Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-PUNCH Pro programu RFEM slouží k posouzení odolnosti proti protlačení pro plochy podepřené bodově nebo liniemi. Rozhodující zatížení pro protlačení se určuje automaticky z definovaných zatížení. Rovněž je však možné ručně zadat bodové zatížení pro protlačení na plochu.

RF-PUNCH Pro umožňuje provést rychlé posouzení na protlačení bez nutnosti zadání velkého množství údajů. Posouzení probíhá podle následující normy:

 1. Základní vlastnosti

  • Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
  • Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
  • Rozšíření modulu EC2 pro RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). K dispozici jsou tyto národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   • ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   • EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   • NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
   • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   • MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   • NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   • NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   • UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   • ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   • BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
   • Weißrussland TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Kompletní přednastavení vstupních parametrů
  • Posouzení protlačení na sloupech, koncích stěny či v rozích stěn
  • Možnost uspořádání rozšířené sloupové hlavice
  • Automatické rozpoznání polohy uzlů protlačení z RFEM modelu
  • Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
  • Automatické zohlednění všech otvorů desky zadaných v programu RFEM
  • Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu ještě před spuštěním výpočtu
  • Kvalitativní stanovení výztuže proti protlačení
  • Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
  • Stanovení součinitele přírůstku zatížení β pomocí plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, část 6.4.3 (3), na základě EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitelé nebo uživatelsky definovaným zadáním
  • Integrace návrhového softwaru výrobce smykových lišt Halfen
  • Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
  • Posouzení na protlačení s výztuží proti protlačení nebo bez výztuže
  • Volitelné zohlednění minimálních momentů podle EN 1992‑1‑1 během nastavení podélné výztuže
  • Posouzení nebo dimenzování podélné výztuže
  • Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM
 2. Vstupní data

  Materiály a tloušťky ploch definované v programu RFEM jsou automaticky přednastaveny v modulu RF‑PUNCH Pro. Posuzované uzly jsou poté rozpoznány automaticky, uživatel je však může upravit ručně.

  Dále je možné zohlednit otvory v oblasti potenciálního protlačení. Tyto otvory je možné převzít z modelu v programu RFEM nebo se dodatečně zadají v přídavném modulu RF‑PUNCH Pro, takže nemají vliv na tuhost konstrukce v RFEM modelu.

  Parametry podélné výztuže zahrnují počet vrstev, směr vrstev a krytí výztuže, které se stanoví po jednotlivých plochách pro horní i dolní stranu desky. V další vstupní tabulce se zadají ostatní detaily uzlů protlačení. Modul přitom rozpozná polohu uzlu protlačení a automaticky stanoví, zda se jedná o uzel protlačení ve středu, na okraji či v rohu desky.

  Kromě toho je možné zadat použité zatížení pro protlačení, součinitel přírůstku zatížení β a navrženou podélnou výztuž. Volitelně mohou být použity minimální momenty pro stanovení požadované podélné výztuže a rozšířená sloupová hlavice.

  Náhled plochy s příslušným uzlem protlačení usnadňuje orientaci. Z této tabulky lze také spustit návrhový program výrobce smykových lišt, společnosti HALFEN. Tímto způsobem lze do tohoto programu snadno a rychle převést všechny informace z programu RFEM pro další zpracování.

 3. Posouzení

  Zatížení pro protlačení může být stanoveno z osamělých zatížení (osamělá síla od sloupu, zatížení nebo uzlové podpory) a z vyhlazené nebo nevyhlazené posouvající síly na kontrolovaném obvodě nebo může být stanoveno uživatelem.

  Přídavný modul RF-PUNCH Pro je plně integrován do programu RFEM, všechny uzly protlačení na ploše jsou tedy známy. Proto lze provést kontrolu možných kolizí stanovených kontrolovaných obvodů s obvody sousedících sloupů.

 4. Výsledky

  Výsledky posouzení na protlačení jsou uspořádány v přehledných tabulkách včetně všech podrobností, takže se mohou kdykoliv zpětně dohledat. Součástí výsledků jsou také návrhová a přípustná smyková napětí pro návrhovou únosnost desky ve smyku, stejně jako různé obvody a stupně výztuže. Zároveň se zobrazí případné komentáře s vysvětlivkami.

  Další tabulka výsledků obsahuje seznam nutné podélné výztuže nebo výztuže proti protlačení pro každý posuzovaný uzel. K dispozici je i vysvětlující obrázek. Výsledky posouzení lze zobrazit v pracovní ploše hlavního programu spolu s příslušnými číselnými hodnotami. Veškeré tabulky výsledků a grafiky je možné zahrnout do globálního tiskového protokolu programu RFEM, což zajišťuje přehlednou dokumentaci.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
760,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RFEM

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE Deflect | Analytická analýza deformací tahových konstrukcí

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD