Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Pomocí otvorů lze modelovat oblasti na plochách, kde nebudou generovány žádné prvky sítě konečných prvků. Pokud je plocha zatížena plošným zatížením, toto zatížení v místě otvoru nepůsobí. Otvory lze definovat i na okraji plochy.

  Hraniční linie plochy musí tvořit uzavřený sled. V našem příkladu se upozornění zobrazí pouze pro plochu 1, nikoliv však pro plochu 2. Plocha 1 je na okraji definována třemi hraničními liniemi, plocha 2 nikoliv.

  Obr. 02 - Plochy s otvorem - hraniční linie

  Porovnání výsledků ukazuje, že můžete modelovat plochy s otvorem ve všech třech variantách.

  Obr. 01 - Plochy s otvorem - výsledky

 • Odpověď

  Vezměte prosím do úvahy následující důležité body:

  1. Uveďte správné nejnovější odkazy/reference, např. Dlubal.RFEM5.dll do následující cesty:
   C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Dlubal.RFEM5\
  2. V aplikaci Visual Studio musí být vlastnosti "Embed Interop Types" a "Copy Local" nastaveny na hodnotu 'False' (viz obrázek).
 • Odpověď

  Posouzení vrstveného dřeva LVL se provádí pomocí přídavných modulů pro posuzování dřevěných konstrukcí.

  Pro posouzení jsou nezbytné následující kroky:

  • Výběr materiálu z kategorie vrstveného dřeva (Obrázek 01) – pokud požadovaný výrobce není v databázi materiálů, je možné vytvořit uživatelsky definovaný materiál (viz FAQ 002656). Výběrem materiálu uživatel určuje jeho namáhání. V případě LVL se únosnost při namáhání kolmo na rovinu desky (Obrázek 02) výrazně liší od namáhání v rovině desky (Obrázek 03). Má-li se provést posouzení pomocí přídavného modulu RF-/TIMBER Pro, bude se většinou jednat u namáhání v rovině desky. V případě namáhání kolmo na rovinu desky je často užitečné použít přídavný modul RF-LAMINATE.
  • V přídavném modulu RF-/TIMBER Pro se v dialogu 1.2 používá "Kategorie součinitele" pro LVL (Obrázek 04).
  • V parametrech Národní přílohy je možné ve dvou záložkách "Ostatní nastavení" případně provést úpravy pro posouzení LVL. To se týká např. smyku nebo údajů výrobce pro zvýšení pevnosti (Obrázek 05 a Obrázek 06 (BauBuche)).
  Pro namáhání v rovině desky není materiál LVL průřezu většinou dostatečně pevný. Pokud však chcete provést posouzení opláštění desky, je možné to provést pomocí přídavného modulu RF-LAMINATE. Více informací o přídavném modulu RF-LAMINATE najdete zde.
 • Odpověď

  V případě online školení probíhá komunikace mezi lektorem a účastníkem přes internet. Kdykoli během školení může každý účastník klást dotazy prostřednictvím chatu.

  K tomu potřebujete spolehlivé a rychlé připojení k internetu (např. DSL) a sluchátka s mikrofonem.

  Hardwarový klíč a tím přístup k licenci potřebujete pouze tehdy, pokud chcete během online školení současně modelovat na svém počítači. V takovém případě doporučujeme pracovat se dvěma monitory, aby bylo možné současně sledovat Vaše programové rozhraní a také video.

  Pokud se nejedná o základní školení, jsou předpokládány základní znalosti práce s programem RSTAB nebo RFEM.

 • Odpověď

  Tento úkol lze snadno vyřešit pomocí programu RFEM:

  1. V prvním kroku vytvořte model s plochami konstantní tloušťky.
  2. Nyní dvakrát klikněte na plochu, které chcete přiřadit proměnnou tloušťku.
  3. V sekci "Tloušťka" vyberte možnost "Proměnná..." a poté klikněte na tlačítko [Upravit].
  4. V dialogu "Nová lineární proměnná tloušťka" definujte proměnnou tloušťku pomocí tří krajních uzlů plochy.
 • Odpověď

  V parametrech výpočtu programů RFEM resp. RSTAB jsou v záložce "Globální parametry výpočtu" k dispozici zadávací pole "Počet přírůstků zatížení pro zatěžovací stavy / kombinace zatížení". Tyto dvě položky řídí numerické inkrementální použití definovaných okrajových podmínek zatížení v příslušných zatěžovacích stavech a v kombinacích zatížení. Reciproční hodnota zadání udává zlomek zatížení. Proces řešení následně na model postupně aplikuje definované zlomky zatížení v takzvaných přírůstcích zatížení až do okamžiku dosažení úplného zatížení modelu. V příslušných zátěžových krocích se řešič rovnic pokouší najít rovnováhu v rámci maximálních povolených iterací, a tak předvolit vhodné počáteční hodnoty pro další přírůstek zatížení.

  Obr. 02 - Parametry výpočtu

  Obrazně je možné si představit, že při procesu řešení se shromažďuje celé zatížení zatěžovacího stavu nebo kombinace zatížení v "konvi", ze které se postupně "nalije" na model. Počet přírůstků zatížení přitom koreluje s rychlostí aplikace zatížení. Rychlost by přitom neměla být chápána jako reálný časový parametr, ale čistě numericky.

  Obr. 01 - Vývoj deformace v závislosti na přírůstku zatížení

  Postupná aplikace zatížení má efekt pouze v případě nelineárních nosných konstrukcí. Se zvyšujícím se počtem přírůstků zatížení zpravidla dostáváme odpovídající vyšší kvalitu výsledků. Hlavním cílem této metody je nalézt v příslušných přírůstcích zatížení mikrokonvergenci pro zadání nových počátečních hodnot pro další přírůstek zatížení, a tím nakonec dosáhnout makrokonvergence pro celý zatěžovací stav.

  Obr. 03 - Výpočtové diagramy

 • Odpověď

  Rozhraní COM umožňuje načíst nebo vytvořit uživatelské spektrum odezvy v programech RFEM a RSTAB.

  Pro realizaci je nutné nejdříve pomocí rozhraní k modelu RFEM (IModel) získat rozhraní z modulu (IDynamModul). Toto rozhraní pak slouží k vytvoření případu modulu (IModuleCase). IModuleCase obsahuje funkci GetRSParams, pomocí které lze nejdříve načíst parametry pro spektrum odezvy. Funkce SetRSParams naopak umí zapsat nová data. Následující příklad kódu to objasňuje:

  Dim iApp As RFEM5.Application
  Dim iMod As RFEM5.model
  Set iApp = GetObject(, "RFEM5.Application")

  Dim rs_no As Integer
  rs_no = 1

  On Error GoTo e

      ' Checks RS-COM license and locks the application for using by COM.
      iApp.LockLicense

      Set iMod = iApp.GetActiveModel

      '  get module interface
      Dim iDyn As IDynamModule
      Set iDyn = iMod.GetModule("DynamPro")

      '  get module case interface
      Dim iDynCase As IModuleCase
      Set iDynCase = iDyn.GetData
      
      '  set response spectra parameters
      Dim rspara As RSParams
      rspara = iDynCase.GetRSParams(rs_no)
      
      Dim rs_spec(0 To 10) As RSTableRow
      
      Dim index As Integer
      index = 0
      rs_spec(index).s = 0.6
      rs_spec(index).T = 0
      
      index = 1
      rs_spec(index).s = 1.33
      rs_spec(index).T = 0.153
      
      index = 2
      rs_spec(index).s = 1.33
      rs_spec(index).T = 0.4
      
      index = 3
      rs_spec(index).s = 1.204
      rs_spec(index).T = 0.443
      
      index = 4
      rs_spec(index).s = 1.07
      rs_spec(index).T = 0.5
      
      index = 5
      rs_spec(index).s = 0.7
      rs_spec(index).T = 0.761
      
      index = 6
      rs_spec(index).s = 0.508
      rs_spec(index).T = 1.051
      
      index = 7
      rs_spec(index).s = 0.367
      rs_spec(index).T = 1.453
      
      index = 8
      rs_spec(index).s = 0.267
      rs_spec(index).T = 1.995
      
      index = 9
      rs_spec(index).s = 0.16
      rs_spec(index).T = 2.584
      
      index = 10
      rs_spec(index).s = 0.16
      rs_spec(index).T = 5
      

      rspara.UserDefinedTable = rs_spec
      rspara.Comment = "test rs"
      rspara.DefinitionType = ResponseSpectraType.UserDefinedRS
      rspara.description = "test rs via COM"
      rspara.Number = rs_no
      
      iDynCase.SetRSParams rs_no, rspara
      
  e:  If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Source
      
      iMod.GetApplication.UnlockLicense
      Set iMod = Nothing
      Set iApp = Nothing

  Spektrum odezvy bylo vytvořeno s přihlédnutím k normě EN 1998-1:2010 a má 11 bodů. Nejdříve se vytvořilo pole typu RSTableRow s 11 prvky, vyplnilo se daty a poté uloženo pod vlastností UserDefinedTable. Přenos se provádí příkazem SetRSParams.

 • Odpověď

  Ne, toto není možné. Koncept pro posouzení na protlačení stanoví, že statická výška d je v základním kontrolovaném obvodu konstantní. Zadání ortotropie (např. "účinná tloušťka") je v rozporu s tímto konceptem. Proto nelze u ploch s ortotropní tuhostí vybrat body protlačení.

  Pokud byste přesto chtěli provést posouzení desky s typem tuhosti "Ortotropní", bylo by možné provést posouzení na protlačení v modulu RF-PUNCH Pro pomocí kopie souboru s plochami, jejichž typ tuhosti změníte na "Standardní". Poté v dialogu 1.5 přídavného modulu RF-PUNCH Pro popř. uložte uživatelsky definovaná zatížení pro protlačení, jak by vyplynula z modelu s ortotropními plochami.

 • Odpověď

  Ano, v sekci "Obecné" v záložce "Spektra odezvy" můžete je možné nastavit "Uživatelské zadání". Poté můžete pomocí tlačítka "Importovat z Excelu" importovat parametry z dokumentu aplikace Excel.

  Obr. 01 - Import parametrů uživatelsky definovaného spektra odezvy z Excelu

  Důležité:
  Abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou, je užitečné nejdříve exportovat prázdné spektrum odezvy z přídavného modulu RF-/DYNAM Pro, vyplnit ho v Excelu a znovu ho naimportovat.

 • Odpověď

  Aktuální nabídku školení online najdete vždy na našem webu pod následujícím odkazem:

  Vyberte si příslušné školení a klikněte na tlačítko "Registrace" v dolní části. Poté do následujícího formuláře uveďte Vaše osobní údaje, e-mailovou adresu a údaje o společnosti. Na následující stránce uvidíte krátký přehled resp. potvrzení o registraci a informace o ceně školení, pokud je školení placené. V případě placeného školení můžete pokračovat v placení a platit buď přes PayPal, nebo pomocí některé z následujících kreditních karet:

  • Visa
  • MasterCard
  • Discover
  • American Express
  Ujistěte se prosím, že je Vaše kreditní karta aktivována pro příslušnou částku a že údaje jsou zadané správně.

  Kreditní karty někdy nejsou akceptovány. Důvody mohou být následující:

  • omezení síťových nastavení, která brání použití online platebních systémů, v takovém případě použijte jinou síť, např. pomocí mobilního telefonu,
  • antivirové programy brání použití online platebního systému,
  • Vaše kreditní karta nemá požadovaný objem pro transakci.
  Pokud se Vám nepodařilo problém vyřešit, kontaktujte nás prosím.

1 - 10 z 2181

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“