Přídavný modul RF-/FE-LTB pro RFEM/RSTAB

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/FE-LTB vybírá dílčí rovinné konstrukce z prostorových modelů v programu RFEM/RSTAB, které dále posuzuje na prostorový vzpěr podle analýzy druhého řádu včetně zohlednění deplanace. Všechny údaje o geometrii, podepření a zatížení jsou automaticky převedeny z hlavního programu RFEM/RSTAB. Po provedení výpočtu se zobrazí deformace, vnitřní síly, podporové reakce a napětí. Protože výpočty zohledňují torzní deplanaci, zobrazí se také výsledný průběh bimomentu a průběh primární a sekundární torze.

RF-/FE-LTB obsahuje všechny potřebné tabulky, vzpěrnostní křivky a vlastnosti trapézových plechů, odpadá tedy nutnost nahlížet do technické literatury. Součástí přídavného modulu je například celý metodický postup pro určení torzního uložení podle DIN 18800.

 1. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s převzetím všech příslušných zatížení
  • Obecná analýza napětí s torzní deplanací podle metody elastiky-elasticky
  • Stabilitní analýza pro rovinný a prostorový vzpěr rovinných sledů prutů
  • Určení součinitele kritického zatížení a tím i Mcr nebo Ncr (tento součinitel může být použit v přídavném modulu RF-/LTB pro posouzení metodou elasticky-plasticky)
  • Posouzení prostorového vzpěru pro libovolný typ průřezu (včetně SHAPE-THIN profilů)
  • Analýza prutů a sad prutů s působící torzí (například nosník jeřábové dráhy)
  • Volitelné stanovení součinitele pro mezní únosnost (součinitel kritického zatížení)
  • Zobrazení torzních tvarů a vlastních tvarů na renderovaném průřezu
  • Výkonné nástroje pro výpočet smykových polí a torzních uložení, například z trapézových plechů, vaznic, ztužení
  • Pohodlné stanovení diskrétních pružin, například deplanačních pružin z čelních desek nebo rotačních pružin ze sloupů
  • Grafický výběr bodů působení zatížení na průřezu (horní pásnice, těžiště, dolní pásnice nebo jiný libovolný bod)
  • Libovolné umístění excentrických uzlových a liniových podpor na průřezu
  • Určení hodnot pootočení nebo počátečního zakřivení podle DIN 18800 pomocí analýzy vlastních čísel
  • Speciální deplanační klouby pro stanovení podmínek deplanace na přechodech
 2. Vstupní data

  Po zadání celkové konstrukce v programu RFEM/RSTAB je možné spustit přídavný modul RF-/FE-LTB. V rámci návrhového případu se definují posuzované sledy prutů, zatěžovací stavy a skupiny zatěžovacích stavů.

  Sledy prutů lze vybrat graficky. Materiály a průřezy použité v programu RFEM/RSTAB jsou již přednastaveny a v případě potřeby mohou být kdykoliv upraveny. K dispozici jsou rozsáhlé databáze materiálů a průřezů.

 3. Možnosti zadání

  Rozsáhlé a snadné možnosti nastavení ve vstupních tabulkách usnadňují zobrazení konstrukčního systému:

  Uzlové podpory
  • Typ podepření jednotlivých uzlů lze upravit.
  • Pro každý uzel je možné definovat deplanační zpevnění. Výsledná deplanační pružina se stanoví automaticky ze vstupních parametrů.
  Pružné podloží prutů
  • U pružných podloží prutů je možné konstanty tuhosti zadat ručně.
  • Případně lze k zadání lineárních a rotačních pružin ze smykového pole využít různé možnosti nastavení.
  Pružiny na koncích prutu
  • Modul RF-/FE-LTB automaticky vypočítá jednotlivé konstanty tuhosti. Pomocí dialogů a podrobné grafiky lze stanovit lineární pružinu prostřednictvím připojeného dílce, rotační pružinu prostřednictvím připojovaného sloupu nebo deplanační pružinu (typy vyztužení proti deplanaci: čelní deska, U-průřez, úhelník, připojený sloup, přesah nosníku).
  Klouby na koncích prutu
  • Nejsou-li v programu RFEM/RSTAB definovány klouby na koncích prutu pro danou sadu prutů, je možné je zadat přímo v modulu RF-/FE-LTB.
  Údaje o zatížení
  • Zatížení na uzly a pruty pro vybrané zatěžovací stavy a kombinace zatížení se zobrazí v oddělených tabulkách. Údaje v tabulkách lze libovolně upravovat, doplňovat nebo mazat.
  Imperfekce
  • RF-/FE-LTB automaticky nastaví imperfekce pomocí normování nejmenšího vlastního tvaru.
 4. Detaily

  Posouzení

  Přídavný modul RF-/FE-LTB provádí zjednodušené posouzení zvlášť na rovinný a prostorový vzpěr podle normy DIN 18800, č. 2. Obecně se posouzení rovinného vzpěru v rovině konstrukce provádí pomocí výpočtu rovinné prutové konstrukce podle analýzy druhého řádu při zohlednění návrhových zatížení a počátečních deformací.

  Posouzení prostorového vzpěru probíhá na jednotlivých prutech, které jsou z celkové konstrukce vyčleněny, s okrajovými podmínkami a zatížením podle metody elasticky-elasticky.

  RF-/FE-LTB hledá rozhodující mechanismus porušení prostřednictvím součinitele kritického zatížení, který popisuje rovinný a prostorový vzpěr nebo kombinaci všech typů porušení v závislosti na konstrukci a působícím zatížení. Tento součinitel je poté přepočítán na potřebnou vstupní hodnotu.

  V detailním nastavení lze definovat, zda se součinitel kritického zatížení vypočítá vlivem ztráty stability (za předpokladu, že materiál je zcela elastický), nebo zda se zohlední mezní napětí.

  V případě potřeby lze upravit předem nastavenou hodnotu konečných prvků. Dále je možné změnit dílčí součinitel spolehlivosti γM. V modulu RF-/FE-LTB jsou vhodně přednastaveny iterační parametry pro všechny běžné konstrukce, jejich hodnoty lze však dále upravovat.

 5. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí deformace, vnitřní síly, podporové reakce a napětí. Protože program zohledňuje torzní deplanaci, jsou k dispozici také průběhy deplanačního bimomentu a primárního i sekundárního torzního momentu. Pro stabilitní analýzu se zohlední imperfekce a určí se součinitel kritického zatížení, který lze dále využít pro stanovení Mcr a Ncr.

  Kromě výsledných hodnot v tabulkách se zobrazí příslušná grafika průřezu. Na analytickém modelu programu RFEM/RSTAB jsou výsledky znázorněny různými barvami. Přiřazené hodnoty a barvy lze upravovat.

  Diagramy znázorňující průběhy výsledků na sadách prutů umožňují cílené vyhodnocení. Zároveň je možné zobrazit jednotlivé mezihodnoty. Všechny tabulky výsledků lze exportovat do MS Excel nebo jako CSV soubor. Exportní údaje sou definovány ve zvláštním dialogu pro přenos dat.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
900,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD