Online manuály

Dokumentace k programům a addonům Dlubal Software

  • Manuály

RFEM 6

Program RFEM pro výpočty MKP umožňuje modelovat a počítat obecné deskové, skořepinové a prutové konstrukce. Rovněž lze analyzovat smíšené konstrukce, tělesa a objekty s kontaktními vlastnostmi.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků statické analýzy.

RSTAB 9

Pomocí programu RSTAB lze modelovat a počítat obecné prutové konstrukce. Výkonný řešič umožňuje lineární nebo nelineární stanovení vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Tato uživatelská příručka popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků statické analýzy.

Pro obrázky dialogů, které jsou identické s dialogy z programu RFEM, budou použity dialogy z RFEMu.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Začínáme

RFEM a RSTAB jsou výkonné programy, které pomáhají statikům naplňovat požadavky kladené moderním stavebnictvím. Tento krátký úvod do programu vás provede prvními kroky a seznámí vás s nejdůležitějšími funkcemi programu.

RFEM 6 | Tutoriál - Statická analýza

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. První část ukazuje, jak lze vytvořit objekty konstrukce a zatížení, jak kombinovat zatížení, provést statickou analýzu, prohlédnout výsledky a připravit data pro tisk. Jako normy jsou použity Eurokódy s nastavením CEN.

RFEM 6 | Tutoriál - Posouzení železobetonových konstrukcí

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. Druhá část se zabývá posouzením železobetonových desek, stěn, nosníků a sloupů podle EN 1992-1-1 s nastavením pro CEN.

RFEM 6 | Tutoriál - Posouzení ocelových konstrukcí

V tomto tutoriálu bychom vás rádi seznámili se základními funkcemi programu RFEM. V první části byl zadán model a provedena statická analýza. V druhé části bylo provedeno posouzení betonu. Třetí část se nakonec zabývá posouzením ocelových prutů podle EN 1993-1-1 s nastavením norem na CEN.

RFEM 6 | Analýza fází výstavby (CSA)

Addon Analýza fází výstavby (CSA) (Construction Stages Analysis) vám umožňuje zohlednit průběh výstavby modelu v programu RFEM 6. Tímto způsobem lze přidávat, odebírat nebo přizpůsobovat konstrukční prvky jednotlivým fázím výstavby. Kromě toho lze pomocí addonu určit pořadí, ve kterém působí zatížení a jak se zatěžovací stavy kombinují ve fázích výstavby.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje v globálním výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Časově závislá analýza

U některých konstrukcí ovlivňují průběh vnitřních sil dlouhodobé účinky jako dotvarování, smršťování nebo stárnutí. Toto časově závislé chování materiálu lze zaznamenat pomocí addonu Časově závislá analýza (TDA) (Time-Dependent Analysis), který je k dispozici v programu RFEM 6.

Vliv časově závislého chování materiálu se v současnosti zohledňuje pouze u prutových prvků a dotvarování u betonu.

RFEM 6 | Form-finding

Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Výsledný nový tvar modelu se vzniklým silovým stavem je k dispozici jako univerzálně použitelný počáteční stav pro další výpočet celé konstrukce.

RFEM 6 | Geotechnická analýza

Addon Geotechnická analýza umožňuje v programu RFEM 6 analyzovat půdní tělesa metodou konečných prvků se zohledněním příslušných materiálových zákonů. Integrace geotechnické analýzy do programu pro výpočty MKP lze v celkovém modelu plně zohlednit interakci konstrukce s podložím.

Geotechnická analýza umožňuje stanovit napětí a deformace pro půdní tělesa. Vstupy a vyhodnocení výsledků jsou integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM 6.

Tento manuál popisuje addon Geotechnická analýza pro RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Dynamická analýza

Dynamická analýza je v programech RFEM 6 a RSTAB 9 rozdělena do několika addonů.

• Addon Modální analýza je základní addon, který provádí analýzu vlastního kmitání u prutových, plošných a objemových modelů. Z toho vycházejí všechny ostatní addony pro dynamickou analýzu.

• Addon Analýza spektra odezvy umožňuje provést seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy.

• Addon Pushover analýza stanovuje maximální nelineární odezvu konstrukce na seizmická zatížení.

• Addony Analýza harmonické odezvy a Časová analýza jsou ještě ve vývoji. V následující kapitole najdete informace k plánovanému obsahu.

V tomto manuálu popisujeme addony pro dynamickou analýzu v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Model budovy

Addon Model budovy umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Tento manuál popisuje addon Model budovy pro program RFEM 6.

RFEM 6 | Analýza napětí-přetvoření

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími. Určit lze rovněž přetvoření ploch a těles.

Při analýze napětí se stanoví maximální napětí u těles, ploch a liniových svarů (pouze RFEM) a prutů. Pro každý prut a pro každou plochu jsou zaznamenány také rozhodující vnitřní síly. Kromě toho je k dispozici automatická optimalizace průřezů nebo tlouštěk včetně aktualizace upravených průřezů nebo tlouštěk ploch v programu RFEM/RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Analýza napětí-přetvoření pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2

Addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 se skládá ze dvou částí: Zaprvé můžete na základě uživatelsky definovaných kritérií optimalizace stanovit optimální nastavení parametrů pro parametrizované modely. K tomuto účelu se využívá technologie umělé inteligence (AI) pro optimalizaci rojem částic (PSO). Zadruhé můžete odhadnout náklady a emise CO2 modelu zadáním jednotkových nákladů a emisí použitých materiálů.

Tento manuál popisuje funkce addonu pro programy RFEM 6 a RSTAB 9. Výklad se vztahuje k programu RFEM, ale platí také pro program RSTAB.

RFEM 6 | Vícevrstvé plochy

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje definovat skladbu vrstev s libovolnými materiálovými modely. U ortotropních materiálů lze jednotlivé vrstvy natočit o úhel ß, a zohlednit tak různé tuhosti v jednom směru. Addon Vícevrstvé plochy je kompletně integrován do uživatelského prostředí programu RFEM pro výpočty MKP.

Tento manuál popisuje addon Vícevrstvé plochy pro program RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení železobetonových konstrukcí

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje posuzovat železobetonové pruty a plochy podle různých návrhových norem. Provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí MKP programu RFEM a programu pro prutové konstrukce RSTAB.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9. V programu RSTAB lze posuzovat pouze pruty a sady prutů, nikoli plochy.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení ocelových konstrukcí

Addon Posouzení ocelových konstrukcí umožňuje posuzovat ocelové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení ocelových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení dřevěných konstrukcí

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí umožňuje posuzovat dřevěné pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí MKP programu RFEM a programu pro prutové konstrukce RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Posouzení hliníkových konstrukcí

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí umožňuje posuzovat hliníkové pruty podle různých návrhových norem. Provádí posouzení únosnosti průřezu, stability a použitelnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

Tento manuál popisuje addon Posouzení hliníkových konstrukcí pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RFEM 6 | Ocelové přípoje

Addon 'Ocelové přípoje' umožňuje analyzovat přípoje pomocí konečně-prvkového modelu. Posouzení se provádějí pro různé typy přípojů válcovaných a svařovaných průřezů. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM pro MKP výpočty.

Tento manuál se v současnosti připravuje.

RFEM 6 | Posouzení zdiva

Addon Posouzení zdiva nabízí speciální materiálové modely, které byly vyvinuty pro výpočty zděných konstrukcí. Ty umožňují zohlednit materiál zdiva při výpočtu metodou konečných prvků.

Při výpočtu se vnitřní síly a deformace stanoví na základě křivek napětí-deformace odvozených z norem. Tak probíhá posouzení podle norem.

V tomto manuálu popisujeme addon Posouzení zdiva pro program RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Webové služby a API

Webové služby jsou programovatelné rozhraní pro programy RFEM/RSTAB. Pomocí této technologie poskytují programy RFEM/RSTAB serverovou službu, kterou lze používat lokálně nebo síťově. S komunikací typu klient-server lze zasílat dotazy a přijímat odpovědi z programu RSTAB/RFEM.

Tento manuál popisuje technologii webových služeb pro programy RFEM 6 a RSTAB 9.

RSECTION 1

Program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

Tento manuál popisuje funkce pro modelování, výpočet a vyhodnocení výsledků.

RWIND 2

RWIND 2 je program pro numerickou simulaci obtékání budov libovolné geometrie vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a pro stanovení zatížení větrem, která působí na jejich povrch. RWIND 2 je k dispozici ve verzích Basic a Pro.

RWIND 2 lze používat jako samostatnou aplikaci nebo společně s programy RFEM a RSTAB pro kompletní statickou analýzu a posouzení.

Příklad statické úlohy | Zastřešení membránovou střechou

V tomto manuálu popisujeme, jak lze v programu RFEM 6 namodelovat membránovou střechu stadionu. Vzhledem k tomu, že se model skládá z více segmentů, manuál ukazuje, jak se vytvoří jednotlivé segmenty. Každý segment se skládá z primární konstrukce (sloup, výztužný prvek, lana) a ze sekundární konstrukce (membrána).

Webinář | Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence v programu RFEM 6

Tento manuál popisuje témata webináře "Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence v programu RFEM 6". Nejdříve ukazuje, jak lze definovat globální parametry. Tyto parametry se pak používají ve vzorcích pro stanovení číselných hodnot. Dále popisuje, jak lze optimalizovat definované parametry. Nakonec předvede postup pro odhad nákladů a emisí CO2.

RFEM 6 | Střihové vzory

Addon Střihové vzory je ještě ve vývoji.

Cílem je vypočítat a uspořádat střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví na základě hraničních linií a nezávislých řezných linií. Proces převedení do roviny se provádí podle teorie minimální energie.

RFEM 6 | Rozhraní

RFEM 6 poskytuje různá rozhraní pro jiné programy. Lze tak například snadno vyměňovat údaje o modelu s jinými programy. Tento manuál popisuje různé možnosti výměny dat.

Tento manuál se v současnosti připravuje.

Webinář | Posouzení ocelových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Tento manuál vysvětluje témata webináře "Posouzení ocelových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9". Nejprve bude předvedeno, jak lze modelovat příhradový most. Následně bude na tomto příkladu vysvětleno, jak lze aplikovat zatížení a kombinace zatížení, a následně provést stabilitní analýzu a posouzení v addonu Posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3.

V manuálu k addonu Posouzení ocelových konstrukcí najdete obsáhlé vysvětlení všech možností addonu.

V tomto manuálu se všechny kroky provádějí v programu RSTAB 9. Všechna vysvětlení platí také pro RFEM 6.

Webinář | Modelování a posouzení dřevěných konstrukcí v programu RFEM 6

Tento manuál vysvětluje témata webináře "Modelování a posouzení dřevěných konstrukcí v programu RFEM 6".

Nejprve je ukázáno, jak lze v programu RFEM 6 modelovat nárožní krokev a jak na ni aplikovat zatížení i jak posuzovat dřevěnou konstrukci podle Eurokódu 5. Následně je předvedeno vytvoření tiskového protokolu a použití parametrů a vlastních skriptů.

V manuálu k addonu Posouzení dřevěných konstrukcí najdete obsáhlé vysvětlení všech možností addonu.

Webinář | Modelování a posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Tento manuál vysvětluje témata webináře "Modelování a posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9".

Na příkladu stropu v budově je vysvětleno, jak provést posouzení železobetonových konstrukcí podle Eurokódu 2. Dále je popsána dokumentace výsledků v tiskovém protokolu.

V manuálu pro addon Posouzení železobetonových konstrukcí najdete podrobné vysvětlení všech možností addonu.

Webinář | Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6

Tento manuál vysvětluje témata webináře "Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6".

Bude zde předvedeno, jak můžete modelovat zděné konstrukce v programu RFEM 6 a jak je spočítat s užitím nelineárního ortotropního materiálového modelu.

Webinář | Analýzy stability a vázaného kroucení v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Tato příručka popisuje témata webináře "Posouzení stability a deformačního kroucení v programech RFEM 6 a RSTAB 9".

Ve webináři je provedena stabilitní studie schodišťové věže. Vysvětluje, kdy a proč je nutná analýza vázaného kroucení se 7 stupni volnosti. Kromě toho je obzvláště důležité vědět, jak lze v programech RFEM 6 a RSTAB 9 vytvářet a kombinovat lokální imperfekce.

V manuálu se všechny kroky provádějí v programu RFEM 6, ale lze je stejným způsobem přenést do programu RSTAB 9.

Webinář | Výměna dat mezi programy Rhino/Grasshopper a RFEM 6

Tento manuál vysvětluje témata webináře "Modelování a posouzení těles v programu RFEM 6".

Ve webináři se modeluje závěsné oko s kolíkem. Je zde vysvětleno, jak můžete definovat kontakt mezi tělesy a jak provést analýzu napětí-přetvoření. Dále je zohledněno použití svarů.

RFEM 5

Program RFEM umožňuje zadávat a analyzovat konstrukce, materiály a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukce skládající se z desek, stěn, skořepin, prutů, program lze použít pro smíšené konstrukce, jako jsou například tělesa a kontaktní prvky.

RF-CONCRETE Surfaces

Přídavný modul RF-CONCRETE Surfaces pro program RFEM nabízí posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti železobetonových ploch podle různých norem. Zohledňuje také přípustné maximální a minimální využití výztuže pro různé konstrukční prvky a uživatelsky definované základní vyztužení.

Manuál také popisuje rozšíření RF-CONCRETE Deflect a RF-CONCRETE NL.

RF-/CONCRETE Members 5/8

Přídavný modul RF-CONCRETE provádí posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti železobetonových prutů a ploch.

Posouzení požární odolnosti je možné u obdélníkových a kruhových průřezů.

  • RF-CONCRETE Members se používá pro posouzení prutových prvků.

RF-/STEEL EC3 5/8

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 provádí veškeré typické posouzení únosnosti, stability, deformace a požární odolnosti ocelových prutů podle Eurokódu 3.

Všechny důležité národní přílohy jsou integrovány.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-LIMITS

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-MOVE

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů pro pruty a sady prutů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
600,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - DSTV

Přídavný modul

Posouzení typizovaných spojů ocelových konstrukcí podle EN 1993-1-8 - DSTV

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Rigid

Přídavný modul

Posouzení tuhých spojů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení kloubových šroubových spojů prutů používaných v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - SIKLA

Přídavný modul

Posouzení spojů SIKLA podle GX K14-6005-3

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých spojů se spojovacími prostředky kolíkového typu a ocelové desky podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 6
RF-STAGES

Doplňkové analýzy

Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze v programu RFEM zohlednit proces výstavby (prutových, plošných a objemových konstrukcí).

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Časově závislá analýza (TDA) | Addon pro nový RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Časově závislá analýza (TDA) umožňuje zohlednit v programu RFEM časově závislé chování materiálu u prutů. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Form-finding

Doplňkové analýzy

Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Cena za první licenci
2 200,00 EUR
RFEM 6
Tyčinky vázané kroucení

Doplňkové analýzy

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje při výpočtu prutů zohlednit deplanaci průřezu jako další stupeň volnosti.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9
Tyčinky vázané kroucení

Doplňkové analýzy

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje při výpočtu prutů zohlednit deplanaci průřezu jako další stupeň volnosti.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budova s podložím

Doplňkové analýzy

Addon Geotechnická analýza pro RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Budova

Speciální řešení

Addon Model budovy pro RFEM umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom dodatečně všelijak upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Posouzení zdiva

Posouzení

Addon Posouzení zdiva v programu RFEM umožňuje posuzovat zdivo metodou konečných prvků. Jeho vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu DDMaS – Digitizing the design of masonry structures (digitalizace návrhu zděných konstrukcí). Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Ocelové přípoje v rámové konstrukci

Přípoje

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje za použití konečně-prvkového modelu.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSECTION 1
Napětí v hliníkovém průřezu

Hlavní program

Samostatný program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSECTION 1
Rozšíření modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Posouzení profilů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3

Doplňkové analýzy

Účinné průřezy jsou rozšířením programu RSECTION. Stanoví účinné průřezy podle EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 a EN 1999-1-1.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RWIND

Samostatný program

RWIND 2 je program pro numerickou simulaci obtékání budov libovolné geometrie vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a pro stanovení zatížení větrem, která působí na jejich povrch. Program lze používat jako samostatnou aplikaci nebo jako rozšíření k programům RFEM a RSTAB pro statickou a dynamickou analýzu.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR