přípoje' umožňuje analyzovat přípoje pomocí konečně-prvkového modelu. Posouzení se provádějí pro různé typy přípojů válcovaných a svařovaných průřezů. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM pro MKP výpočty. Tento manuál se v současnosti připravuje.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Webové služby a API

Webové služby jsou programovatelné rozhraní pro programy RFEM/RSTAB. Pomocí této technologie poskytují programy RFEM/RSTAB serverovou službu, kterou lze používat lokálně nebo síťově. S komunikací typu klient-server lze zasílat dotazy a přijímat odpovědi z programu RSTAB/RFEM.

Tento manuál popisuje technologii webových služeb pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RSECTION 1

Program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

Tento manuál popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků.

RWIND 2

RWIND 2 je program pro numerickou simulaci obtékání budov libovolné geometrie vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a pro stanovení zatížení větrem, která působí na jejich povrch. RWIND 2 je k dispozici ve verzích Basic a Pro.

RWIND 2 lze používat jako samostatnou aplikaci nebo společně s programy RFEM a RSTAB pro kompletní statickou analýzu a posouzení.

Příklad statické úlohy | Zastřešení membránovou střechou

V tomto manuálu popisujeme, jak lze v programu RFEM 6 namodelovat membránovou střechu stadionu. Vzhledem k tomu, že se model skládá z více segmentů, manuál ukazuje, jak se vytvoří jednotlivé segmenty. Každý segment se skládá z primární konstrukce (sloup, výztužný prvek, lana) a ze sekundární konstrukce (membrána).

Webinář | Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence v programu RFEM 6

Tento manuál popisuje témata webináře "Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence v programu RFEM 6". Nejdříve ukazuje, jak lze definovat globální parametry. Tyto parametry se pak používají ve vzorcích pro stanovení číselných hodnot. Dále popisuje, jak lze optimalizovat definované parametry. Nakonec předvede postup pro odhad nákladů a emisí CO2.

RFEM 6 | Střihové vzory

Addon Střihové vzory je ještě ve vývoji.

Cílem je vypočítat a uspořádat střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví na základě hraničních linií a nezávislých řezných linií. Proces převedení do roviny se provádí podle teorie minimální energie.

RFEM 5

Program RFEM umožňuje zadávat a analyzovat konstrukce, materiály a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukce skládající se z desek, stěn, skořepin, prutů, program lze použít pro smíšené konstrukce, jako jsou například tělesa a kontaktní prvky.

RF-CONCRETE Surfaces

Přídavný modul RF-CONCRETE Surfaces pro program RFEM nabízí posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti železobetonových ploch podle různých norem. Zohledňuje také přípustné maximální a minimální využití výztuže pro různé konstrukční prvky a uživatelsky definované základní vyztužení.

Manuál také popisuje rozšíření RF-CONCRETE Deflect a RF-CONCRETE NL.

RF-/CONCRETE Members 5/8

Přídavný modul RF-CONCRETE provádí posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti železobetonových prutů a ploch.

Posouzení požární odolnosti je možné u obdélníkových a kruhových průřezů.

  • RF-CONCRETE Members se používá pro posouzení prutových prvků.

RF-/STEEL EC3 5/8

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 provádí veškeré typické posouzení únosnosti, stability, deformace a požární odolnosti ocelových prutů podle Eurokódu 3.

Všechny důležité národní přílohy jsou integrovány.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-LIMITS

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-MOVE

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
600,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - DSTV

Přídavný modul

Posouzení normalizovaných styků ocelových konstrukcí podle EN 1993-1-8 - DSTV

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Rigid

Přídavný modul

Posouzení tuhých spojů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení nominálně šroubových spojů prutů používaných v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - SIKLA

Přídavný modul

Posouzení spojů SIKLA podle GX K14-6005-3

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů pomocí spojovacích prostředků a ocelových plechů podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
500,00 EUR