Stabilita konstrukce | RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Přídavný modul kategorie "Jiné"

Addon pro analýzu stability pomocí metody vlastních čísel a přírůstkové metody

Přednastavená nabídka odkazů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Perfektní kombinace

„Kombinace přídavného modulu RF-STABILITY programu RFEM a RWIND Simulation je perfektní. V modulu RF-STABILITY mohu provést analýzu vzpěru, a získám tak přesné vzpěrné délky. Pomocí programu RWIND Simulation určím přesná zatížení větrem. V případě konstrukcí neobvyklých tvarů by bylo pouhým odhadem počítat zatížení větrem jen z norem... ať už méně či více konzervativním. Výsledky na mého zákazníka udělaly dojem!“

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Určuje součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.


1

Funkce

 • Analýza modelů, které se skládají z prutových, skořepinových a tělesových prvků
 • Nelineární stabilitní analýza
 • Volitelné zohlednění působení normálových sil od počátečního předpětí
 • Čtyři řešiče rovnic pro efektivní výpočty nejrůznějších modelů
 • Možnost zohlednit úpravy tuhosti z programů RFEM/RSTAB
 • Stanovení vlastních tvarů od uživatelsky definovaného součinitele přírůstku zatížení (Inverzní silová metoda s posunem)
 • Volitelné stanovení vlastního tvaru nestabilních modelů (pro identifikaci příčiny nestability)
 • Vizualizace stabilitních tvarů
 • Podklad pro stanovení imperfekce
2

Vstupní data

Výpočet stability se aktivuje v zatěžovacím stavu nebo v kombinaci zatížení. Pro zohlednění např. počátečního předpětí lze definovat další zatěžovací stav.

Poté se definuje, zda má program provést lineární nebo nelineární analýzu. Podle způsobu použití je možné vybrat přímou metodu výpočtu, například Lanczosovu metodu, nebo iterační metodu sdružených gradientů (ICG). Pruty, které nejsou součástí plochy, se zpravidla zobrazí jako prutové prvky se dvěma uzly konečných prvků. Na těchto prvcích není možné určit lokální vzpěr jednotlivých prutů. Proto modul nabízí možnost automatického dělení prutů.

3

Výpočet

Pro analýzu vlastních tvarů jsou k dispozici různé výpočetní metody:
 • Přímé metody
  Přímé metody (Lanczos (RFEM), kořeny charakteristického polynomu (RFEM), iterace podprostoru (RFEM/RSTAB), inverzní silová metoda s posunem (Shifted inverse iteration, RSTAB)) jsou vhodné pro analýzu malých a středních modelů. Tyto rychlé maticové metody řešení vyžadují větší kapacitu operační paměti (RAM).
 • Iterační metoda sdružených gradientů (ICG (RFEM))
  Tato metoda vyžaduje jen malou část operační paměti. Vlastní tvary se určují jeden po druhém. Metodu lze použít pro výpočet velkých konstrukčních systémů jen s několika vlastními čísly.

S addonem Stabilita konstrukce lze také provést nelineární analýzu stability pomocí přírůstkové metody. Pro nelineární konstrukce stanoví výsledky blízké reálným podmínkám. Součinitel kritického zatížení se stanoví tak, že se postupně zvyšuje zatížení vybraného zatěžovacího stavu až k dosažení nestability. Při zvyšování zatížení se zohledňují nelinearity jako např. neúčinné pruty, podpory a podloží nebo také materiálové nelinearity. Po ukončení zvyšování zatížení lze případně provést lineární stabilitní analýzu na posledním stabilním stavu pro stanovení stabilitního tvaru.

4

Výsledky

Prvními zobrazenými výsledky jsou součinitele kritického zatížení. S jejich pomocí je možné posoudit riziko ztráty stability. U modelů s pruty se vzpěrné délky a kritická zatížení prutů zobrazí v tabulce.

V dalších tabulkách výsledků je možné zkontrolovat normované vlastní tvary podle uzlů, prutů a ploch. Grafické zobrazení vlastních čísel umožňuje vyhodnotit chování při vzpěru a boulení. To pak usnadňuje volbu protiopatření.

Cena

Cena
1 030,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RSTAB 9
3D model odborné školy v programu RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO).
Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch.
Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 120,00 USD