Přídavný modul RF-/FE-LTB pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Přídavný modul RF-/FE-LTB vybírá dílčí rovinné konstrukce z prostorových modelů v programu RFEM/RSTAB, které dále posuzuje na prostorový vzpěr podle analýzy druhého řádu včetně zohlednění deplanace. Všechny údaje o geometrii, podepření a zatížení jsou automaticky převedeny z hlavního programu RFEM/RSTAB. Po provedení výpočtu se zobrazí deformace, vnitřní síly, podporové reakce a napětí. Protože výpočty zohledňují torzní deplanaci, zobrazí se také výsledný průběh bimomentu a průběh primární a sekundární torze.

RF-/FE-LTB obsahuje všechny potřebné tabulky, vzpěrnostní křivky a vlastnosti trapézových plechů, odpadá tedy nutnost nahlížet do technické literatury. Součástí přídavného modulu je například celý metodický postup pro určení torzního uložení podle DIN 18800.

 1. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s převzetím všech příslušných zatížení
  • Obecná analýza napětí s torzní deplanací podle metody elastiky-elasticky
  • Stabilitní analýza pro rovinný a prostorový vzpěr rovinných sledů prutů
  • Určení součinitele kritického zatížení a tím i Mcr nebo Ncr (tento součinitel může být použit v přídavném modulu RF-/LTB pro posouzení metodou elasticky-plasticky)
  • Posouzení prostorového vzpěru pro libovolný typ průřezu (včetně SHAPE-THIN profilů)
  • Analýza prutů a sad prutů s působící torzí (například nosník jeřábové dráhy)
  • Volitelné stanovení součinitele pro mezní únosnost (součinitel kritického zatížení)
  • Zobrazení torzních tvarů a vlastních tvarů na renderovaném průřezu
  • Výkonné nástroje pro výpočet smykových polí a torzních uložení, například z trapézových plechů, vaznic, ztužení
  • Pohodlné stanovení diskrétních pružin, například deplanačních pružin z čelních desek nebo rotačních pružin ze sloupů
  • Grafický výběr bodů působení zatížení na průřezu (horní pásnice, těžiště, dolní pásnice nebo jiný libovolný bod)
  • Libovolné umístění excentrických uzlových a liniových podpor na průřezu
  • Určení hodnot pootočení nebo počátečního zakřivení podle DIN 18800 pomocí analýzy vlastních čísel
  • Speciální deplanační klouby pro stanovení podmínek deplanace na přechodech
 2. Databáze průřezů

  Vstupní data

  Po zadání celkové konstrukce v programu RFEM/RSTAB je možné spustit přídavný modul RF-/FE-LTB. V rámci návrhového případu se definují posuzované sady prutů, zatěžovací stavy a skupiny zatěžovacích stavů.

  Sady prutů lze vybrat graficky. Materiály a průřezy použité v programu RFEM/RSTAB jsou již přednastaveny a v případě potřeby mohou být kdykoliv upraveny. K dispozici jsou rozsáhlé databáze materiálů a průřezů.

 3. Stanovení lineárních a rotačních pružin ze smykového pole

  Možnosti zadání

  Rozsáhlé a pohodlné možnosti nastavení ve vstupních tabulkách usnadňují podrobné znázornění konstrukčního systému:

  Uzlové podpory
  • Typ podepření jednotlivých uzlů lze explicitně upravit.
  • Pro každý uzel je možné definovat deplanační zpevnění. Výsledná deplanační pružina se určí automaticky ze vstupních parametrů.

  Pružné podloží prutu
  • Je-li k dispozici pružné podloží prutů, je možné ručně zadat konstanty tuhosti.
  • Případně lze využít obsáhlých a přehledně uspořádaných možností nastavení k definování lineárních a rotačních pružin ze smykového pole.

  Pružiny na koncích prutu
  • Přídavný modul RF-/FE-LTB automaticky vypočítá jednotlivé konstanty tuhosti. Pomocí dialogů s  podrobnými grafikami lze stanovit lineární pružinu prostřednictvím připojovaného dílce, rotační pružinu prostřednictvím připojovaného sloupu nebo deplanační pružinu (typy vyztužení proti deplanaci: čelní deska, U-průřez, úhelník, připojený sloup, přesah nosníku).

  Klouby na koncích prutu
  • Nejsou-li v programu RFEM/RSTAB definovány klouby na koncích prutu pro danou sadu prutů, je možné je zadat přímo v modulu RF-/FE-LTB.

  Údaje o zatížení
  • Zatížení na uzly a pruty pro vybrané zatěžovací stavy a skupiny zatěžovacích stavů se zobrazí v oddělených tabulkách, které lze libovolně upravovat, doplňovat nebo mazat.

  Imperfekce
  • RF-/FE-LTB automaticky nastaví imperfekce pomocí normování nejmenšího vlastního tvaru.
 4. Detaily

  Posouzení

  Přídavný modul RF-/FE-LTB provádí zjednodušené posouzení zvlášť na rovinný a prostorový vzpěr podle normy DIN 18800, č. 2. Obecně se posouzení rovinného vzpěru v rovině konstrukce provádí pomocí výpočtu rovinné prutové konstrukce podle analýzy druhého řádu při zohlednění návrhových zatížení a počátečních deformací.

  Posouzení prostorového vzpěru probíhá na jednotlivých prutech, které jsou z celkové konstrukce vyčleněny, s okrajovými podmínkami a zatížením podle metody elasticky-elasticky.

  RF-/FE-LTB hledá rozhodující mechanismus porušení prostřednictvím součinitele kritického zatížení, který popisuje rovinný a prostorový vzpěr nebo kombinaci všech typů porušení v závislosti na konstrukci a působícím zatížení. Tento součinitel je poté přepočítán na potřebnou vstupní hodnotu.

  V detailním nastavení lze definovat, zda se součinitel kritického zatížení vypočítá vlivem ztráty stability (za předpokladu, že materiál je zcela elastický), nebo zda se zohlední mezní napětí.

  V případě potřeby lze upravit předem nastavenou hodnotu konečných prvků. Dále je možné změnit dílčí součinitel spolehlivosti γM. V modulu RF-/FE-LTB jsou vhodně přednastaveny iterační parametry pro všechny běžné konstrukce, jejich hodnoty lze však dále upravovat.

 5. Barevné znázornění výsledků napětí v RFEMu

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí deformace, vnitřní síly, podporové reakce a napětí. Protože program zohledňuje torzní deplanaci, jsou k dispozici také průběhy deplanačního bimomentu a primárního i sekundárního torzního momentu. Pro stabilitní analýzu se zohlední imperfekce a určí se součinitel kritického zatížení, který lze dále využít pro stanovení Mcr a Ncr.

  Kromě výsledných hodnot v tabulkách se zobrazí příslušná grafika průřezu. Na analytickém modelu programu RFEM/RSTAB jsou výsledky znázorněny různými barvami. Přiřazené hodnoty a barvy lze upravovat.

  Diagramy znázorňující průběhy výsledků na sadách prutů umožňují cílené vyhodnocení. Zároveň je možné zobrazit jednotlivé mezihodnoty. Všechny tabulky výsledků lze exportovat do MS Excel nebo jako CSV soubor. Exportní údaje sou definovány ve zvláštním dialogu pro přenos dat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
900,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)