Informační modelování budov (BIM)

Projektování ve 3D metodou BIM

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM).

Pro výměnu dat z digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

  • Projektování metodou BIM
  • Projektování metodou BIM

Efektivní statická analýza metodou BIM

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1

Programy společnosti Dlubal Software a BIM

Společnost Dlubal Software usiluje o zpřístupnění projektování podle metody BIM všem svým uživatelům. Široké spektrum nejrůznějších typů rozhraní v programech RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňuje jednoduchou a pohodlnou výměnu dat s programy, které se běžně používají v oblasti stavebnictví (například CAD programy).

Následující seznam zahrnuje výběr rozhraní, která jsou standardně integrována do programů RFEM a RSTAB.

2

Webové služby a API

Technologie vás posouvají dále i v každodenní práci s programem RFEM/RSTAB. Díky novým API webovým službám je možné ovládat všechny objekty obsažené v programu RFEM 6 / RSTAB 9 a vytvářet tak vlastní desktopové nebo webové aplikace. K dispozici jsou pro vás připraveny celé knihovny a řada funkcí. Tak můžete bez velké námahy vytvářet vlastní posouzení, efektivně modelovat parametrické konstrukce a vyvíjet optimalizační a automatizační procesy v programovacích jazycích Python a C#. Dlubal software vám usnadní a zpříjemní práci. Přesvědčte se sami!


3

Integrace s Autodesk Revit

Přímé obousměrné rozhraní v programu RFEM 6 / RSTAB 9 na Autodesk Revit splňuje všechny nároky: Model vytvořený v programu RFEM/RSTAB lze vizualizovat v programu Revit a připravit pro projektanty a naopak model z Revitu lze spočítat a posoudit  programu RFEM/RSTAB. Také dodatečné změny, ať už byly provedeny v programu Revit nebo RFEM/RSTAB, lze snadno synchronizovat.

4

Rozhraní na TEKLA Structures

Data mezi programy RFEM 5 / RSTAB 8 a Tekla Structures lze vyměňovat třemi způsoby: Modely konstrukcí lze pomocí rozhraní stp přenášet prostřednictvím souborů v obou směrech. Model analýzy vytvořený a provedený v programu Tekla Structures lze přes přímé rozhraní převést do programu RFEM/RSTAB. Fyzikální modely lze vyměňovat a synchronizovat v obou směrech pomocí dalšího přímého rozhraní.

5

Integrace s Autodesk AutoCAD

Kromě výměny dat přes DXF umožňuje program RFEM 5 / RSTAB 8 také přímou výměnu dat s programem AutoCAD společnosti Autodesk. Pro toto rozhraní se používá nejnovější technologie .NET. Výměnu dat lze spustit přímo v programu RFEM/RSTAB.

6

Rozhraní programu RFEM 5 na Nemetschek Allplan (*.asf)

Výztuž stanovenou v přídavném modulu RF-CONCRETE pro RFEM 5 lze pomocí souborů ASF exportovat a zobrazit v programu Allplan jako obrys výztuže a barevné obrázky výztuže.

Kromě toho nabízí společnost Allbau Software GmbH zásuvný modul Allplan2Dluba, který umožňuje generovat z modelu Allplan automaticky model z prutů a desek pro statické programy Dlubal Software.

7

Rozhraní programu RFEM 6 na Rhino & Grasshopper

Obousměrné rozhraní mezi programy RFEM 6 a Rhino umožňuje přenášet různé typy linií i ploch (rovinné, rotační plochy a NURBS plochy).

V obousměrném rozhraní pro Grasshopper můžete také exportovat a importovat údaje o modelu, zatěžovací stavy a kombinace a také zatížení samotná.

8

Rozhraní SAF

Programy RFEM 6 a RSTAB 9 podporují výměnu dat ve formátu pro statické výpočty Structural Analysis Format (SAF). Programy pro statické výpočty jej nabízejí jak pro import, tak pro export. SAF je souborový formát založený na MS Excelu, který má usnadnit výměnu modelů pro statické výpočty mezi různými softwarovými aplikacemi.

9

Výměna dat s programem Dietrich’s (*.ifc)

Přes IFC rozhraní lze po aktivaci „CAD/BIM modelu“ importovat IFC soubory a konvertovat je na prutové a plošné prvky. Společně s firmou Dietrich’s byl import optimalizován tak, aby byly u prutových prvků automaticky přiřazeny správné průřezy a materiály.

10

Rozhraní k aplikaci SketchUp prostřednictvím nástroje 3skeng Steelwork

Nástroj 3skeng Steelwork pro aplikaci SketchUp umožňuje exportovat IFC soubory založené na pohledu "Structural Analysis View". Tento pohled obsahuje statický systém včetně kloubů a vlastností průřezů a materiálů. Pomocí funkce „Soubor“ → „Importovat“ lze IFC načíst. Podrobný popis najdeme na webové stránce SHK Engineering and Consulting GmbH & Co. KG.

11

Produktové rozhraní pro ocelové konstrukce (*.stp)

Pro přenos čistě prutových konstrukcí slouží produktové rozhraní DSTV pro ocelové konstrukce. To umožňuje výměnu dat mezi programem RFEM 5 /RSTAB 8 a například programy "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" a mnoha dalšími.

12

Microsoft Excel

Pro další zpracování nebo úpravu tabulkových hodnot nabízí program RFEM 6 / RSTAB 9 přímé propojení s aplikací Microsoft Excel. Tabulky z programu RFEM 6 / RSTAB 9 tak lze exportovat jednotlivě nebo najednou přímo do Excelu. Tabulky lze přenášet také z Excelu do programu RFEM 6 / RSTAB 9.

13

DXF formát (*.dxf)

DXF formát je jedním z nejběžnějších výměnných formátů v oblasti CAD. DXF soubory lze importovat a exportovat.

14

IFC rozhraní v programu RFEM 6 / RSTAB 9

Rozhraní IFC (Industry Foundation Classes) je rozděleno do několika oblastí, takzvaných Views. Formát IFC současně existuje v různých verzích. Pro import i export je podporována verze 4.0. Starší verze 2x3 je podporována pouze při importu. Bez ohledu na směr výměny lze zpracovat StructuralAnalysisView a ReferenceView (Coordination View).

Při importu ReferenceView je možné jednotlivé IFC objekty převést na nativní prvky programu RFEM. Označení průřezů a materiálů lze upravovat pomocí konverzních tabulek. Export do ReferenceView umožňuje zobrazit konstrukci v IFC prohlížečích a CAD programech. StructuralAnalysisView umožňuje přenášet statický model konstrukce včetně zatížení.

15

Napojení na ConED

ConED má obousměrné rozhraní pro program RFEM 5. Lze ho použít pro import stropních systémů, stěnových nosníků, základových desek a celých budov z ConED. Před spuštěním výpočtu lze v programu RFEM 5 provést libovolné úpravy. Výsledky výpočtu lze načíst přes rozhraní COM a importovat do programu ConED.

16

Rozhraní SDNF (*.sdnf)

Pro výměnu dat s programy Intergraph Frameworks nebo Tekla Structures je vhodné rozhraní SDNF (Steel Detailing Neutral Format) společnosti Intergraph. Lze tak importovat data modelu ve formě uzlů a prutů s odpovídajícími materiály a průřezy, ale bez podporových podmínek do programu RFEM 5 / RSTAB 8, a také je z programu RFEM 5 / RSTAB 8 exportovat.
17

Rozhraní na Bentley ISM (*.ism.dgn)

Implementace rozhraní ISM v RFEM 5 / RSTAB 8 umožňuje výměnu údajů o modelu s programy ProSteel, ProConcrete a dalšími aplikacemi společnosti Bentley. Rozhraní funguje v obou směrech. Jádrem technologie ISM je prohlížeč ISM Viewer V8i, který Bentley poskytuje zdarma.

Do programů ProSteel a ProConcrete lze mimo jiné exportovat plošné prvky, jako například stěny a desky, a také pruty s proměnnými průřezy. Další užitečnou funkcí prohlížeče ISM Viewer je možnost vytvářet 3D dokumenty ve formátu PDF.

18

Rozhraní programu RFEM 5 na GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

Toto rozhraní řídí spolupráci s programem Glaser od isb cad: Do programu RFEM 5 tak lze importovat soubory GEO a výsledky posouzení betonových ploch exportovat jako soubory FEM. Importují se jednotlivé linie a oblouky, plochy jako desky (obvodová geometrie), těžišťové linie stěn, středy sloupů, otvory, zatížení na plochy, linie a uzly a volná obdélníková zatížení, liniová zatížení a osamělá zatížení. Exportuje se horní a dolní výztuž v bodech sítě prvků nebo bodech rastru, volitelně pouze přídavná a smyková výztuž.
19

Rozhraní programu RFEM 5 na DICAD STRAKON (*.cfe)

V oblasti výměny dat spolupracuje RFEM 5 s programem pro navrhování a posouzení STRAKON od DICAD. Importují se údaje modelu jako uzly, linie, materiály, plochy, otvory a uzlové nebo liniové podpory. Exportuje se výztuž s hraničními liniemi ploch. Každá plocha se exportuje jednotlivě.
20

Konstrukční rámové schéma CIS/2 (*.stp)

Pro datovou výměnu se v anglicky mluvících zemích často používá formát NIST CIS/2. Program RFEM 5 / RSTAB 8 kromě údajů o modelu prutových konstrukcí umožňuje importovat také informace o zatíženích, zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků.
21

Rozhraní programu RFEM 5 na CADKON (*.esf)

Formát ESF (Engineering Structural Format) umožňuje výměnu dat s programem CADKON od společnosti ABStudio. Z programu RFEM 5 lze exportovat jak rovinné plochy s konstantní tloušťkou a se stávajícími otvory, tak i použité materiály do souboru ESF.
22

Textový formát (*.000)

Do programů RFEM 5 / RSTAB 8 lze importovat textové soubory formátu *.000 (konstrukce) a *.001 (zatížení). Jedná se o formát staršího programu PLATE společnosti Dlubal Software.
23

SCIA Engineer (*.xml)

Pro výměnu dat s programem SCIA Engineer pro statické výpočty je v programu RFEM 5 / RSTAB 8 implementován import souborů XML.

24

Rozhraní na cadwork (*.stp)

Pomocí rozhraní v programu RFEM 5 / RSTAB 8 je možné exportovat modely do CAD programu cadwork a importovat cadwork modely. Kromě geometrie modelu lze také přenášet informace o průřezech, materiálech, podporách a tuhých spojích.

25

Rozhraní na SEMA

Toto rozhraní umožňuje import 3D konstrukcí, které byly vytvořeny v softwaru SEMA pro dřevěné konstrukce a spojovací prvky. Tyto modely lze převádět do programů RFEM 5 / RSTAB 8 ve formátu DXF nebo DSTV (STP), kde formát souboru DSTV přenáší nejen údaje o geometrii konstrukce, ale také informace o průřezech, materiálech, podporách nebo tuhých vazbách.

26

Rozhraní na Advance Steel (*.smlx)

Export SMLX (Steel Markup Language) umožňuje převádět z programu RSTAB nebo RFEM do aplikace Advance Steel prutové konstrukce. Kromě geometrie modelu lze převádět příslušné průřezy, materiály i excentricity prutů.

27

Rozhraní na Hilti PROFIS Engineering Suite

Toto přímé obousměrné rozhraní umožňuje výměnu dat mezi programy RFEM 5 / RSTAB 8 a Hilti PROFIS Engineering Suite.

Obvykle se přenášejí podporová zatížení z programu RFEM/RSTAB do programu Hilti PROFIS Engineering Suite, kde se následně posuzují kolíky a kotevní desky. Výsledky posouzení kolíků lze importovat do programu RFEM/RSTAB jako komentáře.

  • Dlubal webinář: Výměna dat mezi programy Hilti PROFIS Engineering Suite a RFEM 5 / RSTAB 8
28

Rozhraní k IDEA StatiCa

Exportovat lze pruty, průřezy (z oceli nebo betonu) a vnitřní síly z programu RFEM 5 /RSTAB 8 do IDEA StatiCa k posouzení. Data se v programu IDEA StatiCa synchronizují, pokud se model v programu RFEM/RSTAB změní.
29

Hladiny na pozadí

Při modelování konstrukcí lze v pracovních oknech programů RFEM 6 /RSTAB 9 využít hladiny na pozadí, které usnadňují zadávání grafických objektů. Hladiny se generují z importovaného DXF souboru.

30

Rozhraní na VCmaster

Pomocí tohoto rozhraní je možné přenést tiskový protokol z programu RFEM5 / RSTAB 8 do programu VCmaster (zpracování výpočtů a textů) společnosti Veit Christoph GmbH a dále ho upravovat.
31

Rozhraní pro RTF

Pokud by bylo potřeba dále upravovat výstupní protokol programu RFEM 5 / RSTAB 8 pomocí MS Office, je možné jej včetně obrázků převést do souboru RTF.
32

Přídavné moduly RS-COM (pro RSTAB 8) a RF-COM (pro RFEM 5)

Tato programovatelná rozhraní jsou založena na technologii COM. Umožňují programovat vlastní vstupní makra nebo programy pro následné zpracování.

33

Přídavný modul RF-LINK

Po úspěšné instalaci přídavného modulu RF-LINK jsou v programu RFEM 5 k dispozici následující rozhraní pro import:

  • Standard ACIS Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*.stp, *.step)

Manuály

Manuály

Radost pracovat s programy Dlubal Software

„Chtěl bych potvrdit, že pracovat s programy Dlubal Software je skutečně radost a nemůže být příjemnější.

Také jsem velmi spokojen s rozhraním pro REVIT 2017, neboť jako vždy odpovídá velmi vysokému standardu programu a funguje bezvadně.“

Hladký přenos dat

„Přenos dat mezi cadwork a RSTAB proběhl hladce.“


Projekt: Kruhová střešní konstrukce rodinného domu, Rakousko

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
900,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
700,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-CONCRETE NL programu RFEM | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikální a geometrický nelineární výpočet prutových a deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM | Posouzení na protlačení jednoosých nebo lineárně podepřených ploch

Přídavný modul

Posouzení základů a desek na protlačení s uzlovými a liniovými podporami

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Stress analysis of steel members

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení prutů a sad prutů na únavu podle EN 1993-1-9

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle amerických norem ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle americké normy ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER CSA

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle kanadské normy CSA O86-14

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-GLASS

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvých, vrstvených a izolačních skel

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Structure

Přídavný modul

Generování geometricky složitých 3D stožárových konstrukcí, jako jsou příhradové stožáry a rádiové stožáry

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Equipment

Přídavný modul

Generování zařízení pro příhradové stožáry mobilních operátorů

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Loading

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, námrazou a proměnným zatížením příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Effective Lengths

Přídavný modul

Stanovení vzpěrných délek příhradových stožárů

Cena za první licenci
650,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Design

Přídavný modul

Posouzení trojúhelníkových a čtyřúhelníkových příhradových stožárů podle evropských norem

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů pomocí spojovacích prostředků a ocelových plechů podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
400,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Dynamická a seizmická analýza včetně časové analýzy a multimodální spektrální analýzy

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nelineární časová historie

Přídavný modul

Nelineární dynamická analýza vnějšího buzení

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING

Přídavný modul

Modelování potrubních systémů

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING Design

Přídavný modul

Návrh potrubí a analýza napětí

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Form-finding membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Generování střihových vzorů pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 500,00 EUR
RFEM 5
RF-/DEFORM (anglicky)

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybů prutů a sad prutů

Cena za první licenci
250,00 EUR
RFEM 5
RF-MOVE

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 5
RF‑MOVE Surfaces

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení pro plochy

Cena za první licenci
600,00 EUR
RFEM 5
RF-IMP

Přídavný modul

Generování ekvivalentních geometrických imperfekcí a předdeformovaných počátečních konstrukcí pro nelineární výpočty

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RFEM Geotechnická analýza

Přídavný modul

Interakce mezi půdou a konstrukcí a stanovení součinitelů pružného podloží z dat v půdě

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-INFLUENCE

Přídavný modul

Generování příčinkových linií a ploch konstantními vnitřními silami

Cena za první licenci
650,00 EUR
RFEM 5
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-STAGES

Přídavný modul

Zohlednění fází výstavby během fáze výstavby

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-LAMINATE

Přídavný modul

Analýza napětí a deformací vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-COM/RS-COM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní (API) založené na technologii COM

Cena za první licenci
650,00 EUR
RFEM 5
RF-LINK

Přídavný modul

Rozhraní programu RFEM pro import dat ve formátech Step, IGES a ACIS

Cena za první licenci
1 000,00 EUR