RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Funkcje

Funkcja produktu

  • Definiowalne przez użytkownika wykresy czasowe w postaci funkcji czasu, w formie tabelarycznej lub jako obciążenia harmoniczne
  • Połączenie wykresów czasowych z przypadkami obciążeń lub kombinacjami RFEM/RSTAB (umożliwia definiowanie obciążeń węzłowych, prętowych i powierzchniowych oraz wolnych i wygenerowanych obciążeń zmiennych w czasie)
  • Połączenie kilku niezależnych funkcji wzbudzenia
  • Nieliniowa analiza metodą Newmarka (tylko w RFEM) lub metodą bezpośrednią
  • Tłumienie drgań konstrukcji z wykorzystaniem współczynnika tłumienia Raleigh'a lub Lehr'a
  • Bezpośredni import początkowych odkształceń z przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń (tylko w RSTAB)
  • Modyfikacje sztywności jako warunki początkowe, np. wpływ siły osiowej, dezaktywowane pręty (tylko w RSTAB)
  • Graficzne przedstawienie wyników na wykresie przebiegu czasowego
  • Eksport wyników w krokach czasowych zdefiniowanych przez użytkownika lub jako obwiednia
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD